Veel veranderingen in het boerenbedrijf Beheersvorm bepaalt welslagen Dorpshuis x*£ÊSÊk Kerkdiensten Medische diensten j van dag tot dag rKRIJGER ,bloem<sierkunstJ HOLTENS NIEUWSBLAD C.B.T.B. HOLTEN VIJFTIG JAAR (HHmi autobedrijf BV. Fietsdag werd een reuze succes Berdien fluit in Rijssen Gevonden voorwerpen MffMElIEHBG mmiBE SCHADEREGELING CARROSSER1EWERK SPUITWERK GARAGE SCHUPPERT BV RODE OOSTENRIJKSE HANGGERANIUMS i Q Q C VRIJDAG 17 MEI 1985 Het bestuur CB.T.B. v.l.n.r.: M. Meijerink. Gerh. Stam, E. Stam Mzn., E. Stam Gzn., J. W. Hulsman Hzn., J. Meijer en H. Hulsman E.H.zn. De Holtense boeren die georgani seerd zijn in de Chr. Boeren- en Tuin ders Bond (C.B.T.B.) hebben vrijdaga vond (10 mei) jn het Ontmoetingscen trum van „De Kandelaar" met een zeer gezellige en druk bezochte bij eenkomst, waarvoor ook de dames waren uitgenodigd, het feit herdacht dat vijftig jaar geleden de afd. Holten CBTB werd opgericht, De voorzitter, de heer E. Stam Gzn., hield na lezing van het bijbel gedeelte Psalm 147 (dat ook gele zen werd in de oprichtingsvergade ring op 13 mei 1935) en gebed een toespraak waarin hij herinnerde aan de vele en grote veranderingen die zich op landbouwgebied en de bedrijfsvoering in de achterliggen de halve eeuw hebben voorgedaan. De ontwikkeling kwam enkele ja ren na de 2e wereldoorlog pas goed op gang toen de paarden werden vervangen door tractoren, er melk machines kwamen en mestver- spreiders en het handwerk nu be perkt blijft tot het omspitten en on derhouden van de groente- en bloe mentuin. „Zowel in de varkens-, rund- en pluimveehouderij is enorm veel veranderd en verbeterd en op de essen rond de dorpen heeft het gol vend graan het af moeten leggen tegen de snijmais. De ontwikkelin gen die in de toekomst nog wel ver der zullen gaan worden momenteel wel afgeremd door de superheffing, de interimwet op de varkens- en pluimveehouderij, de mestover schotten, allemaal levensgrote pro blemen die hopelijk in nauw over leg tussen de verschillende instan ties en de landbouworganisaties tot tevredenheid van alle partijen worden opgelost. Terugziende op het verleden moeten wij ook als boeren dankbaar zijn en kunnen wij in vertrouwen op God de toe komst tegemoet gaan", aldus voor zitter Stam. Hij sprak hierna een woord van welkom tot de voorzitter van het Provinciaal Bestuur in Overijssel, de heer W. v,d. Kamp te Wierden, de heer R. Bartels, afgevaardigde van de Kring Twenthe CBTB te Wierden, en afgevaardigden van de plaatselijke afd. v.d. Overijsselse Landbouw Maatschappij, afd. Hol ten van de Chr. Plattelandsvrou wen Bond, Rabo-bank, district Holten Coberco, Commissie van Beheer Geref. Kerk, Deventer Mengvoeder Centrale, leerlingen van de Lag. Agrarische School te Holten, de Chr. Lagere Landbouw school te Wierden, de Rijks Middel bare Landbouwschool te Hengelo (O), mevr. v.d. Kolk, mentor van de afd. Holten CBTB, te Wierden de h.h. Lubbersen te Bathmen en Hid- ders te Markelo van de Landbouw Voorlichtingsdienst, de heer J. W. Jansen te Holten, mede-oprichter en lid van het eerste bestuur en de heer J. Wiggers die sinds 1949 als verslaggever van het Holtens Nieuwsblad op bijna alle vergade ringen en „praatavonden" present was. Stam dankte tevens voor de vele attenties die in de vorm van bloemen, planten en onder couvert werden aangeboden. De heer Van der Kamp, die namens het Prov. Bestuur het woord voerde, dankte het bestuur van de afd. Holten voor de wijze waarop de belangen van de leden werden behartigd en de me dewerking die door de afd. werd verleend aan het goed