Geist in Echtpaar zich thuis Buren van OAD naar de rechter voelt Holten „In Holten willen ze vaak de waarheid niet horen" van dag tot dag Kerkdiensten Medische diensten HMIMn RINUS KNOERTDEN HEIJER: Burgerlijke stand autobedrijf B.V. ftJONDERDAG 30 MEI HOLTEMS NIEUWSBLAD GARAGE SCHUPPERT BV SCHADEREGELING CARROSSERIEWERK SPUITWERK NED. HERV. KERK 9.30 uur ds. W. Vons. Oppasdienst: mevr. Wolters- Teeselink en Carla en Cornelie Heemstra. 16.00 uur Vesperdienst in recre atietent op de Borkeld. Voor ganger: ds. R. Visser. De kerkdienst van 19.00 uur ver valt; de afsluiting van de „Ge meentedag" in de tent door ds. Visser via de kerktelefoon wor den uitgezonden. Diessenplas: Woensdag 5 juni 19.30 u. te verzorgen door het Leger des Heils. GEREF. KERK 9.30 u. en 19.15 u. ds. M. Berg. In beide diensten is de le coll. voor de diaconie en de 2e voor rente en aflossing. Oppasdienst: mevr. Lubber- dink-Assink, Ina Stam en Ingrid Jansen (reserve). Mevr. Zwiers- Berkel en Hannie Stam. Kindernevendienst: Klas 1: mevr. D. Hospers-Klomp, klas 2: mevr. T. Heusinkveld-Huls- man. R.K. KERK 10.00 uur Heilige Mis in gebouw „Irene". DIJKERHOEK 9.30 uur ds. H. J. Ekker. OKKENBROEK 9.30 uur: ds. G. Bouman. Uit- gangscoll. Plaatselijke diaco nie. NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur. Zondag: 8.00 en 10.00 uur. De garantie voor service en kwaliteit Off. Toyota-dealer voor Holien-Bathmen e.ó. Oranjestraat 30, Tel 05483-6 13 63 VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE ons erg ontroerd". De heer en me vrouw Geist (78 en 76 jaar) zijn sinds enige jaren bewoners van ka mer 049 in de Diessenplas. nadat om gezondheidsredenen zelfstan dig wonen voor mevrouw een pro bleem ging worden. Zij woonden in Vriezenveen, waar slechts de keuze was tussen een bejaardenhuis voor meneer en een verpleegtehuis voor mevrouw. „Dat was voor ons onmo gelijk. Wij hebben vijftig jaar lang met elkaar lief en leed gedeeld, dan wil je bij elkaar blijven". Gelukkig bleek er een plaatsje vrij te zijn in de Diessenplas, waar het echtpaar zich uitstekend op zijn plaats voelt. De heer Geist is penningmeester van de bewonerscommissie. Daar- SCHADEAFDELING Stationsdwarsweg 19, 7461 AR Rijssen TEL. 05480-1 30 24 vanuit Scheveningen naar Holten (waaraan zelfs nog een NSB-er te pas kwam) kon hij in juni 1942 als lid van HVC worden ingeschreven. Kantine Zeventien jaar lang voetbalde hij in het Sportdal. maar een ernstige trombose maakte een eind aan zijn actieve carrière. Een periode van zes jaar in de elftalcommissie volg de. De dagen van Leo Halle die Hol ten naar de KNVB bracht. „Een erg goede trainer die van het elftal een eenheid wist te maken". Maar er was meer werk aan de winkel. Het veld moest worden vergroot om aan de eisen van de KNVB te vol doen en er kwam ook een heuse kantine in het Sportdal. Er moest waterleiding worden aangelegd, een trainingsveld en ook kwamen er lichtmasten. En overal kwam de vakkennis van Rinus de Heijer goed van pas. Waarbij hij niet ver geet al die andere vrijwilligers in de eer te laten delen. Samen met Ger- ritje beheerde Rinus tot 1971 de kantine, waarna een andere taak hem riep. De verhuizing naar sport park Meermanskamp en het inrich ten van een nieuwe kantine. Elf jaar lang maakte hij in die tijd deel uit van het bestuur en als enige techni sche man daarin werd hem keer op keer om advies gevraagd. Zoals die keer toen