Veelzijdig luistergenot laatste koffieconcert Coberco huldigt veehouder Krikkink Politie-weekjoumaal Eerste Canadezen op 29 april in Holten Single-avond in De Schure HOLTENS NIEUWSBLAD Schietresultaten SV De Eendracht Holterberg bouwterrein? Mulder-trofee Henk Kamperman *- DONDERDAG 25 APRIL 1985 De commissie die de voorberei dingen treft voor de ontvangst van de Canadezen laat weten dat dank zij de spontane reacties van de be volking alle gasten nu zijn onder gebracht. In totaal zullen 86 Cana dezen Holten gedurende ruim een week bezoeken. Voor de organisa tie is het wat belemmerend dat ze niet allen tegelijk komen en ver trekken. De eerste groep van 27 personen arriveert op maandag 29 april ter wijl de overigen op 1,2 of 3 mei zul len aankomen. De eerste groep ver trekt weer op woensdag 8 mei, ter wijl alle andere gasten op 10 mei zullen afreizen. Er is een uitgebreid programma opgesteld voor de festi viteiten. Voor de Canadezen is een extra programma samengesteld naast de reeds bekende dorpsacti viteiten. Bij de wedstrijden om het club kampioenschap van de Schietvere niging De Eendracht waren de re sultaten als volgt: Klasse A: 1. G. Koopman 172 p., 2. G. H. Paal man 170 p., 3. G- T. Schuppert 163 p., 4. W Paalman 149 p., 5. B. J. Oplaat 147 p., 6. Dick Jansen 140 p. Klasse B: 1. Bert Wierbos 161 p.. 2. D J. Njjen- d(jk 158 p., 3. E. J. Grootentraast 146 p., 4 A. Paalman 143 p. (2x10). 5. H. Vincent 143 p. (1x10), 6. Bets Paalman 140 p. Klasse C: 1G. J. Sluiter 148 p.. 2. G. J. van Aetst 143 p., 3. J. Louwerenburg 142 p., 4. A. Pekkeriet 123 p.5. C. L. Tromop 112 p. Luchtpistool: (Open Klasse) 1. H. Mulder 167 p.. 2. G. H. Paalman 165 p., 3. Ab Bieleman 161 P- Alle gastgezinnen hebben dit programma reeds ontvangen. De commissie doet een beroep op de hele Holtense bevolking de Cana dese gasten, die een vertegenwoor diging vormen van onze bevrijders uit het jaar 1945, gastvrij in Holten te ontvangen. Wie één dezer dagen tijd en zin heeft zou ik willen aanraden eens een kijkje te gaan nemen in het deel van de Holterberg tus sen de Raalterweg en de Erica- weg omgeving z.g. eestbo men"). Men kan zich dan over tuigen van het verkaveld wor den tot bouwterreinen van dit prachtige natuurgebied, het welk naar ik meen (en met mij vele anderen) één der mooiste gedeelten van ons aller Holter berg is. Men kan zich afvragen wat er indertijd is misgegaan bij het bekend worden van het be treffende bestemmingsplan. Waarom is er indertijd niet mas saal geprotesteerd? En is het alsnog niet mogelijk hier geza menlijk iets tegen te onderne men? Is het daarom geen zaak in de toekomst, samen als ge meenschap waakzamer te zijn en eerder te reageren op eventu ele bestemmingsplanwijzigin gen? Het is toch een intrieste zaak dat het natuurbezit op deze manier sluipend wordt ver kleind? A. Koopman Donderdag 20 april stond de clubavond van fotoclub Profo to in de clubruimte op 't Paal- huus in het teken van de Henk Mulder Trofee. Een wedstrijd om de beste foto tussen de leden van Profoto, waaraan de naam van Henk Mulder is verbonden, omdat hij de wisseltrofee be schikbaar stelde en ook jurylid is. Het aardige van zo'n wed strijd is, dat de deelnemers eens kritiek horen van een vakman. De beste foto hebben is dus maar bijzaak. In de categorie fo to's won Christien van Resteren met een mooie bloemenfoto en bij de dia's was Henk Kamper- man de beste. Hij mocht uitein delijk ook de wisseltrofee voor een half jaar mee naar huis ne men. 1 Door burgemeester en wethouders op 16 april 1985 verleende vergunningen, ontheffingen e.d. 1. aan de heer A. W. Eechstapel vergunning verleend voor het ged. vernieuwen van de woning en garage Gaardenstraat 51 2. aan de heer J. H.Schöpperstoestemmingverleendvpprhetverwijde- ren van een tussenmuur en schoorsteenmantel in de woning H. J. Wansinkstraat 15. Voor het inwinnen van informatieoverdezaakzelf dan wel overeventu- ele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentese cretarie. Huisvuilophaaldienst In verband met de viering van Koninginnedag zal de regeling van het ophalen van het huisvuil als Volgt worden gewijzigd: het huisvuil van het buitengebied wordt niet op dinsdag 30 april opge haald, maar op woensdag 1 mei. De container aan de Waagwég (gemeentewerf) is gesloten