Dappere doorzetters... I22ÏJS3I „Computers luiden nieuw Holtens Nieuwsblad, tijdperk in" Stunts en show rond 10e zwemvierdaagse Unieke vondst Collecte alcohol bestrijding CADEAU RABOBANK AAN SCHOLEN Vakantie Geslaagd Kinder- nevendienst U ontvangt een fraaie Boeldag HMV Holtens Nieuwsblad Donderdag 13 juni 1985 - 38e jaargang - nr. 24 Abonnementsprijs f34.25/ Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Wan der Loeff B W in samenwerking met de stichting ,Jioltens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: De Rabobank Holten heeft ter gele genheid van de ingebruikneming van het nieuwe computersysteem, waar mee alle financiële baiiehandelingen rechtstreeks via een toetsenbord in de computer worden verwerkt, alle zeven lagere scholen een computer set voor onderwijskundig gebruik aangeboden. Met enig ceremonieel vertoon werden de computers vorige week dinsdag in het bankgebouw „over handigd" aan de hoofden van scho len en een deputatie van leerlingen uit de hoogste klassen. Een cadeau zonder dubbele bodem, „Om niet", zoals directeur van Wingerden het uitdrukte. „Toen wij met het plan kwamen was er enige reserve te be speuren. Tenslotte zou een bank een dergelijk cadeau wel met enige bijbedoelingen geven. Ik kan u ver zekeren dat dat niet het geval is. De ingebruikstelling van ons eigen computerapparatuur was een goe de gelegenheid in te spelen op het verzoek van de Stichting Onder- wijscie Midden IJssel die ons be richtte dat in de Achterhoek de Ra bobank computers aanbod aan de scholen. Zij schreven in hun brief dat het computeronderwijs aan de In verband met vakantie van onze medewerker de heer J. Wig- gers kan de copy voor het Holtens Nieuwsblad in de week van 14 t/m 21 juni a.s. uitsluitend ingeleverd worden op het redactieadres, Smidsbelt 37. De leden van de vereniging het Aangespannen Paard heeft het afgelopen zon dag tijdens de Holterbergrit niet aan doorzettingsvermogen ontbroken. On danks de gestaag vallende regen en temperaturen die meer deden denken aan diepe herfst dan bijna zomer, lieten zij de organiserende vereniging de Bergrij- ders niet in de steek. Van de tachtig toegezegde aanspannen, verschenen er toch nog zo'n zestig combinaties aan de start. De totale lengte van de rit be droeg 27 kilometer, met daarin een aantal stops. De grote middagstop was dit keer bij de molen in Dijkerhoek. Ondanks de regen was het een gezellige bijeenkomst niet in het laatst door de vrolijke klanken van de Edelweis kapelle uit Gelselaar. Ook het publiek liet de organisatoren niet in de steek, maar trotseerde de buien. De middagpauze werd tevens gebruikt om de prijzen uit te reiken. De publieksprijs ging naar de prachtige vierspan van de heer J. J. T. Kruitbos uit Terwolde. Het was een prachtig stel. de vier trotse Friese paarden. De prijs voor de origineelste aanspanning was voor de combinatie pony met hond van de heer G. J. Maaiderink uit Warnsveld. Onvermoeid liep de hond het gehele parcours naast de ponywagen; volgens de eigenaar kunnen pony en hond niet buiten elkaar. De mooiste tweewieler was van oud-voorzitter E, Veneklaas met een Tilbury en de mooiste vierwieler behoorde toe aan de heer J. W. Wisseborn. De overige prijzen waren voor de heer Klein Velderman uit Joppe en de heer Kotten uit Aalten. Als het aan het publiek lag zou er nog een extra prijs uitgereikt moeten worden aan de organisatoren die weer kans zagen de lange bonte stoet precies binnen het tijdschema te laten rijden, zodat precies op de afgesproken tijd het défilé door de Dorpsstraat trok. (ook wel de H.D.F.C., de Holter Deetman Fanclub) verklaarde dat de scholen altijd blij zijn met een cadeautje, maar dat de Rabobank de onderwijzers wel heel erg bij de poot had genomen. „Wij wisten niets van computers af. Nu zijn on derwijzers mensen die hun salaris verdienen met alles te weten, zodat wij het zijn gaan leren. De cursus is ons zo goed bevallen dat we met het nieuwe schooljaar het hoger op gaón zoeken". De heer Vogely noemde de intrede van de compu ters op de Holtense scholen een