Rollen door de regen... Deze week Holtens Miiiii Sterkste man van Holten voor herhaling vatbaar Fout in tekening Plan Beuseberg Ophalen van huisvuil in buitengebied verdubbeld Onderwijs Superbokaal voor Egbert Jansen a. .«Uxt.su zs U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Rflül Adres- Holtens Nieuwsblad Donderdag 8 augustus 1385 - 38e jaargang - nr. 32 Abonnementsprijs f 34.25 Losse nummers 75 cent Hoe de Canadeze rolstoelrijder Rick Hansen denkt over het Hollandse weer, bleef verscholen achter de vriendelijke „big smile" die kenmerkend is voor sportlieden van over zee. Presteren, ondanks hevige regenbuien, ook al ben je gebonden aan een rolstoel, is voor deze sporter de gewoonste zaak van de we reld. Reden daarom ook dat hij het aanbod van burgemeester mr. W. L. F. C. rid der van Rappart afsloeg om eyen met het college een kopje koffie te drinken in het gemeentehuis, waar het warm en droog was maandagochtend. Er moest „on scedule", op tijdschema, gereden worden om 's middags om twee uur bij de Duitse grens te arriveren op weg naar Hamburg. Rick Hansen was maandagochtend om acht uur gestart vanuit Deventer. Vandaaruit ging het via Colmschate, en Bathem naar Holten. Nabij Dijkerhoek werd de kleine stoet opgewacht door een tiental, druipnatte, supporters. Voor af gegaan door de Rijkspolitie ging het via de Dorpsstraat verder richting Markelo. Ondanks het vluchtige bezoek aan Holten ging de wereldreiziger in de rolstoel niet met lege handen verder. Namens het gemeentebestuur overhan digde de burgemeester Rick Hansen de bronzen penning die geslagen was ter gelegenheid van de veertigste bevrijdingsdag in Holten. De burgervader vertel de Hansen over de bijzondere band die Holten heeft met Canada en attendeerde hem op de aanwezigheid van de Canadese begraafplaats in Holten. De Cana dees op zijn beurt overhandigde een brief, afkomstig van de burgemeester van Vancouver met een uitnodiging voor de Expo 1986 met de bijbehorende button. Nagewoven door toch nog flink wat Holtenaren vervolgde Rick Hansen in zijn rolstoel zijn lange weg, die pas in juni volgend jaar zal eindigen in Vancouver. Zoals het er nu uitziet, zal op kor te termijn, na aanvaarding door de gemeenteraad, het huisvuil in de buitengebieden een maal per veer tien dagen worden opgehaald in plaats van zoals nu het geval is, een maal per maand. De verdubbeling van de ophaaldienst zal voor de be woners in het buitengebied een ver dubbeling van het tarief met zich meebrengen. Dit bleek tijdens de commissievergaderingen van Ge meentewerken en Financiën. Met uitzondering van de WD-er Spij ker, die pleitte voor burgelijke on gehoorzaamheid door gewoon op de oude voet voort te gaan en de stem van Gemeentebelang in de 'persoon van de heer Van Schooten tegen waren de overige leden van de commissie „noodgedwongen" voor. De wethouders Stegeman en Rustebiel hadden vooraf al laten weten dat op grond van de Afval stoffenwet Holten feitelijk ver plicht was om ook in het buitenge bied eenmaal per week het huisvuil op te halen, maar dat een onthef fing tot een maal per veertien da gen haalbaar zou zijn. Op de oude voet doorgaan zou het gevaar met zich mee brengen dat er in het ge heel geen ontheffing zou worden verleend. De heer Spijker voorzag dat de bewoners in het buitenge bied op hun achterste benen zou den staan van woede. Alle fracties wilden zich nog niet geheel binden aan het voorstel, maar komen er in de raadsvergadering op 26 augus tus over terug. Gedrukte