Deze week Een beetje bijzonder... Holtens Nieuwsblad Holtens vrije markt krijgt jaarlijks vervolg Taptoe Holten '85 in teken van verjaardag Daling werkloosheid zet niet door Jaarlijkse zomeractie voor Ghana Voorzitter U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. ZATERDAG 17 AUGUSTUS SPORTVELD SGH Holtens Nieuwsblad Donderdag 15 augustus 1985 - 38e jaargang - nr. 33 Ahnnnementcnriio (uk/ i ~Z- li li—'mm Abonrmmerdsprusf 34.25 Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Vander LoeffBV in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: A Is lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij beta. 0 het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 De jaarlijkse zomeractie van het Holtens Fonds voor Internationale Hulpverlening wordt gehouden in de week van 19 tot en met 24 augustus a.s. De opbrengst is bestemd voor het bekende landbouwproject in Ghana. Het landbouw voorlichtingswerk heeft een belangrijke verbetering van de levensomstandigheden in Garu en omgeving bewerkstelligd. Inmiddels zijn 70 dorpen bij het werk betrokken. Er zijn coöpera ties gevormd, er is een boerenleen bank opgericht en het is gelukt om gedurende het hele jaar in de eigen voedselbehoefte te voorzien door de verbouw van nieuwe soorten maïs en gierst. Veel Holtenaren zijn reeds „vaste bijdrager" aan dit project, waar voor nu huis - huis - huis wordt gecollecteerd. Ook kan men zijn of haar bijdrage storten op giro 87.55.87 van de Rabobank te Hol ten t.g.v. rek. nr. 3285.14489 t.n.v. Holtens Fonds voor Internationale Hulpverlening. Het begin van het nieuwe schooljaar is altijd al een bijzondere dag. De kinderen na zes weken weer in de schoolbanken en juf en meester moeten ook weer wennen aan de nieuwe namen en gezichten in hun klas. Dit jaar was die eerste schooldag helemaal een beetje bijzonder door de stof van de nieuwe basisschool. Voor een aantal scholen aanleiding genoeg om er samen met de jeugd en ouders een feestje van te bouwen. In de Kolschool ging dat gepaard met het plaatsen van een boom, aangeboden door de oudercommissie, terwijl later nog een nieuw naambord zal worden vervaardigd. Juf Sadelaar en Mees ter Wilpshaar om de oude termen nog maar even te gebruiken kweten zich van hun taak, toegezien door de leerlingen. „Voor jullie gewoon een stap over de drempel, voor het onderwijs een sprong in de toekomst". Op veel scholen zal in soortgelijke bewoordingen de nieuwe basisschool zijn begroet. „Wat de wetgeving heeft samengevoegd, scheidde de mens niet" voegde directeur Wilpshaar er nog aan toe. De leerlingen van de Haarschool kregen wel heel uitzonderlijk vervoer aange boden op hun eerste schooldag. Bello reed door de wijk de Haar en haalde groep voor groep de kinderen op van de halteplaatsen. Bij school stond direc teur Van 't Holt, compleet met spoorwegpet de kinderen op te wachten om hun treinkaartjes te knippen. Als laatsten werden de kleuters begroet die nu hele maal voor vol worden aangezien in het onderwijs. Met een tractatie in de klas werd het begin van het nieuwe schooljaar nog eens extra onderstreept. Voor het eerst sinds enige maan den is het werkloosheidcijfer niet verder gedaald, maar weer wat ge stegen. Eind juli stonden 156 man nen en 81 vrouwen ingeschreven als werkzoekenden tegenover 152 mannen en 76 vroüwen eind juni. Een stijging van 9. In vergelijking met eind juli 1984 valt wèl een da ling te constateren. Toen stonden 208 mannen en 93 vrouwen bij het GAB ingeschreven. Een verschil van 64. Nog een paar weken en dan gaat de voetbalcompetitie weer van start. Voor de voetbalafdeling van s.v. Holten onder leiding van de nieuwe voorzitter Jan Kurz. In het Holtens Nieuwsblad een ge sprak met de man, die meer dan zijn voorgangers de leden van de vereniging zélf aan het werk wil zetten, waardoor kwaliteit niet verloren gaat, maar ten nutte komt van de club. Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 .tot dinsdag 12 uur InBathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur de markthandel eens probeerden. De een met wat meer succes dan de ander. Voor de familie Kolkman van de Fliermatenweg speelde het moessonweer hun parten. Daar door gingen de jeneverflessen, ge vuld met eigen gemaakte echte „Kwart voor zes" riep Jos Kamphuis zaterdagmorgen toen we hem vroeger hoe laat hij 's morgens begonnen was met de indeling van de eerste Holtense vrije markt. Gelukkig stond hij niet alleen voor de klus, maar had VW-man Gerard Willems zich spontaan aangeboden om ook op „meikerstijd" aanwezig te zijn. Het was maar goed ook dat het tweetal zo vroeg uit de veren was geko men want om kwart voor zeven meldden zich de eerste standhouders, twee dames uit Hengelo. „En dat terwijl we pas om tien uur begonnen" grinnikte Jos. Hij moest de dames teleurstellen. Ondanks de vroege komst waren alle 120 plaatsen al verdeeld. „Gelukkig maar anders was het een mooie puinhoop geworden". karnemelk, maar mondjesmaat van de hand. De heer Koopman