Een stukje historie. Hottens Nieuwsblad, Dura buiten spel bij bouw gemeentehuis Kandidaten gezocht voor Holter dagen Schoolvakanties reeds vastgesteld Babbe uit Holten op één na de beste Winsemius spreekt in Markelo Enquête in de Kol U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe ION BOUWONDERNEMER BOOS Midzomernacht Hottens Nieuwsblad Donderdag 20 juni 1985 - 38e jaargang - nr. 25 Abonnementsprijs f 34.25 Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 Wat voor de provinciaal archeoloog van de Rijksdienst voor (Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) een unieke vondst is, blijkt voor de boeren op de Bor- keld de gewoonste zaak van de wereld te zijn. Zo gewoon zelfs, dat de uit turfbroodjes opgebouwde waterput achter het erf van de heer Hurman aan de Meutgeertsweg tijdens de verkavelingswerkzaamheden een tweetal jaren ge leden eenvoudigweg onder het maisveld is verdwenen. „Volgens informatie van mijn oude buurman, boer Kappert, hadden vroeger alle boerderijen op de Borkeld een dergelijke put. Ik denk dat er achter op een aantal erven beslist nog wel uit turf opgebouwde putten te vinden zijn", aldus de heer Hufman. Reden te meer om uiterst zorgvuldig om te springen met de erfschatten uit het verleden, hoe „gewoon", ze dan ook mogen zijn voor de huidige generatie. Als bijzonder heid vertelde de heer Hufman er nog bij dat de waterputten op de Borkeld soms wel een diepte van achttien meter, allemaal door de voorouders uitgegraven met schep en emmertje. De waterputten aan de Beusebergerweg hadden een diepte van ongeveer drie meter. Aanvankelijk schatte de archeoloog dat de putten afkomstig waren uit de eerste helft van de zestiende eeuw, maar uit scherven van potwerk moest geconcludeerd worden dat de putten jonger zijn, vermoedelijk uit begin zeventiende eeuw. Ook het kapotte wagenwiel dat uit de tweede put naar boven is gehaald, stamt uit die tijd. Naar de mening van de archeoloog kunnen de waterputten niet langer dan zo'n twintig jaar dienst hebben gedaan, wat niet overeenstemt met de bevindingen van de mensen op de Borkeld. Volgens hen functioneerden hun turf-waterputten nog aan het begin van deze eeuw. Hoe het ook zei: het is goed dat een stukje historie nu is vastgelegd voor het nageslacht dat straks in de Oudheidkamer (wellicht) een plaatsje kan krijgen. De maand juli zal in het teken staan van de „Holter dagen". Op dinsdag 2, 9,16 en 30 juli aanstaande telkens 's avonds tussen 18.30 en 21.30 uur zul len teams uit Holten het in sportieve strijd opnemen tegen teams bestaan de uit vertegenwoordigers van de verschillende campings en bunga lowparken. De organisatie is elke dinsdag in handen van een Holtense vereni ging. Organisatoren zijn de Holten- se Boerendansers, De Hoolter Daansers, de carnavalsvereniging de Fienpreuvers en de touwtrek- vereniging OKAI. Zij worden bijge staan door de middenstand uit Hol ten en andere verenigingen die zor gen voor het randgebeuren op het Smidsbelt. Om de Holter dagen tot een succes te maken is echter de deelname noodzakelijk van stra ten, buurten, verenigingen en an dere groepen die willen strijden te gen de vakantiegangers. Om tijdig genoeg inzicht te krijgen in het aan- Minister dr. P. Winsemius, minis ter van Volkshuisvesting, Ruimte lijke Ordening en Milieu zal op dinsdag 2 juli a.s. spreken op de al gemene ledenvergadering van de coöperatieve landbouwvereniging West Twente te Markelo. De verga dering wordt gehouden in café-res taurant Dika van de Kruusweg, Oude Rijssenseweg 11 te Markelo. Het huishoudelijk gedeelte van de ledenvergadering begint 's mor gens om 09.30 uur. De minister spreekt 's middags om 14.00 uur. In zijn inleiding zal de minister ingaan op de uitwerking van de milieube- scherihihgsmaatregelen op de be drijfsvoering van de boer, alsmede een schets geven van de toekomst van de boer in het vooruitzicht van deze maatregelen. tal deelnemende groepen moet er zo spoedig mogelijk worden inge schreven. De sluitingsdatum is vol gende week donderdag, 27 juni. In schrijving staat open voor teams bestaande uit vier actieve deelne mers en een coach; inschrijfadres is bij bakker Nijkamp. Naast het wedstrijdelement zul-., len in de pauze verschillende arties ten optreden. Op dinsdag 2 juli is dat Ricardo Aziz met zijn vuurvre- tersact. Op 9 juli komt het Huis vrouwenorkest uit Markelo op be zoek en op 16 juli kunnen de Holte naren en vakantiegasten genieten van een optreden van de groep Skip, die met hun