Het wachten waard... „Voorop staat de vraag: vaart 't kind er wel bij?" Dat op herhaling Ingezonden Pit op pad Televisie Uontvangteenfraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Historische motoren op de Holterberg Holtenaar burgemeester van strijen 10 JAAR STICHTING PAARDRIJDEN GEHANDI CAPTEN Holtens Nieuwsblad Donderdag 5 september 1985 - 38e jaargang - nr. 36 Abonnementsprijs f 34.25? Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van derLoeffBV in samenwerking met de stichting Mollens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 De vredeswerkgroep Holten wil iedereen het belang duidelijk maken van het volkspetitionne ment tegen het plaatsen van 48 ^kruisraketten in Nederland. Het is een grondwettelijk middel om de regering en het parlement duidelijk te maken hoe de Nederlandse be volking over deze plaatsing denkt. Als deze raketten geplaatst zijn heeft het Nederlandse parlement geen zeggenschap meer over het gebruik ervan omdat die beslissing in Amerikaanse handen ligt. Wij als werkgroep, die het belang van niet plaatsen inzien zullen op maandag 9 september en dinsdag 10 september in dorp Holten de kaarten ophalen die nog niet ver stuurd zijn. Het is onmogelijk alle adressen na te lopen en ook de mo gelijkheid van niet thuis zijn is aan wezig, zodat wij u vragen zoveel mogelijk uw kaart zelf te versturen. De vredeswerkgroep verzoekt alle mensen die eveneens het be lang van deze zaak inzien haar bij het ophalen behulpzaam te zijn en op deze dagen om half zeven bij ge bouw Irene aanwezig te zijn. Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 cel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 ,tot dinsdag 12 uur InBathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Het duurde zaterdagmorgen langer dan gebruikelijk voordat de Espelose optocht zich in beweging zette, maar het was het wachten wel waard. Unaniem was het talrijke publiek, waaronder een groot aantal Holtenaren, van mening dat het de mooiste optocht was die Espelo ooit heeft gekend. De jury, bestaan de uit mevrouw Van Rappard, directeur Diemer van de Dorpsschool en oud voorzitter van de Handelsvereniging Van der Maat waren ook deze mening toe gedaan. .Erg leuk en vooral zo goed verzorgd. Moeilijk om een juist oordeel te veilen". Na uitgebreid beraad, en nog eens langs de stoet lopen, lukte het na tuurlijk toch wel. Bij de grote wagens was het de weegschaal met als onder werp Espelo-Holten, het afwegen waard die de meeste aandacht trok. Erg fraai was de wagen van Bartje, met daarop nog een ouderwetse wieg van de familie van Schooten. De Damrakkertjes, een rijdende poppekast werd derde, de wa- terspetterende kinderen van Normaal, die voor veel hilariteit zorgden vierde. De schooi van Splo, compleet met kastanjeboom op het schoolplein werd vijfde, Edwin Boode, was de onbetwiste winnaar bij de loopgroepen in zijn cre atie als .Dagboek van een herdershond, waarbij de - eveneens jonge - hond niet ontbrak. De zigeunersfamilie van de kinderen Kusters behaalde de tweede plaats en de Pieteröliekar van ïanja en Jody Kappart derde, evenals de konijnen van Marcel Boode. De racekar van Gerwin Rensen werd vierde. Bij de loopgroe pen werden de Emelten eerste, gevolgd door de Oostenrijkse wijn (grüss Gott), de Witte Tornado en superfiets werden samen derde. Een eervolle vermelding was er voor het toneelspel op de wagen en de stropers met jachtopziener. Contactadres: Jaap Bogaard tel. 6 23 98. In de week van 9 tot en met 14 september zal dit jaar de Pit-collec- te worden gehouden. Elk jaar bereiken tienduizenden jongeren de dienstplichtige leef tijd. Een minderheid daarvan moet daadwerkelijk de dienstplicht ver vullen. Meestal verdienen ze daar door minder, zijn ze vaak ver van huis en kunnen 's avonds - na hun dagtaak - niet naar familie of vrien den. Vele duizenzenden militairen be zoeken van tijd tot tijd de militaire tehuizen voor wat ontwikkeling en een goed