Fijne boottocht voor Holtense bejaarden Gemeente gaat zelf zandwegen afsluiten EHBO' ers behaalden diploma Volop activiteit in J. S.deSchure Vijf avonden fietsen door de mooie natuur Ingezonden Politie-weekjournoal NA MISLUKKEN NATIONAAL PARK AVOND - FIETS - VIERDAAGSE HOLTEN: NBvP viert jubileum met markt HOLTENS NIEUWSBLAD Stratenvoetbal- teams oefenden DONDERDAG 30 MEI 1985 Woensdag 22 mei j.l. hebben pen honderdtal bejaarden en gehandi capten een rondvaart gemaakt met de Rode Kruis boot de Prins Mau- rits. 's Morgens in alle vroegte ver trok men met twee OAD-bussen vanaf de Diessenplas. De tocht ging naar Arnhem, alwaar werd in gescheept voor een tocht over di verse rivieren. Allereerst vaarde men over de Rijn richting Nijme gen. Daar werd gedraaid en via Tol kamer aan de Waal, waar men Duitsland in kon kijken, vaarde de boot terug naar Arnhem. Alhoewel men 's morgens met regen vertrok begon op de boot de zon voorzich tig te schijnen. zo kon men op het dek toch nog van de buitenlucht genieten. De stemming aan boord was uitstekend, het eten was prima en iedereen kwam dankbaar en vol daan terug. Ook deze zomer zullen 10 men sen genieten van een week vakan tie die geheel zal worden verzorgd door het Rode Kruis. Al deze va kantiedagen en -weken kunnen al leen tot stand komen dankzij de hulp van vele vrijwilligers(sters). Iedereen die vele uren in dit werk steekt hartelijk bedankt! Nu het wel duidelijk is, dat de vor ming van het Nationaal park Holter- berg voorlopig een onhaalbare kaart is, zullen de gemeenten Holten en Hellendoorn er toe over gaan zelf maatregelen te treffen tot afsluiting van de zandwegen. Dit deelde voor zitter mr. W. L. F. C. ridder van Rap- pard mee op vragen van de raadsle den Robers (WD) en Dalhuisen (PvdA) naar aanleiding van de brief van de commissie Kleisterlee waarin de commissie meedeelt voorlopig haar werkzaamheden te zullen staken aangezien de grondeigenaren niet be reid zijn tot medewerking. Volgens de beide raadsleden is het noodzakelijk dat er op korte ter mijn iets gaat gebeuren, ook al om dat met de afsluiting van de zand wegen steeds is gewacht in afwach ting van het Nationale park. Op ini tiatief van de gemeente Hellendoorn zal nu zo spoedig mo gelijk na het zomerreces een plan ter tafel worden gebracht waarin de belangen van de beide betrokken gemeenten en de beide VW's zul len worden ondergebracht. De voorzitter was het niet eens met. de kanttekeningen die het raadslid Westerik maakte met betrekking tot het kostenaspect van de afslui ting. Volgens voorzitter Van Rap- pard brengt de afsluiting van de zandwegen een flinke investering met zich mee in het aanleggen van parkeerplaatsen en andere voorzie ningen voor de recreant. Hij voegde er aan toe dat er op zo kort mogelij ke termijn gehandeld dient te wor den voordat de kraan van de rijks subsidie is dichtgedraaid. Dompelpomp Naast een half uur durende dis cussie over het wel of niet openbaar zijn van het parkeerterrein achter de Gereformeerde kerk waarbij vooral het raadslid Dalhuisen grote problemen voorzag in de aangega ne verplichting van de gemeente met betrekking tot het onderhoud, besliste de raad dinsdagavond over de aanschaf van een dompelpomp. Een beslissing die de nodige hilari teit met zich meebracht, vooral toen de voorzitter de verantwoor delijke wethouder Stegeman tot wethouder dompelpompzaken be noemde... Defraktie van de WD en het raadslid Warrink (Gemeente belang) zagen dè noodzaak van de aanschaf van de pomp niet in en stemden tegen. De VVD was van mening dat de pomp een overbodi ge zaak was, vooral nu blijkt dat straks de overtollige dompelpomp van de BB naar Holten komt. Vol gens voorzitter van Rappard een onjuiste vergelijking. „Je kunt je haar ook niet kammen met een hooivork". Naar zijn mening is de aan te schaffen pomp een noodza kelijk instrument bij bestrijding van wateroverlast, terwijl