voorzitter Warrink uit Amsterdam kwam met bouwteke ningen voor dug-outs. „Wat?" zei Rinus. „Dat zijn geen dug-outs, dat zijn kippenhokken. Als het één keer waait vind je ze op veld 5 terug. Als we iets doen dan doen we het ook goed". Ook Studio B is het resultaat van zijn dadendrang. Oorspronkelijk was er helemaal niet zo'n voorzie ning in de bouwplannen opgeno men, maar toen Rinus de tekenin gen zag miste hij „een klein hokje voor de geluidsinstallatie". Ter plekke werden de plannen aange past en studio B was geboren. Sa men met Allard van Bruggen en Evert-Jan Kers en met 2000 gulden „eigen centen" van Rinus den Heij er werd de studio professioneel in gericht. Want uiteraard had Rinus ook daar verstand van. Liefde „Dat is ook zoiets" merkte hij aan het eind van ons gesprek op. „Er is wel genoeg geld voor al die dure trainers, maar dit heeft de vereni ging geen dubbeltje gekost. Met oude kasten en planken is het toch iets moois geworden. Alleen jam mer dat ze er nou een kopieerma chine bij ingedonderd hebben. Er is toch al niet zoveel ruimte. Zoals al mijn werk voor Holten heb ik dit ook met liefde gedaan. Ik hoop dan ook dat ze een goede op volger vinden. Ik wil hem best in werken en als ze helemaal verlegen zitten, ja dan moet ik mijn koffertje met banden maar weer tevoor schijn halen". Waarmee het ere-lid van de SV Holten aangeeft dat voor hem de goede band die hij altijd met de vereniging heeft gehad niet verbroken hoeft te worden. Terugkijkend op hun vijftig jarig hu welijksfeest, dat de heer B. Geist en mevrouw G. Geist-Tyink afgelopen vrijdag vierde temidden van hun vier kinderen en acht kleinkinderen, ko men zij nog nauwelijks uitgesproken over de geweldige ontvangst die het personeel en de bewoners van het be jaardenhuis de Diessenplas het paar had bereid. „In een woord geweldig", aldus het enthousiaste paar. „Al het per soneel kwam vrijdagmorgen felici teren en de gang voor onze woning was prachtig versierd. Wij hadden het niet mooier kunnen treffen. Ook het diner en de receptie die voor ons georganiseerd was in de grote zaal was prachtig. Dat heeft. bij is hij een fervent fiètser en zal hii volgende week weer van de partij zijn bij de avondvierdaagse. Daar naast beheert hij de toko, wat niet vreemd is, daar hij veertig jaar lang werkzaam is geweest in het levens middelen vak. Ook verzorgt hij de vijver. Met zijn 78 jaren behoort hij tot de jongeren in het huis. De ge zondheid van mevrouw Geist laat soms te wensen over, maar als het enigszins kan vergezelt zij haar echtgenoot op fietstochtjes. Verder is zij dol op handwerken. Samen hopen zij nog jaren in Holten te kunnen wonen, temidden van de vele kennissen die zij inmiddels ge maakt hebben in het bejaarden huis. Op 5 juni zal voor de Almelose rechtbank een kort geding dienen dat twee omwonenden van de OAD heb ben aangespannen tegen de bus maatschappij. Inzet is de parkeer plaats die grenst aan hun tuinen. De omwonenden eisen van de ÖAD dat de parkeerplaats in de oorspronkelij ke staat (weiland) wordt terugge bracht. Tevens willen zij de OAD dwingen het hekwerk te verwijderen en de benzinepomp te verplaatsen. Voor elke dag dat OAD in gebreke blijft eisen zij 5000 gulden. De stap naar de rechter is een nieuwe aflevering in een reeds lang slepend conflict. In 1980 werden de omwonenden geconfronteerd met de uitbreiding van de reeds bestaande parkeer plaats zonder