was na afloop goed tevreden over de verkoop van zijn houtdraaiwerk. „Ik denk dat er volgend jaar heel wat meer Holtenaren op de markt zullen staan, nu men gezien heeft hoe leuk het is". Voor Dinant Vene man, die een kraam, gevuld met al lerhande tweede hands spullen probeerde te slijten was het een echt gezellig dagje uit. Ronduit ge zellig was het ook bij de kraam van moeder en dochter Lubbers die naast eigenmgemaakte kleding de resultaten van de „groene vingers" van vader Lubbers aan de man trachtten te brengen, waarbij zij wel een heel bijzonder lokmiddel gebruikten: een broedende Hol landse kuifhoender met vijf jongen onder haar vleugels. „Die hebben we wel vijftig keer kunnen verko pen, maar dat doen we niet. Dit is onze Beusebergse petkip waar we heel trots op zijn", vertelden de da-» mes vol enthousiasme. „We gaan er zeker mee door", verklaarde na afloop Jos Kamp huis. „Toch goed, dat ik doorgezet heb. Eerst was men er niet erg over te spreken, maar ondanks het slechte weer is het een reuze suc ces geworden dat we volgend jaar moeten herhalen. Hoe en waar, daar moeten we met z'n allen nog eens over praten. Op de voorgrond, de Fnuuspot, daarachter de benzinegenerator Het wielrijderscorps Crescendo uit Opende De Holtense Taptoe, die aanstaan de zaterdag voor de vierde keer ge houden wordt op het sportveld van de scholengemeenschap Holten, be looft een muzikaal hoogtepunt te worden in de festiviteiten rond het veertigjarig bestaan van de Holtense Muziekvereniging. Om 20.30 uur precies, dus geen Holtens kwartiertje, opent de mu ziekvereniging Crescendo uit Opende met hun eerste show, ge volgd door een eerste optreden van het Arnhemse Trompettercorps, die ook vorig jaar tijdens de Taptoe veel applaus oogstten met hun op treden. Naast hun bekende show brengen de Arnhemmers dit jaar een ter gelegenheid van de herden king van de bevrijding ingestudeer de show en vertolken daarin tal van bekende liedjes uit de jaren '40 en '50. Zij gaan daarbij gekleed in ori ginele, speciaal uit Engeland ge leende uniformen van de Engelse paratroepen, zoals die ook gedra gen werden bij de bevrijding van Arnhem in 1945. De Drumband Zuid uit Velp zal tijdens de Taptoe Holten zich voor het eerst presenteren in hun nieu we uniformen. Deze drumband staat onder leiding van Joop zijn Wakeren, geen onbekende voor muzikaal Holten. Onder zijn lei ding behaalde de band tijdens het Wereld Muziekconcours in Kerkra- de een zilveren medaille. De eigen HMV komt in het veld met een ver jaardagsshow, die vol zit met aardi ge lichteffecten. De voorberei dingstijd voor de show is voor de Holtenaren erg kort geweest maar desondanks is een leuke show inge studeerd, waarin alle drie onderde len van HMV, het orkest, de drum band en de majorettes aan bod ko men. Hoogtepunt van de Taptoe zal ongetwijfeld zijn het optreden van het Wielrijderscorps van Cres cendo uit Opende. Op speciaal ge prepareerde fietsen uit de jaren vlak na de oorlog rijden en musice ren zij. Hun optreden wordt juist tot het laatst bewaard, daar ook deze show vol lichteffecten zit. Het slot wordt een gezamenlijk optre den van de deelnemende corpsen in „Night fall in camp", een taptoe, in geweven in een koraal, waarvan de organisatoren veel verwachten. Het geheel staat dan onder leiding van Henk Bouwhuis. Afgezien van onweer, zal de Taptoe ook bij regen doorgaan. De bezoekers kunnen dan een plaatsje vinden onder de pergola, van waaruit het gebeuren ook uitstekend is te volgen. De en tree bedraagt f 6,- per persoon; f3,- voor kinderen tot dertien jaar en ouderen vanaf 65 jaar. Even leek het er om half tien op dat het alsnog in het honderd zou lopen, maar met behulp van onder andere voorzitter Maats van de HHV en bakker Nijkamp, konden alle standhouders vlot naar hun kraam op het Smidsbelt of hun plaatsje rond de kerk gebracht wor den. Even keek Gerard Willems vreemd op toen een Holtenaar bij het marktgebeuren verscheen met een shovel. Daarop vervoerde hij een grote benzinegenerator en een originele fenuspot, die hij aan een liefhebber wilde slijten. De eige naar van dit moois was Gerard Baan van het Zwartepad, die zoals hij losjes meedeelde „de schuppe had opgeruimd". Speurend naar al wat oud was, waren de leden van de oudheidkamer er als de kippen bij om met Baan in onderhandeling te gaan over de Fenuuspot, die af komstig was een boerderij aan de Maneschijnsweg. „Echt" antiek kan je nagaan". De electrogenera- tor had een wat lugubere achter grond. Het gevaarte werd in de oor log gebruikt voor stroomopwek king in een Duits concentratie kamp en was na de oorlog door de firma Ter Horst uit Rijssen naar Nederland gehaald. Ondanks dat er ter plekke duizend gulden voor werd geboden bracht Boode het ding aan het eind van de markt met de shovel maar weer terug naar de eigen schuur. Hoewel het aantal buitengaatse deelnemers overheerste, waren er taTvan Holtenaren die hun geluk in

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1