Holtens Nieuwsblad Rolstoel-atleet rijdt maandag door Holten Attractief slot van vakantie evenement Uitstel, geen afstel... Deze week Dagje de weer erg boer op in trek Voorlichting riolering Opknapbeurt voor wegen buitengebied Avontuur STORMLOOP OP VRIJE MARKT Puzzelrit U ontvangt een fraaie Ho/tens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: .-. Adres Woonplaats: 1Hi//zi/ betaalt het abonnementsgeld per /aar ad 34.25 Holtens Nieuwsblad Donderdag 1 augustus - 38e jaargang - nr. 31Abonnementsprijs f 34.25 Losse nummers 75 een, Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij VanderLoeffBV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: de Handelsvereniging. „We hebben als de gesmeerde bliksem alle campings af gebeld, evenals mensen van de Holtense verenigingen die mee zouden werken. Dat er een aantal mensen voor niets naar het Smidsbelt is gekomen is jammer, maar dat was niet te vermijden". Goed nieuws echter voor alle mensen die de Holtense dagen een warm hart toedragen. IJs en weder dienende zal de laatste aflevering van de Holter dagen nu gehouden worden op vrijdagavond aan staande, 2 augustus. Het gehele programma, zoals dat voor afgelopen dinsdag was georganiseerd zal dan worden afgewerkt, want ook de Bergspeurders hebben hun medewerking toegezegd voor een demonstratie hondendressuur terwijl de Keunebar - dit jaar voor het laatst geopend zal zijn. De aanvang wordt in verband met de markt een half uur opgeschoven tot half acht. Op donderdag 8 augustus 's avonds om acht uur zal in zaal Vosman een voorlichtingsavond worden gehouden door de gemeen te Holten over de plannen voor drukriolering in delen van het bui tengebied. Het betreft hier de Jeur- linkweg, Markeloseweg en gedeel ten van Zuidcr Look. Alle aanwo nenden hebben inmiddels schrifte lijk een uitnodiging ontvangen. Op maandag 5 augustus zal de Ca nadese rolstoelatleet Rick Hansen op zijn tocht door Nederland ook Holten aandoen. Omstreeks half tien's mor gens wordt hij aan de gemeentegrens verwacht. Op zijn tocht door Holten wordt hij begeleid door de Rijkspoli tie, die hem en zijn verzorgers veilig door het dorp zullen loodsen. Bij het gemeentehuis zal hij worden opge wacht door een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur. Rick Hansen is in maart van dit jaar aan zijn Man in Motion World Tour begonnen in Vancouver. Van daar uit maakt hij per rolstoel een tocht door maar liefst 34 landen in zes werelddelen. Daarbij doet hij 60 grote steden aan. De tocht rond de wereld heeft een totale lengte van 25.000 mijl. Doel van de tocht is het versterken van een bewustzijn van de mogelijkheden van de gehandi capte mens, het oprichten van een wereldwijd fonds voor sport en re habilitatie van de gehandicapte mens en het onder de aandacht brengen van de wereldexpositie Expo '86 die volgend jaar in Van couver wordt gehouden. De rol stoel-atleet legt per dag ca 115 kilo meter al rolstoelend af met een ge middelde snelheid van ca. 16 km. per uur. Na iedere 2V2 tot 3 uur heeft hij een rustpauze. Maandagoch tend start hij om 08.00 uur bij de Wilhelminabrug in Deventer. Van- daaruit gaat het via Colmschate, Bathmen, Holten, Markelo naar Goor waar hij zijn eerste pauze houdt. Daarna gaat hij via via Del den naar Hengelo waar hij door de burgemeester zal worden ontvan gen. Via Enschede hoopt hij dan omstreeks 14.00 uur bij Glanerbrug over de grens naar Duitsland te gaan. Hansen is in begeleiding van een coach trainer, een manager voor de uitrusting en een klein on dersteuningsteam. In ieder land zullen atleten hem op bepaalde tra jecten van de tour vergezellen. Evenals in andere landen trekt de marathontocht van de rolstoeler ook in Nederland veel belangstel ling. In AVRO's sportpanorama werd maandag een portret van hem uitgezonden. Hansen raakte op zijn vijftiende door een verkeersonge luk verlamd aan beide benen en heeft zich steeds ingezet om de om standigheden voor gehandicapte sporters te verbeteren. Hij heeft 9 gouden medailles gewonnen in at letiek op de Pari Am Games in 1982 en is kampioen in verschillende an dere sporten. Op korte termijn zal begonnen worden