dat hiervoor toe stemming was gevraagd aan de ge meente. Toen de OAD ook nog een benzinepomp ter plekke liet plaat sen en daarvoor een hindervergun- ning aanvroeg bij de gemeente Hol ten was de boot aan bij de buren. Felle protesten, met name over ge- luids- en stankoverlast waren het gevolg. De omwonenden vochten met succes de verleende hinder wetvergunning aan die in februari 1984 door de Kroon werd vernie tigd. Twee maanden later som meerde de gemeente de OAD het parkeerterrein met het pompsta tion te sluiten en van het terrein weer weiland te maken. Tot nu toe tevergeefs. Slechts van een gedeel te van het parkeerterrein is de be strating weggehaald, terwijl het ge hate hek en het pompstation nog steeds recht overeind staan. VRIJDAG 31 MEI 20.00 uur Docentenconcert Mu ziekschool in de Ned. Herv. Kerk. ZATERDAG 1 JUNI Recreantentournooi Volleybal vereniging „Mintonette" op sportterrein Scholengemeen schap. 8.30 uur aanvang Blauw Wit-Totaaldag met sport en spel op sportpark 't Vletgoor. 9.00 uur aanvang Allard van Brug gen voetbaltoernooi op sport park „Meermanskamp". 10.00- 11.00 uur „Opendag" Muziek school in De Schakel, School straat. 19.30 uur Balletgale SV Bato in gebouw „Irene". ZONDAG 2 JUNI 10.00 uur aanvang Allard van Bruggen voetbaltournooi. Maandag 3 t.m. vrijdag 7 juni: Zesde Avond Fietsvierdaagse. Start tussen 19.00 en 20.00 uur vanaf Sporthal. DINSDAG 4 JUNI 9.00-10.00 u. Inschrijving Dag- Mavo voor volwassenen in de Dorpsschool (Tuinstraat). ZATERDAG 8 JUNI 8.30 uur aanvang Stratenvoet- baltournooi '85 op Sportpark „Meermanskamp". DINSDAG 11 juni 9.00-10.00 uur inschrijving Dag- Mavo voor volwassenen in de Dorpsschool (Tuinstraat). VRIJDAG 14 juni 19.00 uur Start le deelnemer auto-puzzelrit Eethuis „Kla vier". ZONDAG 16 JUNI 14:00 uur start le deelnemer 3e Oriënteringsrit M.A.C. „De Hol- terberg" bij clubhuis „De Bies- ter". Burgerlijke stand Ondertrouwd: J. Dijkink, oud 20 jaar, Holten en F. Rietman, oud 18 jaar. Holten. Gehuwd: H. Timmer, oud 24 jaar. Harderwijk en J. W. Mark voort, oud 24 jaar, Harderwijk. Overleden: M. C. P. Verheij- Koevoets, oud 71 jaar. Gevonden: een bankbiljet; een alluminium .zijschot van een vrachtauto; een sleutel met zwart heft; een sleutelbos met vijf sleutels; een lichtbruine langharige hond (teef); drie pau wen (hennen). verloren: een bril in een bruin- /rode hoes; een portemonnaie met inhoud; twee fietssleutel- tjes; een katoenen tas met sportkleding; een rode schou dertas met inhoud; een hals bandparkiet, groen. Een gedenkwaardige gebeurtenis voor de voetbalafdeling van de SV Holten, destijds nog gewoon HVC. In de zomer van 1966 maken een twintigtal voetbal lertjes van 10 tot 12 jaar in het Sportdal hun opwachting voor de eerste training. Tot dan toe moest het Holtense voetbaltalent wachten tot de twaalfde verjaar dag alvorens het rood en zwart mocht worden verdedigd. Nu is het zover. Ze nuwachtig drentelen de eerste Holtense pupillen over het gras. Dan verschijnt de imposante 96 kilo zware, in overall gehulde trainer. Hij neemt plaats op de middenstip waarna de training begint. Eerst rondjes lopen over de middencir kel en dan het echte werk: schieten met de bal. Geen geplastificeerde, maar een eerlijk bruin leren monster. De trainer bekijkt het allemaal van een afstandje. Af en toe trekt hij aan zijn sigaar. Alleen wanneer de bal voor de voeten van een van de jeugdige