Burgers en boeren... Holtens Nieuwsblad. Raad ongezien accoord met computer-aankoop Espelo in touw voor school- en volksfeest Deze week V akan tie-service weer groot succes De Kol krijgt kabel Bejaarden NA MORELE DRUK VAN BURGEMEESTER „SPLO LÖT ZICH WIER HÖN" Cross wedstrijd schooljeugd U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. U itgeversmaatschappij VanderLoejfBV in samenwerking met de stichting Jioltens Nieuwsblad S tichtingsbestuur: W. HBeyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleioeg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Holtens Nieuwsblad 38e iaar9an9 nr. 35 Abonnementsprijs f 34.251 Losse nummers 75 centGedrukte oplage 3075 Vermoedelijk zal in september de eerste spade in de grond gaan voor de kabeltelevisie op de Kol. Dit deelde burgemeester Van Rappard dinsdag mee tijdens zijn wekelijkse praatje, met de pers. De haast is vol gens hem geboden omdat tegelij kertijd de PIT in de wijk nieuwe telefoonkabels gaat leggen, waar door de aanlegkosten voor de ka beltelevisie aanzienlijk minder zal zijn dan bij een aparte aanleg in een later stadium. „De straat gaat toch open, dus gaat het in een moeite door". Overigens blijkt uit de enquête dat de bewoners van de Kol niet De aangekondigde bezuinigin gen in de bejaardenzorg gaat niet zonder protesten aan ons voorbij. Bewoners en personeel stellen zich gezamenlijk teweer tegen de afbraak van de zorg voor hen die de welvaart hebben helpen op bouwen. Directeur Postma van de Diessenplas legt in het Holtens Nieuwsblad uit wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen. Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-613 56 Advertentie-adviseur: W. F rederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 ,tot dinsdag 12 uur InBathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur massaal staan te springen voor ka belontvangst. Van de 535 geënquê teerde woningen besloten 106 voor een directe aansluiting met een proefuitzending van een maand. Wel een aansluiting maar geen beeld wilden 201 bewoners en 76 be woners wensten geen aansluiting. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr. /mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 34.25 Waar over praten zij die vier daar op het erf? Ongetwijfeld over de stand van zaken in het boerenbedrijf. Onze fotograaf schoot het plaatje tijdens het bezoek dat de gemeenteraad en het college van b. en w. vorige week woensdag bracht aan een tweetal agrarische bedrijven in Holten. Het bezoek was georganiseerd in het kader van de bedrijfsbezoeken die de gemeenteraad maakt om zich op de hoogte te stellen van het plaatselijke bedrijfsleven. In eerste instantie was daarbij gedacht aan de industriën op de Kol en de Haar, maar gelukkig kwam men ruimschoots op tijd tot de ontdekking dat agrariërs oók ondernemers zijn die de nodige aandacht verdienen. De gezamenlijke boerenbonden, CBTB en OLM verzorgden het bezoek dat bij de raadsleden bijzonder goed in de smaak is gevallen. Bij de familie Veneklaas kregen de raadsleden een uiteenzetting over de varkenshouderij en de familie Veldkamp zette de niendeuren wagenwijd open in de rundveehouderij. Via een diaserie werd nog eens extra uitleg gege ven over het boerenbedrijf. Vanzelfsprekend kwamen ook de verlangens en no den van de Holtense boeren aan de orde. Vooral de verkeersveiligheid in het buitengebied was onderwerp van gesprek. Als suggesties werden een aantal maatregelen voorgesteld die botsingen tussen trekkers en auto's kan vermin deren. Geen overbodige luxe als men in het politieweekjournaai van deze week weer kan lezen. Unaniem waren de „burgers" van mening dat het bezoek veel opheldering had verschaft terwijl door de ouderwetse gastvrijheid bij de beide bedrijven blij verrast was. „Daar kan menig bedrijf een voorbeeld aan nemen". De overige 74 bewoners namen niet de moeite