gesprek. In dat tehuis kunnen zij ook de dominee of aal moezenier ontmoeten: de vertrou wensman. Bij hem kunnen zij te recht, hij kent de militaire dienst en wat het betekent in deze omgeving je weg te moeten vinden. Het zal duidelijk zijn dat de geestelijke ver zorger behoefte heeft aan een goede gespreksruimte en andere facilitei ten; De kabel rukt op. Nadat in de grote steden de kabel al gemeen goed is geworden volgen nu de kleinere gemeenten in het kabela- vontuur. Holten iszo'n voorbeeld. Belangrijk is te weten onder welke voorwaarde de kabel-tv haar in trede doet en op welke wijze de bewoners inspraak hebben in het wel of niet aansluiten op de kabel. In het Holtens Nieuwsblad achter grond informatie over de komen de veranderingen. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per/aar ad f 34.25 Na het zeer succesvolle optreden van het Dijkerhoeks Amateur Toneel DAT met de revue .Dat knalt d'r uut" ter gelegenheid van het jaarlijks School- en Volksfeest eind juni, vol gen er op veler verzoek twee extra opvoeringen op vrijdag 13 en zater dag 14 september in de grote zaal van café-rest Het Bonte Paard te Dijker- hoek. Het blijkt dat de belangstelling voor de DAT-revue nog steeds toe neemt en ongetwijfeld zullen ook nu weer zeer velen uit Holten en wijde omgeving komen om te genieten van het rijk gevarieerde programma dat de plm. 40 medewerkenden, onder zeer fraaie lichteffecten en begeleid door het eigen revue orkest, over het voetlicht zullen brengen. Ook voor mensen die niet zo goed met de buurtgebeurtenissen op de hoogte zijn en wel eens willen weten hoe het reilt en zeilt in Dijkerhoek is een bezoek aan de revue zeker de moeite waard. Beide avonden (aan vang half acht) worden met een gezel lig bal besloten. Kaarten in voorver koop zijn a f 7.50 verkrijbaar bij salon Wander Drent, Oranjestraat 18, Schuppert Mode, Dorpsstraat 31 en J. W. Pinkert, Maatmansweg 7, Dijker- hoek. Komende zondag, 8 september zal de internationale Veteranen Motor-toertocht worden verreden. Ongeveer 250 motoren, gebouwd in de periode van 1890 tot 1945 zullen dan al ploffend en puffend een tocht maken over de Holterberg. Tijdens de rit over de Holterberg zal een stop worden gemaakt van ongeveer half één tot drie uur bij hotel-restaurant 't Lösse Hoes aan de Holterbergweg. Er is dan gele genheid de motoren en andere ve hikels van dichtbij te bewonderen. Met ingang van 16 september aan staande is de Holtenaar mr. S. van Schaijck (37) benoemd tot burge meester van de Zuidhollandse ge meente Strijen. Vorige week woens dag heeft Koningin Beatrix de benoe ming officieel met haar handtekening bekrachtigd. Ondanks de korte termijn waar op de benoeming ingaat, kwam het besluit voor de familie Van Schaijck niet als een verrassing. „Ik stond als eerste op de lijst, en hoewel dat niet altijd tot een be noeming leidt, maakte ik een goede kans", aldus de kersverse burger vader die lid is van de WD. De hui dige kabinetchef van de gemeente raad van Strijen was opgesteld. Als zoon van de huidige burgemeester van Markelo, de 64 jarige W. A. van Schaijck, is het burgemeesters- Defamilie Van Schaijck met de kin deren Pieter en Anelie. schap hem als het ware met de pa plepel ingegoten. Niet verwonder lijk dan ook dat de heer Van Schaijck na het behalen van het at heneumdiploma rechten ging stu deren in Utrecht. „Het heeft er al tijd al een beetje ingezeten dat ik die kant op ging", aldus Van Schaijck. „Met deze benoeming is de wens nu werkelijkheid gewor den". Sinds drie jaar woont de familie Van Schaijk aan de Korhoender- weg. Gezien de korte tijd tussen be noeming en ambtsaanvaarding zal de heer Van Schaijck enige tijd heen en weer pendelen. Ook voor mevrouw Van Schaijck betekent de benoeming van haar echtgenoot een hele verandering. Zij is geves tigd als advocate een functie die zij met veel plezier vervult. Hoewel het niet de bedoeling is dat zij in de nieuwe woonplaats zich