We brand, geen vuur... Holtens Nieuwsblad, aanspanningen defileren door Holten Eigenlijk te warm voor Fietsvierdaagse Astmafonds Boototcht Geslaagd Weerman EERSTE LUSTRUM HOLTERBERGRIT Fijne sfeer Hervormde Gemeentezondag U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Iai?§! M Holtens Nieuwsblad Donderdag 6 juni 1985 - 38e jaargang - nr. 23 Abonnementsprijs f 34.25 Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 Geen rook zonder vuur, zegt het spreekwoord. Maandagavond voegden de Holtense brandweer en de EHBO er een variatie aan toe: wel brand, geen vuur. Vol ijver en enthousiasme stortten de Holtenaren zich in de gezamenlijke oefening die dit keer geënsceneerd was in de afbraakpanden op het Smidsbelt. Rond zeven uur reed een auto „in volle vaart„ tegen het pand, waarin een club huis was gevestigd, juist op het moment dat er vergaderd werd over het dorpshuis. In korte tijd zette de uitstromende benzine het trappenhuis in lichterlaaie, waardoor de vluchtweg voor de slachtoffers was afgesloten. De zestien lotus patiënten die weer geïnstrueerd en geschminkt waren door de heer H. ten Wolthuis kweten zich met overgave van hun taak. Vooral het slachtoffer dat, vol met brandwonden op zoek was naar Betsy gaf de hulpverle ners handen vol werk. Ambulances reden af en aan en patiënten kermden, kort om het was net echt. Extra inspanning werd er gevraagd van de brandweer mensen die via het dak de gewonden en een „dode" met behulp van touwen en ladders naar veiliger oorden moesten transporteren. De suggestie van burge meester Van Rappard, om tenminste één gewonde te laten vallen teneinde het levensecht te doen worden werd niet gehonoreerd, evenals zijn verzoek lastiae journalisten te verwijderen van de plek des onheils. Juist de ontspannen sfeer waarin de oefening werd gehuden gaf commandant Eshuis aanleiding tot wat critische kanttekeningen, al was hij ervan overtuigd dat bij werkelijke rampen de Holtense Brandweer en EHBO volledig voor hun taak berekend zijn en zonder zich een ogenblik te bedenken de juiste maatregelen nemen. De derde Hervormde gemeente zondag, die traditioneel gehouden wordt op de eerste zondag van juni, is door de deelnemers als een ge slaagde dag ervaren. Er was een fijne sfeer de gehele dag en het ganzenbordspel over zending en werelddiaconaat bood een middagvullend programma. De gemeentezondag begon aan sluitend aan de kerkdiensten en werd besloten met een Vesper dienst, die dezelfde avond nog via de kerktelefoon werd uitgezonden. De opbrengst van de collecte voor het Nederlands Astmafonds is groter dan wij vorige week hebben vermeld. Door nog nagekomen gif ten bedraagt de opbrengst f5150,35. De organisatoren van de Rode Kruis boottocht hebben zich - te recht - gestoord aan de kop boven het verslag van deze geslaagde tocht, waaraan maar liefst honderd bejaarden en gehandicapten deel konden nemen. Bejaardentocht was een te summiere aanduiding voor een activiteit waarbij ook ver schillende jongere gehandicapten vertegenwordigd waren. Allen ge noten van een uitstapje dat georga niseerd en gefinancierd was door het Rode Kruis, terwijl een groot aantal helpers en helpsters belan- genloos de tocht meemaakten. Bij de Zwemschool Holten zijn de volgende leerlingen geslaagd voor het zwemdiploma A: Koen de Vries, J ean-Paul Murris, Annemen- ke Bos, Annemarieke Broekmaat, Wendy Meerman, Ramon ten Arve, Agnes Jansen, Mariet van Oord en mevr. Martens. Voor inlichtingen en opgave, mevr. Louise Zwienen- berg, tel 05470-7 49 24; na 30 juli 074-43 07 44. Op een leeftijd dat anderen hun hobby's en bezigheden tot het mi nimum gaan beperken, heeft de heer W. Beijers (82) zich sinds vo rig jaar aangesloten bij de werk groep Weeramateurs, een selecte groep mensen die zich, verspreid over heel Nederland met het be studeren van het weer. In onze ru briek Op bezoek bij vertelt hij daarover. Uitgeversmaatschappij VanderLoeJJBV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur A/s lezer van het Ho/tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 Was het vorig jaar te nat en te koud bij het begin van de avond vierdaagse, dit jaar was het te warm. waardoor het deelnemers aantal de eerste dag bleef steken bij 342. de tweede avond was het zo mogelijk nog warmer. De geschatte toeloop van nog zo'n honderd deel nemers werd