Zonnig begin van Holtens Dorpsfeest 1 Holtens Nieuwsblad, Touwtrekkers sluiten de Holterdagen af m VOORLOPIG LAATSTE KERMIS OP SMIDSBELT Sterkste man van Holten Geslaagd „Storm in 'n glas water" Kranslegging DINSDAG 30 JULI OP SMIDSBELT 1 U ontvangt een fraaie BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 25 juli 1985 - 38e jaargang - nr. 30 Abonnementsprijs f 34.25 Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 4 p «tor* f Dorpsfeestvoorzitter Jan Wiggers had geen drie zinnen meer moeten zeg gen, of de kroning van de Dorpskoningin 1985 was volledig in het water gevallen. Hij wist zijn enthousiasme tijdig in te dammen, zodat de vakantiegas ten toch nog op tijd hun stem konden uitbrengen voor de mooiste van de tien kandidaten, Inge van Hulst, Paula Nijenhuis, Fenneke van Doorninck, Michele van der Laan, Betsie Beldman, Janet Tuitert, Diana Busink, Sandra Krause, Ri- anne Landeweerd en Jolanda van der Kolk. Daarna gingen de hemelsluizen pas goed open en zocht het toegestroomde publiek een goed heenkomen in de por tieken rond het Smidsbelt. Maar ook tussen de bui door kon het publiek alleen maar erkennen dat de zeventiejarige Sandra Krause uit de Schoutenstraat als de nieuwe Dorpskoningin furore zou maken tijdens het Dorpsfeest. Met haar golvend donkerbruine haar én de kuiltjes in haar wangen was zij de exotische noot tussen haar blonde medekandidaten. De animo om voor een jaar de dorpskroon te mogen dragen was ook dit jaar weer groot. Al ruim voor de vast gestelde tijd, had de groep vriendinnen, waaronder Sandra, zich in,de buurt van het podium geposteerd, zodat voorzitter Wiggers nog even regelend moest op treden, waarbij terloops ook even gevraagd werd naar de leeftijd en woon plaats. „Zestien jaar of daarboven, want anders is het hek van de dam, en alle maal ingeschreven in het gemeentehuis in Holten?" De nieuwe koningin werd gekroond door een van haar voorgangsters. Koningin 1983, Brigitte Jacobs, die Alisja Roodnat verving. Inmiddels is Koningin Sandra a! weer helemaal gewend aan haar nieuwe status en heeft zij al tal van officiële taken verricht waarover el ders in dit blad. De Dorpsfeestcommissie is naarstig op zoek naar een nieuwe lokatie voor de Holtense Dorpsfeesten. Dit deelde voorzitter Jan Wiggers mee dinsdag tijdens de officiële opening van de 31e editie van het Dorpsfeest die, vermoe delijk voor het laatst, gehouden wordt op het Smidsbelt en op het bouwter rein waar straks het nieuwe gemeen tehuis zal worden gebouwd. Burgemeester mr. W. L. F. C. rid der van Rappard kon in zijn korte toespraak geen nadere toezeggin gen doen, maar beloofde de Dorps- Koningin Sandra samen met het college van B. en W. in de Zweefmo len. feestcommissie samen met hen op zoek te gaan naar een geschikt ter rein, zo dicht mogelijk bij de dorps kern. De burgemeester roemde de feestcommissie die zoals gebruike lijk de zaken weer piekfijn voor el kaar had en ook dit jaar weer tus sen de vertrouwde traditionele feestactiviteiten voor een aantal nieuwe attracties had gezorgd. Hij hoopte dan ook dat er een volgend jaar een 32e Dorpsfeest zal komen, al zal dat dan niet op het Smidsbelt zijn. Dorpskoningin Sandra Krause werd door beide sprekers extra in het zonnetje gezet. Voorzitter Wig gers memoreerde dat het de tweede dochter in het gezin Krause was die de koningskroon mocht dragen. Zusje Jeanet was zes jaar geleden al eens Dorpskoningin. Ook „konin gin-moeder" en de „prins gemaal" deelden in de hulde. Burgemeester Van Rappard vroeg zich af of er niet nog een zusje voorhanden