de BB- pomp in staat is heel Holten leeg te pompen. Het raadslid Warrink bleef bij zijn eerder ingenomen standpunt met de argumentatie dat het hier niet om de knikkers maar 9m het principe ging. De teams uit de Canadastraat en de Industriestraat speelden don derdagavond op sportpark 't Vlet- goor resp. een oefepartijtje tegen Blauw Wit 8 en Blauw Wit 3. Blauw Wit 3 won royaal met 4-0 door doel punten van Gerard Aanstoot, Gert Bolink en Jan Vrugteveen (2x) maar het achtste verloor nipt met 5-4. Het jaarlijkse stratenvoetbal- tournooi zal op zaterdag 8 juni wor den gehouden op sportpark „Meer manskamp". Aanvang half negen. Normaal Als School- en Volksfeestcommis sie van Espelo willen wij na het zeer geslaagde optreden van „Normaal" op deze manier alsnog iedereen be danken die hieraan heeft meege werkt. Met name doelen wij hier op de Rijkspolitie Holten, die alle mede werking heeft gegeven om dit unie ke optreden mogelijk te maken. Ver der natuurlijk ook het college van burgemeester en wethouders, de vrijwillige brandweer, de E.H.B.O, de heer Meijerink voor het beschik baar stellen van het terrein, alle ent housiaste bezoekers en verder ieder een die hierboven niet genoemd is. Voor ons was dit gebeuren een stuk Holten promoting, zeer velen heb ben onwijs veel lol gehad en er was eigenlijk niemand die enige hinder heeft ondervonden. Voor sensatie zoekende journalisten was hier dus gelukkig niets te vinden. Jammer ge noeg worden optredens van „Nor maal" toch nog steeds omlijst met vooroordelen. Dit door die éne keer (op honderd andere optredens) dat het wel ietwat uit de hand loopt. Ho pelijk nog es een keer tot ziens in 't Splo. School- en Volksfeestcommissie. Wethouder Stegeman heeft tijdens een zeer matig bezochte jaarvergade ring van de E.H.B.O. afdeling Holten 48 reanimatiediploma's uitgereikt. Het was voor het eerst dat er in Holten reanimatie diploma's werden uitge reikt. Dit houdt in dat de gediplomeer den bevoegd zijn en de kennis bezit ten, om een patiënt met hartstilstand en geen waarneembare ademhaling, hartmassage en mond op mond bea deming toe te passen. Docent van deze cursus was dr. O. Lohmann uit Holten. Wethouder Stegeman compli menteerde de E.H.B.O.-ers met het behaalde diploma en dankte de cursusleider voor zijn inzet. Tevens nam hij de gelegenheid te baat om alle E.H.B.O.-ers te bedanken voor hun belangeloze inzet bij- evene menten en sportwedstrijden. In het huishoudelijk gedeelte werden twee aftredende bestuurs leden herkozen. Tegenkandidaten waren niet gesteld. Aftredend wa ren mevr. H. C. Broekmaat en de heer G. Jansen. Uit het financieel overzicht bleek dat er een kas te kort was van enkele honderden gul dens. m verband met de stijging van de vaste lasten werd de contri butie verhoogd van f27,50 tot f 30.00 per jaar. Hierbij inbegrepen is de diplomaverleningen en het blad Voorpost. Het bestuur van de E.H.B.O. afdeling Holten deelde verder mee, dat de aanvragen voor hulpverlening steeds vaker voorko men, zodat het wel eens problemen geeft om de benodigde personen hiervoor te vinden. Aan de leden werd gevraagd, zich zoveel moge lijk beschikbaar te stellen. Verder zal aan de diverse verenigingen die een aanvraag voor hulpverlening indienen bericht worden dat deze aanvraag minstens drie weken van te voren ingediend moet worden en niet zoals nu nog regelmatig het ge val is, enkele - of soms één dag - van te voren. Op 3 juni a.s. zal in samenwer king met de brandweer een ram poefening worden gehouden. Een oefening met veel gewonden, dus hoopt het bestuur op veel leden. Punt van samenkomst is gebouw Gemeente Werken aan de Waag- weg, 's avonds om 19.15 uur. Gedurende de zomermaanden is er in J.S. de Schure" weer heel wat te doen, ieder weekeinde is er wel wat te doen. Voor mensen die van spel houden is er het klootschieten en het Jeu de boulen, de eerste keer dat we weer