oplage 3075 Aanstaande maandag start het nieuwe schooljaar 1985-'86. Voor veel kinderen een spannende aan gelegenheid, maar niet minder dit jaar voor het onderwijzend perso neel, dat voor het eerst aan het werk gaat in de basisschool, een samengaan van lagere school en kleuterschool. In het Holtens Nieuwsblad een gesprek met een aantal hoofden van scholen die vanaf nu zichzelf directeur mogen noemen en een reactie op de nieu we basisschool van een van de grondleggers van het nieuwe schooltype, rijksinspecteur J. Munk. „De ontwikkelingen niet te genhouden, maar tijdig de vinger op de zere plek leggen", is de eer ste voorzichtige conclusie van de deskundigen. Uitgeversmaatschappij Van derLoeffBV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekélo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! I I Naam: ©Wl Woonplaats: Gebruik deze bon voor Geeft Op als abonnee voor het het opgeven van een J Holtens Nieuwsblad nieuwe abonneeon, Inzenden aan: Adres: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 oonpaas 7500 VB Enschede I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld I per jaar ad f 34.25 wichten afgewerkt. Ook hierin was Egbert Jansen de sterkste, op de voet gevolgd door Jan Beunk met Martie Jansen als goede derde. Ge zien het enthousiasme bij het pu bliek - voor het eerst deze zomer stonden de toeschouwers rijen dik langs de dranghekken - wordt er aan gedacht de strijd om de Sterk ste man tot een zelfstandig onder deel van de vakantie evenementen te maken in plaats van een pauze nummer in de trapcar race waarbij deelname van sporters uit de regio tot de mogelijkheden behoort. De sfeer was in elk geval geweldig posi tief wat mogelijkheden opent voor een vervolg volgend jaar. Trapcar race Tussen de bedrijven door werden de wedstrijden trapcar race alge- werkt, die een wat vlottere speaker nodig hadden gehad om het pu bliek enthousiast te maken, al kweet invaller op het laatste mo ment, Jan Kromdijk zich voorbeel dig van zijn taak. Speciaal voor deze gelegenheid was tevens een prominentenrace ingelast met „aan boord" mevrouw Marietje Eg- gink, dokter Wamelink, boer Biet, Jan den Ontvanger (Markvoort) compleet met camavalssteek en voorzitter Maats van de HHV, die Jan Beunk bijzijn trékbeurt. Nauw lettend kijken Henk Keizer, Egbert Jansen (met petje), Gerrit Paalman en Martie Jansen toe. ook de race won. Boer Biet werd knap tweede en Marietje Eggink werd door een stuurfout derde, maar ontving namens s.v. Bato toch een fraaie louwerkrant. Bij de jeugd was de deelname groot, zodat in verchillende manches gereden moest worden. Na afloop reikte Au gust Müller de prijzen uit. De win naars waren: 6/7 jaar: 1. Edwin Knapen, 2. Ger- ben Wieldraaier, 3. Marloes Wol- ters. 8 9 jaar: 1. Marbe Visser, 2. Berry Meerman, 3. Hemold Wessels. 10 11 jaar: 1. Brigitte Visser, 2. Mar- got ter Schure, 3. Arthur Hoge- doorn. 12/13 jaar: 1. Jan van Beek, 2. Bart Soer, 3. Judith Hagen. Vrije klasse: 1. Gerrit Leugemors, 2. Gerard ter Brake, 3. Harry Aan stoot. De 27-jarige touwtrekker, lid van OKIA en lid van de Nationale selectie Egbert Jansen mag zich een jaar lang de sterkste man van Holten noemen. Met groot overmacht wist hij dinsdagavond op het Smidsbelt zijn medekandidaten, Jan Beunk, broer Martie Jansen, Henk Keizer en Gerrit Paalman achter zich te laten. In totaal verzamelde hij 21 punten tegenover Jan Beunk 16 en Martie Jansen 15 punten. Uit handen van zijspancrosser August Müller mocht hij de superbokaal, die