can-can dans veel succes oogstte op het laatste carnaval in Holten. Op de laatste dinsdag in juli zal de Kynologen- club uit Holten in de pauze van de Holter dagen een demonstratie ver zorgen. Uitgeversmaatschappij VanderLoeffBV in samenwerking met de stichting „Hollens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar V/eleweg 104 Boekelo tel.05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Hottens Nieuwsblad daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Adres: Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zi/ betaalt het abonnementsgeld per iaar ad f 34.25 wiiim ■SBBIMMMM1 HBBHWBESBnnHSSEanU&SWWKIWBflEi De firma Dura (bouwers van o.a. het winkelcentrum rond het Smidsbelt en de Scholengemeenschap Holten) heeft zich in een brief aan alle raadsle den van Holten gewend uit protest tegen het feit dat de Dura niet uitge selecteerd is voor deelname aan de aanbesteding voor het nieuwe ge meentehuis. Zoals bekend heeft de begelei dingscommissie, na overleg met de fractievoorzitters van de vier in de raad vertegenwoordigde politieke partijen, die tezamen de commissie Algemene en Bestuurlijke zaken vormen, een vijftal bouwonderne mingen uitgenodigd deel te nemen aan de aanbesteding. Dura behoor de niet tot de kandidaten. „Ver baasd en teleurgesteld", heeft de Dura hierop gereageerd. Naar hun schrijven hebben zowel de burge meester als de beide wethouders, „ieder in hun eigen woorden" bij verschillende gelegenheden doen blijken dat ook de Dura tot de kanshebbers behoorde. Ook de ar chitect, de heer Jorissen uit Rijs- sen, is naar hun zeggen zeer ver baasd over de afwijzing van Dura. Ook de directeur Gemeentewerken heeft zich steeds positief uitgelaten over de kansen van Dura wat be treft de bouw van het gemeente huis, aldus de brief. Investeringen De bouwondernemer wijst er ver der nog op dat in het recente verle den Gees komst Edah i kosten noch moeite zijn gespaard om de leeg stand van het Duracomplex weg te werken, waarvoor door Dura grote investeringen zijn geplaagd. Ver der wijst men er op dat een gedeelte van de sierbestrating op het Smids belt is uitgevoerd op kosten van de Dura, in plaats van de gemeente Holten, dit alles in goed overleg met b en w van Holten. De Dura geeft toe dat er met de bouw van het woon- en winkelcentrum in de dorpskern problemen zijn geweest, maar wijst er tevens op dat ook de bouw van de Scholengemeenschap Holten is uitgevoerd door Dura en wel zonder klachten of problemen. Tevens verklaart de bouwonderne ming dat tien bouwvakkers van het bedrijf woonachtig zijn in Holten, Nijverdal en Hellendoorn, zodat zij ruimschoots voldoet aan de selec tiecriteria die de selectiecommissie had opgesteld, wat betreft de plaat selijke werkgelegenheid. „Wij heb ben de indruk dat de selectiecom missie niet op de hoogte is van de goede verstandhouding tussen Dura en uw college, en verzoeken alsnog als zesde kandidaat te wor den toegelaten". Vermoedelijk in de raadsverga dering van september a.s. zal een definitieve beslissing worden geno men omtrent de bouw van het ge meentehuis. Voor zover bekend hebben alle plaatselijke aanne mers, al dan niet in combinatie in geschreven terwijl ook een grote Rijssense bouwonderneming tot de kanshebbers behoort. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH Gerben met zijn reserve wereldkampioen. Hoewel de schoolvakanties voor het schooljaar 1985 nog voor de deur staan, zijn de vakanties voor het schooljaar 1985/1986 reeds vast gesteld. De Herfstvakantie is voor beide schoolsoorten, basis- en voortgezet onderwijs gelijk: van maandag 14 t/m 18 oktober. De Kerstvakantie loopt van maandag 23 december XIm vrijdag^ januari. De Voorjaars vakantie vari maandag 10 t/m 14 februari. De Paasvakantie voor het basisonderwijs is van vrijdag 28 maart t/m vrijdag 4 april; voor het voortgezet onderwijs van maandag 24 maart t/m vrijdag 4 april. Op Ko ninginnedag zijn alle scholen vrij. Hemelvaartvakantie is van don derdag 8 en vrijdag 9 mei voor het basisonderwijs en van dinsdag 6 t/m vrijdag 9 mei voor het voortge zet onderwijs. Op 5 mei zijn de scho len vrij. Pinkstervakantie is op maandag 19 en dinsdag 20 mei en de zomervakantie valt volgend jaar in de periode van maandag 7 juli t/m vrijdag 15 augustus voor het basisonderwijs èn het voortge zet onderwijs. l!lllllllllllllillllllllllllllllll!l!llllll!ll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllll!llllilllilllllllllll!llllllllllll|i Na de zomervakantie zal in