Kabeltelevisie roept veel vraagtekens op BARRYENROYUitstekend resultaat F.C. Holtertrappers DE NIEUWE WINTERGIDSEN LIGGEN VOOR UKLAAR Sdhuppert's duif opmerkelijk snel Het speuren stond op een hoog peil reisburo de globe ONDUIDELIJKHEID TROEF PUPILLEN Poloteam HOLTENS NIEUWSBLAD 'VAN WEEKEND TOT WERELDREIS' êS DONDERDAG 5 SEPTEMBER 198S' 5 Kabel of geen kabel, dat wordt de kwestie, om hetvmaar eens populair uit te drukken. Wie het Holtens Nieuwsblad van vorige week heeft gelezen weet, dat in de Kol de kans op aansluiting op een nieuw aan te leg gen kabelnet nabij is. Immers een groot aantal bewoners heeft positief gereageerd om „op proef" voor vier weken aangesloten te worden op de kabel. Anderen hebben voorlopig nog afgezien van een aansluiting tot in de woonkamer, maar gaan wel accoord met de aanleg van de kabel tot aan de voortuin. Tenslotte werd men tot niets verplicht, zo kan men lezen in het enquêteformulier en achteraf aan leggen maakt de zaak alleen maar duurder. „Ik heb pas een nieuwe antenne op het dak en nu moet ik zeker aan sluiten op de CAI, zullen een aantal onder ons zeggen. Laten we voorop stellen „aansluiten op de CAI is niet verplicht". Wees verstandig raadt het praatje in het enquêtefor- voorzitter van de Stichting anten ne-inrichting Holten, vorige week met de pers hield, waarin uitleg ge geven werd van het resultaat van de enquête bleek dat de Stichting er vanuit gaat dat op niet al te lan ge termijn heel Holten bekabeld zal zijn. Op zichzelf een volstrekt legi tieme zaak; tenslotte is het „har- kenwoud" niet bepaald fraai. Toch roept de gang van zaken rond de kabel tal van vragen op. Hoe denkt bijvoorbeeld Onze Woning de over gang van gemeenschappelijke an tenne-aansluiting van haar huur ders te beargumenteren. Zoals be kend gaat de kabelaansluiting per jaar zo'n f156.- bedragen tegen over de huidige kosten voor t.v.- ontvangst van f 16.80, die bij de huur is inbegrepen. Bekend is, dat door een ministeriële beslissing de huren niet tussentijds mogen wor den gewijzigd. Ook wordt er steeds door de Stichting vanuit gegaan dat de ka bel gekoppeld zal worden op het antennesysteem op het apparte mentsgebouw Reilinkshof. Na vraag leert dat dit systeem eigen dom is van Onze Woning. Door de huidige - democratische - structuur zal de directie van Onze Woning een overdracht van de anbnno^ aan de Stichting Antenne inrich ting Holten eerst moeten voorleg gen aan het bestuur en de vertegen woordigers van de huurders daarin. Naast de Kol staat ook de Haar op de nominatie om bekabeld te worden. Kabeldeskundigen uit de eigen wijk weten echter al te vertel len dat het nieuwe systeem op de Kol niet past op het oude Reigsys- teem dat in de Haar als gemeen schappelijke voorziening in de grond ligt. Hoe verder de Stichting, c.q. gemeente de eigen woningbe zitter tot neerhalen van de antenne wil krijgen is eveneens een grote vraag, immers artikel tien van het Verdrag van Rome leert dat iedere staatsburger het recht heeft om denkbeelden en inlichtingen te ontvangen zonder inmenging van de overheid. Verder wordt er vanuit gegaan dat het abonnementsgeld van f 11.— per maand maandelijks geïnd zal worden via de energieno ta, waarvoor men een evengroot aanbod krijgt als nu via de eigen spriet en de bestaande gemeen schappelijke voorzieningen. Geld gebrek voorziet voorlopig nog niet in een uitbreiding van het aanbod. Zou het niet van wijze stuurmans kunst getuigen als de burger juist, maar vooral volledig wordt voorge licht? muiier verder nog aan. Wie nu niet wil aansluiten en later op zijn of haar besluit terugkomt, moet wel aansluitingskosten betalen. Het "D TTCCT7T C zal dan gaan om een bedrag van 325 v/ V ÜXY.LJ gulden. Tot zover klopt het verhaal perfect, behalve dat de Stichting Centrale Antennesysteem, met als TT A MDT Q T7 "VT voorzitter burgemeester mr. W. L. F. C. ridder van Rappard en direc teur van de woningbouw „Onze Wo ning", B. J. Doomebos als secreta ris „vergeten" hebben om de bewo ners te vertellen, dat bij in werking treden van het kabelnet binnen vijf jaar de eigen antenne van het dak af moet. Zo staat te lezen in de alge mene bouwverordening artikel 