voetballers ligt hoor je hem: „Knoert". ARTS: J. H. A. Bruins, Keizersweg 32, tel. 05483-6 35 53. Spreekuren: 11.00 u. en 16.00 uur. WIJKVERPLEGING: Dienst: 30 mei t(m 6 juni: zr. J. Koerse, tel 05700-124 25. Spreekuur wijkverpleegkundi gen alle werkdagen van 13.30- 14.30 uur, Gaardenstraat 29, tel. 6 14 36. Tevens afhalen en terug bezorgen van magazijnartike len. Diëtiste spreekuur (op af spraak) elke le en 3e dinsdag van de maand. TANDARTS: R. Brouwer, Boomkamp 10a, Rijssen, tel. 05480-1 31 94. Spreekuur voor spoedgevallen: 17.00-17.30 uur. ZIEKENVERVOER: 0011 of dienstdoende arts tel. 05483-6 35 53. KLEUTER-EN ZUIGELINGENBUREAU: Gaardenstraat 29, op afspraak. ZIEKENFONDS: Spreekuur vrijdag van 8.30- 10.00 u. in het Groene Kruisge- bouw, Gaardenstraat en vol gens afspraak. FYSIOTHERAPIE: Alle werkdagen Stichting Kruiswerk, Gaardenstraat 29. STICHTING MAATSCH. DIENSTVERL. MIDDEN OVERIJSSEL: Gaardenstraat 39, tel. 6 27 84. Voor maatschappelijk werk, ge- zins- en bejaardenverzorging. Spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 u. en volgens afspraak. OPEN BEJAARDENWERK Inlichtingen tel. 05483-12 01 en 6 13 28. DIERENARTS: (Ook voor kleine huisdieren) W. C. C. Wamelink, Houtweg 18, tel. 05483-6 20 04. P. E. Helthuis, Dorpsstr. 63a, tel. 6 33 77 bgg. 05759-22 22 (Ook voor paarden). S. Minnema, Oude Dev.weg7, tel. spreekuur: 8.00-9.00 uur, 05483-6 28 35. ENERGIEBEDRIJF: Storing elektriciteits- en gas- voorziening melden bij gem. Energiebedrijf, tel. 05483- 6 18 14. POLITIE: Tel. 05483-6 13 52 of 6 26 55 na 18.00 u. Bellen: 038-97 12 34. BRANDWEER: Telefoon: 0011 (dag en nacht). Bijna twintig jaar later ontmoe ten we Rinus den Heijer weer in zijn woning aan de Oranjestaat. Zonder sigaar maar in overall. Zojuist heeft hij zoon Gerrit een handje gehol pen in diens magazijn achter het huis. „Dat ben je verplicht als ou der" vindt hij. „Tenmnste als je klauwen niet verkeerd staan". En dat Rinus den Heijer van aanpak ken weet hebben ze bij de voetbal vereniging Holten geweten. Vanaf 1942 is hij lid en in al die jaren heeft hij heel wat vrije tijd doorgebracht op het Sportdal en later op Meer manskamp. Samen met zijn vrouw Gerritje, want hoewel zij misschien wat minder uitbundiger is dan de geboren Scheveninger Rinus stond ook zij steeds klaar voor de club. En nog altijd want al de vuile was van het eerste hangt op maandag te drogen aan de Oranjetraat terwijl Gerritje ook nog bestuurslid is van de supportersclub van de SV. Ri nus gaat het in het clubleven wat rustiger aandoen. Tenminste als hij een goede opvolger kan vinden voor de werkzaamheden in studio B, het geluidscentrum van Meer manskamp. Lukt dat niet dan kruipt hij voorlopig zelf nog achter de knoppen met een koffer vol marsmuziek. „Nee, aan popmuziek ben ik nooit begonnen. Daar heb ik ook geen verstand van. En er zijn trouwens genoeg mensen die dat helemaal niet willen horen. Die ho ren liever een vrolijke mars". Westerling We gaan terug naar de Kompas- straat 127 in Scheveningen waar Rinus den Heijer in 1918 werd gebo ren in een zwaar rood nest. „Daar ben ik geboren, maar ik ben ge maakt achter de vuurtoren in het zand" bekent hij in onvervalst Schevenings waarop 45 jaar Holten nooit enige invloed heeft kunnen krijgen. Het typeert hem. Recht voor zijn raap. „Ik ben een echte westerling. Als het A is, dan is het geen B, C of D. Ik zeg iedereen de waarheid. Het maakt