Wie brengt me thuis... J uwelenroof thema kinder vakantieweek Holtens Nieuwsblad, Fietsen centraal op tweede Hoolterdagen Eerste aflevering Hoolter dagen mist een publiektrekker Geslaagd DINSDAG 9 JULI OP SMIDSBELT: U ontvangt een fraaie iottens Nietj iwsblad Donderdag 4 juli 1985 - 38e jaargang - nr. 27 Abonnementsprijs f 34.25 Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 In het archief van de Oudheidkamer Hoolt'n zijn een aantal foto's verzameld, waarvan men niet precies weet wie op de foto staan afgebeeld en bij welke gelegenheid de foto is gemaakt. Om ook deze foto's met de juiste gegevens voor het nageslacht te kunnen bewaren verzoekt de Oudheidkamer om de me dewerking van de Holtenaren. Onder het thema „Wie brengt me thuis", wil men graag weten wie de mannen zijn die op de bijgaande foto afgebeeld staan. Ook wil men weten in welke jaar en bij welke gebeurtenis de foto is gemaakt. Om iets terug te doen voor de medewerking verloot de Oudheidkamer drie van deze foto's onder diegenen die alle namen thuis kunnen brengen. Schriftelijke reacties kan men inleveren op het adres Deventerweg 13, maar dit moet wel gebeuren vóór 15 juli a.s. Voor wie de foto wat groter afgebeeld wil zien, kan terecht bij de molen in Dijkerhoek, waar de Oudheidkamer evenals vorig jaar weer een foto-expositie van Oud Holten heeft ingericht. Ook daar hangen een aantal foto's waarvan men graag namen en jaartallen wil vernemen. Daarnaast geeft de foto-exposi tie een goed beeld van de geschiedenis van Holten vanaf het begin van deze eeuw. De expositie in de molen in Dijkerhoek is geopend van dinsdag tot en met zaterdag 's morgens van 10 tot 11.30 uur en 's middags van 13.30 tot 16.00 uur. De molen is op maandag en zondag gesloten. De kindervakantieweek staat weer voor de deur. Maandag 15 juli zal het spektakel van start gaan en dit zal duren tot vrijdag 19 juli. De kindervakantieweek staat in het thema van: De grote juwe lenroof van Holten. Een paar weken geleden zijn er briljanten, diamanten, juwe len enz. verdwenen in Holten. Drie juwelenexperts zijn be trokken bij het onderzoek maar zij staan nog voor een groot raadsel. Het enige wat ze tot nu toe gevonden hebben is een schroefje. Jullie snappen het na tuurlijk al, dit schroefje is hele maal niet belangrijk en de drie experts (Billy Briljant, Simon Smaragd en Kees Kiezelsteen) willen graag dat alle Holtense kinderen helpen bij het zoeken naar de juwelen. Watje deze week allemaal te genkomt zal: grappig, span nend, geheimzinnig en moeilijk zijn. We volgen het spoor wat zal leiden langs vreemde duistere figuren, door bossen en langs water.' Wil je helpen bij het speurwerk en ben je in de leef tijd van 6 t/m 12 jaar dan kun je je opgeven bij het Paalhuus. De kosten voor de week zijn f 15.- per kind (het derde en volgende kind uit het zelfde gezin f 10.-). Alle ouders van de kinderen die deze week meedoen, worden voor vrijdagmiddag 19 juli uit genodigd. Voor meer informatie kun je altijd bellen naar het Paalhuus, tel. 6 27 55. Uitgeversmaatschappij Van derLoeffBV in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6:13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur InBathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Onze plaatsgenoot Martin Hols slaagde afgelopen week aan de Rijksuniversiteit te Groningen voor het doctoraal examen sociale geografie. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Hoifens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per iaar ad f 34.25 De organisatie van de tweede afle vering van de Hoolterdagen (voor heen het Houthakkersfeest( die ge houden wordt op dinsdag 9 juli a.s. is in handen van de „De Hooltense Boe* rendansers". Het belooft een spectaculaire avond te worden op het Smidsbelt. Voor de spelletjes, waarvoor ploe gen uit Holten weer in het strijd perk treden tegen vertegenwoordi gers van de campings en bungalow parken zijn een aantal speciale fiet sen naar Holten gehaald voor o.a. een spectaculaire fietsestafette. Daarnaast zullen de teams hun krachten gaan