Holtens Nieuwsblad, Ei;|?5ï2ilp£ -cc sm Tijdelijke fusie werd een muzikaal blijvertje GS houdt vast aan Nationaal Park Opfrissen Collecte AVO Greentweg HOLTENSE MUZIEKVERENIGING VEERTIG JAAR Vanavond film in De Schure U ontvangt een fraaie HbbbhB Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 Uitgeversmaatschappij VanderLoeffBV in samenwerking met de stichting Jioltens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Holtens Nieuwsblad VRIJDAG 17 MEI 1985 - 38e jaargang - nr. 20 Abonnementsprijs f34.25 Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 Het is soms maar droevig ge steld met de kennis van de ver keersregels, meent rijschoolhou der Stam. Vooral automobilisten die vandaag-de-dag theorie-exa men zouden moeten doen, zou den zakken als een baksteen. Re den voor de Holtense Verkeers school om op donderdag 23 mei een gratis theorieavond- nieuwe- stijl te houden, waarop iedereen zijn theoriekennis kan opfrissen. In onze rubriek Op Bezoek Bij, pra ten wij met vader en zoon Stam. In de week van 20 tot en met 27 mei wordt weer de jaarlijkse geldin zamelingsactie gehouden ten be hoeve van AVO-Nederland. Onge acht het al dan niet lid zijn van de AVO, politieke partijen of levens beschouwelijke achtergrond helpt de Vereniging AVO gehandicap ten, lichamelijk, motorisch en/of zintuigelij k. Jaarlijks worden enige duizen den gehandicapten, die anders tus sen de wal en het schip zouden val len, door AVO-Nederland gehol pen. AVO is voor haar hulppro gram geheel aangewezen op de inkomsten van de collecte, daar zij niets ontvangen uit de lotto, toto of andere massa-acties, zoals de 1-2-3- show of Sterrenshow. De start van de landelijke inza- melactie is op maandag 20 mei in Amersfoort, waar het landelijk bu reau van AVO is gevestigd. Op die datum verschijnt ook de nieuwe AVO-brochure. Op de televisie zal de inzamelactie worden onder steund door een filmpje dat op woensdag 22 mei a.s. op Nederland 1 om 20.28 uur uitgezonden zal wor den. Oplettende lezers zullen onge twijfeld gemerkt hebben dat in de uitslagen van de straatversiering een misser is geslopen. In onze vraag wat in de versiering de naam „Greentweg" betekent, doelden wij niet op de derde prijswinnaar Lage- weg, maar natuurlijk op de Laren seweg. Mevrouw Zwaantje Koop- man-Lammers die haar jeugd heeft doorgebracht aan de Aaltinksweg kon ons meedelen dat de naam Greentweg voor een deel ten on rechte door de Larenseweg werd gevoerd. „Greent moet eigenlijk zijn Grinte, afkomstig van het woord grind. Dat slaat op het ge deelte van de Larenseweg van de Liezen tot aan Baltus. Dat was in Holten de eerste grindweg. Ik kan me nog goed herinneren dat 's zo mers het grind werd vernieuwd. Wij moesten dan door de grasrand naar school fietsen omdat het grofgrind dan nog niet vastgereden was. Het stuk Larenseweg tussen Baltus en de Dorpsstraat heeft nooit een grindbestrating gehad". „Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar zelf vind ik het jammer dat de periode 29 april tot 10 mei achter de rug is. Maandenlang was de voorbereiding en nu opeens is het afgelopen. Het ging eigenlijk te snel", aldus burgemeester Van Rappard in zijn bedankbrief aan de Holtense bevolking. „Als ik de twee weken op mij laat inwerken, dan kan ik alleen maar zeggen dat ik trots was, dat ik Hol ten mocht vertegenwoordigen. Holten, en u dus, heeft weer waargemaakt dat het veel kan. De straatversieringen waren prachtig cn meer dan feestelijk. Vele uren werk zijn daar in gaan zitten, maar het succes was er dan ook naar." Lovende woorden dus voor alle Holtenaren die met zoveel plezier en fantasie Holtens straten omtoverden in feestelijke lanen die een onvergetelijke indruk maakte op de Canadese gasten. Vrijdagavond kwam aan alles een einde. Als een verlaat Paasvuur waren alle straatversieringen opgestapeld op het terrein van 't Vletgoor om een feestelijke eendrachtigheid aan te steken tot een vreugdevuur. Bijna werden de woorden van burgemeester Van Rappard werkelijkheid