samen... Bezuiniging treft bej aardencentrum Nieuwe vestiging in voormalig Wavinpand Publiek genoot van uitstekende Taptoe Lees en geef aan het KWF BANZ BORD INTERNATIONAL NAAR HOLTEN Automatisering boeken uitleen bijna rond Holtens Nieuwsblad Donderdag 22 augustus 1985 - 38e jaargang - nr. 34 Abonnementsprijs f 34.25 Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 De Ondernemingsraad van het Be jaardencentrum De Diessenplas zal op 22 augustus deel nemen aan het gesprek dat een afvaardiging van de gezamenlijke ondernemingsraden zal hebben met Gedeputeerde drs. J. Dij- kema, die verantwoordelijk is voor de zorgverlening aan ouderen in Overijs sel. De ondernemingsraden van de bejaardenverzorgingstehuizen in Overijssel voorzien grote proble men als de gigantische bezuinigin gen in 1986 worden doorgevoerd, zoals die door het Rijk en provincie zijn voorgesteld. Zij voorzien daar door verlies van arbeidsplaatsen die direct te maken hebben met de zorg voor de ouderen. Gaan de be zuinigingen onverkort door, dan betekent dat voor de Diessenplas een verlies van twee en een halve arbeidsplaats. Voor andere tehui zen in Overijssel zijn de gevolgen in sommige gevallen nog erger. De zorg neemt echter onverminderd toe voor ouderen. De leden van de ondernemingsraden zullen er bij drs. J. Dijkema op aandringen maatregelen te nemen. Zij zullen er op wijzen dat de ouderen die door de bezuinigingen getroffen zullen worden voor een groot deel verant woordelijk zijn voor onze welzijns- maatschappij. Zij hebben door hard werken tot stand gebracht datgene waar we nu trots op zijn. Mede daardoor hebben zij het recht op een stuk verantwoorde zorg, die door de geplande bezuinigingen uitgehold en afgebroken wordt, menen de medewerkers van de be- j aarden tehuizen. De afvaardiging zal er tevens in het gesprek op wijzen dat de werk loosheid onder de jeugdige bejaar denhelpers en helpsters erg hoog is. Ook in deze sector kunnen goed op geleide mensen niet aan het werk komen. Radio Oost zal deze week aandacht besteden aan de bejaar- denproblematiek. Uitgeversmaatschappij Van derLoeffBV in samenwerking met de stichting Jloltens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-613 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 Jot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Over het weer zullen het maar niet meer hebben. Dat werkte, zeker in de eerste uren zaterdagmorgen niet mee om de eerste mini-triathlon in Holten tot een succes te maken. Voor het overige was het een geweldig sportfeest. Ruim honderd medewerkers, afkomstig van verschillende verenigingen die elkaar anders slecht zijdelings ontmoeten tijdens offi ciële festiviteiten zoals Koninginnedag, Dorpsfeesten of Hblterdagen, werkten eendrachtelijk samen. Om ze, in willekeurige volgorde nog maar eens op een rijtje te zetten: Wielervereniging Holten, MAC Holter- berg, De Bergvliegers, b.v. Holten, afdeling atletiek, Zwemclub Twen- haarsveld, Recreatiebad Twenhaarsveld, EHBO afdeling Holten, Rode Kruis, Sportcommissie Holten, Bungalowpark Twenhaarsveld, bewo ners De Borkeld, Rijkspolitie en niet te vergeten de computerfreaks Henk Vasters en Wim van Ooien, die de dag van hun leven hadden bij zoveel informatie die via hun drie computers verwerkt kon worden. Zelfs dagen daarna werden zij tijdens de evaluatie van het sportgebeu ren nog helemaal lyrisch over alle „in's enout's". Hoofdrolspelers waren toch echter de sportmensen die weken lang in training waren gegaan om „de hel van de Borkeld" te kunnen doorstaan. Natuurlijk zijn prestaties, als van de winnaar van de achtste triathlon, Henk Zuurveld uit Bathmen geen maatstaf. Hij kon niet wachten op de officiële prijsuitreiking omdat er 's middags nog gevoetbald moest worden. Unaniem ging echter de be wondering uit naar die Holtenaren „op leeftijd" die de strijd met voorna melijk zichzelf aanbonden, zoals het echtpaar Redeker, en directeur Postma van De Diessenplas, die overtuigend bewezen dat zo'n minitri- athlon voor ieder gezond mens te volbrengen is. Op 30 september zal de auto matisering voor de uitleen van boeken van de Openbare Biblio theek in Holten een feit zijn. Om voor die datum het gehele oude bestand te hebben schoond moeten alle boeken die te laat zijn ingeleverd nu vóór 8 september ingeleverd worden. Leden die hun achterstallige boeken na acht september inle veren moeten er rekening mee houden dat zij geen nieuwe le denpas ontvangen zodat het dan onmogelijk wordt om