meten in de wed strijd koemeiken anno 1930. Na tuurlijk zal ook het rode-draadspel dat tijdens alle Hoolterdagen ge speeld wordt voor de nodige span ning zorgen. Het festijn begint om 18.30 uur en duurt tot 21.30 uur. In de pauze kan men het vuurvre- terswerk bewonderen van Ricardo And his Flames, waarbij de vlam men er letterlijk en figuurlijk soms vanaf springen. De Holtense mid denstand zorgt weer voor een gezel lige braderie rondom het wedstrijd terrein terwijl in de Fienpreuvers- bar men even kan bijkomen van alle vermoeienissen den de keel smeren na het aanmoedigen van de favorieten. De organiserende vereniging de Holtense Boerendansers heeft deze zomer weer een druk bezet pro gramma met optredens in bejaar dencentra, campings etc. De groep De Holtense Boerendansers. bestaat ruim elf jaar, waarin zij 22 buitenlandse reizen en ruim 700 op tredens heeft gehad. Vorig jaar oogsten de Holtense Boerendan sers veel succes met het Internatio nale Folklorefestival, waaraan o.a. deelnemers uit Amerika, India. Rusland en Roemenië deelnamen. Dit jaar maakt de groep een toer- nee door Finland waar ze deel neemt aan een groot Internatio naal festival. Ongetwijfeld zullen de Holtense Boerendansers ook tij dens de Hoolter dagen enkele staal tjes van hun kunnen laten zien. Willem Veneklaas, Jannes Drost, Frank Wientjes, Klaas Snijder met als coach Rob Sluiter, te zamen de ploeg van camping Holterberg zijn winnaar geworden van de eerste aflevering Hoolter Dagen nieuwe stijl. Gekleed in de „gele trui" wisten zij met veer tien punten knap hun naaste bela gers, de ploegen van de Zaagmolen uit Dijkerhoek en 't Klavier, die beiden dertien punten wisten te behalen, voor te blijven. Het team van Blauw Wit eindigde met tien punten als laat ste. De weersomstandigheden waren uitstekend voor een dergelijk fes tijn, op de eerste zomerse avond sinds lange tijd, maar de belang stelling èn het enthousiasme van het publiek viel de organisaoren toch wat tegen. Speaker Jan Lues- sink moest al zijn verbale krachten - en dat zijn er heel wat in het werk stellen om het publiek te betrekken bij het spelgebeuren midden op het Smidsbelt. Toch was de opzet van het geheel bijzonder geslaagd. De organisato ren van de eerste avond, de Hoolter Daansers hadden een viertal at tractieve spelletjes bedacht die van de deelnemers veel behendigheid vergden. De uitwerking bleek ech ter van bijvoorbeeld de hoepelesta fette en het houttransportspel voor de kijkers te ingewikkeld, waar door de aandacht verslapte en het meeleven met de deelnemers uit bleef. Beter werd het hooibalen sta pelen en de rondtrekkarsnelheids- race beoordeeld, maar voor een eer ste avond in de nieuwe opzet kun nen de organisatoren beslist tevreden zijn. Met veel plezier heb ben de toeschouwers kunnen ge nieten van het optreden van het huisvrouwenorkest De klinkende potten en pannen uit Markelo die in de pauze en na afloop van het wedstrijdgebeuren een optreden verzorgde. Randgebeuren Jammer was ongetwijfeld het wegblijven van het randgebeuren rond het wedstrijdterrein. Zoals wij vorige week in de vooraankondi ging meldden was de bedoeling dat de Holtense middenstand samen met de Holtense verenigingen een braderie zouden opzetten rond het Smidsbelt en op de voor het ver keer afgesloten Dorpsstraat. Slechts een viertal middenstan ders, aangevuld met een aantal ver enigingen gaven gehoor aan de op roep van de Handelsvereniging, zo dat rustig gesteld kan worden dat het randgebeuren een flop is gewor den, wat zijn uitwerking op de wèl aanwezige deelnemers niet gemist zal hebben. Door het ontbreken van een randgebeuren liep het publiek, dat de wedstrijden voor gezien hielden, er wat verloren bij en was het vrij wel direct na afloop van de wed strijden op het Smidsbelt bijna weer even rustig als een normale Het team van De Zaagmolen uit Dijkerhoek in actie. door-de-weekse dag, met die uit zondering dat het in de bar van de Fienpreuvers nog lange tijd gezel lig bleef. m ïimm 'mmi*

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1