met de verbreding van de Oude Stationsweg tussen de De- venterweg en de Dorperdijk. Daar toe zal een krediet aangevraagd wórden van f 259.000. De oude Sta tionsweg zal aan beide kanten een halve meter worden verbreed tot een totale breedte van vier en een halve meter. Tevens heeft het colle ge van b. en w. een krediet aange vraagd voor de verbetering en on derhoud van de Broekweg, Deven- terweg, nabij restaurant De Witte en een gedeelte van de Aaltinks- weg, waarmee een bedrag gemoeid is van ca. f 109.000. Tot grote vol doening van wethouder Stegeman is binnen het college ook overeen stemming bereikt over de verhar ding van gedeelten van de Schreursweg en de Broensweg, waarmee een bedrag is gemoeid van f 30.000. Voordat de firma Kre- kei met de werkzaamheden kan be ginnen zullen allereerst de commis sie Gemeentewerken en Financiën advies uitbrengen, waarna in de raadsvergadering van 26 augustus de definitieve beslissing zal worden genomen. Nog deze maand zal door de firma Krekel de draaigelegenheid van de bussen op het Stationsplein wor den aangepast. Door een gedeelte van de heg te verwijderen en het aanbrengen van een aantal stelton- platen wordt provisorisch het plein vergroot in afwachting van een meer definitieve oplossing. Amper zeven weken geleden besloten Jannie en Gerard Ve neman hun zomervakantie nog door te gaan brengen in Joego slavië. Nu staan ze, met een arm vol prikken, bepakt en bezakt klaar voor een nieuwe toekomst als onderwijzersechtpaar aan de Internationale Nederlandse school in Djakarta in Indonesië. JZen avontuur". Misschien wel, maar in elk geval een stuk erva ring die men hen nooit meer kan afnemen". In het Holtens Nieuwsblad vertellen ze erover. Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 .tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur De pessimisten onder de organisatoren van de Holtense dagen kregen dins dag toch het gelijk aan hun zijde toen rond de geplande openingstijd van de laatste aflevering het water weer met bakken tegelijk uit de lucht viel. Aanvan kelijk zag het er naar uit dat geheel onnodig 's middags het feest was afgebla zen toen omstreeks vijf uur de lucht opklaarde en er zelfs een mager zonnetje te bespeuren was. De eigenaar van de nogakraam, die helemaal uit Barneveld was gekomen was dan ook danig uit z'n humeur, evenals de man van de suikerspin die voor niets de reis uit Diepeveen had gemaakt. „We hebben 's middags met elkaar overlegd en waren tot de slotsom gekomen dat het te riskant was. Ten slotte had het de hele dag al geregend en dan moetje op een gegeven moment een beslissing nemen", aldus de heren Markvoort van OKIA en Reinardus van De strijd om de titel De Sterkste Man in Holten, die op dinsdagavond 6 augustus wordt gestreden op het Smidsbelt belooft een krachtmeting te worden waarin de spanning tot het laatste moment aanwezig zal zijn. Hoewel de inschrijving (bij 't Klavier, tel. 6 29 88) nog wagenwijd open staat, kan nu al wel gezegd worden dat de sterkste mannen van Holten zich voor dit unieke evenement heb ben opgegeven. Namen als Egbert Jansen, Martie Jansen, Guus Wijnschenk, Jan Beunk, „Smous" en „De Keizer" zeggen ken ners genoeg over de kwaliteit van het komende evenement. Om zich de sterkste van Holten te mogen noemen, zal wel het een Ruim 8000 bezoekers zijn op don derdag 25 juli j.l. een dagje de boer op geweest. In negen verschillende plaatsen konden zij een kijkje ne men bij boerderijen en tuinbouw bedrijven die gastvrij hun deuren hadden open gezet. Het bezoekers aantal verschilde nauwelijks met vorig jaar, al waren er wel enkele plaatsen die dit keer wat meer en anderen die ditmaal wat minder belangstellenden trokken. Voor de organisatoren (de Stichting Kijk op Land- en Tuinbouw Overijssel en de plaatselijke landbouworgani saties) was het aantal bezoekers een meevaller. Zij hadden gezien de weersomstandigheden op een veel geringere opkomst gerekend. Die verwachting pakte anders uit. Me nigeen verkoos ondanks het warme weer toch een bezoek aan een boer derij en niet aan het drukke zwem bad. en ander gepresteerd moeten wor den. Zo zullen de deelnemers zich