358, die voor iedere burger ter inzage ligt bij de dienst gemeentewerken. Voor het gemak van de lezer de in tegrale tekst van het gewraakte ar tikel; „Het is verboden om ten dienste van een woning of een tot bewoning bestemd gebouw die/dat ligt binnen een afstand van 20 me ter van een gemeenschappelijke of centrale voorziening, waarmee alle ter plaatse goed ontvangbare om roep- en televisiesignalen kunnen worden doorgegeven en waarop de woning dan wel het tot bewonen bestemde gebouw kan worden aan gesloten, buiten die woning of dat tot bewoning bestemde gebouw een voor minder dan 20 woningen of wooneenheden dienende anten ne te hebben, waarmee geen andere signalen kunnen worden ontvan gen dan met de gemeenschappelij ke of centrale voorziening. Het vo renbedoelde verbod geldt niet voor de op het tijdstip waar op dit ver bod van kracht wordt aanwezige antennes, zulks echter voor een ter mijn van vijf jaar". „Ik weet waar voor ik getekend heb", verklaarde vol overtuiging een oudere bewo ner van de Kol. „Ik krijg vier weken kabel op proef en daarmee uit. De man die bij ons kwam vertelde dat het geheel vrijblijvend was". Wie echter bovenstaand gemeentearti kel leest weet dat hij op z'n zachtst gezegd niet volledig is voorgelicht; kabel in de grond, antenne eraf] Legitiem Tijdens het wekelijkse prachtje dat de burgemeester, en dus ook Tijdens het zaterdag verreden Overijssels kampioenschap fiets- cross, dat gehouden werd in Nijverdal zijn Roy van der Linde en Berry Meer man Overijssels kampioen geworden. Het was voor het eerst dat een provin ciaal kampioenschap werd gehou den. In totaal namen 294 rijders en rijdsters deel aan de wedstrijden. Vanuit Holten deden negentien leden van de F.C. Holtertrappers mee. Mark Vincent werd in de voorron den 3x 5e en sneuvelde op deze ma nier. Gisela Kruiswijk werd 3x 3e in de voorronden en reed in de finale naar een 6e plaats. Mark van de Linde was in de voorronden zijn te genstanders steeds te snel af. Ook in de halve finale liet hij ze allemaal de hielen zien. Toen bleek, dat hij zijn kruit had verschoten, want in de finale legde hij beslag op een 4e plaats. Bij de 7-jarigen was Berry Meerman zowel in de voorronden als in de halve en hele finale zijn medestrijders te snel af. Hij werd onbedreigd eerste. Ondanks het feit, dat hij in de voorronden en de halve finale de snelste was, kon Bart Willems het in de finale niet tegen Berry halen. Hij legde beslag op een goede tweede plaats. Dennis van de Keuken werd in de voorron den 3 keer 3e evenals in de halve finale. In de finale moest hij vier rijders voor laten gaan, zodat een zesde plaats zijn deel werd. Har- men Klein Velderman werd in de voorronden 2x 2e en 1 keer derde. In de halve finale kwam hij slecht van de start weg. De achterstand was te groot om in te halen. Hierdoor ging een fina leplaats voor Harmen verloren. Gerben Pinkert doet het in zijn eer ste crossjaar erg goed. In de voor ronden 2x 2e en 1 keer le. Vervol gens in de halve finale 2e en ook in de finale een goede 2e plaats. Marco een vierde plaats. Peer Jelle Nauta Grave kon in de eerste drie man- werd in de manches twee keer vier- ches goed meekomen met een der- naar een derde plaats en één keer de en twee 2e plaatsen. In de halve de en één keer derde. Sandor Kruis finale echter kon hij zich met de wijk reed een ongelukkige wed- vierde plaats niet plaatsen voor de strijd. In de eerste manche kwam finale. Roel Wessels reed in de man- hij te vallen en kwam niet verder ches naar 2 vierde plaatsen en een dan een zesde plaats. Vervolgens derde naar de vierde finale. Daarin werd hij derde en tweede. Dit was behaalde hij een le plaats. In de vo*doende om verder te ko- halve finale kon hij het niet bijbe nen en kon zich niet plaatsen voor de finale. Desmon Pekkeriet reed in de voorronden gedegen middels 3 derde plaatsen naar de vierde fina le. Na de start lag hij op de derde plaats, maar kwam te vallen en daarmee verloor hij zijn plaats in de halve finale. Roy van de Linde en Jeroen Grave lieten in de voorron den zien wie de sterksten zijn in hun klasse. Beiden wonnen zij drie keer. Ook in de vierde finale behoef den zij nog niet