was, als opvolgster. Toen dit niet het geval bleek, zag hij goede kansen voor mama Krause. Samen met het vol tallige college van b. en w. en de dorpsfeestcommissie maakte de Dorpskoningin een ronde over het kermisterrein, waarna gezamenlijk een rondje in de zweefmolen, werd gemaakt. Sandra vermaakte zich nog een tijdje op het kermisterrein terwijl de heren alvast de luwte van de Keunebar van de Fienpreuvers opzochten om bij te komen van de vermoeienissen en met elkaar van ,V1 mr gedachten te wisselen over de nieu we lokatie. De kermisexploitanten waren de eerste dag bepaald tevreden .over de recette. Vrijwel op elke kermis was het tot nu toe door het slechte weer erg moeilijk geweest om een boterham te verdienen, maar ge zien het goede weer, niet te warm en lekker zonnig rekenen ze er op in Holten hun schade te kunnen inha len. Op dinsdag 6 augustus a.s. zullen alle sterke mannen van Holten in actie komen in de strijd om de titel „Sterkste man van Holten". Hoe wel het aantal onderdelen van de wedstrijd bij het ter perse gaan van dit bericht nog niet geheel rond was. is al zeker dat de heren eikaars krachten gaan meten op het onder deel autotrekken en boomstamtil- len. Alle sterke mannen worden verzocht zich aan te melden bij de organisator van de wedstrijd, Jos Kamphuis, tel 6 29 98. Tevens kan men zich op het zelfde telefoon nummer aanmelden voor de trap- carraces die eveneens op dinsdaga vond 6 augustus op het Smidsbelt gehouden zal worden. De inschrij ving sluit tot een dag voor de wed strijd, maar in verband met de be nodigde attributen wil men graag tijdig bericht van deelname voor beide evenementen. In Hilversum slaagde onze plaatsgenoot B. J. Tempelman voor het vakbekwaamheidsdiplo ma Aannemer in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw. „Ik denk dat de soep niet zo heet gegeten wordt als ze wordt opge diend," aldus mr. L. Hamaker, raads man van de heren Hofs en Reisinger in antwoord op het bericht in een van de regionale dagbladen als zouden de beide buren van de OAD opnieüw naar de rechter gestapt zijn om via een gerechtelijke uitspraak de OAD te dwingen zich aan de afspraken te houden. „De termijn waarbinnen OAD haar afspraken moet waarmaken loopt af op 17 augustus. Tot die tijd heeft de OAD de tijd om de verbete ringen aan te brengen. Tot die tijd hebben wij dus nog niet te klagen. Pas wanneer dan de zaken nog niet geregeld zijn zullen wij ons beraden over nadere stappen. Ik voor mij geloof dat het een storm in een glas water is. Natuurlijk, de partijen staan niet altijd even vriendelijk te genover elkaar. Er heerst bij de bu ren wel ontevredenheid over de uit voering van de verbeteringen. Zo staat het hek nog steeds niet op de goede plaats en wordt er 's nachts nog steeds gesleuteld aan de tou ringcars, maar de onderhandelin gen waren toch van dien aard dat er wel onderhands een oplossing ge vonden zal worden. Nogmaals, de OAD heeft nog tot 17 augustus de tijd. Dan pas hebben wij recht tot klagen. Het bericht, dat het kort geding wordt voortgezet, is dan ook voorbarig en niet op z'n plaats. Een groep van vijftien Canade zen, leerlingen van een kadetten- school, heeft, maandagochtend kransen gelegd op de Canadese be graafplaats. De jongeren, verbon den aan het 48 Highlander Regi ment, varieerden in leeftijd van 12 tot 18 jaar. De groep werd begeleid door de burgemeester van Apel doorn, Beelaerts van Blokland. Na mens de gemeente Holten waren de wethouders Stegeman en Ruste- biel en gemeentesecretaris Stege man aanwezig bij de korte plechtig heid. Miljoenen