om het enquête-formu lier in te vullen en in te zenden. De aanleg voor de bewoners geeft voorals nog voor de weigerachtigen geen problemen. Behalve als de ei gen antenne door ouderdom van het dak is gevallen, mag geen ver vanging plaats vinden maar moet men - noodgedwongen - t.v. kijken via de kabel. Vooral onder de oude re bewoners op de Kol speelt het abonnementsgeld, elf gulden per maand, een grote rol om toch maar af te zien van de kabel. Het aantal ontvangstmogelijkheden is niet groter dan via de eigen „hark": Ned. 1, Ned. 2 en de drie Duitse zenders. Pas als ook straks de Beuseberg be- kabeld is bestaat er gerede kans op uitbreiding. De Espelose gemeenschap maakt zich weer op voor het jaarlijkse School- en Volksfeest dat komende vrijdag 30 augustus en zaterdag 31 augustus wordt gehouden. Zo als altijd wordt het feest in „Splo" geopend met de opvoering van de revue „Splo löt zich wier höm", waarin alle wetenswaardig heden uit Espelo en omgeving de revue passeren. Het aantal onder werpen waaruit dit jaar gekozen moest worden was zo groot, dat het een hele toer is geworden om de re vue binnen de geplande tijd te hou den. Tot op de laatste dag is er druk gerepeteerd, herschreven, en bijge schaafd zodat men een revue kan verwachten vol vaart en actuali teit. Vanzelfsprekend zijn ook het Espelose duo Gait en Willem weer van de partij met hun conferences. Na afloop is er zoals gewoonlijk ge legenheid tot het maken van een dansje. Verder kan men schieten, gooien en misschien ook draaien. Op zaterdagochtend begint het School- en Volksfeest als vanouds met de grote optocht met versierde wagens, karretjes, fietsen en loop groepen voor jong en oud. Iedereen in Espelo doet gratis mee en er zijn mooie prijzen te winnen. Voor de jury wordt weer een beroep gedaan op een aantal bekende Holtenaren. De keuring en opstelling vindt plaats om 8.30 uur bij de Bosschool aan de Parallelweg. De tocht ver trekt om 9.00 uur naar het feestter rein waar aansluitend van 10.00 tot 11.30 uur de kinderspelen voor de Espelose schooljeugd worden ge houden. Ook voor de kinderen zijn mooie prijzen te winnen en zo goed als zeker gratis draaien in de enige echte Sploder Dreimölle. De volksspelen starten om 11.30 uur met ringsteken op de fiets, ge volgd door touwtrekken voor da mes en heren om 13.30 uur. De stoe lendans voor dames is gepland om 14.30 uur. De hindemiswedstrijd voor paren volgt om 15.15. De volksspelen worden om 16.00 uur besloten met het zakslaan op de draaiende balk, een evenement dat heel wat behendigheid zal vergen van de deelnemers. 's Avonds, vanaf 20.00 uur is er groot bal in de feesttent met muzi kale medewerking van de band Ma- digo. Bovendien kunnen de Sploërs zich meten bij het slaan op de kop van Jut en bij het „bökkem en an- goan". Het Holtense college van b en w zal afgelopen maandag na afloop van de langste raadsvergadering sinds jaren „moe maar voldaan" de echtelijke sponde hebben opge zocht. Ondanks verbaal vuurwerk van vrijwel alle frakties in de ge meenteraad wist het college alle voorstellen zonder al te veel kleer scheuren door de raad heen te loodsen. Of daarbij altijd even zui ver werd gehandeld is een vraag die onbeantwoord blijft. Vooral het „doordrukken" van het automatiseringsvoorstel van enkele gemeentelijke diensten werd op het scherp van de snede uitgevocnten, waarbij voorzitter Van Rappard grote morele druk uitoefende op de gemeenteraadsle den. Door de afwezigheid van het raadslid Warrink en de aanwezig heid van de PvdA-er Van der Harst, die voor het eerst na een lange ziek te weer in de raad present was, leek het college aanvankelijk op een ge lijkspel aan te koersen. Vooral het feit dat maar liefst een bedrag van bijna 370.000 werd gevraagd voor Af. F. SPIJKER ...dit is chantage... de aanschaf van een computersys teem voor het gemeentehuis, zon der dat dit