met klootschieten beginnen is op zondag 2 juni en met Jeu de boulen beginnen we op zondag 16 juni. Ook brengen we weer Live-muziek van hoog niveau zoals Yaffin Gale van het vorige weekeinde. De volgende band die hier weer zal spelen is het muziektheater Limmited Compa ny op zaterdag 22 juni. Er zijn disco-specials zoals: een betonavond (15 juni), een romanti sche avond (13 juli) en een 24 uurs- special voorafgegaan door de jaar lijkse dropping (20 juli). Voor de sportievelingen is er op zaterdag 6 juli een „Schurathlon" georgani seerd. Buitenlandse avonden zoals Voor de zesde keer in successie zal er in Holten een avond - fiets - vier daagse worden gehouden en wel op 3, 4, 5, 6, en 7 juni aanstaande. Organisatoren zijn ook dit jaar weer de actieve leden van de Wie lervereniging Holten die een vijftal tochten hebben uitgezet in de om geving van Holten. De tochten zijn zodanig van opzet dat zij zonder problemen door fietsers van alle leeftijden volbracht kunnen wor den. De voorinschrijving is op don derdag 30 mei (vandaag) van 19.00 tot 21.00 uur in de koffieshop van bakker Nijkamp op het Smidsbelt. Tevens kan men zich inschrijven op maandag 3 juni en dinsdag 4 juni. De kosten bedragen f 6.50 p.p. indien men in bezit wil komen van de herinnering (dit jaar en drink- mok met daarop een afbeelding van een fiets en het opschrift: Avondvierdaagse 1985). Zonder herinnering betaalt men f4,-. In dien men zich vanavond laat in schrijven krijgt men een gulden korting. Om in het bezit te komen van de herinnering - die niet verplicht is - dient men vier van de vijf avonden gereden te hebben. Alle routes zijn voorzien van duidelijke pijlen langs de kant van de weg. Tevens ont vangt men een handzaam boekje met daarin een beschrijving van de route. De routes zijn vooraf door de leden van de wielervereniging gere den en op juistheid gecontroleerd. Elke avond zal er onderweg één controlepost zijn waar tevens een verversing wordt aangeboden. Wanneer een drukke verkeersweg overgestoken moet worden, zal een lid van de wielervereniging zorgen voor een veilige oversteek. De startplaats is elke avond vanaf het parkeerterrein van sporthal 'tMos- sink. Er kan gestart worden 's avonds tussen 19.00 en 20.00 uur. Route Op maandag 3 juni gaat de eerste tocht over het prachtige fietspad langs de Schipbeek richting Bath- men; de terugreis gaat via de molen in Dijkerhoek die die avond ook te bezichtigen is. Dinsdag 4 juni voert de route de deelnemers door drie mooie stukjes natuur, n.l. de Beuse- berg, de Borkeld en de Holterberg. Over landelijke weggetjes en diver se fietspaden gaat de tocht woens dag 5 juni. Door het Elsenerveld komt men op de Herikerberg in de omgeving van Markelo waar voor deze avond ook de rust is gepland. Tussen Okkenbroek en Bathmen liggen op donderdag 6 juni enkele fietspaden te wachten op de deel nemers. Deze fietspaden zijn gloed nieuw aangelegd door het recrea tieschap Salland. De slotavond op 7 juni heeft als doel de fietspaden op de Holterberg. De rust is ge pland op een parkeerplaats in de bossen rond Haarle. de Australische-beach-avond (31 aug.) en de Chinese avond (21 sep tember) zijn ook weer in ons pro gramma opgenomen. Voor de lief hebbers is er op vrijdag 13 septem ber de toepasselijke horrorfilm Fri day the 13th. En natuurlijk is er weer de jaar lijkse „Schuredag" waar ook dit jaar weer enkele Nederlandse top- bands aanwezig zullen zijn zoals FOX the FOX, die een geweldig disco-repertoire weet te presente ren en de band die vorig jaar helaas niet kon komen namelijk Het Klein Orkest die lekkere swingende Ne derlandstalige muziek weet te brengen. Op vrijdag 9 augustus wordt dit festijn weer als vanouds gehouden in de feesttent bij dc Schure. Dus alle reden om aanko mende zomer maar eens weer een bezoek te brengen aan De Schure. De Ned. Bond van Plattelands vrouwen afdeling Holten zijn ach