tegen elkaar te rij den. Weer lieten zij zien, dat zij toch wel erg sterk zijn. Vervolgens kwam de halve finale, waarin de beide clubgenoten elkaar troffen. Roy reed naar de eerste plaats en Jeroen kwam er direct achteraan op de 2e plaats. Roy was supersnel weg vanaf de start. Zo snel, dat hij bij de eerste bocht een voorsprong had van ongeveer 10 meter. Terwijl Roy geweldig doorging kwamen de vijf rijders achter hem te vallen. Zij stonden wel direct op, maar toch bleek, dat twee rijders door materi- aalpech niet verder konden. Hier onder was ook Jeroen. Inmiddels was Roy met de beide armen om hoog over de finish gekomen, im mers de wedstrijd werd door de wedstrijdleider niet afgevlagd. Je roen diende een protest in, dat werd aangenomen door de wed strijdleider. Na alle finales werd de strijd weer opgenomen. Bij deze start was Jeroen als snelste weg di rect gevolgd door Roy. In het ver loop van de wedstrijd kon Roy in een kombocht Jeroen inhalen en op die manier toch zijn al eerder be haalde titel in veiligheid brengen. Jeroen werd een zeer goede tweede. Henk-Jan Beldeman reed zeer re gelmatig. In de voorronden drie keer 2e en in de halve finale ook een tweede plaats. In de finale werd hij weer tweede. De Ned. kampioen in deze klasse kwam niet verder dan een vierde plaats. Jamo Hutten reed in de voorronden twee keer men. Harrie Aanstoot werd in de voorronden 2 keer derde en 1 keer vijfde. In de halve finale kwam hij te vallen en kon een plaats in de finale vergeten. Peter Aanstoot tenslotte deed in de voorronden wat er van hem werd verwacht. Eén keer le en twee keer een 2e plaats. In de halve finale werd hij ook weer tweede. In de finale was hij laat weg, had pech in het bochtenwerk en kwam nog te vallen ook. Toch behaalde hij in de finale een zesde plaats. Totaal behaalden de deel nemers van „De Holtertrappers" tien finaleplaatsen, twee keer goud, vier keer zilver, één keer een vierde plaats, één keer een vijfde plaats en twee zesde plaatsen. Zaterdag 7 september a.s. zal er een open wed strijd worden gehouden op de baan ,,'t Vletgoor". Belangstellenden kunnen gratis een kijkje komen ne men. S.V.V.N. El-Holten El Het verzoek Holten El tegen wat sterkere tegenstanders te laten spelen lijkt dit seizoen gehonoreerd te zijn. S. V. V.N. El was een erg ster ke tegenstander, hoewel Holten goed speelde op alle fronten. Hol ten El begon sterk en scoorde al in de eerste minuut met een fraai doelpunt, was het daarna S.V.V.N. wat de toon aangaf. Met de rust was de stand al 6-1, waaronder enkele zeer fraaie doelpunten. Dat de eind uitslag slechts 8-1 werd pleit voor het harde werken van Holten El. Holten 3 - Luctor 2 In deze eerste confrontatie in de competitie begon Holten 3 zeer ge raffineerd vanuit de verdediging naar de voorste linie. De eerste helft was er goed samenspel met daar tegenover een technisch spe lend Luctor. Na rust werd Luctor wel sterker, maar de kansen waren voor Holten 3. de beste kans kwam een kwartier voor tijd toen de spits van Holten vrij voor de keeper kwam, en faalde. 5 minuten voor tijd was het dan wel raak; de rechts buiten van Holten soleerde door de achterhoede en schoot keihard raak 1-0. Tevens eindstand. DES AI - Blauw Wit AI In een gelijk opgaande eerste helft, met iets meer kansen voor Blauw Wit, bleef de beginstand 0-0 op het scorebord. Vlak na de thee opende Blauw Wit de score door een keihard schot van Jan Nijkamp dat terug kwam van de keeper en attent werd ingetikt door Gerwin. Blauw Wit kreeg hierna nog enkele goede kansen om uit te lopen maar die werden helaas niet benut. Blauw Wit kwam hierna onder gro te druk en 10 minuten voor tijd maakte DES de gelijkmaker en in blessuretijd hield DES met een tweede treffer toch nog de beide puntjes thuis. Zaterdag a.s. zal het thuis tegen het sterke Vesos Al Het herenteam van Z.P.C. Twen- haarsveld heeft op het waterpolo- toemooi, dat georganiseerd was door de Z.P. Scholtenhage in Haaksbergen een eervolle eerste plaats behaald. Zij wisten alle wed strijden in hun poule winnend af te sluiten. Voor trainer Bert van Eyk was dit een goede start voor het nieuwe poloseizoen, dat komend weekend 7 september weer van start gaat. DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 27 AUGUSTUS 1985 VERLEENDE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN E.D. