De laatste loodjes.. Deze week Holtens Nieuwsblad Holter Dagen groots opgezet Gerrit Yeneklaas beste schutter in Dijkerhoek Zeer goed vakantie Van Rappard blijft in Holten Opbrengst collecte U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. HOOLTER DAANSERS STARTEN OP 2 JULI Holtens Nieuwsblad Donderdag 27 juni 1985 - 38e jaargang - nr. 26 Abonnementsprijs f 34.25 Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 Nog even en het is weer zover. Hoewel de weergoden ons nog niet erg welge vallig zijn is het toch heus vakantietijd. Met name op de Holtense scholen waar deze week weer voor een aantal weken afscheid wordt gendmen van de schoolbanken en de studieboeken voorlopig in de kast verdwijnen. Uiteraard leent zo n laatste week zich nauwelijks voor serieus studeren. Examens en proefwerken zitten er op en leraren en docenten hebben hun oordeel geveld en neergelegd in de rapporten. Dat de laatste loodjes dan ook niet al te zwaar wegen zal niemand verbazen. Zo trok de lagere schooljeugd gisteren massaal naar zwembad Twenhaarsveld voor een onderlinge krachtmeting in het water. Bij scholengemeenschap De Marke is het gebruikelijk om het jaar af te sluiten met een groots opgezette activiteitendag. Afgelopen dinsdag verzamelden zich de meer dan tweehonderd leerlingen van LBO, LHNO, AO en agrarisch onder wijs op het plein aan de Oranjestraat waar 's morgens een gevarieerd program ma werd geboden. Wat dacht u van een klassiek ballet op de maten van Ravels Bolero? Of van een dolkomische ciownsact, een heuse soundmix-competitie, goocheltrucs, bloemschikken en sieraden maken. Geen wonder dat er heel wat werd afgelachen. En gelukkig bleef het nog droog ook zodat het hele program ma kon worden afgewerkt. Rond half een zette men bij De Marke een punt achter dit schooljaar. „Tot augustus en een prettig vakantie". Mr. W. L. F. C. Ridder van Rap pard blijft ook de komende zes jaar burgemeester van Holten. Tien da gen voor het verstrijken van zijn ambtstermijn op 1 juli kwam het bericht van de herbenoeming van Commissaris der Koningin in Over ijssel mr. Niers. Namens de wethou ders en de secretaris wenst loco burgemeester H. Stegeman de bur gervader alle sterkte toe. Dat deed ook de senior van de Holtense raad E. M. van Schooten namens alle po litieke partijen. „In een moeilijke tijd heeft u zich volledig waarge maakt en hebt steeds boven de par tijen gestaan" aldus Van Schooten. Burgemeester Van Rappard, die op 1 juli met vakantie gaat, vond dat d3 afgelopen zes jaar erg snel waren omgegaan. „We hebben aan elkaar moeten wennen, waarbij ik best mijn onhebbelijkheden zal hebben gehad. Maar met uw mede werking en die van de ambtelijke medewerkers is het voor mij een plezierige periode geweest. Ik zal mijn best doen om op die manier verder te gaan". De negen maanden oude Wes A Highland White Terrier teef Avha- rad behaalde op de vorige weekend gehouden wereldtentoonstelling voor honden in de Rai te Amster dam het predicaat: zeer goed. Eige naresse is mevrouw P. C. Schen- kenberg-van Mierop, Canada straat 15. De collecte van de Nationale Com missie tegen Alcoholisme en ande re verslavingen, die in Holten plaats vond van 10-16 juni 1985 heeft in onze gemeente f 1029.- op gebracht. Deze week praten we met aan- voerleider W. F. Kerkhoff van de OAD over zijn rol bij de groot scheepse overstapoperatie in Beek waar drie maal per week de OAD-vakantiebussen vertrekken. Ook komt eigenaar H. E. Roozen- daal van café-restaurant 't Heuvel tje aan het woord. Wordt zijn ne ring bedreigd door de plannen van de Holtense busgigant voor een eigen motel? Uitgeversmaatschappij Van derLoeffBV 'in samenwerking met de stichting .Mollens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. HBeyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: i Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 De steeds wisselende mede-orga nisatoren passen de spelen aan bij hun eigen activiteiten. Daardoor is geen enkele Holter Dag hetzelfde. Bovendien treden er er elke avond andere artiesten op. Traditioneel is het randgebeuren met hapjes en drankjes dat wordt verzorgd door de deelnemende verenigingen. O.a. zal tijdens de Holter Dagen de wel bekende Fienpreuver-bar geopend zijn. Na afloop van de spelen is er elke dinsdag een live optreden van muziekgroepen. Nieuw is dat de Holtense midden stand op de Holter Dagen zal inspe len met een braderie in de Dorps straat, die voor deze gelegenheid 's avonds zal worden afgezet. Folklore Het zal niemand verbazen dat met de Hoolter Daansers de eerste avond in het teken van de folklore zal staan. Naast het hoofdnummer waarin Holtenaren het op sportief gebied opnemen tegen gasten van verschillende campings verzorgen zij spelletjes die allen zijn geba seerd op ouderwetse gebruiken. O.a. staat het aloude hoepelen op het programma en een spel waarbij gebruik wordt gemaakt van hooi balen. De folkloristische kledij van