ter de schermen reeds druk aan het werk als voorbereiding op het 40- jarig jubileum dat in december ge vierd gaat worden. Dat deelde me vrouw J. M. Legdeur-Magermans, presidente van de NBvP mee tij dens de bijeenkomst die vorige week gehouden werd. Het jubileum zal gevierd worden met een jubi- leummarkt waarvan de opbrengst bestemd zal worden voor water pompen in Sri Lanka. Dit land werd gekozen omdat het aangeslo ten is bij de ACWW vrouwenorgani satie. De projecten liggen in het midden en het zuiden van Sri Lan ka en niet in een politiek onrustig gebied. Middels een diaserie kre gen de dames informatie over streek en bevolking van het pro- jectgebied. Het was de laatste avond van dit seizoen die verzorgd werd door de heren D. F. van de Riet en G. J. Morsink. Zij vertelden over het le ven van de dichteres Johanna van Buren. In de pauze kon men ge dichtenbundels en beeldjes van Jo hanna van Buren kopen waar veel gebruik van werd gemaakt. DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 20 MEI 1985 VERLEENDE VERGUNNINGEN ONTHEFFINGEN E.D. 1. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN: - aan de heer W. P. J. van Haren voorde bouw van een woning aan de Holterbergweg; - aan de heer G. Bekkernens voor de bouw van een berging met garage bij het perceel Raatakkerweg 2; - aan de heer J. Stevens voor de verbouw van de woning Deventerweg 69; - aan bouwbedrijf Paalman-Tempelman voor de bouw van 4 woningen op de hoek Keizersweg-Mossinkswerf; - aan de heer H. Oolbekkink voor de bouw van een woning aan de Bontenweg. 2. aan de Vergunning het aangespannen paard De Bergrijders vergun ning verleend voor een koetsenrit op 9 juni 1985; 3. aan de Stichting Profronde van Nederland een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de profronde van Nederland; 4. aan de heer W. Bresserte Nijverdal een verklaring van geen bezwaar afgegeven t.b.v. een sterrit op 14 augustus 1985; voor het inwinnen van informatie over de zaak zelf dan wel over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDER STEGEMAN De burgemeester en wethouder Stegeman zijn verhinderd op maan dag 3 juni a.s. spreekuur te houden. OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN De commissie financiën vergadert op woensdag 5 juni 1985 om 16.00 uur in het gemeentehuis, Dorpsstraat 27. De agenda vermeldt o.a.: - concept-raadsvoorstel inzake aankoop gronden t.b.v. bestem- .mingsplan Dijkerhoek; - concept-raadsvoorstel inzake diverse kredieten t.b.v. scholenge meenschap Holten; - concept-raadsvoorstel inzake aanpassen en inrichting speellokaal Haarschool; - concept-raadsvoorstel inzake aanpassen en inrichten lokaal o.l.s. Dijkerhoek. De commissie gemeentewerken vergadert op maandag 3 juni 1985om 15.30 uur in het gemeentehuis. Dorpsstraat 27. De agenda vermeldt o.a.: - concept-raadsvoorstel inzake aankoop gronden t.b.v. bestem mingsplan Dijkerhoek; - concept-raadsvoorstel inzake diverse kredieten t.b.v. scholenge meenschap Holten; - concept-raadsvoorstel inzake aanpassen en inrichten speellokaal Haarschool; - concept-raadsvoorstel inzake aanpassen en inrichten lokaal o.l.s. Dijkerhoek; - concept-raadsvoorstel inzake huurverhoging gemeentewoningen en panden per 1 juli 1985. De commissie onderwijs vergadert op maandag 3 juni 1985 om 16.00 uur in het gemeentehuis. Dorpsstraat 27. De agenda vermeldt o.a.: - advies inzake het beschikbaar stellen van kredieten voor de ver bouw en inrichting van de o.l.s. Dijkerhoek en de openbare Haarkleuterschool - advies inzake de benoeming van direkteuren van de openbare bas- sisscholen; - advies inzake de vaststelling van de afvloeiingsregeling personeel openbaar basisonderwijs; - advies inzake verzoeken om medewerking ingevolge artikel 50 der K.O. wet, om gelden beschikbaar te stellen voor de aanschaf van meubilair t.b.v. de bijzondere kleuterscholen; - advies inzake het beschikbaar stellen