Be vrij dingsherdenking op sfeervolle wijze gestart Holtens Nieuwsblad 't Feest kan niet op... Deze week Canadees bestolen Braderie Collecte Astma Fonds Dijkerhoek onbetwist de beste Verkeersquiz WN Holten Jaarlijkse boottocht Rode Kruis Bevrijding U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. De Canadese oud-strijder Ar thur William Irvine en zijn echt genote hebben afgelopen maan dag wel op een heel onplezierige wijze kennis gemaakt met de Hollandse gastvrijheid. Terwijl zij maandagmiddag een bezoek jl brachten aan de Canadese Be graafplaats werd hun (gehuur de) auto gekraakt. Via het in- j slaan van de achterruit van de i auto werden een tas met waar depapieren alsmede een fototas met daarin onder andere flitsap- paraat, een voorzetlens alsmede enkele filmrolletjes ontvreemd. De oudstrijder, die in de oorlog als een van de eersten de Schip- beek overstak om samen met i zijn kameraden Markelo en Hol- ten te bevrijden, was diep te- I leurgesteld over het gebeurde, vooral omdat het filmrolletje fo- J to's bevat van de trips die zij de afgelopen dagen in Nederland hebben gemaakt. Via een op roep in de krant wil de familie i Irvine de dader(s) verzoeken de filmrolletjes terug te geven daar deze voor hen van onschatbare waarde zijn. Wie hierover inlich tingen kan verstrekken kan zich melden bij de politie. Uitgeversmaatschappij Van derLoef/BV in samenwerking met de stichting Jioltens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur In ons artikel:„Holten in de sfeer van de bevrijding" is vorige week een kleine oneffenheid geslopen. De braderie die vanavond (2 mei) wordt gehouden op het Smidsbelt begint niet om half tien maar om half acht en duurt tot half tien. Jammer genoeg was het niet meer mogelijk om een uitgebreid verslag van de bevrijdingsoptocht in deze editie van het Holtens Nieuwsblad te geven. Dat houdt u van te goed. tegoed. Wel kunnen wij u de uitslag meedelen. De jury was unaniem van mening dat het gehal te van de optocht voortreffelijk was. Het was dan ook bijzonder moeilijk om de winnaars aan te wij zen; in totaal moesten twaalf prij zen worden verdeeld. Een eerste prijs van f250,-, een tweede van f200,-, twee derde prijzen van elk f 150,-, twee vierde prijzen, groot elk f 100,-, twee vijfde prijzen van f75,- en vier aanmoedigingsprijzen van f50,-. Onbetwist winnaar werd de Schoolkring Dijkerhoek met 150 punten. Tweede Dorpsstraat West- eind, 140 pnt. Derde Holterbroek en o.l. Kolschool, 127 pnt. Vierde de Zaagmolen en het Kompas, 121 pnt., en vijfde C.P.B. Holten en Oranjestraat, 117 pnt. De aanmoe digingsprijzen waren voor: o.l. Haarschool, de Schakel, Agrarisch Jongerenkontakt en o.l. Dorps school. Op maandag 6 mei a.s. houdt Vei lig Verkeer Nederland, afd. Holter weer haar jaarlijkse verkeersquiz voor verenigingen en bedrijven Deze wordt ordt gehouden in zaa Vosman aan de Oranjestraat en za j beginnen om 20.00 uur. WN Holten hoopt dat de belang stelling, evenals voorgaande jarer weer groot zal zijn, zodat buiten hei. i sportieve gebeuren de gezelligheic hoogtij zal vieren. In de pauze zal er een aantal ron j des bingo gespeeld worden. Aar het eind van de avond zullen d< winnaars bekend gemaakt worden Holtens Nieuwsblad Donderdag 2 mei 1985 - 38e jaargang - nr. 18Abonnementsprijs f 34.25 Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 Op woensdag 22 mei organiseert het Nederlandse Rode Kruis weer haar jaarlijkse boottocht. Deze dagtocht is bestemd voor minder valide mensen en voor mensen die moeilijk op eigen gelegenheid een uitstapje kunnen maken. Zij die menen hiervoor in aanmerking te komen dienen zichzelf aan te mel den bij mevrouw J.H. Koopman- Bouwhuis, Burg. v/d Borchstraat 47, Holten, tel. 6 13 03. Op deze ma nier hoopt het bestuur van het Rode Kruis afdeling Holten zoveel mogelijk mensen te bereiken. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hi/lzij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 altijd stil, bijna windstil. Zelfs de natuur houdt dan zijn adem in, het is of dan zelfs de natuur even twee minuten nadenkt over de offers die gebracht zijn door hen die gevallen zijn voor onze vrijheid", aldus me vrouw M. Bosman-Vruggink, voor zitter van de Oudheidkamer in haar toespraak. Wij moeten oppas sen dat we de oorlogstijd niet ro mantiseren. Het was niet roman tisch, het was verschrikkelijk, wij op het platteland hadden geen ge brek aan voedsel, maar deelden met hen die van ver kwamen uit het westen en midden van het land waar wel honger werd geleden. Sa men met Martin Hols en Herman Steunenberg hebben wij in onze ex positie een beeld willen geven van het alledaagse leven in oorlogs tijd". Burgemeester Van Rappard werd daarna uitgenodigd om met het enig echte vervoersmiddel uit de laatste oorlogsjaren, een fiets met anti-plofbanden, de tentoon stelling open te rijden. Mevrouw Van Rappard bédacht zich geen moment en sprong achterop, gade geslagen door de hoogst verbaasde Canadese gasten. De tentoonstel ling werd daarna reeds druk be zocht; tot en met 5 mei is de ten toonstelling nog te bezichtigen in de Scholengemeenschap. Vandaag tot 21.00 uur morgen van 16.00 tot 18.00 uur. Op vier mei van 15.00 uur tot 17.00 uur en op vijf mei van 12.00 tot 15.00 uur. Oecumene Bij het afsluiten van deze editie was de optocht in volle gang. Uitge breid komen wij daar volgende week op terug. Wel willen wij nog even vermelden dat op zondag vijf mei een bijzondere kerkdienst wordt gehouden in De Kandelaar, aanvang zeven uur 's avonds. Do minee M. Berg van de Gereformeer de kerk, ds. R. Visser van de Ned. Herv. kerk en pastoor Rademakers van de R.K. parochie Holten en Nieuw Heeten zullen dan samen voorgaan in een oecumenische dienst. Het is voor het eerst sinds jaren dat er in Holten een oecume nische dienst woifat gehouden waarbij alle drie geloofsovertuigin gen vertegenwoordigd zijn. Muzi kale medewerking verleent het Holtens mannenkoor. De dienst Grote hilariteit toen burgemeester Van Rappard en zijn echtgenote op de fiets met anti-plofbanden dé ten toonstelling „open reed". wordt gedeeltelijk in het Engels ge houden ten behoeve van de Cana dese gasten. In de week van zes tot en met twaalf mei wordt de jaarlijkse Ast ma-collecte gehouden. Voor de meesten van ons is ade men de gewoonste zaak. Gelukkig wel. Dat geldt niet voor hen die ast ma, allergie, bronchitus of longem fyseem hebben. Hun leven lang ko men zij vaak adem te kort. Bij jon geren komt de benauwdheid in aanvallen. Na zo'n aanval ben je uitgeteld, kapot. Ouderen hebben vaak een voortdurende ademnood. Een steile trap is dan een nauwe lijks te nemen hindernis. In ons land zijn er zo'n driehonderddui zend patiënten met ernstige klach ten. Het aantal mensen met lichte re klachten wordt geschat op ruim zevenhonderdduizend. Het Astma Fonds is op vele ge bieden actief om de patiënten een zo goed mogelijke hulp en behan deling te geven, vooral nu de over heid minder geld beschikbaar stelt. Daarom stimuleert het Astn^ Fonds, nog meer dan in het verle den, wetenschappelijk onderzoek. Bovendoen moeten voorlichting en hulpverlening blijven doorgaan. En dat kost geld, veel geld. Voor dit jaar is ruim tien miljoen nodig. Bevrijding: iedereen zal het feest op zijn of haar eigen wijze ondergaan. Voor Betty de Haas - Boekbinder heeft dit bevrijdings feest een extra dimensie gekregen door het boek van Rik Valkenburg waarin de oorlogsherinneringen van mevrouw De Haas zijn opge tekend. In het Holtens Nieuwsblad vertelt zij over haar betrokkenheid bij het vraagstuk oorlog en vrede. vreugdevuur aan te dragen. Hendri mocht daarna de „„eeuwige vlam" die deze week bij het gemeentehuis zal branden, ontsteken. Zoals bij elke plechtigheid loopt er wel eens iets mis, zo ook bij de aubade. De vredesduiven die als laatste symbolische handeling zouden worden opgelaten, verkozen al voor het officië le seintje het luchtruim, waarbij het opviel dat zij een ruime boog om de kerktoren maakte. Zou wethouder Stegeman hier meer van af hebben gewe ten? De rest van de ochtend bleef het gezellig druk op het Smidsbelt waar de kraampjes van de verschillende Holtense verenigingen veel aftrek vonden. De schooljeugd hield zich bezig met de puzzeltoeht en de kleintjes vermaakten zich in de oude gymzaal bij de poppenkast Over de verdere feestelijkheden van 30 april berichten wij in het Holtens Nieuwsblad van donderdag 9 mei. Het begin van de feestelijkheden rond Koninginnedag en bevrijdingsherden king had niet mooier kunnen zijn. Een stralend zonnetje en honderden vrolijke mensen die samen de aloude vaderlandse liederen