niet uit wie, de burgemeester of de dokter. Ik heb de vorige burgemeester En klaar twee maal voor de hogere in stanties in Zwolle gedaagd. Hier in Holten wilen ze vaak de waarheid niet horen". Dat Rinus den Heijer nergens voor terug deinst werd duidelijk in juni 1940. Als volleerd timmerman („als ik nog twee jaar langer had kunnen studeren was ik architect geweest") werkte hij bij de opbouw- dienst. Toen die werd omgezet in „arbeidsdienst" en hij een oproep kreeg om zich te melden bij de ar beidsbeurs in Den Haag kreeg hij zijn bedenkingen. „Dat was foute boel. Ik ben die morgen wel naar de Prinsengracht in Den Haag ge weest. Ik kreeg 50 gulden onkosten en een vervoersbewijs naar Mün- ster waar ik me moest melden. Toen ik dat geld en het treinkaartje eenmaal had, heb ik die oproep kaart versnipperd en tegen die vent achter het loket gezegd dat hij zijn moeder maar moest sturen. Zonder afscheid te nemen van mijn ouders (dat zou ze alleen maar in gevaar brengen) heb ik toen lijn 8 naar Scheveningen Spoor genomen en ben op de trein gesprongen richting Duitsland. Omdat mijn moeder hier uit Holten komt en ik er elk jaar op vakantie ging ben ik hier uitgestapt. De kaartjescontroleur op het perron deed wel even moei lijk, maar ik kan barstens vloeken en na een slag op z'n bek lag hij niet meer in de weg. Ik had hier vier ooms wonen dus onderduiken was geen probleem. Ik heb op verschil lende adressen op de Borkeld geze ten tot ik op 1 maart 1943 rnet Ger ritje trouwde en later een eigen huisje dichtbij de Postweg kreeg". Hoe onverschillig en recht voor z'n raap Rinus den Heijer ogen schijnlijk ook mag overkomen, bij die herinneringen aan de oorlogs tijd, de oud-strijders en het verzet schiet zijn gemoed toch wel even vol. De grootse wijze waarop begin mei voor het eerst sinds lange tijd de herdenking van de gevallenen is aangepakt heeft hem meer dan goed gedaan. Wekkervoetbal Tijd om over te stappen op het voetballen. Hoe komt een onder duiker in de oorlog terecht in het eerste elftal van HVC? „Kijk" zegt Rinus. „Het was bij ons vroeger stil le armoe thuis. En toch heb ik bijna alle sporten gedaan. Via een vriendje wiens vader wat meer cen ten had kon ik hockeyen, tennis sen, judo-en en zelfs heb ik rugby gespeeld. En voetbal natuurlijk. Ik heb elf jaar bij Scheveningen gespeeld en dat was derde klas nationaal. Hol ten speelde tweede klas onderafde ling. Ik ging altijd kijken in het Sportdal. Bets Stokkers was aan voerder, maar toen die er een keer niet was kwam plaatsvervangend aanvoerder Tiekink een kwartier voor de wedstrijd naar mij toe om te vragen of ik misschien mee wou doen. Ze hadden maar negen man en de uitwedstrijd ook al met 6-0 verloren. Of ik linksback kon spe len. Och ja zei ik, dat wil ik wel pro beren. Ik speelde altijd linksback, maar dat heb ik niet gezegd. Onder een andere naam kon ik toen mee doen. Bij rust stonden we al met 3-0 voor. Twee doelpunten van mij. Ik was een hoger nvieau gewend en speelde een beetje zoals André Dekker destijds bij Holten. Hoewel ik helemaal geen voorstander ben van „wekkervoetbal" hoor. Al dat getik hoeft van mij niet zo. Het pu bliek wil doelpunten zien. Knoer- ten, ja. En dat komt weer terug hoor. Meer open spel moeten we hebben". Van het een kwam het ander en via een niet helemaal legale over schrijving van Rinus den Heijer

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 3