functioneren van de afd. Overijssel. „Holten stond in Zwolle niet zo vaak op de stoep maar aarzelde niét als het no dig was om z'n bezwaren kenbaar te maken en de puntjes op de i te zetten. Blijf uw werk doen met de bijbel als richtsnoer", zo besloot de heer v.d. Kamp. Historie De heer J. W. Hulsman, secreta ris, deelde in een historisch over zicht mede dat in de oprichtings vergadering van 13 mei 1935 als le den van het eerste bestuur werden gekozen de h.h. J. Aaltink, W. Bel- dman, J. W. Jansen, D. B. Nijland, M. Teeselink en F. L. Tromop. De chr. boeren hadden blijkbaar de noodzaak van het oprichten van een afd. CBTB in de crisisjaren wel onderkend want niet minder dan 62 boeren traden toe als lid. In de bestuursvergadering van 29 mei 1985 werd o.a. een klacht be sproken van H. Stam (Vossebelts Hendrik) over het niet toekennen van een schets voor een kalf. De laatste notulen uit de oorlog zijn gedateerd 13 februari 1941. De afde ling werd toen opgeheven omdat men niet wenste toe te treden tot de door de N.S.B. opgerichte „Land stand". De eerste ledenvergadering na de oorlog werd gehouden op 11 augus tus 1945 en hierin werd o.a. beslo ten om een actie te houden voor herbouw van het Bondsgebouw in Den Haag dat in de oorlog werd ver woest. De aanwezige 19 leden te kenden ter vergadering voor f 175.-. De penningmeester uit die jaren moest wel echt op de centjes letten want de inkomsten bedroegen in 1935 slechts f 64.- en toch presteer de hij het om de boeken af te sluiten met een voordelig saldo van f 2633.- Hij kocht in dat jaar 200 briefkaar ten voor 40 cent, 100 enveloppen voor 35 cent, verstuurde een ex- pressbrief naar Hardenberg voor 16 cent en betaalde voor het huren van het gebouw „Irene" een rijks daalder. De hoofdmoot van de uit gaven was de contributie-afdracht aan het provinciaal bestuur 26 gulden. Nonsens Na de pauze brachten Diederik Kruimelaar, Diederik Bosschers en Jan Stam van de Ontspannings club „C.O.C." onder het motto „Nonsens" op vlotte wijze een lange serie kolderieke zaken over het voetlicht; de Diederikken in een costuum uit grootmoeders tijd en Stam „uitgedost" als de hoogge leerde professor. Het duo had de korte schetsjes geënt op verleden en heden en de „prof' vroeg aan dacht voor verschillende dingen die recent de aandacht vroegen. Hij nam ook enkele bestuursleden op een nette manier op de korrel en had uit betrouwbare bron gehoord dat grootgrutter C1000 (Gebr. Dik kers) tegen z'n collega Albert Hein een klacht had ingediend wegens het zonder vergunning kappen van een spar. Het komische trio kreeg zonder moeite de lachers op z'n hand en oogstte veel applaus. Na een dankwoord van voorzitter Stam tot allen die aan het welsla gen van de feestavond meewerkten eindigde de heer Van der Kamp met dankgebed. 14 mei 1985 Holtenaren: bedankt! Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar zelf vind ik het jammer dat de periode 29 april - 10 mei achter de rug is. Maandenlang was de voorbereiding en nu opeens is het af gelopen. Het ging eigenlijk te snel en daarom is het goed om nog even achterom te kijken. Als ik dan deze twee weken op mij in laat werken, dan kan ik alleen maar zeggen dat ik trots was, dat. ik Holten mocht vertegenwoordigen bij vele gelegenheden. Holten, en dus II, heeft weer opnieuw waargemaakt dat het veel kan. De straatversieringen waren prachtig en meer dan feeste lijk. Vele, vele uren werk zijn daar in gaan zitten, maar het succes was er dan ook naar! Koninginne- en bevrijdingsfeesten op 30 april, waren alle een succes. Zeker, het. weer