Havo-opleiding gaat niet door Holten promotion komt langzaam van de grond Deze week Omwonenden tegen bouwplan -De vlag Geslaagd u ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Onze Woning praat met huurders Dorpshuis VVV TEVREDEN OVER SEIZOEN 1985 Beatrix Fonds biedt hulp Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr. Adres: Woonplaats: Terwijl de slopers aan de achterzijde van het pand druk doende waren de pannen van het dak te halen, werd vrijdagavond voor de voormalige garage Muller een foto gemaakt van het nageslacht van J. P. G. Muller (Domies Pauwl op precies dezelfde plaats waar ook de foto gemaakt werd dieop.29augustusin onze rubriek Uit de Holtense doos stond afgedrukt In het pand hebben derhal ve Domies Pauw nog vijf families Muller gewoond. Van de acht kinderen van Janneüken en Domies Pauw: Jan, Ab, Egbert, Henrik, Aiiton, Dika, Marie en Toos leven alleen Marie en Toos nog. Voor deze allerlaatste gelegenheid op de foto te gaan voor het .stamhuis" waren alle neven en nichten veizameld op het Smidsbelt behalve Hans Muller (zoon van Ebbe van Domies Pauw! die een knie-operatie heeft ondergaan. Ook staan op de foto vijf neven die Johann De plannen van de Scholenge meenschap Midden IJssel om met in gang van het nieuwe schooljaar in Holten te starten met een Havo-afde ling gaan voorlopig niet door. Hoewei de sluitingstermijn voor inschrijving was vastgesteld voor 15 september aanstaande, is reeds vorige week be sloten tenminste voor dit jaar de plan nen weer in de ijskast te leggen daar het vereiste aantal van 40 leerlingen niet gehaald kon worden. „Ondanks alle moeite en publici teit die aan de nieuwe Havo-afde ling is gegeven, zaten we vorige week nog maar op negentien aan meldingen en dat is beslist te wei nig", aldus directeur J. Westhof van de Scholengemeenschap Midden IJssel. Om de Havokandidaten nog de mogelijkheid te geven zich in te schrijven voor lessen in andere Havo-opleidingen binnen de scho lengemeenschap werd de Holtense wervingsactie voortijdig afgeslo ten. „De eisen die door het ministerie zijn gesteld aan een nieuwe oplei ding zijn de laatste jaren erg streng geworden", verklaart de heer West hof. „Binnen een bestaande oplei ding, zoals we die nu kennen in Hol ten valt nog wel eens te schuiven met het aantal leerlingen, waar door we toch aan de norm voldoen. Met een nieuwe opleiding zijn echt veertig personen vereist. Uit erva ring van elders weten we dat in zo'n laatste week het tekort niet meer wordt ingehaald. Volgens de heer Westhof is de kans op Havo-onderwijs in Holten hiermee niet helemaal verkeken. „Wij blijven van mening dat onze nevenvestigingen „onderwijs om de hoek" brengen; dat blijft ons streven. Dit jaar is dat nog niet le vensvatbaar. Zijn er echter in het komende jaar signalen dat er vol doende animo te verwachten valt, dan zullen we beslist volgend jaar opnieuw een poging wagen. Door middel van een voorlopige inteken lijst zullen wij in het komende sei zoen in elk geval vroegtijdiger dan nu de kans van slagen afwegen". Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: SmidsbeU 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-613 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur InBathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Georg Paulus heten, genoemd naar hun grootvader Domie's Pauw en hun over- over grootvader dominee J. G. P. Muller die in Holten predikant was van 1830 tot 1885. Over de herkomst en het nageslacht van de familie J. G. P.Müller heeft de heer W. Otten uit Hilversum, en vroeger werkzaam op het gemeentehuis in Holten, een boekje geschreven onder de titel Duitse Molenaars in Holten, waarin ook een stukje lokale kerkgeschiedenis is verwerkt. Het bijzondere evenement voor de Müllers werd besloten met een gezellige familiereünie die gehouden werd bij camping Veneklaas, waar oude films uit het familiearchief en foto's werden bekeken. Binnen een paar weken hoopt sloper Visser het af braak karwei geklaard te hebben, kunnen de voorbereidingen voor het nieuwe gemeentehuis van start gaan. Drs. G. J. Stam (Borkeld) slaagde aan de rijksuniversiteit te Utrecht voor het examen dierenarts. Hij heeft inmiddels een werkkring aan vaard in de praktijk van de dieren artsen Van der Sluijs, Timmerman en Hoebe te Hengevelde. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 34.25 Holtens Nieuwsblad Donderdag^ 12 september 1985 - 38e jaargang - nr. 37 Abonnementsprijs f 34.25Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der LoeJjBV in samenwerking met de stichting ,Jloltens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: De directie van woningbouwver eniging Onze Woning heeft in een brief aan de bewoners van De Haar laten weten aan het eind van het jaar de huurders te informeren over de gang van zaken rond de anten ne-inrichting, het beheer en de ex ploitatie van de antennesystemen, overdracht aan de stichting Anten ne-inrichting Holten, de vervan ging van verouderde systemen, uit breiding van het kabelnet en het inspelen op moderne ontwikkelin gen. In de brief werd tevens meege deeld dat de huur en bijkomende kosten per 1 september met f 1,17 is verhoogd. Vanwege een gerechte lijke uitspraak moet Onze Woning de auteursrechten voor radio en te levisieprogramma's doorbereke nen in de huur. Dit geldt alleen voor hen die zijn aangesloten op een cen traal of gemeenschappelijk anten nesysteem of een kabelsysteem. Bewoners met een eigen antenne zijn van deze verplichting vrijge sproken. Over het eventueel te bouwen Dorpshuis in Holten zal het laatste woord nog wel niet gezegd en ge schreven zijn. Voor- en tegenstan ders in de commissie Sociaal Cul tureel werk hielden maandag avond een Babylonische spraak verwarring over het omstreden onderwerp, waaruit tenminste één ding duidelijk werd: het Dorpshuis valt of staat met de komst van twee potentiële gebrui kers, de muziekschool en HMV. In het Holtens Nieuwsblad een uit gebreid verslag van de vergade ring en de reacties daarop. De sinds juli in gebruik zijnde apo theek aan de Vrijheidslaan is vrijdag middag officieel geopend. De ope ningshandeling werd verricht door een van de drie Holtense huisartsen, dr. J. F. Sytsema in bijzijn van apothe ker J. F. Vroom en zijn echtgenote en vele tientallen genodigden uit Holten en omgeving. De vlag met bijbehorende vlag-' gemast was een geschenk van ar chitect Beeftink die het pand heeft ontworpen, hoofdaannemer Koop man. De firma Aanstoot die verant woordelijk was voor de aanleg van het electrische gedeelte, de firma Den Heyer, dakbedekking en het schildersbedrijf Schuppert. Onder het genot van een hapje en drankje konden de talloze gasten een kijkje nemen in de apotheek. Op initiatief van burgemeester mr. W.L.F.C. Ridder van Rappard zal maandagmiddag een eerste gesprek plaats vinden tussen de Holtense VW, vertegenwoordigers van de Handelsvereniging en de gemeente Holten met als onderwerp: samen werking om Holten toeristisch attrac tief te maken. De eerste voorzet tot de samenwerking is gegeven door de NCOV die voor de Sallandse Heuvel rug een Toeristisch Onderzoek Pro motieplan op papier heeft gezet. In het komende gesprek wordt een eer ste aanzet gegeven voor een „mini- tropje" voor Holten. „Ook in de afgelopen zomerperio de is gebleken, dat veel van de acti viteiten neer komen op het initia tief van enkelen, waarbij de kans groot is dat diegene volgend jaar er de brui aan geeft omdat er te weinig medewerking was vanuit de overi ge disciplines", aldus voorzitter H. Müller van de VW. „Het probleem bij alle gebeurtenissen is altijd weer: wie doet wat. Daar willen we nu wel eens uitgebreid met elkaar over van gedachten wisselen. Zo'n nieuwe opzet kan prikkelend wer ken en dat komt de recreatie in Hol ten alleen maar ten goede". De heer Müller wijst er echter meteen op dat door gebrek aan mankracht van de zijde van de VW weinig ex tra activiteiten verwacht kunnen In de week van 16 tot en met 22 september houdt het Prinses Beat- rixfonds weer zijn landelijke collec te. Het Fonds zet zich al 29 jaar in voor medemensen, die lijden aan ziekten die het zenuwstelsel aan tasten, zoals multiple sclerose, spierziekten, spina bifica (open rug), kinderverlamming, ziekte van Hunting en ziekte van Parkinson. Het Beatrix Fonds wil hulp, be geleiding en voorlichting bieden aan vele tienduizenden patiënten en steun verlenen aan het weten schappelijk onderzoek naar de oor zaken, mogelijke geneeswijzen en voorkoming van hun ziekten en af wijkingen. Vorig jaar kon hiervoor circa 4}/z miljoen gulden uitgege ven worden. Het Prinses Beatrix Fonds is een particuliere instelling, die geen enkele subsidie ontvangt en het daarom in de eerste plaats moet hebben van de opbrengsten van de jaarlijkse collecteweek. worden dan dit jaar zijn uitge bracht. „Wij zien onze taak meer