op 30 april 1985 (Koninginnedag). Toepassing artikel 19 W.R.O. en artikel 50, lid 8, Woningwet Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat door de heer G. J. Müller en de heren J. G. P. Müller en G. J. Müller. Pastorie straat 54 te Holten, een aanvraag om verguning is ingediend voor res pectievelijk de bouw van een woning en de verbouw van een garage tot stallingsruimte voor paarden, schapen en koetsen (hobbyruimte) op het perceel kadastraal bekend gemeente Holten, sectie F, nr. 3326, plaatse lijk bekend als Beusebergerweg 10 en 12 te Holten. Ter realisering van deze bouwplannen zullen de bestaande noodwoning Beuseberger weg 10 en een op dit perceel staande open loods worden afgebroken. De ingediende bouwplannen zijn niet in overeenstemming met het ter plaatse vigerend bestemmingsplan buitengebied, daar op grond van de voor voormeld perceel geldende bestemming „bedrijfsbebouwing" slechts gebouwen mogen worden opgericht ten behoeve van verzor gende, ambachtelijke en daarmede gelijk te stellen bedrijven. De te bouwen woning en te verbouwen garage zullen voor woondoeleinden, zonder enige directe relatie met een dergelijk bedrijf, worden gebruikt. Aangezien de ingediende bouwplannen niet in strijd zijn met de in voorbereiding zijnde herziening van het bestemmingsplan buitenge bied, bestaat het voornemen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het vigerende plan en derhalve de gevraagde vergunningen te verlenen met toepas sing van artikel 50, lid 8, van de Woningwet. Een ieder wordt hierbij in de gelegenheid gesteld gedurende 14 dagen, te rekenen met ingang van 29 april 1985, schriftelijke bezwaren tegen toepassing van bovenvermelde wetsartikelen ten behoeve van de bouwplannen van de heren Müller bij ons college in te dienen. De bouw- en situatietekeningen, alsmede een uittreksel uit het geldende bestemmingsplan en het ontwerp van een gedeeltelijke herziening van dat bestemmingsplan liggen gedurende bovengenoemde termijn van 14 dagen ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, voor een ie der ter inzage. Holten, 25 april 1985 Burgemeester en wethouders voornoemd, W. L. F. C. van Rappard, burgemeester J. P: Stegeman, secretaris Voorverkoop seizoenabonnementen rekreatiebad Twenhaarsveld Aanvragen voor seizoenabonnementen in de voorverkoop kunnen tot en met 8 mei a.s. worden ingeleverd op het gemeentehuis. Het verdient aanbeveling om daarbij gebruik te maken van het inmiddels in de ge meente Holten huis-aan-huis verspreide aanvraagformulier. Het ingevulde formulier kan ook worden toegezonden aan: Sportcom- missie Holten, Postbus 13,7450 AA Holten. De tijdig aangevraagde abonnementen kunnen worden afgehaald op het gemeentehuis, van 13 t/m 23 mei (uitgezonderd 16 t/m 19 mei), dagelijks van 8.30-12.30 uur. De abonnementen moeten worden betaald bij het afhalen. Het is niet noodzakelijk om de abonnementen persoonlijk af te halen. Voor op 23 mei nog nietafgehaaldeabonnementen vervalt het recht op het voorver kooptarief. De tarieven voor het seizoen 1985zijn als volgt: voor- normaal verkooptarief gezinsabonne ment: a. 1e ouder f30.- f36.- b. 2e ouder f 15.- f20.50 c. inwonende kinderen 16 jr. en ouder f 15.- f20,50 d. kinderen 6t/m 15 jaar f 8.- f 9.50 (het onder c en d vermelde tarief geldt alleen wanneer gelijktijdig ook voor tenmiste één van de ouders een abonnement wordt aangevraagd) individueel abonnement: a. personen van 16 jr. en ouder f30.- f36.- b. personen van 6 t/m 15 jr. en 60+ f20.- f25.- tienbadenkaart: a. personen van 16 jr. en ouder f 23.20 b. personen van 6 t/m 15 jr. en 60+ f 12.90 éénmalig bezoek: a. personen van 16 jr. en ouder f 2.85 b. personen van 6 t/m 15 jr. en 60+ f 1.55 Kinderen tot en met 5 jaar onder geleide gratis toegang. Bjj aanvraag van een abonnement is de leeftijd op 1 mei bepalend voor het te.hanteren tarief. Het seizoen 1985 begint op donderdag 16 mei 1985 (Hemelvaartsdag). De openingstijden zijn: zaterdag 10.00 tot 18.00 uur; zondag 12.00 tot 18.00 uur) maandag t/m donderdag 07.00 tot 19.30 uur, in voor- en naseizoen tot 18 30 uur; vrijdag 07.00 tot 21.00 uur, in voor- en naseizoen tot 18.30 uur. Wanneer de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, kan van deze openingstijden worden afgeweken. Straatversiering i.v.m. 40-jarige bevrijding De Stichting Viering Nationale Feestdagen heeft enige geldprijzen ter beschikking gesteld, voor de mooiste c.q. origineelste versieringen van straten of onderdelen daarvan. Een deskundige jury waarvan de samen stelling zorgvuldig geheim gehouden wordt, zal de versieringen beoor delen. Indien uw straat/buurt voor een prijs in aanmerking wil komen, moet u zich wel tevoren schriftelijk als deelnemer opgeven bij het V.V.V.