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN: - aan het G.E.B. Holten, voor het plaatsen van een 10 kV mini-transforma- torkast aan de Vijfhuizenweg; - aan mevr. H. J. Jansen-Agterkamp, voor de bouw van een veestal bij het perceel Menumsweg 1; - aan de heer J. G. Prins voorde bouw van een landbouwwerktuigenber ging bij het perceel Helhuizerweg 16; - aan de heer E. M. van Schooten voor het vernieuwen van een werktuigenberging bij het perceel Oude Deventerweg 45; - aan waterschap Salland voor de bouw van een vijzelgemaal aan de Schapendijk; - aan waterschap Salland voor de bouw van een vijzelgemaal aan de Vijf huizenweg; - aan de heer T. F. F. Veltmaat voor het vernieuwen van de woning met bijgebouwen Borkeldsweg 2; - aan Reklame Studio Stukker, vergunning verleend voor het aanbren gen van een reklamebord aan het perceel Deventerweg 61; - aan Reklame Studio Stukker vergunning verleend voor het aanbrengen van een reklamebord aan het perceel Oranjestraat 2; - aan K. P. J. Wandelsport Haarle vergunning verleend voor wandeltoch ten op 5 en 6 oktober 1985; - aan F. C. C. de Holtertrappers vergunning verleend voor het houden van een verloting; Voor het inwinnen van informatie over de zaak zelfdan we! over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan menzich wenden tot de afdeling Algemenezaken terGemeentesecietarie. COMMISSIE SOCIAAL-CULTUREEL WERK De eerstvolgende openbare vergadering van de Commissie Sociaal-Cul tureel Werk wordt gehouden op maandag 9 september om 19.45uurinhet gemeentehuis. Op de agenda staan voorstellen met betrekking tot de definitieve vaststelling van de subsidis 1984 voor HMV en de Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk; een voorstel tot vaststelling van het concept jaarverslag 1984 van de Commissie Sociaal-Cultureel Werk; een voorstel inzake het beheer en de exploitatie van het nieuw te bouwen Dorpshuis en voorstellen inzake de definitieve vaststelling van de emancipatiesubsidie 1985 t.b.v. de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond en de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen/Holten. HINDERWET TERINZAGELEGGING BESCHIKKING Burgemeester en wethouders van Holten hebben onder voorwaarden, welke ertoe dienen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen op 27 augustus 1985 vergunning ingevolge de Hinderwet verleend aan: de Directie van de Overijsselse Autobusdiensten (Oad), Burg. van der Borchstraat 2 te Holten tot een nieuwe, de gehele inrichting (garage/werk- plaats/herstel-inrichting, stalling van voertuigen, kantoren en opslag van aard-olieprodukten) omvattende vergunning. De beschikking en alle ter zake zijnde stukken liggen gedurende één maand na de datum van terinzagelegging (vanaf 9 september 1985 op de gemeentesecretarie, Afdeling Algemene Zaken, dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur, alsmede in de sporthal 't Mossink (kantoor beheerder), Keizersweg 22 te Holten op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur ter inza ge. Beroep tegen de beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. degenen, die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend; c. enige andere belanghebbende, die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen; Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden ingediend binnen één maand na de dagtekening van de kennisge ving van terinzagelegging, derhalve vóór 9 oktober 1985 bij de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kun nen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA 's- Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. RECREAT1EBAD „TWENHAARSVELD" Het zwembad Recreatiebad „Twenhaarsveld" is met ingang van maan dag 9 september voor het publiek gesloten. BURG. V.D. BORCHSTRAAT 2 HOLTEN-TEL 05483-2630 ONS RÉ1SBURÖ MAAKT DEEL UIT VAN DE De eerste na-tourvlucht, ten bate van de gehandicapten, werd geor ganiseerd door de commissie rayon Berg en Dal. Alle verenigingen in deze regio, waaronder ook Holten, beijverden zich om zoveel mogelijk geld binnen te vliegen voor de ge handicapte medemens en er werd dus goed gepouled. Door de Berg- vliegers werden maar liefst 621 dui ven ingekorfd voor de afstand Roermond-Holten over 124 km. De 5622 duiven uit het rayon werden om 7.40 uur gelost en het was de duif van Teun Schuppert die het snelste was van allemaal met een tijd van 1 uur en 5 minuten en dat betekende een gemiddelde van ruim 112 km p.u. Een schitterend succes. De uitslag: 1-6-9-12-18 Teun Schuppert. 