de groep vormt daarbij een aparte attractie. Er zijn twee kostuums: het kerkkostuum en het markt- of visitekostuum. Het kerkkostuum bestaat uit een knipmuts, zwart jak en rok en een schort voor de boerin en het zwarte pak met klompen voor de boer. Wanneer men naar de markt of op visite ging droegen de boerinnen een plooitmuts, een jak je met korte mouw, een rok met het daagse schort en klompen. De boer had dan zijn klepbroek aan met een kiel en een pet. Beide klederdrach ten zijn te bewonderen. En de Hoolter Daansers zouden hun naam geen eer aandoen wan neer ze niet even een staaltje van hun danskunst vertoonden. Met begeleiding van de 73-jarige accor deonist „Kuper Jenske" wordt een selectie gebracht uit de 35 dansen van rond de eeuwwisseling die de groep op het programma heeft staan. O.a. de St. Bernardwals, de Veletha, de Drikusman, de Spaan se Wals en de Rozenwals, de Alme lose Kermis, Pot met Bonen en Goa-weg-ie. Voor nog meer muzikaal ver maak zorgen op 2 juli de dames van het Huisvrouwenorkest uit Marke- lo die met hun potten, pannen en deksels in de pauze een optreden verzorgen. Ook na afloop van de spelletjes zullen zij nog enkele mu ziekjes ten gehore brengen op hun bizarre instrumenten. De Holter Dagen duren steeds van 18.30 uur tot 21.30 uur waarna de avond wordt voortgezet met live muziek. Of we nu moeten schrijven Holter Dagen of Hoolter Daag'n horen we nog wel van de deskundigen, maar feit is dat dit nieuwe evenement een veelbelovende start maakt. Op dins dag 2 juli vindt deze eerste uitgebrei de vorm van de vroegere Houthak kersfeesten plaats op het Smidsbelt en in de Dorpsstraat. Uitgangspunt is nog steeds een sportieve strijd tussen Hoitenaren en vakantiegasten, maar daarnaast bieden de Holter Dagen een gevarieerd randprogramma waarvoor naast de Holtense Handels vereniging steeds een andere Holten se vereniging tekent. Op 2 juli zijn de Hoolter Daansers aan de beurt. Daar na volgen op 9,16 en 30 juli carnaval verenigingen De Fienpreuvers, de Holtense Boerendansers en touw trekvereniging OKIA. De 19-jarige Dijkerhoekse boerenzoon Gerrit Veneklaas van de Tromopsweg heeft afgelopen zaferdagavond de titel Schutterskoning van Dijkerhoek voor zich opgeëist. Met een welgericht schot haalde hij de romp van de grote houten vogel die was geplaatst op een pim. 15 meter hoge mast in een weide bij café Het Bonte Paard. Daar hield de Diekerhoekse Schietvereniging De Zaagmolen ter gelegenheid van het jaarlijks School- en Volksfeest een Vogelschietevene- ment" met als inzet de titel Schutterskoning 1985. De 25e De heer W. G. Mark voort, secretaris van de schietvere niging die, bij verhindering van voorzitter Bets Rensen, een woord van welkom sprak in het bijzonder tot de „regerende koning" Gerrit Jan Beldman zei het best leuk te zullen vinden als het deze keer eens een schutters-koningin zou wor den. En dat zou kunnen want onder de deelnemers waren Willy Bel- dman-Wegstapel, Joke Jansen Ma- nenschijn, Thea Markvoort, Jannie Nijland, Miep Sluiter-Vloedgraven en Mineke Tuitert-Altena. Zij beho ren tot de trouwe leden van de vere niging die bijna altijd op de oefena vonden present zijn waar ze beste resultaten behalen. Na de openmêsspeech van Mark voort loste koning Gerrit Jan Bel tman het eerste schot en dat was meteen een voltreffer. Het leek er aanvankelijk niet op dat er 319 ko gels nodig zouden zijn want, al met het tiende schot gelost door Gerrit Veneklaas was de vogel „koploos". De rechtervleugel kwam (na 46 schoten) op naam van Gerrit Ren sen, Thea Markvoort schoot na 51 schoten de linkervleugel af, de staart viel door de 79e treffer van Erik Wechstapel en de romp stortte naar beneden bij het 133ste schot dat werd afgevuurd door Gerrit Ve neklaas. Hij werd voor een jaar „Schutterskoning" van Dijker hoek, nam op de stoel plaats en ging op de schouders van de schut ters de lucht in waarbij spontaan het bekende „Lang zal hij leven" door de Dijkerhoekse dreven klonk. Na afloop van het zeer vlot verlo pen koningschieten had in Het Bonte Paard onder grote belang stelling de huldiging plaats van de nieuwe koning die werd gekroond door z'n voorganger Gerrit Jan Bel dman. Door secretaris Markvoort werd namens de schietvereniging aan de nieuwe koning een schitterende bo kaal aangeboden en de andere prijswinnaars ontvingen een fraaie beker. Na de huldiging werd er een paar uurtjes gezellig „gefeest" op mu ziek van „de Veteranen" Hendrik Hartelman (drums) en Herman Ol- denampsen (accordeon) beide uut Laorne. Dinsdagavond presenteerde het Dijkerhoekse Amateur Toneel de revue „D.A.T. knalt d'r uut" en woensdag werd het school- en volksfeest gehouden. We komen hierop in ons blad van de komende week uitvoerig terug. Van links naar rechts: G. H. Ren sen, Erik Wechstapel, Thea Mark voort, Koning Gerrit Veneklaas, ex-koning G. J. Beldman en secr. W. G. Markvoort.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1