nieu- i we boeken te halen. De boetes voor te laat inleveren blijven normaal gehandhaafd. Binnenkort zal weer de collecte voor de kankerbestrijding worden gehouden. Tussen 26 augustus en 8 september kan men de collectant van het Koningin Wilhelmina Fonds verwachten. Ai eerder krijgt men de brochure thuis met infor matie over kanker en kankerbe strijding. De brochure heet: „kan kerbestrijding misschien zijn we verder dan u denkt". In de brochure kan men onder meer lezen wat men zelf kan doen om het risico op kanker te beper ken en hoe men zelf kan meewer ken aan vroege opsporing van kan ker. Hoe eerder kanker wordt opge spoord, hoe groter de kans op gene zing. In de brochure staat ook, dat tegenwoordig bijna de helft van alle kankerpatiënten weer beter wordt. Dit is mede te danken aan wetenschappelijk kankeronder zoek dat het Koningin Wilhelmina Fonds heeft kunnen financieren dank zij de giften die het van het publiek ontvangt. Verder besteedt het KWF de bijdragen aan kanker voorlichting, patiëntenbegeleiding en aan onderwijs en opleiding. Werk zelf mee aan de kankerbe strijding door de adviëzen in het boekje op te volgen en door de col lecte te steunen. Het is voor de col- lactant wel zo prettig wanneer de gift klaar ligt in het zakje dat men achterop de brochure aantreft. Ie dere KWF-collectant heeft een legi timatiebewijs bij zich. Op woens dag 28 augustus en woensdag 4 sep tember kan men na het aeht-uur journaal, in de zendtijd van Socute- ra, een korte film zien over het werk van het KWF. Het KWF-comité in Holten heeft nog enkele collectanten nodig. Wil men meewerken aan de collecte dan kan men zich aanmelden bij: J. H. Heeregrave, Verzetstraat 33, tel. 6 17 58. De drumband Velp Zuid, met op de voorgrond de rock and rollers Droog, bijna windstil weer, een re delijke temperatuur en een aantrek kelijk programma, kortom alle ingre diënten voor een massale opkomst tijdes de Taptoe'85 waren zaterdag avond voorhanden, maar de ver wachtte duizend bezoekers werden niet gehaald. Evenals bij vorige gele genheden werden zo'n zeshonderd belangstellenden geteld. De taptoecommissie, onder leiding van Gerrit Vorkink en Hans Paalman hadden inder daad eer van hun werk. Zoals was afgesproken openden precies om half negen drie herauten van HMV de Taptoe; zo op tijd, dat zelfs de laatste voorbereidende timmer- werkzaamheden nog niet geheel waren afgewerkt. Ook tijdens het verdere verloop van de Taptoe werd het tijdschema goed aange houden, waardoor het publiek kon genieten van een vloeiend aaneen gesmeed muzikaal geheel, goed ge presenteerd door Joke Voordes. De Taptoe werd geopend door een goe de bekende, het Arnhems Trom- petterskorps. Het veertig leden tel lende korps oogsten ook nu weer veel bijval door hun perfekt, in strakke Engelse stijl, uitgevoerde show. Terecht wordt dit korps wel het visitekaartje van Arnhem ge noemd. Ogenschijnlijk zonder veel moeite weten de Arnhemmers in hun uitvoering de langzame en snellere tempi met elkaar te laten afwisselen waarbij de ruimteverde ling op het veld niet werd verwaar loosd. Groot was het verschil met de tweede optredende het showor kest van de muziekvereniging Crescendo uit Opende, die al swin gend onder de Taptoepoort van daan kwamen. Jammer genoeg was het geluid van de blazers niet altijd zuiver. Het geheel maakte een wat „harkerige" indruk. De Drumband Velp Zuid, tegenwoordig ook regel matig te zien op televisie presen teerde zich in Holten voor het eerst in hun nieuwe uniformen. Zij brachten een show die vooral de jongeren aangeproken moet heb ben, vooral toen tijdens het zeer swingend uitgevoerde Rock around the clock de beentjes inder daad van de vloer gingen. Jammer, dat zij slechts eenmaal op de gras mat kwamen. Het aandeel van jubilerend HMV was inderdaad, zoals van te voren was aangekondigd, zeer kort, maar van goed gehalte; vooral de klank kleur van het orkest was uitste kend in deze verjaardagsshow Het wielrijderskorps Crescendo was vooral als kijkspektakel een num mer van de bovenste plank. Met name de opkomst met voorop de fietsen een brandende fakkel (die even later niet meer uitgingen) le verde veel oh's en ah's op. Als ware behendigheidskunstenaars fiet sten en bliezen zij dat het een lust was. Een prestatie gezien de toe stand van het veld. „We'll meet again", „Daar heb je de appeltjes van Oranje weer", „Don't fench me in" allemaal nummers uit de jaren vlak na de bevrijding, in de Taptoe Holten weer ten gehore gebracht