dan ook niet gehaald. Het bleef bij 50, zodat de organisa toren, de Wielervereniging Holten in totaal 395 fietsers konden uit wuiven, evenveel als vorig jaar. Opvallend was dat vooral de jeugd het afliet weten dit keer. „Ik denk dat de schooljeugd de hele middag in het zwembad is geweest, waardoor ze 's avonds gewoon te moe zijn om nog eens 25 kilometer te gaan fietsen", aldus Wim Tuller. „Mooi weer is prachtig, maar zo warm als het nu is hoeft ook weer niet. Dan blijven de mensen ook weer weg. Zo'n graad of twintig is net lekker". De oudste deelnemer is de heer Geist, zoals hij vorige week al in het Holtens Nieuwsblad had voor speld. Zijn naaste concurrent, de heer Keizer is afgelopen winter overleden zodat hij met zijn 78 jaar de nestor was van de pedaleurs. Jongste deelnemer is Patrick Piechnick. Samen met zijn moeder rijdt de vijfjarige keurig elke dag de rit uit. De eerste dag ging de tocht via Bathmen, Loo Bathmen en de molen in Dijkerhoek die voor deze gelegenheid opengesteld was. Aan vankelijk reden de fietsers in volle vaart voorbij de molen. Dat werd wat beter toen enkele fietsers wa ren afgestapt. „Als er een schaap over de dam is volgen er meer", al dus de molenaar. De tweede dag was de tocht uitgezet rondom Hol ten. De deelnemers waren vol lof over de aanduiding van de route, zowel op de weg als in het program maboekje. De avondvierdaagse eindigt aanstaande vrijdag. Dan zullen ook de herinneringsmokken worden uitgereikt. Op zondag 9 juni wordt voor de 5e keer de Holterbergrit verreden. Deze koetsentocht wordt georganiseerd door de vereniging het aangespannen paard de „Bergrijders" uit Holten en omstreken. De tocht zal net als voor gaande jaren door de prachtige om geving van Holten gaan, dus niet al leen over de Holtenberg. De organisa tie streeft er na de buurtschappen te doorkruisen, met de Holterberg als middelpunt. Dit le lustrum van het koetsenrit wordt extra gevierd door het optre den van de Edelweiss kapelle uit Gelselaar die tijdens de middag stop te Dijkerhoek en tijdens de de- filé door Holten zang en muziek ter gehore zal brengen. Ook wordt dit jaar de Holterbergrit als klasse- mentsrit aangemerkt, wat inhoudt dat een deskundige jury de aan spanningen kritisch bekijkt. In de volgende rubrieken zal gekeurd worden: Het mooiste éénspan Het mooiste meerspan De mooiste tweewieler De mooiste vierwieler Ook is er nog een publieksprijs. De organisatie verwacht dit jaar 80 aanspanningen aan de start, die uit alle windstreken van ons land komen. Dit jaar zal de tocht weer beginnen bij de familie Volke rink (Kapperts Hendrik). Men ver trekt dan langs de voet van de Hol terberg richting Nieuw Heeten. Bij de familie Wansink (Meermans Mans) wordt dan de le stop gehou den. Dan gaat het via Nieuw Hee ten naar Okkenbroek en Dijker hoek; waar we onze grote middag stop houden. Hier zal optreden de Edelweiss kapelle uit Gelselaar. Ook zal de Dijkerhoekse molen in vol bedrijf te bezichtigen zijn. Na de middagstop gaat het via het Holterbroek naar de Beuse- berg. Bij de familie Kevelam (Koet sier) zal de laatste stop plaats vin den. Het afsluit gedeelte loopt via de Aalpolsweg met een groot défilé door het dorp Holten. Met weder om optreden van de Edelweiss ka pelle uit Gelselaar op het Smids belt. Route beschrijving: Raalterweg - Koeweideweg - Hel- huizerweg - Haarlerweg - Helhui- zenweg - Helhuizerweg - Sherrys- top bij de familie Wansink. (10.35- Deelnemers aan de HoUerberaril 11.10 uur). 1984. h Raalterweg - Scholtensweg - (Nieuw Heeten) - Ambachtsstraat - Okkenbroekstraat - Holterstraat - Okkenbroekstraat - Oude Diepen- veenseweg - Oerdijk - (Okken broek) - Okkenbroekseveldweg - Oosterhuisweg - Klinkenweg - Ik- kinksweg - Meutsteeg - Bussin- kweg - Boerendanssteeg - Maat- mansweg - Lunchpauze op het ter rein van de familie Bronsvoort te genover de molen in Dijkerhoek (12.15-13.45 uur). Met medewer- kring van de Edelweiss kapelle uit Gelselaar. Dijkerhoekseweg - oude Sta tionsweg - Broekweg - Dorperdijk Larenseweg - Liezenweg - Sherrys top bij de familie Kevelam (14.25 15.00 uur). Beusebergweg - Aalpolsweg Oranjestraat - Dorpstraat - Burge meester van de Borgstraat - Raai terweg. Optreden van de Edelweiss ka peUe op Smidsbelt, défilé door Hol ten (15.10-15.30 uur).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1