toen het vuur zich in een razende vaart door het kurkdroge hout een weg zocht, aangewakkerd door een flinke bries, daarbij een handje geholpen door de royale hand van benzinesprenkelen van de Holtense brandweer. De publieke belangstelling viel wel wat tegen, niet meer dan zo'n twintig, meest jonge. Holtenaren waren nog wel voor een pretje te vinden. De ouderen zagen meer heil in een warme kachel. Toen in april 1945 na vijf jaar Holten werd bevrijd was er een ding zeker: het zou allemaal anders worden. Beter, samen zou men de schouders er onder zet ten en grenzen tussen de verschillende groeperingen zouden vervagen. Holten zou eensgezind aan een nieuwe toekomst bouwen. Idealen die om tal van rede nen niet uitvoerbaar bleken, echter wel voor „de muziek"Nauwelijks waren de laatste Duitsers uit het dorp verdreven of de bestuursleden van de Muziekvere niging Excelsior en de Holtense Muziekvereniging kwamen in vergadering bijeen om sen allesomvattend fusieplan uit te dokteren, waarna op dinsdag 15 mei 1945 de nieuwe Holtense Muziekvereniging H.M.V. officieel werd opge richt. Voorlopig voor een jaar, want zó zeker was men nu ook weer niet van zijn zaak. Veertig jaar na datum kan HMV de kaarten versturen voor de feestelijke receptie die op zaterdag 25 mei a.s. in De Wielen wordt gehouden, aanvang 14.30 uur. „Zo eenvoudig was het allemaal niet" weten Henk Oolbekking en Henk Koopman Azn, de enige ac tieve leden van het eerste uur van H.M.V. Henk Oolbekking speelde voor de oorlog reeds de baritonsax bij het oude HMV, Henk Koopman was bij Excelsior actief als bariton. „Voor de oorlog was de scheiding der geesten nog zo groot, dat vrij wel alle feesten apart werden gege ven. Wij van Excelsior behoorden bij de „fienen", zegt Koopman. „Dat betekende dat wij speelden op Koninginnedag, terwijl HMV speel de op de Volksfeesten. De HMVers noemden ons geringschattend het Knetterkorps, want vooral in de ja ren dertig was het geluid van Excel sior niet zo goed. Toch waren er ook regelmatig gelegenheden in het dorp waarop beide corpsen uitge nodigd waren om te spelen. „Wij na men dat met beide handen aan, al was het alleen al om de kas weer te kunnen spekken. Dat leidde soms tot situaties, zoals Bert Haanstra in de film Fanfare heeft laten zien. Het mooiste voorbeéld was toen ergens bij een villa van een bankiersfami lie op de Holterberg gespeeld moest worden. HMV speelde toen zo lang, dat wij anderhalf uur in de hei hebben gelegen, wachtend tot wij eindelijk aan de beurt kwamen. De rivaliteit liep soms zo hoog op dat de leden van de corpsen met elkaar op de vuist gingen. Wellicht heeft Bert Haanstra wel aan die nu komische aandoende situaties ge dacht toen hij de film Fanfare maakte. Tenslotte is hij geboren in het meestershuis van de Bosschool in Espelo", aldus Koopman. Samenwerking Af en toe was het niet te vermij den dat er samengewerkt moest worden, zoals bij het ambtsjubi leum van de toenmalige burge meester van Holten, burgemeester Baron van de Borch van Verwolde. Een foto uit 1933 herinnert aan die tijd. „Dat kostte heel wat overre dingskracht om alle muzikanten zover te krijgen dat zij meespeel den". In de oorlog werd aanvanke lijk doorgespeeld totdat het koper gevorder werd door de bezetter. De instrumenten werden opgeborgen. „Toen al werd er direct gedacht aan een fusie. Vooral vader Oolbekking behoorde tot de grote baanbrekers, zegt Koopman. Ook Ab Westerik, Bouwhuis, Teunis Koopman en Fre Schuppert waren nauw betrok ken bij de oprichting van een nieu we muziekvereniging. „Het probleem lag hem hierbij in de zondagsrust.", verklapt Henk Excelsior en HMV broederlijk bij een in 1933. Oolbekking. „Wij als HMV speel den ook op zondag, maar bij Excel sior was dat volstrekt ondenk baar. Daar was het ook veel stren ger gereglementeerd. Na flink wat vergaderen is uiteindelijk beslo ten om niet op zondag te musice ren, terwijl er ook geen uitvoerin gen met ba! na gegeven zouden worden. Dat hebben wij tot nu toe gehandhaafd. Persoonlijk