door het Arnhems trompetters- korps, gekleed in de uniformen van de Airbomdivisie. Een show die te recht veel bijval oogste. HMV ten slotte toonde haar klasse in de fina le met de koraal „Night fall in the camp" met uitstekend geblazen taptoesignalen van Alex Voordes en Harry Willems. Binnen afzienbare tijd zal het in het leegstaande voormalige bedrijfsge bouw van de Wavin op het industrie terrein De Kol weer gonzen van de bedrijvigheid. Het gebouw is sinds enige tijd eigendom van de Udeman Holding, die naast o.a. Udema Vlees b.v. en Metalu Holten b.v. ook het wandmeubelconstructiebedrijf Banz Bord International b.v. onder haar vleugels heeft. Banz Bord International is met een verkoopkantoor, assemblage- en distributiecentrum nu geves tigd in Stadskanaal, waar zo'n veertien mensen werk vindén. Bij Banz Bord werken inclusief haar fa brieken in Duitsland zo'n 70 men sen. In Woerden beschikt het be drijf, ten behoeve van haar Neder landse dealers, over een grote stu dio. In de studio zijn zo'n 40 wanden gemonteerd in alle moge lijke variaties en opstellingen. De verhuizing naar het Wavin pand werd ingegeven door „de fa milieband" die bestaat met de Ude- ma-vestiging in Holten maar te vens door de goede verbindingen met het centrum en westen van het land waar de meeste afnemers van Banz Bord te vinden zijn. De ge bouwen in Stadskanaal, waar een aantal jaren geleden weliswaar nog is bijgebouwd, blijken door de posi tieve omzetontwikkeling van de laatste tijd toch te oud en te oneco nomisch om voor de toekomst als onderkomen blijvend te worden ge bruikt. Naast de voordelen zoals boven genoemd, zullen de contac ten met het moederbedrijf veel ef fectiever gaan functioneren dan dat op afstand mogelijk is. De loon administratie, facturering, debi teuren, en voorraadadministratie kunnen zo aan de grote computer van U-vlees worden gehangen. Een adequate uitlevering en distributie van de meubels kan slechts beter worden, terwijl voldoende ruimte voor toekomstige uitbreiding aan wezig is. Uiteraard heeft de verhuizing voor het personeel in Stadskanaal wel wat voeten in aarde. Directeur G. Woesthuis was reeds in een vroeg stadium yan de onderhande lingen bij de Holtense VW gesig naleerd waar in veertienvoud een volledig pakket informatie over Holten werd opgevraagd. „In prin cipe gaan we er van uit dat het ge hele personeel mee gaat naar Hol ten, maar of dat inderdaad het ge val is, kunnen we nu nog niet zeg gen. Tenslotte is verhuizen een hele ingreep in het privéleven van de mensen. Er zullen dan ook wel een aantal in Stadskanaal een andere baan gaan zoeken". Procuratiehou der F. B. Zuidema, zelf een Gronin ger in hart en nieren heeft vaste plannen om in Holten een Groning se „kolonie" te stichten. „Met het hele personeel hebben we onlangs een bedrijfsuitstapje gemaakt naar Holten. Wat we gezien hebben is ons uitstekend bevallen". In hoe verre er straks personeel uit de re gio kan worden aangetrokken, hangt af van het aantal mensen dat meegaat en de ontwikkelingen op de woningmarkt. Banz Bord zal vooral behoefte hebben aan eerste klas meubelmakers en topmensen op het gebied van meubellakken. Het product, een vrijdragend woonwand-systeem heeft met name bekendheid gekregen op de betere meubelmarkt door de on zichtbare wijze van ophanging van kasten en wandplanken. Naast de seriematige vervaardiging, kunnen ook de woonwensen van de klanten op maat worden uitgevoerd. „Sy steem-bouw heeft wat ons betreft een wat negatieve, goedkope klank. Ons product is een eerste klas woonwand, die op alle denkba re en ondenkbare manieren geva rieerd kan worden. Juist door de hoge graad van perfectie van ons product hebben wij een uitsteken de naam veroverd in de wereld van de woninginrichters", aldus direc teur Woesthuis. Er wordt onder meer geëxporteerd naar Duitsland, Engeland, België, Zwitserland en Amerika, terwijl onlangs een op dracht is binnen gekomen uit Sin gapore. Zodra het sociaal plan, waarover het FNV en CNV positief staan, door het personeel is aan vaard, zal met de verhuizing wor den begonnen. Nog voor het eind van het jaar zal Banz Bord in Hol ten volledig operationeel zijn. De nieuwe vestiging zal overigens niet het gehele bedrijfspand in gebruik gaan nemen. Ongeveer een derde van het Wavin pand wordt als voor heen gebruikt als magazijn/opsla gruimte voor U-vlees. Het Wavinpand aan de Industrie straat, straks weer vol in gebruik

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1