zongen tijden de aubade. De belangstelling voor dit traditioneel gebeuren op Koninginnedag was dit jaar wel erg groot. Bij wijze van spreken had men over de hoofden kunnen lopen in de Dorpsstraat. Jammer voor de laatkomers, die konden slechts een plaatsje vinden op het Smidsbelt. Evenals tijdens de officiële opening van de herden- kingsweek waarover u elders op deze feestpagina leest, memoreerde burge meester Van Rappard de betekenis van dit jubileumfeest. De scholieren Kirsten Heetland, Henneke Hofman en Hendri Rensen viel de eer te beurt om het symfonie van Lüdwig von Beetho ven. Vervolgens zette de burgemees ter in gedachte zijn andere pet op en presenteerde in zijn hoedanig heid als voorzitter van de Stichting tot Viering Nationale Feestdagen de bronzen herdenkingspenning, waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor Amnesty International. „Wij moeten doorgaan met het herdenken van de herwonnen vrijheid. Wij mogen niet vergeten wat er gebeurd is, want het kan weer gebeuren, zoals in de jaren '30 in Duitsland. Wij mogen niet vergeten dat een mixture van onge zond nationalisme, demagogie, een gemeenschappelijke zondebok en enige perverse geesten, kennelijk zo besmettelijk konden zijn dat Europa zijn tweede pest-epidemie opliep. Alleen als wij ons daarvan bewust zijn, alleen dan zijn wij weerbaar en het waard te mogen leven in een vrij land waarvoor onnoemelijk veien met hun leven hebben moeten betalen. Als wij niet éénmaal per jaar ons zelf dwingen bij deze dingen stil te staan, dan gaan we het gewoon vinden wat voor zeer velen 40 jaar terug, reden was om daar alles voor over te hebben. Dan doen wij hen onrecht die wij op 4 mei herdenken", aldus burgemeester mr. W. L. F. C. ridder van Rappard aan het begin van de feestelijkheden die deze week Holten in de ban houden. De burgemeester sprak tijdens de bijeenkomst voor genodigden afgelopen maandag in de aula van de Scholengemeenschap die werd bijgewoond door de vrijwel voltalli ge gemeenteraad, leden van kerke lijke organisaties en het vereni gingsleven en niet te vergeten de eerste Canadese gasten. Een spe ciaal welkom richtte de burge meester tot de Holtense oudstrij ders die eveneens ere-gasten waren op de plechtige bijeenkomst. Spe ciaal voor de Canadese gasten sprak de burgemeester zijn rede ook uit in de Engelse taal. Hij ver welkomde de vertegenwoordigers van het Canadese bevrijdings-leger en dankte hen voor de offers die zij voor de bevrijding van Nederland hadden gebracht. „Wij zijn bijzon der verheugd dat u onze uitnodi ging hebt aangenomen, zodat u zich er van kan overtuigen dat wij uw opofferingen niet zijn vergeten. Vooral door de Canadese begraaf plaats hebben wij een sterke band èmet Holten. In de eerste jaren na de oorlog kwamen de eerste Canade zen naar Holten; vaders en moe ders die de graven bezochten van him zonen die afscheid namen, maar nooit terug kwamen". De bur gervader nodigde de gasten van overzee uit om de feestelijkheden en herdenking samen te vieren. Ter afsluiting van het eerste ge deelte van de openingsavond speel de het Koninklijk Symfonie orkest Cecilia uit Almelo onder leiding van dirigent TTimora de eerste zich bijzonder ingezet hadden voor deze bevrijdingsviering. Zo ontving de heer Beldman van de vereniging oud-strijders een penning, het raadslid H. Westerik als oudst-aan- wezig raadslid, oudburgemeester mr. W. H. Enklaar als voorzitter van het Ooriogsgravencomité, de heer H. van Wingerden, secretaris van de Stichting Viering Nationale Feestdagen en de beheerder van de Canadese begraafplaats de heer C. W. Reeves die als Engels oud-strij der na de oorlog in Holland is „blij ven hangen" en sindsdien de gra ven van de Canadese gevallenen onderhoudt. Het bestuur van de Oudheidkamer Hool'tn, die toch zo'n groot aandeel hebben gehad in de voorbereiding van de viering deelde niet in de penningenregen. Romantiseren „Op vier mei om acht uur is het De eerste penning zal pas op 7 mei worden aangeboden aan prin ses Margriet, de tweede en volgen den werden maandagavond uitge reikt aan enkele Holtenaren die Een van de eerste herdenkingspen ningen was voor oud-burgemeester mr. W. H. Enklaar in zijn hoedanig heid als voorzitter van het Ooriogs gravencomité.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1