- kantoor aan de Keizersweg (tel. 6 33 15). Uw opgave dient te bevatten: a. straat (of gedeelte) die versierd is, van waar tot waar; b. naam en adres kontaktpersoon. De uitslag zal bekend gemaakt worden na afloop van de bevrijdingsloop op 1 mei a.s. om 20.00 uur op de Smidsbelt. Op maandagavond 22 april werd in zaal Vosman de voorjaarsdistricts ledenvergadering van de Coberco district Holten gehouden. De vergade ring werd door ruim 60 veehouders (enkele met hun echtgenote) bijge woond. In zijn openingswoord ging voor zitter H. J. Slijkhuis o.a. in op de gevolgen van de superheffing. De lagere melkaanvoer, die hierdoor ontstaan is, geeft een onderbezet ting in de fabrieken. De melkprijs is dit jaar dan ook wat achtergeble ven bij de voorgaande jaren. Het komende jaar moet nog eens 1,2 procent extra worden ingeleverd, wat een totale korting van 9,65 pro cent betekent t.o.v. 1983. Ook zijn er nog veehouders bij wie nog steeds geen melkquotum over het jaar 1984/1985 bekend is. Het zijn allemaal zaken die onrust veroor zaken onder de veehouders, aldus Slijkhuis. Bij de bestuursverkiezingen wa ren J. W. Hulsman en J. A. Meijer- man aftredend en niet-herkiesbaar. In de vacature Hulsman werd H. J. Hulsman (Boerendanssteeg 29) ge kozen terwijl L. Bronsvoort de plaats innam van Meijerman. De voorzitter dankte de scheidende bestuursleden voor het werk bin nen Coberco district Holten. Het laatste punt op de agenda was de uitreiking van de district- sprijzen 1984. De best geklassifi- ceerde melk binnen het district Holten werd geleverd door E. Krik- kink (Helhuizenweg 6). Aan hem en zijn vrouw werd de tegel uitgereikt die bij deze prijs hoort. Een schildje werd uitgereikt aan die leveran ciers die in 1984 vijfjaar achtereen eerste klas melk geleverd hebben. Dit waren: mw. Van Coeverden-Nij- land, J. W. G. Bronninkreef en G. J. Nikkels. In 1984 hebben van de 255 vee houders in het district Holten 96 veehouders het hele jaar door melk met nul strafpunten geleverd. On der hen zijn er zelfs die al zes of zeven jaar achtereen melk van de eerste kwaliteit léveren. Op 17 april werd er langs de Al door een automobilist getankt, zonder te betalen. De dader had daartoe de kentekenplaat van zijn auto afgedekt. De betreffende auto, een oranje/gele VW Passat, ver dween in de richting Deventer, de pomphouder met een verlies van ongeveer f 70,- achterlatend. Op 18 april werd een auto uit het verkeer genomen. De remleiding was stuk, alsmede de uitlaat en een remlicht. Een motorrijder kon op de Al staande worden gehouden, omdat hij een letter van zijn kenteken plaat had afgeplakt, om zo de be lastingsdienst te slim af te zijn. Hij werd uiteraard bekeurd en zal ook de achterstallige belasting plus verhoging dienen te betalen. Op de Dorperdijk werd door een inwoner uit Zutphen openbare schennis der eerbaarheid gepleegd tegenover twee meisjes. De man zat daarbij in een personenauto. Op 19 april kon deze man worden aange houden, mede dank zij de oplet tendheid van de twee meisjes die het kenteken van de auto hadden opgenomen. Op de Kol werden weer eens ver nielingen gepleegd, ditmaal op en rondom het Kolnus. Het dak van het schuurtje werd vernield, alsme de de afrastering. Eventuele perso nen, die menen iets te hebben ge zien, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Op 19 april kon op de Al een au tomobilist worden aangehouden, die bij nader inzien te veel aan Ba- chus had geofferd. De politie van Wierden zat achter de man aan en seinde de politie van Holten in, die voor de auto kon komen om deze persoon aan te houden. Van hem werd een bloedproef genomen. In de nacht van 20 op 21 april wer den er vernielingen gepleegd op het Köllingserf. Van een tiental conife ren werd de top afgebroken, een au tospiegel werd van een auto gerukt en tulpenbollen werden uit de grond gerukt. Tevens