de wijk De Kol een enquête gehouden wor den onder de bewoners omtrent de aanleg van kabel t.v. in de wijk. De gemeente Holten wil als het even kan gebruik maken van de mogelijkheid, gelijkertijd met de vervanging van de P.T.T. kabels in de Kol, dat nog dit jaar zal plaats vinden, een kabelvoorziening in de wijk aanleggen. Door een combina tie van beide werkzaamheden kan er plm. 25% op de aanlegkosten worden bespaard. In Holten is de wijk de Haar reeds aangesloten op de kabel, evenals het appartemen ten appartementen gebouw aan de Burg. v.d. Borchstraat. De nieuwe uitbreiding in de Beuseberg zal eveneens op de kabel worden aan gesloten. In de nieuwe wijk zal een antenne verbod van kracht zijn. In principe mogen daar geen antennes op het dak worden geplaatst, behalve als men kan aantonen meer te kunnen ontvangen dan de kabel kan bie den. De tweejarige Border Collie Babbe van het Harsterhof van Gerben Wan- sink uit Holten is in het afgelopen weekend, tijdens de wereldtentoon stelling van honden. Winner '85 die gehouden werd in de RAI in Amster dam, reserve wereldkampioen in de open klasse geworden. In totaal na men 21 Border Collie teven deel in de open klasse. De eerste prijs was voor een Collie afkomstig uit Zwitserland. Het was voor het eerst dat een Border Collie uit Nederland zo'n hoge klasse ring heeft bereikt. De Collie van Gerben is afkom stig uit een Holtens nest van de heer J. van der Harst, die met de moeder van Babbe al eens Neder lands kampioen was geworden. Zo wel de jonge hondebezitter als de fokker waren dolgelukig met het behaalde resultaat. In totaal na men maar liefst 283 rassen deel aan de wereldtentoonstelling, die door zo'n 72 internationaal erkende keurmeesters werden gekeurd. Fokker Van der Harst en Gerben en zijn ouders raken niet uitge praat over de voortreffelijke kwali teiten waarover een Border Collie beschikt. Van oorsprong zijn het echte schapendrijvers die daarin een hoge graad van perfectie heb ben bereikt. „De vroegere dokter Verwer dichtte een Collie weieens menselijke eigenschappen toe", vertelt de heer Van der Harst la chend. „Naturlijk is dat niet zo, maar ik moet toegeven, een Collie is een van de meest gehoorzame en liefste honden die ik ken". Van der Harst vertelt dat de moeder van de prijswinnaar, die jammer genoeg overleden is, als trouwe wachter dienst deed bij de kleinkinderen Van der Harst. „De jongste beet zelfs een keer in haar staart, zonder dat ze een kik gaf. Ze trok heel voor zichtig de staart weer terug". De hond is afhankelijk en oplet tend, maar vraagt om veel bewe ging. Krijgt ze die, dan is het de gemakkelijkste huishond die er te vinden is. Door haar uitstekende gehoorzaamheid voldoet een Collie ook goed bij bijvoorbeeld mensen in een rolstoel. Natuurlijk heeft zij ook ondeugende trekjes. Zo doet ze niets liever dan in de weilanden rond het huis van de familie Wan- sink het jongvee in een hoek te drij ven, om daarna uitgehold en wel weer rustig naar huis te komen, de dames koe in opperste verbazing achterlatend. Wat eten betreft geeft mevrouw Ineke Wansink persoonlijk de voor keur aan de draadharige Hollandse herder uit huize Wansink. „Die zet je een bak eten voor en met een paar happen is het weg. Babbe eet niet, die dineert zeggen we altijd. Wij wisten dat ze wat te mager was, wat ook in het juryrapport stond, maar we hebben alle lekkere hapjes voor haar neer moeten zetten. Wat dat betreft is het een echte last pak". Overigens was het juryrap port van keurmeester mr. Cat uit Engeland uiterst kort: kan wat zwaarder worden, moves and shows well. Een teken dat Babbe tot het puikje behoort van het Bor der Collie ras. Aanstaande zaterdag is er in j.s. De Schure weer het jaarlijkse Midzomer nachtfeest, waaraan het Pantomime theater Limited Company medewer king zal verlenen. Limited Company haakt erg leuk in op situaties die in het dagelijks leven voorkomen. Ook weten de he ren het publiek mee te krijgen door hen direct te betrekken bij het op treden. Het duo bestaat uit Mark Kingsford, een zeer getalenteerde Engelsman en Lucas Janssen die diverse electronische instrumen ten en electrische viool bespeelt. Wie eens een avondje lekker wil la chen om alle dolkomische situaties die het duo weet uit te beelden, moet zaterdag 22 juni beslist naar De Schure komen. De entree be draagt f5,- in de voorverkoop en f7,50 aan de kassa. Er zijn nog een beperkt aantal kaarten verkrijg baar.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1