zal vesti gen als advocate, zal zij, met Rot terdam en Dordrecht binnen rei safstand toch op den duur weer op zoek gaan naar een part time baan. In april 1975 startte de Stichting Paardrijden gehandicapten Holten met twee ruiters. Als op zaterdag 7 september aanstaande in Manége Snorrewind in Markelo op feestelijke wijze het tienjarig bestaan wordt ge vierd, zullen zo'n 25 gehandicapte rui ters in de leeftijd van zeven tot mid den dertig het feest bijwonen. De aan was is niet te danken aan de stijging van het aantal lichamelijk en gehandi capten, maar komt voornamelijk door het voortreffelijk resultaten die de vele vrijwilligers hebben weten te be reiken in deze tak van gehandicapten sport In de doelstelling van de Stich ting staat te lezen dat men zich ten doel stelt de bevordering van het paard- en/of ponyrijden door zowel geestelijk- als lichamelijk gehandi capten en dat bij de aanpak het therapeutische boven het sportie ve element prevaleert. Voorzitter G. J, Kraaij legt uit wat precies de strekking is van deze formulering. „Door het paardrijden krijgen de gehandicapten een stuk zelfstan digheid, die hem bijvoorbeeld op school ten nutte komt. Door de steeds wisselende gang van het paard moeten zij voortdurend goed .opletten, dat bevordert de concen tratie. Voor gehandicapten die in een rolstoel zitten is het iets fantas tisch om zelfstandig rond te kun nen rijden. Voor spastische patiën ten levert het paardrijden een stuk spierontspanning op. Natuurlijk kan dit alleen maar functioneren als ze plezier hebben in het paard rijden, dat spreekt vanzelf. Verder is het bezig zijn met een levend we zen van grote opvoedkundige waarde". Voordat een gehandicapte zijn eerste lessen krijgt wordt door de medisch adviseur, dr. W. R. van Couwelaar, tien jaar geleden de eer ste voorzitter, informatie ingewon nen bij de huisarts en behandelend specialist over lichamelijke en geestelijke conditie. „Voorop staat steeds bij ons de vraag: vaart het kind er wel bij", aldus voorzitter Kraay. Tal van hulpmiddelen heeft de Stichting tot haar beschikking voor de gehandicapte ruiters, zoals aangepaste zadels en leidsels, een paardelift en tegenwoordig ook vi deo, waarmee op gezette tijden de verrichtingen van de ruiters wordt opgetekend, zodat op die manier de voortgang van de ruiters op de voet kan worden gevolgd. Dat er voor uitgang is te bespeuren blijkt wel uit het feit dat een groep ruiters nu zover gevorderd is, dat men zonder begeleiding opgenomen worden in een „gewone" ruitergroep. Tijdens de feestmiddag aanstaande zater dag zullen zijn om ca 14.30 uur laten zien tot welke prestaties zij nu al gevorderd zijn. Vrijwilligers Ondanks het verheugde aantal ruiters dat wekelijks op woensdag en zaterdagmiddag de lessen volgt, zijn er ook enkele donkere wolkjes voor het feestzonnetje. Het paard rijden voor gehandicapten valt of staat met de vrijwilligers die de rui ters in de manége moeten begelei den. Voor de lessen op zaterdag zijn momenteel wel voldoende helpers en helpsters beschikbaar maar voor de woensdaglessen, die gehou den worden van vier tot zes uur is het telkens een hele toer om vol doende vrijwilligers bijeen te krij gen. „Continuïteit in de lessen in het belangrijkste om resultaat te bereiken, daarom hopen wij dat er zich toch weer mensen beschikbaar stellen om hun gehandicapte me demens te helpen. Als ons dat zal lukken, is het een dubbel feest". De viering begint zaterdag om 13.00 uur met een koetsentocht die wordt aangeboden door de Koet- senclub De Bergrijders. Om 14.30 wordt er een carrousel gereden, waarna cr spelletjes gedaan wor den onder leiding van de trainer van de Stichting, de heer Brons voort van Manége Snorrewind. Om ca 16.15 wordt een film gedraaid van „De dag van het paard". Het ge heel wordt muzikaal omlijst door de Country music group Daybreak. De ruiters met hun helpsters in de manége

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1