van een krediet voor de aan schaf van overgordijnen/zonwering alsmede egaliseren sportveld t.b.v. de openbare Scholengemeenschap. Stremming verkeer Oude Deventerweg en Jeuriinks- weg. I.v.m. asfalteringswerkzaamheden kan het verkeer op de Oude Deven terweg en Jeurlinksweg op 3,4 en 5 juni a.s. tijdelijk gestremd zijn. 20 mei: Een touriste uit Limburg deed aangifte van diefstal van haar gouden ring. Zij vertoefde in het zwembad Twenhaarsveld en deed voor het gaan zwemmen haar ring in een schoen. Nadien bleek de ring te zijn verdwenen. Tussen 15.00 uur en 18.00 uur wer den snelheidscontroles gehouden op de Oranjestraat en de Larense- weg. Vierhonderd automobilisten werden gecontroleerd. Daarvan werden er 27 bekeurd. De hoogste snelheid bedroeg 84 km per uur. 21 mei: Tijdens het keren op de S14 kwam een personenauto in botsing met een andere personenauto. Er ontstond alleen materiële schade. 23 mei: Een jongedame uit Holten deed aangifte van diefstal van haar regenjas. De jas had gehangen in de garderobe van de Scholengemeen schap. Dezelfde dag werd er nog een keer aangifte gedaan van dief stal van een jas ook uit de gardero be van de Scholengemeenschap. Deze diefstal was reeds enkele da gen geleden gebeurd. Een mevrouw deed aangifte van vermissing van haar zwarte hand tas. Zij had bij het afrekenen bij de Edah deze tas per abuis in de win kel achtergelaten. Toen ze thuis kwam bemerkte ze dit. Toen bleek echter dat de tas reeds verdwenen was. In de tas bevonden zich auto papieren, cheques en enig geld. De volgende dag meldde zich de eerlij ke vinder. 25 mei: Omstreeks 22.00 uur werd een ruit vernield bij electro Ter Harmsel aan de Stationsweg. Mede aan de hand van getuigen konden in de omgeving twee knapen uit Deventer worden aangehouden. Zij verklaarden dat er tijdens een stoeipartij één van hen door die ruit was gegaan. Tegen de jongens werd proces-verbaal opgemaakt. Enige kinderen hielden zich de af gelopen week bezig met een ge vaarlijke soort van baldadigheid, waaraan het clubgebouw van de postduivenvereniging aan de Slachthuisstraat bijna ten onder ging. De jongelui hadden met pa pier het rooster achter de verwar mingskachel dichtgestopt en in brand gestoken. Doordat een en ander tijdig werd ontdekt kon erger worden voorkomen. Wel bleek na dien dat ook een afdekkleed van een aanhangwagentje door brand was vernield. De dadertjes zijn spoorloos. Mede ter bescherming van deze kinderen worden omwo nende verzozht een extra oogje in het zeil te houden en tijdig de poli tie te waarschuwen. Campinggasten van de camping Ideaal werden tijdens de middag maaltijd verrast doordat buksko geltjes op hun bord terecht kwa men. Dat viel wat zwaar op de maag, waarop ze de politie waar schuwden. Deze kon de schutter niet achterhalen, doch de komst van de politie had hem kenneüjK wel afgeschrikt. Op de kruising Stationsstraat- Dorpsstraat ontstond een aanrij ding tussen een fietser en een per sonenauto. De fietser, die uit de Stationsstraat kwam, verleende geen voorrang aan de personenau to. Hij kreeg een hoofdwond en werd voor alle zekerheid ter contro le doorgestuurd naar een zieken huis te Deventer. In de nacht van zaterdag op zondag ontstonden er moeilijkheden tus sen enkele personen in de Dorps straat. Wat nu precies de oorzaak hiervan is geweest is de politie niet helemaal duidelijk. Er werden in ie der geval enkele rake klappen uit gedeeld, waarna één man kwam te vallen. Daarna werd er zodanig te gen deze persoon geschopt, dat hij een been brak. De politie van Hol ten werd hiervan de volgende dag pas op de hoogte gesteld, toen er aangifte van zware mishandeling werd gedaan. Op 27 mei kon de po litie van Deventer de dader (een in woner van Deventer) aanhouden. Hij bekende het feit te hebben ge pleegd. Het slachtoffer was een in woner van Nieuwlc'usen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 5