Een jasje uittrekken... Holtens Nieuwsblad, Wedda-drogisterij verhuistnaarDura (V/T1171 pk veren icnnp- wi 1 A. West er ik overleden Westerling VOORZITTER MEYER IN JUBILEUM SPEECH: Ambtsdragers geref. kerk Astma Fonds I Zondagsschool neemt afscheid U ontvangt een fraaie Rinus „Knoert" den Heijer is een Na een kortstondige ziekte is afge lopen zondag overleden oud-voorzit ter van HMV en oud-raadslid de heer Albert Westerik in de leeftijd van 78 jaar. mm Holtens Nieuwsblad Donderdag 30 mei 1985 - 38e jaargang - nr. 22Abonnementsprijs f 34.25 Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van derLoeffBV in samenwerking met de stichting Jioltens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel41 Enschede De Holtense Muziekvereniging *n] O lil gelegenheid van het veertig jarig be- If M i WX wXlI&jjllJl JU £1 XX staan, geen twijfel over laten bestaan dat bij het eigen gezicht van HMV ook een eigen gebouw hoort. Voorzitter 0 li 18 li Johan Meijer had geen betere gele- A AB 1 B genheid kunnen uitkiezen om „de fï" 1 I li 5 1^ ^1 ^1 1 droom" van HMV gestalte te geven, X XX X W |L/ W' Ik" A Is*X X XlL X aangezien vrijwel de voltallige ge- 1 als vertegenwoordiger van het ge meentebestuur de receptie luister bij zette. „Ik zie een gebouw", droomde Meijer, waarin de toegang groot ge noeg is voor onze pauken, een ge bouw zonder spiegels, een gebouw waarin wij onze instrumenten kun nen opbergen, dat schoongemaakt wordt en waarin geen ballet of gym- kleren zijn blijven slingeren. Wak ker geworden constateer ik dat we nog steeds samen met andere vere nigingen huur moeten betalen voor ons gebouw". Wethouder H. Ruste- biel ging niet in op de „droom" van de HMV-voorzitter. Hij feliciteerde de Muziekvereniging namens de gemeente Holten en overhandigde een envelope met inhoud en ver wachtte samen met de muziekvere niging tot een verantwoorde oplos sing te komen betreffende de repe titieruimte, waarbij men elkaar recht in de ogen moest kunnen kij ken. „Al pratende komen wij er wel uit". De wethouder was niet de eni ge die zijn felicitaties vergezeld liet gaan van een stoffelijke bijdrage. Groot was de verrassing van het be stuur toen voorzitter Jan Schup- pert van de supportersvereniging HMV het bestuur uitnodigde mee naar buiten te gaan om daar het cadeau, bestaande uit twintig nieu we trommels voor het tambours- corps, compleet met stokken en hulpstukken in ontvangst te ne men. Door deze schitterende gift is het tamboerscorps geheel in het nieuw gestoken. De oude trommels gaan gebruikt worden voor de op leiding. Daarvoor had HMV al een grote concerttrom in ontvangst mogen nemen, geschonken door de afdeling Holten van de Bouwvak kers patroonsbond- die vertegen woordigd werd door de heer H. Koopman. Een zeer welkom ge schenk, want tijdens het laatste Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per /aar ad f 34.25 Nog voor het eind van dit jaar zal een gedeelte van het leegstaande Du- racomplex aan de Dorpsstraat wor den ingevuld. Deze week heeft dro gist B. J. Kraan (Wedda) een huuro vereenkomst getekend met de eige naren van het complex. De Weddadrogisterij zal gevestigd wor den naast de stoffenzaak van Elly en Wyts en zal een totale oppervlakte krijgen van 200 m2. In februari vol gend jaar hoopt drogist Kraan de deu ren van zijn nieuwe onderkomen te kunnen openen. Het was niet voor de eerste keer dat de Holtense drogist om de tafel ging zitten met de eigenaren van het Duracomplex. „Direct bij de bouw van het complex hebben wij onze voelhorens al eens uitgesto ken. Ons huidige pand voldoet tot nu toe uitstekend aan de gestelde eisen, maar het is voor een drogist gunstig als men in het directe cen trum zit van het dorp. Ons huidige pand, waarvoor we nu een huurder zoeken is uitstekend gestikt voor een branche die niet zo direct af hankelijk is van het dagelijks win kelende publiek", aldus drogist Kraan. De eerdere pogingen stuit ten af op de (koop)prijzen die voor de winkelruimten gevraagd werd. „Die lagen in