beschikbaar was gesteld door de Holtense Handelsvereniging in ontvangst nemen. De wedstrijd om de titel Sterkste Keizer had zich verzekerd van een man van Holten trok dinsdaga- grote schare supporters die zich re- vond honderden belangstellenden gelmatig lieten horen. Henk wist naar het Smidsbelt. Vooral Henk deze gratis vorm van publiciteit Nadat in de raadsvergadering van juli de partij Gemeentebelan gen reeds vragen had gesteld over gemaakte fouten in het plan Beuse berg, hebben de heren Van der Harst en Dalhuisen (PvdA) resp. in de commissie Gemeentewerken en Financiën opnieuw de kat de bel aangebonden door tijdens de open bare commissievergaderingen van de verantwoordelijke wethouder (Stegeman in dit geval) te verne men hoe het mogelijk is dat in een zo maagdelijk plan als de Beuse berg al direct bij het begin van de werkzaamheden een flinke fout was gemaakt, waardoor er niet vier, maar slechts drie woonwagenloka- ties aangelegd kunnen worden. Di recteur gemeentewerken De Jong liet het antwoord over aan zijn wet houder, die ruiterlijk toegaf dat er fouten waren gemaakt, daar dat het college zich daarvoor verant woordelijk stelde. Dit standpunt werd dinsdagmiddag tijdens de we kelijkse persconferentie door bur gemeester mr. W. L. F. C. ridder van Rappard nog eens onderstreept. goed uit te buiten, maar bleef in de laatste onderdelen achter bij de ge trainde sportmensen. De heren ontmoetten elkaar op de onderde len bakstenen tillen, waarin Eg- bert, Jan en Henk gelijk eindigden. Het spectaculaire onderdeel vrach- tautotrekken, een zeventonner (in clusief chauffeur) van „Blauwe Müller" werd gewonnen door Mar tie Jansen met 5.35. Broer Egbert werd hier tweede en Henk Keizer derde. Het derde onderdeel, vaten gooien met een inhoud van 50 liter ,J3oer Biet" voorop in de prominen tenrace daarachter mevrouw Eg gink achterna gezeten door Jan den Ontvanger. „Dat er fouten gemaakt zijn, be- streuren wij ten zeerste, maar het gaat ons niet aan om in het open baar hierover de ambtenaren te ka pittelen. De enige die hiervoor aan spreekbaar is, is het college. Doordat in het uitbreidingsplan Beuseberg nu slechts drie lokaties komen, wordt naarstig elders in de gemeente gezocht naar een terrein waarop de overige vijf, door de pro vincie verplicht gestelde woonwa- genlokaties aangelegd kunnen worden. Waar en op welke termijn hier aan kan worden voldaan bleef nog in de schoot van het college verborgen. „Wij zijn op de goede weg. met instemming van het loka- tietrio om een juiste plaats te vin den. Ter zijner tijd hoort men daar meer over". Of de fout op de teke ning de enige fout is. Kan nog met worden vastgesteld. Wel is zeker dat bij de dienst Gemeentewerken wordt onderzocht hoe de fout heeft kunnen plaats vinden, terwijl het gehele plan nog eens door de molen wordt gehaald liep voor Jan Beunk minder goed af. Hij haalde bij het gooien zijn vin gers open aan de rand, maar als echte sportman liet hij zich niet kennen en ging ondanks pijn ge woon door. Hij won met ruime voor sprong het onderdeel accu-liften met gestrekte handen. Een eenvou dig uitziend onderdeel dat echter het uiterste vergde van de krachten van de vijf deelnemers. Overigens was er eigenlijk op zes man gere kend, maar één van de vakantie gasten, een college touwtrekker uit Zwanenbrug liet het op het laatste moment afweten. Tenslotte werd in het half duister het laatste onder deel het kniebuigen met houten ge-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1