ben ik daar blij om, al heeft het ons we! eens donateurs gekost. Vooral toen wij weigerden bij het wereldkam pioenschap van August Muller te spelen en bij het kampioenschap van s.v. Holten. Of het altijd zo blijft, hangt af van de leden, wij hebben er volledig vrede mee". Doorbraak De eerste dirigent van net herbo ren corps werd de heer Herleen- ders, die over het corps heerste als een generaal. „Het eerste wat hij deed was het afschaffen van het Holtens kwartiertje, en dat is zo ge bleven. Wij beginnen stipt op tijd". De grote doorbraak kwam onder dirigent Henny Fransen, zelf voort gekomen uit HMV. Onder zijn lei ding beleefde HMV in 1975 het Ne derlands kampioenschap, een on vergetelijke gebeurtenis die heel Holten op z'n kop zette. „Gehuild werd er als kleine kinderen" weten de heren zich te herinneren. Verde re hoogtepunten waren de twee shows die in resp 1975 en in 1980 gegeven werden in de sporthal. In dit jubileumjaar hoopt HMV op 16 november ook weer voor een groot spektakel te zorgen. Toekomst Ondanks de bloei en groei van HMV kent het huidige bestuur, dat bestaat uit Johan Meijer, Gerard Voordes, Rein Kuiper, W. en J. Pin- kert Hans Paalman en mevrouw T. Krooshof ook zorgen. „Het grootste probleem is het verloop in het korps. Ik denk dat er elders een vol ledig orkest gevormd kan worden met mensen die ooit bij HMV zijn begonnen maar door studie of werk zijn verhuisd. Verder is het ook jammer dat er in Holten nog zoveel uitstekende muzikanten zijn, die geen lid zijn van HMV", aldus de beide oudgedienden. Daarnaast is het instandhouden van het instru mentarium een financiële klus die heel wat hoofdbrekens kost. „Er loopt, inclusief uniformen voor zo'n anderhalve ton op straat". De sup portersvereniging die in jaren ze ventig werd opgericht is een vrijwel onmisbaar onderdeel van HMV want zij zorgen met him lompenac ties en boeldagen dat er het nodige geld in het laatje komt. Veel geld zal er ook nodig zijn om het jubi leumprogramma rond te breiden. Op 24 augustus de grote Taptoe, op 20 september een optreden van de bekende Glanerbrugger muzikan ten en op 12 oktober het kringcon cert en tot slot de show op 16 no vember. Gezien de geweldige naam die HMV in de afgelopen veertig jaar in Holten heeft opgebouwd, zal het jubileum ook op dat gebied een groot succes worden. Het hoogtepunt in het veertigjarig bestaan van HMV, het kampioensconcert in Arnhem Gedeputeerde Staten van Overijs sel hebben hun teleurstelling uitge sproken omtrent de gang van zaken rond de vorming van een nationaal park Holter- en Haarlerberg. Dit blijkt uit antwoorden op vragen die gesteld zijn door de heren Nierse en Meffert, leden van provinciale staten. Zoals wij reeds eerder meedeel den heeft de commissie Kleisterlee besloten de voorbereidingen ter ad visering over het nationaal park voorlopig opgeschort, daar geen overeenstemming bereikt kon wor den mettle particuliere boseigena- ren, vereniging in de gespreksgroep Noetselerberg. De heren Nierse en Meffert dringen er bij het college van GS op £an om zich actief in te zetten zodat door de voorlopige commissie Nationale Parken als nog een positief advies kan worden uitgebracht aan de minister van Landbouw en Visserij. Het college van GS heeft de he ren schriftelijk laten weten dat men zich beraad over de nu ontstane si tuatie, vooral ook gezien de uit spraak over het Nationale Park in het Streekplan Twente. De dwars liggende boseigenareri is verzocht hun mening kenbaar te maken over de nu ontstane situatie, waarna pas verder initiatieven ontwikkeld kunnen worden. Vrijdag 17 mei zal er in „J.S. De Schure" de film Sophie's choice ge draaid worden. Het is een roman verfilming waaraan vele topac teurs, zoals Meryl Streep, hebben meegewerkt. De film wordt gedraaid in De Schure en zal om ongeveer half tien beginnen. De kosten bedragen voor allen f4,50. Hft8H0NIEË^,-ftNF<3eS-ftIiaSSU :S-DCüK8AWDS SHGWBSteSFljÖfiafetSQRPSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1