de eerste jaren schrik barend hoog. Daar kon je wel een winkel in het westen van het land voor kopen". De Dura heeft inmid dels de koopverplichting laten ver vallen en de huurprijzen aangepast aan de Holtense markt. „Toen werd het voor ons weer interessant en zijn we vlot tot overeenstemming kunnen komen met de Duramen- sen". Voordat de verhuizing een feit zal zijn, zal er nog het nodige ver bouwd moeten worden. Zo zal de entree aangepast moeten worden. Door het uiterst smalle stoepje voor het winkelpand is het voor moeders met een kinderwagen of ouderen nu een gevaarlijke situa tie. Ook zal er een tussenmuur aan gebracht worden tussen het reste rende leegstaande deel van het pand dat een oppervlakte heeft van 100 m2. Het gebrek aan magazijn ruimte levert drogist Kraan geen moeilijkheden op daar hij in zijn drogisterijen in Markelo en Enter over voldoende opslagruimte be schikt. Een gedeelte van het pand zal worden ingeruimd voor de schoonheidssalon van mevrouw F. J. Kraan-Wedda, zodat er ongeveer 170 m2 verkoopruimte overblijft. „Daar kunnen we voorlopig goed mee uit de voeten, denk ik". De heer Kraan denkt hetzelfde assorti ment te gaan brengen als in zijn huidige drogisterij. Hij blijft onder deel uitmaken van de D. A. organi satie, waarbij zo'n duizend drogis terijen zijn aangesloten. De Wedda drogisterij is sinds 1968 gevestigd in Holten en heeft naast de normale drogisterijartikelen een afdeling cosmetica en homeopatische ge neesmiddelen. De vier personeels leden zullen allen meeverhuizen naar het nieuwe pand. De kerkeraad van de Geref. Kerk heeft voor de vervulling van vaca tures de volgende personen kandi daat gesteld. Voor ouderling: mevr.: H. A. Aanstoot-Meijerink. Schreursweg 10, mej. Y. J. Sysling. Larenseweg 66, H. Beldman, Berg manstraat 10, B. J. Kruimelaar, A. J. Goldsteinstraat 16, A. J. Nij- kamp, Boschkampsstraat 28, en F, Stam, Stationsstraat 13. Kandida ten voor het ambt van diaken zijn: mevr. G. Assink-Middelesch, Mar kelo, mevr. W. Klein Teeselink- Schreurs, Markelo, en G. H. Heu- sinkveld, Ab Jansenstraat 31 en H. Stam, Schoutenstraat 19. De ver kiezing zal op een nader te bepalen datum plaatshebben. Ab Westerik bekleedde in zijn werkzame leven tal van functies in het verenigings en kerkelijke leven. Zo was hij jarenlang jeugdouder- ling van de Ned. Herv. kerk in Hol ten en was hij een van de stuwende krachten achter de Christelijke Jongeren vereniging. Voor de fusie van de Holtense muziekvereniging was hij bestuurslid van de muziek vereniging Excelsior. In 1945 nam hij na de fusie de functie van secre taris op zich. Later werd hij voorzit ter van HMV. Voor de Christelijk Historische Unie had hij van 1962 tot 1970 zitting in de gemeente raad. De heer Westerik was drager van de eremedaille in goud. verbon den aan de Orde van Oranje Nas sau. De overledene is opgebaard in aula Memento Mori, waar vana vond (30 mei) gelegenheid is tot condoleren tussen 19.30 en 20.00 uur. De rouwdienst wordt gehou den op vrijdag 31 mei om 13.00 uur in de Ned. Herv. kerk. De begrafe nis vindt plaats om 14.00 uur op de Nieuwe Algemene Begraafplaats. De zes dames schaap zullen er zaterdagmiddag beslist geen enkel bezwaar tegen hebben gehad dat zij door Ab Schippers op deskundige wijze van hun winterse jas werden ontdaan. Zonder protest lieten zij zich vart hun warme wol letje ontdoen, waarbij weer een groot aantal toeristen belangstellend toekeek. Toch leek het alsof de belangstelling voor het openingsevenement van het Hol tense zomerseizoen wat aan slijtage onderhevig is. Ondanks het stralende zomerweer was het gezellig maar niet overvol op het Smidsbelt. Traditiege trouw zorgde Mans uut Hool'tn weer voor deskundig commentaar, terwijl De ploeg van Dik Plekkenpol de Holtense Boerendansers weer vrolijk in het rond zwierden op de helder witte klompen. Op de braderie kon men bij dezelfde Hol tense Boerendansers genieten van een bordje echte onvervalste Kruutmoes, terwijl Jan Velthuis de toekijkende vakantiegasten