heeft daaraan erg veel bijge dragen,maar meer nog het enthousiasme en de grote deel name van u allen. Voor alle organisatoren moet dit een enorme voldoening zijn. Ook de evenementen op de avonden van 1 t/m 3 meiwaren goed bezocht en klonken letterlijk en figuurlijk als een klok! De 4 mei herdenking, zowel 's morgens op de Canadese be graafplaats als 's avonds in de N.H. Kerk en bij het mo nument, vervulden in het totaal van gebeurtenissen een uitermate zinvolle en onmisbare rol. Daardoor herleefde het besef van waaruit wij feest mochten vieren: de her wonnen vrijheid na 40 jaar onvrijheid en de grote offers van onnoemelijk velen. Op de ongeveer 90 Canadese gasten in ons dorp heeft dit alles een onvergetelijke indruk gemaakt. Voor velen was dit de eerste keer na de oorlog dat zij weer terug waren op het strijdtoneel van weleer. De grote betrokkenheid van iedereen was voor hen verrassend. Maar niet alleen van deze oudstrijders zelf. Ook de vele offi ciële gasten die in Holten zijn geweest hebben mij ver zocht aan u hun dank en waardering over te brengen voor uw inzet. Deze woorden waren geen formele, beleefde opmerkingen, maar waren duidelijk gemeend. Zij hebben het welkom in Holten ervaren als een onvergetelijk gebeuren. Het is mij een behoefte u allemaal dank te zeggen voor het geweldige feest wat wij er met elkaar van gemaakt hebben, dank te zeggen voor die samenwerking die zo veel dingen tot stand kan brengen. De burgemeester van Holten, W.L.F.C. van Rappard. SCHADEAFDELING VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE Stationsdwarsweg 19, 7461 AR Rijssen TEL. 05480-1 30 24 De garantie voor service i en kwaliteit Off. Toyota-dealer voor Holten-Bathmen eo. Oranjestraat 30 Tel. 05483-6 13 63 Nog voor het zomerreces zal de ge meenteraad een beslissing kunnen nemen over het wel of niet doorgaan van het Dorpshuis in Holten. Dit deel de wethouder H. Rustebiel maandag avond mee aan de leden van de com missie Sociaal-Cultureel werk. Indien de raad positief oordeelt over de ex ploitatie-opzet, zoals die nu ter tafel ligt dan zal nog dit jaar de eerste spa de in de grond kunnen. Binnen de begeleidingscommis sie heerst een voorzichtig optimis me over de haalbaarheid van het plan. Volgens voorzitter Van Brug gen moet het geschatte tekort van f 19.000 op jaarbasis geen struikel blok vormen. Door een goede be heersvorm en een actieve beheer der die vooral de baromzet moet stimuleren 'zal dit tekort binnen twee jaar verdwenen zijn, zo schat hij. De begeleidingscommissie is niet over een nacht ijs gegaan alvo rens hun conclusies aan het papier toe te vertrouwen. Uitgebreid wer den inlichtingen ingewonnen bij Dorps- en buurthuizen in gemeen ten en wijken met een soortgelijke bevolkingsopbouw als in Holten. Vooral het buurthuis De Schalm in Deventer maakte op de commissie veel indruk. Na een aanvankelijk voorzichtige start maken alle vere nigingen en clubs uit de omgeving gebruik van het buurthuis. Naar de mening van wethouder Rustebiel zal dat ook in Holten het geval zijn. H. Rustebiel: voorzichtig optimis tisch. „Als er een schaap over de dam is volgen er meer". Voorlopig hebben zich nog maar twee „schapen" zich definitief vastgelegd voor het nieu we Dorpshuis, de Muziekschool en de Stichting Sociaal Cultureel werk. De andere verenigingen heb ben nog geen definitieve toezeg ging gedaan maar wachten nog op de verdere condities. Uit de ant woorden van de wethouder bleek dat bij de opzet de jongerensoos De Schure niet in het plan betrokken is. Wel wordt op voorhand er van uitgegaan dat de Dagschool voor Volwassenen straks gebruik gaat maken van het Dorpshuis. Huren Voorlopig wordt uitgegaan van een huurprijs van f 7.