informatief. Daarom zijn wij dit jaar ook begonnen met de koffie ochtenden op maandagmorgen, die bijzonder goed zijn aangesla gen. Ook de huifkartochten hebben uitstekende reacties gehad van het publiek. Verder heben wij een nieu we kleurenfolder laten maken, maar daarmee is voor ons de koek wel op. Onze geldmiddelen zijn be perkt evenals onze personele sterk te". De VW-voorzitter merkt voorts nog op dat de pot Holten promotion slechts dan mag worden aangesproken als VW en gemeen te gezamenlijk een deel van de acti viteiten financiert. „Dat maakt het allemaal wat gecompliceerder om zelf wat te ondernemen". Duidelijkheid Secretaris van Wingerden van de Handelsvereniging hoopt dat er over en weer wat meer duidelijk heid komt over tal van zaken. Ook dit jaar bleek dat ondanks hand- vaste afspraken er maar weinig te recht kwam van de samenwerking. „Er wordt tot nu toe teveel langs elkaar heen gewerkt. Daar moet verandering in komen willen we Holten attractief kunnen blijven verkopen aan de toeristen. Door tij dig, met regelmatig overleg hierop in te spelen, kunnen we volgend jaar al de vruchten plukken van de nieuwe samenwerking." Opmerkelijk is wel dat bij het komende overleg de Dorpsfeest commissie, die reeds meer dan 30 jaar de jaarlijkse Dorpsfeesten or ganiseert, niet bij het overleg is be trokken. De Dorpsfeestcommissie heeft voor volgend jaar de datum al vastgesteld. „Wij gaan gewoon op de oude voet verder", aldus voorzitter Jan Wiggers. „Er is dui delijk vastgesteld, dat er tijdens onze feestweek geen activiteiten gepland mogen worden die schade zouden berokkenen aan de in komsten van onze pachters op de kermis. Zolang daar aan wordt voldaan vinden wij het best". Niet ontevreden Wat het afgelopen zomerseizoen betreft is de Holtense WV niet on tevreden. „Wij hebben een kleine telefonische enquete gehouden langs onze leden en hoewel voor de bungalowbedrijven het seizoen nog doorloopt tot na de herfstvakantie is de stemming bij de ondernemers goed te noemen. Er zitten natuur lijk wel een paar kleine camping houders die het moeilijk hebben ge had, maar door de bank genomen is men niet ontevreden." Uit het mini- onderzoek blijkt zelfs dat de bunga lowparken tot half september en voor de periode van de herfstva kantie al „nee" moeten verkopen. Ook de hotels zijn in de komende weken goed bezet. Oorzaak voor deze redelijke bedrijfsresultaten zijn volgens Müller vooral te dan ken aan het droge en zonnige voor jaar. „De mensen die de toen ge boekt hebben voor een vakantie la ter in het jaar, zeggen meestal niet meer af." Ook de middenstand is niet ontevreden over het vakantie seizoen. „voor ons is zo'n natte zo mer een uitstekende periode", ver telt de heer V.d. Maat van de gelijk namige speelgoedhandel. „De kin deren willen wat te doen hebben, dus worden er spelletjes en puzzels gekocht, nee, we hebben niet te kla gen." In de drie supermarkten die Holten rijk is, konden soortgelijke geluiden worden genoteerd. De kans dat tandarts J. A. Groot op korte termijn een nieuwe prak tijkruimte kan gaan bouwen op een strook grond aan de Vrijheidslaan, tegenover de nieuwe apotheek is erg gering geworden nu de bewo ners uit de naaste omgeving afwij zend gereageerd hebben op de plannen. Dit bleek tijdens een vori ge week dinsdagavond gehouden informatieavond die gehouden werd in de kantine van sporthal 't Mossink. Vooral de bewoners van het Mos- sinkserf maakten bezwaar tegen de bouwplannen doordat een gedeelte van de groenstrook hiervoor opge offerd moet worden, terwijl de ver keersveiligheid in het gedrang komt. Ook het feit, dat door de gemeen te aanvankelijk particulier terrein was aangekocht ten behoeve van de groenstrook, waardoor o.a. een aantal fraaie perebomen het loodje moesten leggen maar nu doorver kocht dreigt te worden aan de tand arts viel niet in goede aarde. Reeds in eerdere instantie gingen de nieuwbouwplannen van tand arts Groot niet door toen b. en w. af wijzend beschikten over de vesti ging van de praktijk in het nieuwe bouwplan van acht premie C-wo- ningen aan de Keizerweg. Het col lege was van oordeel dat door de bouw van een tandartsenpraktijk het bouwplan een te gedrongen ka rakter zou krijgen. Om toch tege moet te komen aan de wens van tandarts Groot werd als alternatief een stuk grond in de nabijheid van de overige medische voorzieningen in Holten aangeboden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1