meten op het onderdeel vrachtwa gen trekken, accu-tillen, waarbij de accu zo lang mogelijk met gestrek te armen voor het lichaam gehou den moet worden, bakstenen tillen (zoveel mogelijk bakstenen even wijdig aan elkaar proberen te til len), boomstam drukken en vaten gooien. Geen eenvoudige klus die door een deskundige jury zal wor den beoordeeld. De winnaar zal een fraaie wisselbeker in zijn prijzen- kast mogen zetten, terwijl met een sponsor nog wordt overlegd over een aanvulling van het prijzenpak ket. De strijd om de sterkste man De Holtense vakantiegasten ble ven dit jaar verstoken van de moge lijkheid om eens een kijkje achter de staldeuren te nemen, maar kon den wel terecht in Raalte (350 be zoekers), Markelo (600 bezoekers), Hellendoor/Nijverdal (800 bezoe kers), Ommen (900 bezoekers), Har- denberg (550 bezoekers), Steenwijk (250 bezoekers) en Giethoorn (50 bezoekers). Dat laatste vormde de enige tegenvaller. De organisato ren schrijven deze geringe opkomst toe aan het feit dat de toeristen in Giethoorn toch liever het water op gingen dan een bezoek te brengen aan de boerderijen. Tegenover deze ene tegenvaller stond de grote op komst bij de andere acht routes, zo dat de activiteit De Boer op in va- kantietijd een succes is geweest. Vrijwel zeker zal deze activiteit het volgend jaar opnieuw op het pro gramma staan. vindt plaats in de pauzes van de trapcar-race die eveneens op het Smidsbelt wordt gehouden. De aanmelding daarvoor verloopt niet zo vlot. Wel hebben de organisato ren al een aantal bekende Holtena ren weten te strikken voor een pro- minentenrace. Aanmelden kan nog tot een dag voor de wedstrijden, (en 's avonds tot een half uur voor be gin van de wedstrijden), bij bakker Nijkamp, VW en 't Klavier. De deelname aan beide wedstrijden is gratis. Aanvang 19.30 uur. Stormloop Eveneens gratis is de deelname aan de vrije markt die op zaterdag 10 augustus wordt gehouden op het Smidsbelt en omgeving. Van heide en ver hebben de belangstellenden zich al aangemeld voor een plaatsje op de markt, waaronder een aantal standwerkers. Zo is een standwer ker met veel gevoel voor humor „ik hou wel van een lolletje", aanwezig met zijn „Lenige Latje". Jammer genoeg blijft de belangstelling van de Holtenaren tot nu toe wat ach ter. „Ik ben bang dat er bij de Holte naren het misverstand leeft dat er betaald moet worden voor deelna me", zegt organisator Jos Kamp huis. „De deelname is geheel gratis, maar wanneer men een kraam met dekzeil wil huren, dan moet men dertig gulden betalen, maar dat is beslist geen verplichting". Het liefst ziet Jos dat de Holtense jeugd met het overtollige speelgoed naar de vrije markt komt. „Daar is het in eerste instantie voor opgezet, om de mensen zélf de kans te geven hun spulletjes te verkopen". Het belooft een erg gezellige markt te worden niet in het laatst door de muziek van het dweilorkest de Straatklinkers uit Heino dat zijn medewerking heeft toegezegd. „Ik hoop echt dat de Vrije Markt een vast gegeven wordt in de zomereve- nementen in Holten. Als het slaagt, en daar twijfel ik nu al niet aan, dan is de vrije markt een prima afslui ting van de schoolvakanties". „Nogmaals, iedereen is welkom, het is gratis, maar wel graag even een opgave vooraf (tel. 6 29 98) op dat we weten hoeveel ruimte wij Jan Beunk: één van de kansheb bers op de titel Sterkste Man van Holten, in actie tijdens een demon stratie krachttraining. moeten reserveren", adviseert Jos Kamphuis. De dames van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Espelo hielden op 23 juli een fietspuzzel- tocht. De tocht ging vanaf het Tref punt richting Okkenbroek, Plomp- mars, Oude Molen, Oostermaats- dijk door Okkenbroek, Heetense Veld naar café "Het Ruiten Dak". Onder het genot van koffie met krentenbrood werden de prezen uitgereikt. In totaal namen 27 da mes aan de tocht deel. Winnares werd Dika Blankena- Nekkers. Tweede werd Jennie Schippers-Pasop en de poedelprijs was voor Mina Leunk-Vasters. De presidente mevrouw Bekkemens- Groteboer bedankte de dames voor de uitgezette route en de betoonde deelname.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1