2-10-42-48-49 H. J. ten Velde. 3-4-35-77-147 A. ten Dam (2). 5-62-63-78-81 Comb. Kolkman. 7-42-156 W. v.d. Pluym. 8-69-87-89 H. J. Aaftink. 11-25-28-30-37 E. Veneklaas. 13-20-29-34-36 G. Egberts. 14-19-31-59-57 H. Wansink en Zn. 15-16-52-88-99 F. Meester en Zn. 17-24-53-82-90 H. van Beek. 21-57-76-95-111 M. Lodeweges. 23-41-73-92-127 Comb. Kwinten- berg. 26-47-50-60-71 Comb. Oolbekkink- Tijhof. 32-33-45-74-86 Wim Aaftink. 39-56 J. G. Jansen. 55 Gert Steunenberg. 64 E, Dikkers. 68-109-124-154 G. J. Koetsier. 79-96-151 H. J. Paalman. 83-121-138-153 Joh. Veldhuis. De VDH-krlnggroep „De Bergspeur- ders" organiseerde op zondag 25 au gustus 1985 een IPO-examen voor Duitse Herdershonden. Hiervoor was de heer G. List uit Harderwijk bereid gevonden als keurmeester op te tre den, terwijl de heer H. Oosterkamp de taak van examenleider op zich had genomen. 's Morgens om half negen werd er begonnen met het onderdeel „speu ren". Het weer werkte deze keer wel mee, al stond er een straffe wind over de speurvelden. Van de negen combinaties moest er helaas één uit de strijd genomen worden, zo dat er op dit onderdeel acht slaag den. Het speuren stond op een hoog peil, hetgeen wel blijkt uit het feit, dat de speurhond voor een uitste kende prestatie zorgde, door hier 96 punten te scoren, hetgeen niet zo vaak voorkomt. Na het speuren werd er, na een korte pauze, een begin gemaakt met het onderdeel appèloefenin gen. Ook dit stond op een hoog ni veau, waarbij één IPO-III kombi- natie zelfs tot 98 punten reikte. Na wederom een korte pauze werd het laatste onderdeel, het „verdedi gingswerk" afgewerkt en hoewel hier niet die uitzonderlijk hoge punten werden behaald, stond het geheel toch op een redelijk hoog peil, waarover men best tevreden kon zijn. Helaas moest ook op dit onder deel één kombinatie worden afge wezen. Al met al behaalden toch acht van de negen kombinaties hun diploma, hetgeen toch aan geeft, dat het geheel op een zeer hoog peil stond. De wisselbeker van de vereniging en de „Rustebiel- trofee", kwam deze keer in handen van de heer J. Goossen, die met een totaal van 273 punten het hoogst scoorde van de clubleden. De ge slaagden zijn: IPO-I: Geleider W. Wilmerink met de hond Alf 268 punten, geleider H. van Zon met de hond Asian 235 punten. IPO -II: Geleider J. Aaftink met de hond Olaf v.d. Schilbree 262 pun ten. IPO-III: Geleider H. J. v.d. Berg met de hond Harras v.d. Broekse Hoeve 258 punten, geleider W. J. Coenen met de hond Arpad from Beja's Home 262 punten, geleider J. Goossen van de hond Donja v.d. Fritshoeve 273 punten, geleider C. Leferink van de hond Alta oet de Poeterie 281 punten. Geleider B. Leferink behaalde met zijn hond Athos oet de Poeterie. 96 punten op het onderdeel „speur hond". Blauw Wit 7-Hulzense Boys 6 Donderdag 29 augustus was een heugelijke dag voor de aanvoerder van Blauw Wit 7 Wim Veldhuis toen hij in het huwelijksbootje stapte met Henny Temmink uit Dijker- hoek. Van het elftal ontving het kersverse bruidspaar op de trouw dag een enveloppe met inhoud on der het motto „Voor wat hoort wat" en dat betekende dat bruid en brui degom in vol ornaat zaterdag 31 aug. de aftrap verrichten van de eerste comp. wedstrijd. Blauw Wit startte met een sterk offensief dat echter door de boys uit de counter doeltreffend werd afgestraft. Inval ler doelman Gerrit Meijer was kansloos bij drie zuivere schoten. Ruststand 0-3. Na de thee wederom een agressief Blauw Wit, met in middels bruidegom Wim weer in de gelederen, maar het maken van een doelpunt was er niet bij. De rechts buiten van de gasten bepaalde de eindstand op 0-4.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 5