werden di verse andere struiken doormidden gebroken. De totale schade be droeg enkele honderden guldens. Ook hier doet de politie een beroep op eventuele getuigen van deze er- gelijke en zinloze vernielingen. Op 22 april werd een fietser op de Jeurlinksweg lastig gevallen door twee honden. Eén van de honden kreeg houvast in de bil van deze wielrijder, die zich daardoor ge noodzaakt zag zich onder dokters behandeling te stellen. Tevens werd zijn kleding beschadigd. De eigenaar van de honden kon wor den achterhaald, zodat de schade kon worden vergoed. Op veel plaatsen heeft men reeds een aanvang gemaakt met het ver sieren van de straten. Daarbij wor den veel dennen gebruikt, die wor den geplaatst in het trottoir. In sommige gevallen blijkt echter dat dit op een zodanige wijze gebeurt dat de voetgangers genoodzaakt zijn om van de rijbaan gebruik te maken. In deze gevallen waren de boompjes geplaatst midden in het trottoir, terwijl dit ook aan de rand had kunnen gebeuren. De politie politie hoopt met dit berichtje te bereiken dat overige „versierders" hiermede rekening houden. Een keur van musici presenteer de zich zondagmorgen voor het laatste koffieconcert. Ze hadden één ding gemeen, allen kwamen ze uit Holten of waren in Holten werkzaam. Muzikaal gezien was Het fenomeen single dreigt in de vergetelheid te raken door de snelle opmars van de compact-disc. Daar om hebben de d.j.'s in De Schure besloten het singletje de eer aan te doen die het verdient en zaterdag avond 27 april uit te roepen tot eni ge single-avond van deze eeuw (al kunnen er nog meer komen). Er worden dan alleen maar singles ge draaid, en informatie gegeven over de single en de desbetreffende ar tiest- Ook is er een popkwis waar je je popkennis kan testen. Er worden singles in de meest uiteenlopende genres bijeengebracht. Het begint allemaal om 20.00 uur. De entree is gratis. het een bont gezelschap en dat bracht met zich mee dat er een pro gramma ten gehore werd gebracht dat uitblonk door veelzijdigheid. Van trompetmuziek tot een viool sonatine van Dvorak en van mu ziek voor twee gitaren tot solo blokfluit. De componist Ernest Bloch was vertegenwoordigd met twee stukken en wel een suite voor fluit en piano en ook een composi tie voor trompet en piano. Daar naast traden twee pianisten op met werken van Chopin en Turina. De amateurs in dit gezelschap kwamen vaak tot hartverwarmen de prestaties en lieten merken dat ze hun.aandeel goed voorbereid hadden. Het talrijke publiek kon ook genieten van de vakmusici, die met hun techniek en muzikaliteit, op hoog niveau presteerden. Hét was zeer verheugend dat er op een enkele uitzondering na muziek werd gespeeld van componisten uit deze eeuw. De uitvoerenden in volgorde van optreden waren: Hen- ny Fransen (trompet), Albert Groot (viool) en Jona Evers (piano) Cas per Schuppert (fluit), Annemarie van Hoof en Erwin Heeregrave (gi taar) Erna Fransen (piano) Anneke Huitink (blokfluit), Henk Zwart (piano) en Bert Fransen (trompet) met begeleiding van Hans Bonte (piano). Voordat de eerste tonen in de aula van de Scholengemeenschap klonken, keek de heer Van Winger den van de Werkgroep Koffiecon certen even terug naar de achterlig gende vijf jaar, waarin de werk groep zo'n dertig concerten organi seerde. Hij herinnerde ook nog aan het moeilijke besluit in het voor jaar om er definitief een punt ach ter te zetten. „De belangstelling liep terug en daarmee niet alleen de inkomsten, maar meer nog de le vensvatbaarheid van het brengen van veelal beroepsmusici naar Hol ten. Toen werd het. onverantwoord om voor het nieuwe seizoen musici van buitenaf aan te trekken en daarmee viel het doek over de zo langzamerhand traditioneel ge worden koffieconcerten", aldus de heer Van Wingerden. Na afloop van het concert be dankte de heer T. van Well, voorzit ter van de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk, de werkgroep voor hun inzet om mooie muziek in Hol ten te laten klinken. Hij bood alle leden van de werkgroep een plan tenbakje aan met de wens dat de planten nog in bloei staan tegen de tijd dat er - hoe dan ook - weer kof fieconcerten in Holten zijn. Voorzitter H. J. Slijkhuis reikt aan het echtpaar Krikkink de eerste prijs uit.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 9