liet zien hoe men een mid winterhoorn maakt. De ho.efsmid trok weer veel bekijks met zijn rijdende hoefsmederij, terwijl er veel gebruik gemaakt werd van de rondrit met paard en wagen en de in fraaie kleuren geschilderde fietsrikjsja's. Het kunstkoemelken, een nieuw element in het Braderie- en schaapsscheer- dersfeest was vooral een competitie van de leerlingen van de diverse agrari sche scholen, waarbij de jeugd uit Friesland goed vertegenwoordigd was. Uiteindelijk winnaar werd Stand v.d. Salm uit Leidschendam, die in een halve minuut 745 cc wist te melken. Tweede werd Peter Hiemstra uit Damwoude (Friesland) en derde de heer Lanenga uit Bedum (Gr). De winnaars kregen van de organiserende Handelsvereniging een rondvlucht boven Holten aangebo den. Aanstaande zondag, 2 juni, is de laatste zondagsschoolbijeenkomst voor de zomervakantie. Met alle kinderen van de Zondagsschool gaat men naar de gezinsdienst in de N.H. kerk. Tijdens deze dienst neemt de zondagsschool afscheid van de oudste kinderen. De kinde ren en personeel van de zondags school gaan gezamenlijk naar de kerk en verzamelen zich om 9.15 uur bij de Dorpsschool. In augustus als ook de scholen beginnen gaat ook de zondagsschool weer open. De collecte voor het Astma Fonds heeft dit jaar in Holten een bedrag van f 4.945,65 opgebracht. De plaatselijke organisatie dankt iedereen voor de medewerking. tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 A dvertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur concert in de sporthal moest voor zitter en paukenist Johan Meijer genoegen nemen met een geleende trom. De landelijke rijvereniging ver scheen voor De Wielen met een de putatie ruiters en amazones. Voor zitter Dries Willems van De Berg- ruiters overhandigde een geschenk onder couvert. Districtvoorzitter van de KNF-Overijssel, de heer H. Olde Hartman sprak bemoedigen de \yoorden aan het adres van oud voorzitter Ab Westerik die momen teel in het ziekenhuis in Deventer verblijft en overhandigde voorzit ter Meijer de medaille voor veertig jaar lidmaatschap KNF. Namens de echtgenotes en echt genoten van de leden van HMV hield mevrouw Voordes een speech op rijm. Als cadeau kreeg HMV nieuwe marsmuziek. Voorzitter A. L. M. van Well van de Stichting So ciaal Cultureel werk liet zijn geluk wensen vergezeld gaan met het ver zoek aan HMV toch het Dorpshuis niet op voorhand af te wijzen. „Laat het Dorpshuis niet leeg staan", al dus Van Well. Namens de kring Lo- chem bracht het bestuurslid Jan Nieuwbrug de felicitaties over. Uit eigen ervaring gaf hij het bestuur van HMV een paar raadgevingen mee waardoor een eigen repetitie ruimte zonder problemen gevon den zou kunnen worden. Het ca deau, enveloppe met inhoud, „was genoteerd". In zijn dankwoord ging Johan Meijer in op de verschillende toe spraken, waarbij het wel of niet naar het Dorpshuis centraal stond. „Wij zien onszelf als een sportvere nigingen die net als andere sport verenigingen over een eigen ac commodatie moet kunnen be schikken. Het moet niet zo zijn dat de muziekvereniging maar in het Dorpshuis moet worden gestopt om het vol te krijgen. Een extra woord van dank was er voor de sup portersvereniging die elke zater dag op pad is voor de vereniging. De receptie werd in goede banen geleid door cremoniemeester en tamboer maitre Johan van Brug gen. Eerder op de dag vond een kranslegging plaats ter nagedach- Voorzitter Jan Schuppert van de supportersvereniging HMV over handigt voorzitter Johan Meyer tenis van de overledenen. een van de tunnitg nieuwe trom mels. van de markantste mensen in Hol ten, die door zijn ongezouten uit spraken soms veel stof heeft doen opwaaien. Dat brengt naar zijn mening zijn westerse afkomst met zich mee. Desondanks voelt hij zich in Holten thuis, met name in het voetbalwereldje. Langza merhand wil hij zijn talloze werk zaamheden wat gaan afbouwen. Voor het Holtens Nieuwsblad re den om Rinus wat uitspraken te ontlokken.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1