- per uur voor een kleine zaal en f 14.- voor de gro te zaal; er is geen huuropbrengst geraamd voor verenigingen die minder dan eenmaal per week ge bruik maken van het Dorpshuis, een constructie waarmee enkele le den van de commissie Sociaal Cul tureel werk nogal moeite hebben. Uitdrukkelijk werd echter door de wethouder benadrukt dat het Dorpshuis niet onder de gelderde horacaprijzen zal duiken, al liet hij wel doorschemeren dat verenigin gen en clubs die nu nog gebruik maken van de plaatselijke horeca- lokaliteiten straks een plaatsje moeten krijgen in het Dorpshuis, dat zeven dagen per week geopend zal zijn. In welke bestuursvorm een en ander wordt gegoten is nog on bekend. „Wij dokteren er nog aan. Over drie weken weten we meer", aldus de wethouder. „Dit evenement is beslist voor herhaling vatbaar", was het ent housiaste commentaar van Gerard Willems van de Holtense VW aan het slot van de gecombineerde lan delijke fietsdag die dit jaar voor het eerst ook een startplaats had in Holten. Gelijkertijd moest hij er echter bij vertellen dat de ANWB die de tochten organiseert, voor volgend jaar de route via de molen in Dijkhoek niet op het programma zal zetten omdat dan de eer wordt gegund aan de molen in Wilp die dan 150 jaar zal bestaan. De Hol tense VW zal er echter alles aan doen om in het jaar 1987 de fiets tocht weer via de eigen molen te laten lopen. Naar schatting duizend mensen fietsten mee op de 35 kilometer lan ge tocht waarvan zo'n honderd fiet sers Dij kerhoek als startplaats ko zen. De pechwagen van Jan Stam had een rustige dag. Slechts een fietser kwam op een zandweg te vallen. Met vereende kracht werd de verbogen trapper weer in orde gemaakt zodat ook die fietser zijn tocht kon vervolgen. Alle fietsers brachten ook een bezoekje aan de molen, die voor deze gelegenheid feestelijk gepavioseerd was. Ook de artikelen in het stalletje van de VW vonden gretig aftrek bij de kij- klustigen. De fluitiste Berdien Stenberg zal vanavond (vrijdag) een licht klas siek concert geven in het Parkge bouw in Rijssen. Het concert be gint om acht uur. De Almelose flui tiste treed op samen met haar eigen kwartet, bestaande uit Wout van der Berg (fluit). Steven Hoogenberg (piano) en Roger Leppers (synthesi zer). De entree bedraagt f 10.-. Voor scholieren en houders van een CJP of bejaardenpas f 7.50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de VW en aan de zaal, vanaf een uur voor het con cert. NED. HERV. KERK 9.30 u. ds. R. Visser. Bed. Heilige Doop. 19.00 u. ds. W. Vons. Uit gangscollecte: Pinksterzen- dingscollecte. Diessenplas: 22 mei 19.30 u. pastoor Am. J. Ra demaker. GEREF. KERK 9.30 u. en 19.15 ur ds. M. Berg. In beide diensten is de le coll. voor de kerk en de 2e voor rente en af lossing. Kindemevendicnst: Klas 5 en 6 o.l.v. Hans Paalman. R.K. KERK 10.00 uur Heilige Mis in gebouw „Irene". DIJKERHOEK 9.30 uur ds. W. Vons. Uitgangs collecte: Pinksterzendingscol- OKKENBROEK 9.30 uur ds. G. Bouwman. Uit gangscollecte: 2% ontwikke- lingshulp. NIEUW HEETEN Zaterdag 19.00 uur zondag 8.00 en 10.00 uur. jl Arts: W. R. van Couwelaar, Kei- zersweg 32, tel. 05483-6 35 53. Spreekuren: 11.00 uur en 16.00 uur. Wijkverpleging: dienst: 16 t/m 23 mei: zr. W. Marcus, tel. 05700- 124 25. Spreekuur wijkver pleegkundige alle werkdagen van 13.30-14.30 uur. Gaarden- straat 29, tel. 6 14 36. Tevens af halen en terugbezorgen van ma gazijnartikelen. Diëtiste spreekuur (op afspraak elke le en 3e dinsdag van de maand). Dierenarts: (ook voor kleine huisdieren). Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstr. 15, tel. 05483- 6 15 15. P. E. Helthuis, Dorps- str. 63a, tel. 6 33 77 b.g.g. 05759- 22 22 (ook voor paarden). S. Min- nema, Oude Dev. weg 7, tel. spreekuur: 8.00-9.00 uur. Tandarts: A. J. Boerman, Zui derstraat 27a, Rijssen, tel. 05480-1 25 35. Spreekuur voor spoedgevallen: 17.00-17.30. Kleuter- en zuigelingenbureau: Gaardenstraat 29, op afspraak. Fysiotherapie: alle werkdagen wijkgebouw Stichting Kruis werk, Gaardenstraat 29. Stichting maatschappelijke Dienstverl. Midden-Overijssel Gaardenstraat 29, tel. 6 27 84. Voor maatschappelijk werk, ge- zins- en bejaardenverzorging. Spreekuur maandag t.m. vrij dag 8.30-9.30 uur en volgens af spraak. Ziekenfonds: Spreekuur vrij dag van 8.30-10.00 uur in het Groene Kruisgebouw, Gaar denstraat en volgens afspraak. Ziekenvervoer: 0011 of dienst doende arts 05483-6 35 53. Open bejaardenwerk: Inlich tingen tel. 05483-6 12 01 of 6 15 17. Energiebedrijf: storing elektri- citeits- en gasvoorziening mel den bij gem. Energiebedrijf. Tel. 05483-6 18 14. Politie: 05483-5 13 52 of 6 26 55. na 18.00 uur bellen 038-97 12 34 Brandweer: tel. 0011 (dag en nacht). Zaterdag 18 mei 8.30 uur aanvang. Uitnodigings concours Ponyclub „Bergrui- ters". Terrein: Borkeldweg. 9.00 uur Aanvang Blauw Wittoer- nooi lagere seniorenelftallen op sportpark 't Vletgoor. Maandag 20 mei Reisje Herv. Vrouwengroep Holten. Vertrek vanaf „Irene" 8.45 u. Maandag 20 t/m vrijdag 24 mei: Open-Week Dagschool volwas senen. Dinsdag 21 mei 9.00-10.00 uur Inschrijving Dag- Mavo voor volwassenen in de hal van de Dorpsschool, Tuin straat. Donderdag 23 mei: 19.00-21.00 uur Gratis theorieles Rijschool „Stam", Pannenbak kersstraat. 20.00 uur Bijeenkomst Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Holten in zaal „Vosman" Lezing met dia's over het leven van Johanna van Buren. Zaterdag 25 mei 14.30 uur Receptie Holtense Muziekvereniging „H.M.V." i.v.m. 40 jarig bestaan in café- rest. „De Wielen" Schaap- scheerdersfeest op Smidsbelt. Pinkstermaandag Autobal M.A.C. „De Holter- berg" Terrein Beusebergerweg. Dinsdag 4 juni 9.00-10.00 uur Inschrijving Dag- Mavo voor volwassenen in de hal van de Dorpsschool, Tuin straat. Geboren: Arjen z.v. A. Hoekstra en J. Potkamp, (geb. te Deven ter); Gertine J anneke Willemien d.v. J. W. Haverslag en E. Vor- kink (geb. te Deventer); Anita d.v. J. J. Arfman en A. Huisken; Janinke Leontien d.v. J. W. H. Toomeman en B. G. H. Potman. Overleden: F. de Wit, oud 64 jaar. Gehuwd: H. J. Westerink, oud 27 jaar, Bergh en J. Prins, oud 26 jaar, Bergh. Gevonden: een wieldop ver moedelijk van een Opel; een grijze knipportemonnaie, in houdende twee pasjes t.n.v. Sijnders-Brinkman; een plastic tas met sportkleding; een fiets pompslang; een rood regenpak; een oranje regenjack; een groe ne jas; een bos sleutels aan Mus- ketonhaak; een zwart herenjack (per abuis geruild in de tent te Espelo); een eend met twaalf kuikens. Verloren: een cijferslot; een sjaal, donker bruin/wit; een zil veren schakelarmband; een bruine portemonnaie met bank- pasje van de ABN; een maand- kaart van een bus; een zwart jack (zie ook gevonden voorwer pen). bouwkundige tekeningen, ontwerpen, beton- en staal tekeningen en berekeningen, begrotingen, toezicht en voorbereidende werkzaamheden. Stokkumerweg 2. 7475 MT Markelo. Tel.; 05476- 1430. 10voorJL s y %J NIJVERDAL, Wilhelminastraat 20. Tel. 05486-1 23 19

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 3