voorstel in de financiële commissie aan de orde was geweest wekte de verontwaardiging op van de WD-fraktie en in eerste instan tie ook de PvdA fraktie. Toen voor zitter Van Rappard ook nog de raad verantwoordelijk stelde voor de financiële gevolgen bij het niet aannemen van het voorstel met de motivatie dat de boekhoudmachi ne was afgeschreven en niet meer onder de garantie viel, was de boot voor de WD duidelijk aan. „Dit is gewoon chantage" riep de liberaal Spijker verontwaardigd uit. Ook de socialist Van der Harst uitte zich in soortgelijke woorden. PvdA-frak- tievoorzitter Dalhuisen was door het betoog van de voorzitter aan het wankelen gebracht en vroeg en kele minuten schorsing aan. Na te rugkomst bleek dat hij - weliswaar met een gevoel van onbehagen - door de bocht was gegaan. Over de aanschaf van een krof- maaier ten behoeve van het sloot- onderhoud werden de nodige op merkingen gemaakt, waarin voor een groot deel de eerder ingenomen standpunten in de commissiever gaderingen nog weer eens werden herhaald. Ook nu bleek de WD te genstander van het in huis halen van meer werk, terwijl de PvdA principieel voorstander bleef. Met De fietscrossclub De Holtertrap- pers heeft voor woensdag 4 septem ber een cross wedstrijd georgani seerd voor de groepen drie tot en met acht van de Holtense basis scholen. De leerlingen hebben deze week allemaal bericht gehad. De wedstrijden beginnen om 14.00 uur. Op zaterdag 7 september wordt eveneens op 't Vletgoor een open cross gehouden, aanvang 13.00 uur. J. DALHUISEN ...met onbehagen... de stem van Gemeentebelang en het college mee, haalde ook dit voorstel de eindstreep. Ook de verharding van Broens- weg en Schreursweg zorgde voor heel wat opschudding. Namen van aanwonenden vlogen over en weer over de tafel, waarbij het de volge pakte tribune wel duidelijk werd dat er gevochten werd om slechts stukjes van 117 meter die al dan niet verhard zouden worden. De WD herhaalde haar argumenten bij monde van het fraktielid Ro- bers, dat feitelijk een verharding van de gehele Schreursweg de voor keur verdiende en ging niet ac coord met een gedeeltelijke verhar ding. De overige frakties stemden voor. De verbreding van de Oude Stationsweg met aan weerzijde een halve meter kon geen genade vin den in de ogen van de PvdA, maar zij hadden daarbij de rest van de raad niet mee. De vakantieservice van de Rijks politie Holten, die dit jaar voor de tweede keer met medewerking van het Holtens Nieuwsblad werd ge houden, is weer een groot succes geworden. Niet minder dan 155 Holtenaren hebben in de afgelopen vakantieperiode de „service-bon" uitgeknipt en ingeleverd bij het bu reau van de Rijkspolitie aan de Rei- linksweg. Aan de hand van de adressen werd door de Rijkspolitie op gezette tijden patrouille gere den. „Of het nut heeft, is natuurlijk moeilijk in te schatten. Feit is wel, dat we bij geen van {Je 155 adressen enig onraad hebben bespeurd", al dus adjudant Oberink. De adju dant is er dan vast van overtuigd dat een extra toezicht door de poli tie preventief heeft gewerkt. „Het is voor de vakantiegangers een hele geruststelling te weten dat de poli tie een extra oogje in het zeil houdt terwijl wy bij eventuele calamitei ten zoals wateroverlast, bliksemin slag of brand een adres hebben waar wij kunnen aankloppen als we iets verdachts ontdekken. We zul len onze service volgend jaar dan ook beslist voortzetten". Adjudant Oberink merkt overi gens nog op dat de „vakantieservi ce" zich niet beperkt tot de vakan tieperiode in de zomermaanden. Ie dere Holtenaar die met vakantie gaat kan dit kenbaar maken aan het groepsbureau, door middel van een briefje met de benodigde gege vens zoals datum en lengte van va kantie, vakantieadres en naam en adres van het sleuteladres. Een aantal deelnemertjes aan de optocht in 1984.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1