his- Voorzitter Stegeman steekt de stekker in het stopcontact, waar mee de computers officieel in ge bruik gesteld worden. torisch monent. „Er is een nieuw tijdperk ingeluid". In deze week wordt de collecte ge houden ten bate van de Nationale Commissie tegen Alcoholisme en an dere verslavingen. De opbrengst van de collecte wordt besteed aan voor lichting aan jongeren. Alcohol vormt een veel grote pro bleem dan algemeen wordt aange nomen. Zeker 35 keer per week, of wel vijf per dag doden zijn er te be treuren door overmatig alcoholge bruik. Zeker 600.000 mensen in Ne derland hebben problemen met al cohol. Uit een onderzoek, dat is uit gevoerd door de SWAD, de Stichting Wetenschappelijk On derzoek Alcohol en Drugs, over drinkgewoonten bij jongeren blijkt dat het drinken al begint bij 14 jaar: en één op de zeven jongeren van 17 jaar drinkt al meer dan 20 glazen bier per week. Daarbij zijn de jonge ren zich over het algemeen niet be wust van de gevaren van alcohol. Tenslotte ziet men alcohol overal om zich heen, in café's, supermark ten, op t.v. zelfs op scholen en in sportkantines en in wegrestau rants. De Nationale Commissie te gen het Alcoholisme geeft al jaren voorlichting over de gevaarlijke kanten van alcohol. Vorig jaar heeft de NCA op de lagere scholen, in de zesde klassen, uitgebreid. Het lesproject heet: gezondsheidsedu- catie: „Roken en Drinken, wat je kunt verwachten van tabak en al cohol". Op de lagere school komt dan een speciaal opgeleide onder wijzer van NCA die in drie lessen op informatieve wijze de kinderen be wust maakt van het gevaar. De kos ten van dit werk worden voor een klein deel gesubsidieerd, maar bijv. niet het lesmateriaal. Dat moet via de opbrengst van de collecte bijeen worden gebracht. Verder worden van de opbrengst een videofilm voor de oudere jeugd gemaakt, fol ders, etc. Dit jaar hoopt het NCA de voorlichtingsactiviteiten verder uit te kunnen breiden. dienst gaan, kunnen vóór de preek naar de consistoriekamer. Hier wordt een bijbelverhaal verteld en een eventuele verwerking ge maakt. Er zal in twee groepen ge werkt worden: groep 1 6-11 jaar en groep 2 van 12 tot en met 14 jaar. Tijdens het slotlied komen de kin deren terug in de kerk. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Bij naaischool Modinette (R. Ag- terkamp) is geslaagd voor costu- mière mevrouw J. W. Paalman- Jansen. Aan de Rijksscholengemeen schap Buys Ballot te Zaltbommel is voor het eindexamen atheneum geslaagd onze plaatsgenote Caroli ne van Doominck. Aan de bibliotheekacademie te De venter is Johanna Koopman ge slaagd voor het diploma Assistent Bibliothecaresse Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad DhrJmevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.2S '!!!l!!!l!!l!l!l!!lj!!llll!(l!ll!!!lllilll!llll!l!!l!ll!ll!!ll!l< lagere scholen weliswaar van de minister van Onderwijs veel begrip had, maar dat er geen geld beschik baar voor gesteld wordt. Voor be grip koop je niet veel", aldus de heer van Wingerden. „Wij zijn blij dat wij met onze gift een bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs in Holten". Voorwaarde bij de gift was, dat het onderwijzend personeel in staat zou zijn de computers ook daadwerkelijk voor het onderwijs te gebruiKen. Dat betekende dat via de scholengemeenschap de on derwijzers een stoomcursus com- puterkunde kregen. Aanvankelijk leek het er op dat de aan-uit knop al problemen opleverde. Nu zitten de leraren tot 's avonds laat achter het scherm om nieuwe computerlessen te bedenken. Voorzitter Stegeman van de Holtense Rabobank be treurde het dat het Bevoegd gezag het had laten afweten bij deze over handiging. Over de hoofden van de aanwezigen heen wees hij de schoolbesturen en de schoolinspec tie er op dat door de intrede van de computers een mijlpaal was be reikt, die van grote invloed kan zijn op het onderwijs. „In het bedrijfsle ven zijn grote veranderingen gaan de. Door de informatica gaan veel functie's veranderen. Hier moet het onderwijs op inspelen. Dat kan slechts door de schooljeugd op zo vroeg mogelijk