Spanning en avontuur... Vakantiegasten kiezen weer Dorpskoningin Holtens Nieuwsblad. Fienpreuvers hielden het tempo er goed in Deze week Tour JAARLIJKS DORPSFEEST: 23-27 JULI Dit jaar weer Trapcar-race op Smidsbelt Inspectie onderwijs verhuist Werkloosheid weer gedaald U ontvangt een fraaie I Al voor de tiende keer hebben Herman „Küle" ten Velde en Henk Chris" Warrink hun Tour-voor spelling opgezet. Het is een pool met een heel eigen, Holtens, ka rakter waarin niet de prijzen, maar louter de eer - en natuurlijk het afsluitende feest - van belang zijn. Holtens nieuwsblad Abonnementsprijs f 34.25 Losse nummers 75 centGedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van derLoeffDV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. HBeyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Ongure types, in een buitenmodel auto, zoals in ouderwetse gangsterfilms wel eens te zien zijn, reden maandagochtend in volle vaart door het rustige Dijkerhoek, enthousiast begroet door een grote schare kinderen. Ongeruste ou ders behoeven niet onmiddellijk in de telefoon te klimmen om oom agent te waarschuwen. De ontmoeting tussen de jeugd en de „schurken" was alvast een voorpretje voor de week vol spanning en avontuur die komen zou in het ka der van de kinder-vakantieweek. Zoals gebruikelijk werd door Stichting Stich- tingd Sociaal Cultureel werk weer een thema uitgedacht waarin spel en avon tuur weer de hoofdmoot vormden voor een weekje onderbreking in de school vakantie. Ondanks dat de vakantieweek voor het eerst gehouden werd midden in de bouwvakvakantie, was de animo weer groot. „Veel kinderen bij elkaar krijgen is niet zo'n probleem; er een leuke week van maken voor de kinderen, dat is de kunst", aldus Herman Kampman. De eerste dag meldden zich ruim honderd kinderen, die traditiegetrouw werden opgehaald door de huifkarren. De eerste dag werd gebruikt om de groepen in te delen en werden allerlei spel letjes gedaan in en rond het padvindershuis. De tweede dag ging het avontuur pas echt goed van start toen een speurtocht werd gehouden door het dorp, waarbij onder andere een bezoek werd gebracht aan het politiebureau. De rest van de week werd gebruikt om de juwelendieven op te sporen, waarbij tal van avonturen werden beleefd. De week werd afgesloten met een middag in het padvindershuis, waarbij ook de ouders aanwezig waren. Of inmiddels de juwe len weer terug zijn gevonden, berichten wij volgende week. Na een pauze van een jaar zal óp 6 augustus a.s. weer een Trapcar-race worden gehouden op het Smidsbelt. De organisatie is in handen van de Holtense Handelsvereniging en gere den wordt in trapkarren die beschik baar zijn gesteld door de firma Nijland in Heeten. De deelname staat open voor deelnemers een deelneemsters vanaf zes jaar. Om de wedstrijden zo eerlijk en spannend mogelijk te laten verlopen worden de deelne mers ingedeeld in leeftijdsgroepen, 6/7 jarigen, 8/9 jarigen, 10/11 jarigen, 12/13 jarigen, 14/15 jarigen en zes tien jaar en ouder. Voor elke leef tijdsklasse is een prijs beschikbaar. De prijzen zullen worden uitgereikt door Holtens bekendste sportman, zijspancoureur August Muller. Naast de wedstrijden zal er tevens een prominentenrace worden ge houden, waarvoor min of meer be kende Holtenaren zullen worden uitgenodigd deel te nemen. Het trapkarfestijn begint 's avonds om half acht. Inlichtingen en opgave bij VW, Holten, tel. 6 15 33, bakker Nijkamp, tel. 6 37 03 en 't Klavier, tel. 6 29 98. Per 1 augustus a.s. zal het kantoor van de inspectie kleuter- en lager on derwijs dat gevestigd is in het pand Smidsbelt 27, verhuizen naar Henge lo, Oldenzaalsestraat 15 te Hengelo. In het kader van de bezuinigin gen heeft een herindeling van de inspectiegebieden plaats gevon den. Met ingang van 1 augustus omdat de inspectie Holten de ge meente Ambt Delden, Borne, Die- penheim, Goor, Haaksbergen, Hol ten. Markelo, Neede, Rijssen en Stad Delden. Inspecteur van het nieuwe rayon is inspecteur J. Munk. Het jaarlijks Dorpsfeest dat dit jaar voor de 31ste keer zal worden gehou den van dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 juli start reeds zaterdagavond 20 juli met de verkiezing van de Dorpsko ningin '85 op Smidsbelt. De nieuwe „majesteit" zal rond 20.00 uur worden gekozen door een jury die bestaat uit tien vakantie gasten. Het voorprogramma zal worden verzorgd door de Folkloris tische dansgroep „Hóólter Daan- sers". Van 20.30 tot 21.30 uur is er een openluchtbal m.m.v. de Tiro- lerkapel van de Holtense Muziek vereniging H.M.V. en vanaf plm. half tien zorgt disco „Beukenoot" voor gezelligheid en zal er feest wor den gevierd in de taveerne van de Carnavalsvereniging „De Fien- preuvers". De officiële opening van het Dorpsfeest zal dinsdagmiddag om 14.30 uur plaats hebben bij de pomp op het Dorpsplein door bur gemeester mr. W. L. F. C. ridder van Rappard o.a. in aanwezigheid van de zaterdagavond gekozen Dorps koningin. De Dorpskoningin maakt hierna „met haar gevolg" een wandeling over het feestterrein en zal door de kermisexploitanten zo als gebruikelijk weer overladen Het aantal werklozen dat eind juni in Holten bij het Gewestelijk Arbeidsbureau stond ingeschre ven bedroeg 228,152 mannen en 76 vrouwen. Eind juni stonden 155 mannen en 78 vrouwen als werk zoekenden geregistreerd. In juni 1984 was het aantal werklozen aanmerkelijk groter: 213 mannen en 95 vrouwen. Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 worden met geschenken. Om 19.00 uur zal het startschot worden ge lost voor de grote wielerronde voor amateurs. Woensdag 24 juli is er vanaf 10.00 uur op het marktterrein „Kalfster- mansweide" aan de Stationsstraat een heel gezellige kleinveemarkt met boeldag en herleeft de historie in het marktcafé-stationskoffie- huis „Kalfsterman" (Tonnie en Bet- sie). 's Avonds om 19.00 uur krijgen op een terrein aan de Beuseberger- weg de autocrossers het groene licht voor de le manche in de cross die georganiseerd wordt door de MAC „De Holterberg" Na afloop van de cross is er in feestzaal „Vos man" prijsuitreiking met aanslui tend een groot „Autocrossbal". In het kader van het Dorpsfeest organiseert de Fietscrossclub „De Hol tertrappers" op maandag 22 juli op het terrein bij het sportpark 't Vletgoor aan de Larenseweg een grote Nationale Fietscrosswed- strijd en zaterdagmiddag 27 juli ko men vanaf 13.30 uur in „Kalfster- mansweide" de sterkste mannen en vrouwen (junioren en senioren) aan het touw in de jaarlijkse wedstrijd om het kampioenschap van Holten die georganiseerd worden door de TTV „O.K.I.A." Alle attracties op het feestterrein in het dorpscen trum zijn dagelijks geopend vanaf 14.00 uur. De feestelijke waren markt wordt i.v.m. het Dorpsfeest op vrijdag 26 juli gehouden in de Kerkstraat. Dorpskoningin 1984, Alisja Rood nat is jammer genoeg verhinderd om haar opvolgster de kroon op het hoofd te zetten. De nieuwe dorpsko ningin zal nu door een koningin uit vroeger dagen gekroond worden. Geen carnavalsgebeuren zonder ver- dens het Keunespel uitgedost in het met het varken van de carnavalsvereni- kleedpartij. De deelnemers werden tij- „Keunèpak"waarin de verbondenheid ging werd gesymboliseerd. eerder op het Holtense carnaval veel succes oogstte. Veel belangstelling was er ook dit keer voor het randgebeuren dat bij elke aflevering van de Holter Dagen aantrekkelijker wordt. Zo was er tot ver na het officiële programma grote belangstelling voor de stand van fitnesscentrum Rijssen, waar de sterke mannen van Holten hun krachten konden meten. De krachtpatsers Beunk en Paalman hadden voordien al een demonstra tie powerliften laten zien. Vooral de jeugd was te vinden bij de marmot ten-racebaan, een copy van de ra cebaan die ook regelmatig op de t.v. te zien is. Ook bij de laatste afle vering van de Holter Dagen die op dinsdag 30 juli wordt georgani seerd door de touwtrekvereniging OKIA zullen de marmotten weer aanwezig te zijn, evenals de stands van de Holtense verenigingen. Drijfnat, maar uiterst tevreden vertrok dinsdagavond de ploeg van camping de Holterberg per huifkar weer vanaf het Smidsbelt, zegevierend zwaaiend met de wisselbeker en omzoomd door een grote schare supporters die luidkeels het welbekende overwinningslied Olé, olé zongen. De feestvreugde was terecht. De mannen van de camping waren in alle vijf onderdelen van de derde afleve ring van de Holter Dagen hun concurrenten de baas, zodat zij met zestien pun ten onbedreigd eerste werden. Tweede, met 13 punten werd de ploeg MKI '85. een gedeelde derde plaats was voor de ploeg van dancing De Waag en camping De Haspel die ieder 12 punten behaalden. lijkheid voor deelnemers, maar vooral toeschouwers ten goede kwam. Daardoor kon nog ruim voor negenen begonnen worden met het allerlaatste.spel, de ser veerrace die uiteindelijk spontaan ontaardde in een waterballet waar bij de deelnemers elkaar met grote emmers water te lijf gingen, dit tot grote vreugde van het publiek dat in de eerste rij maar ternauwer nood droog bleef. Bijzonder aan trekkelijk was ook het optreden van de dansgroep Skip, die reeds Hoewel donkere luchten de sche mering al vroeg liet invallen, bleef het gelukkig de gehele avond droog waardoor de carnavalsvereniging De Fienpreuvers alle gelegenheid kregen om hun organisatietalenten ten toon te spreiden. Dinant Vene man zorgde voor een rustige aan kondiging van een en ander. Over duidelijk bleek dat de organisato ren na drie keer goed op elkaar in gespeeld raken zodat de tijd tussen de diverse onderdelen steeds kor ter kon worden, wat de aantrekke-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1