kijkers hebben geno ten van het grootste popconcert aller tijden. Live Aid.Popfanaat Di- nand Bultman bevond zich te mid den van de 80.000 toeschouwers in het Wembley-stadion. In het Holtens Nieuwsblad vertelt hij over deze unieke belevenis. U itgeversmaatschappij Wan derLoeffBW in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 .tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16j 6 6 tot dinsdag 12 uur Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor fteeft op als abonnee v het opgeven van een I Holtens Nieuwsblad nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Dhr./mevr.: Adres: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 Het kampioenstear A,dat 30 juli de laatste Holter Dagen organiseert. De touwtrekvereniging OKIA zal op dinsdag 30 juli de organisatie van de vierde en tevens laatste aflevering van de Holter Dagen 1985 voor haar rekening nemen. De leden van de OKIA (Onze Kracht Is Achteruit) zullen dit klusje ongetwijfeld zonder proble men kunnen klaren, tenslotte organi seerden zij jongstleden zaterdag al weer voor de dertiende keer de touw trekwedstrijden om het kampioen schap van Holten, terwijl zij daarnaast ook regelmatig als gastheren optre den voor touwtrekverenigingen uit de regio. OKIA werd opgericht op 28 de cember 1970. Voordien werd touw getrokken onder de naam camping De Poppe op welk terrein ook de trainingen werden gehouden. De leden waren voornamelijk afkom stig van de plattelands jongeren verenigingen en buurtschappen die elkaar troffen op de School- en Volksfeesten. Ook nu is de inbreng vanuit de buurtschappen groot. Het ledental is in de vijftien jaar van het bestaan opmerkelijk sta biel gebleven, zowel in 1970 als he den heeft OKIA een veertigtal le den die vrijwel allemaal actief aan de wedstrijdsport deelnemen. De trainingen werden in de beginjaren van OKIA gehouden op Kalfster- mansweide. Toen de eigenaren daar geen toestemming meer voor verleenden dreigde OKIA in het slop te raken, maar met medewer kingvan de Sportcommissie van de gemeente Holten werd (althans voorlopig) een oplossing gevonden en mogen de touwtrekkers gebruik maken van een gedeelte van het sportcomplex 't Vletgoor dat ei genlijk gereserveerd was voor de hockey-vereniging. De hockeyers geven echter de voorkeur aan hun eigen vertrouwde terrein in het Sportdal. Sportief gezien zit OKIA weer in de lift naar de hoogste re gionen. Onlangs behaalde het eer ste team het kampioenschap van de B-klasse. Ook in het verleden werden successen behaald. Zo werd in 1975 meegedaan aan de we reldkampioenschappen in Doetin- chem, helaas drongen zij niet tot de finale door. Komende dinsdag zai UK.1A haar visitekaartje afgeven in twee door haar uitgedachte spelonderdelen. de waterdraagrace en het kruiwa genspel. Vooral het laatste spel zal een hele krachttoer worden voor de deelnemers. Zij moeten met een kruiwagen langs het parkoers zo veel mogelijk zandzakken ophalen die behoorlijk gewichtig zullen zijn. In de waterdraagrace komen de liefhebbers van waterballetten weer volop aan hun trekken. Daar naast zullen de drie „rode draad' spelen, het houtzagen, houttran- sportspel en het spel met de bijna onuitsprekelijke naam, rondtrek- karsnelheidsrace worden gespeeld. Het pauzeprogramma wordt dit maal verzorgd door de hondendres suurclub de Bergspeurders die met hun honden een aantal sterke staaltjes dressuur en gehoorzaam heidstraining zullen demonstreren. De wedstrijden worden gehouden op het Smidsbelt, aanvang 19.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1