leeftijd vertrouwd te maken met informatica, zodat zij op tijd weten in welke wereld zij terecht komen". De heer H. Ch. Vogely die sprak namens de hoofden van scholen Het randgebeuren dat rond de zwemvierdaagse, die zoals wij vorige week reeds meldden, gehouden wordt van 17 tot 21 juni a.s. zal weer mede bepalend zijn voor de sfeer van het hele gebeuren. Traditiegetrouw nemen de zwemclub Twenhaarsveld en het zwembadpersoneel weer de organisatie van de nevenactiviteiten voor hun rekening. Op maandagavond zal een stunt team uit Losser zijn kunsten verto nen vanaf de hoge duikplank. De jongens uit Losser hebben veel suc ces met hun show en treden daar regelmatig mee op. Op dinsdaga vond zal de modelbotenvereniging uit Nijverdal een demonstratie ge ven met modelboten in het zwem bad. Op woensdagavond komt de Hellendoornse hotelier opnieuw met zijn rolskies naar het zwem bad. Bij de opening van het seizoen op Hemelvaartsdag kon men in Holten voor het eerst kennis maken met het skiën op rolletjes. Donderdagavond wordt een be gin gemaakt met de verloting en zullen leden van de s.v. Bato een dansdemonstratie geven. Op vrij dagavond vindt de trekking plaats van de verloting en kan de jeugd zich uitleven op het springkussen. Tevens wordt dan de finale ge speeld van het buurtwaterpolo- toernooi waarvoor reeds een groot aantal teams zich hebben inge schreven. Naast de bovengenoemde evene menten is er elke avond rond het zwembad van alles te doen zoals spel-21. schieten, sjoelen; electri- sche spiraal, doelschieten, grabbel ton, barbecue en het buurtwater- polotoemooi, zodat de zwemvier daagse ook voor toeschouwers aan trekkelijk is. De zwemvierdaagse die in Holten voor de tiende keer in successie wordt gehouden is bij uitstek een activiteit waaraan door het hele ge zin kan worden deelgenomen. Het is geen wedstrijd tegen de klok of tegen andere deelnemers; iedere in dividuele deelnemer bepaalt zijn of haar eigen tempo. Het is de bedoeling dat men op vier van de vijf beschikbare avon den steeds een afstand zwemt van 500 meter. Deelnemers van 10 jaar en jonger en van 60 jaar en ouder mogen volstaan met 250 meter per avond. Vrijdagavond 21 juni wor den de medailles uitgereikt (vanaf 19.00 uur). Welke medaille men krijgt, is afhankelijk van het aantal malen dat men in Holten aan de zwemvierdaagse heeft meegedaan. Drukte Er kan gestart worden vanaf 17.30 uur. De praktijk heeft geleerd dat het vooral gedurende het eerste uur vrij druk is. Deelnemers die er prijs op stellen hun baantjes in alle rust te trekken, doen er verstandig aan iets later, bijv. omstreeks 19.00 of 19.30 uur van start te gaan. Voor de oudere deelnemers is tenminste één aparte baan gereserveerd. Aanmelden- is mogelijk bij de kassa van het zwembad of op het gemeentehuis, afd. welzijnszaken. Deelname kost f 4.- p.p. Bij aanmel den vóór 17 juni a.s. en f 5.- bij aan melding op 17 of 18 juni. Toeschou wers hebben alle avonden gratis toegang. De Rijks Archeologische Dienst ROB heeft dinsdagmiddag tijdens grondwerkzaamheden in de eerste fase van het plan Beuseberg een unieke vondst gedaan. In het ter rein, waar een dag darvoor wethou der Stegeman de eerste spade in de grond stak voor het uitbreidings plan werden twee uit turf opge bouwde waterputten ontdekt. In het Holtens Nieuwsblad van vol gende week komen wij er op terug. Elke zondag, van 16 juni tot en met 10 augustus, zijn er voor kinde ren van de Hervormde kerk kinder- nevendiensten. Jongens en meisjes die met hun ouders naar de kerk- Op zaterdag 22 juni is het weer zover. Dan houdt de sup portersvereniging van de Hol tense Muziekvereniging haar jaarlijkse boeldag. Penning meester Bluemink is altijd weer verbaasd dat er zoveel te voorschijn komt uit kelders, schuren en van zolders. Maar omdat hij de bodem van zijn schatkist weer in zicht krijgt is hij maar wat blij met al die goe deren. „Als het niet kan zoals het moet, dan móet het maar zoals het kan". Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 A dvertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1