HOLTEN IN DE SFEER VAN DE BEVRIJDING Tentoonstelling Holten 1940-1945 PROGRAMMA VIERING KONINGIN NEDAG EN BEVRIJDINGSDAGEN VRIJHEID, VREDE EN GERECHTIGHEID iTi*symf~ Een week lang voor iedereen wat wils HOLTENS NIEUWSBLAD ^hol uv* - Feestprogramma in Okkenbroek DONDERDAG 25 APRIL 1985 Van maandag 29 april tot en met zondag 5 mei staat het hele sociale leven in Holten in het teken van 40 jaar bevrijding. De Stichting Viering Nationale Feestdagen heeft een programma opgesteld waarin naast tal van activiteiten voor jong en oud ook ruimte is vrijgehouden voor de herdenking van de gevallenen. Parallel aan het Holtense feestprogramma loopt een speciaal programma voor de ruim 300 Canadese gasten die deze dagen in Holten doorbrengen. Evenals de oud-strijders en verzetsmensen uit Holten wonen zij, op uitnodiging van de Stichting Viering Nationale Feestdagen, verschillende evenementen bij. 29 april Hoewel Holten door de fleurige straatversieringen al een feestelij ke aanblik biedt worden de festivi teiten op maandag 29 april pas offi cieel geopend. Hoewel de avond in de aula van de Scholengemeen schap uitsluitend door genodigden kan worden bezocht, is er voor echt geïnteresseerden een beperkt aan tal kaarten achter de hand gehou den. Informatie hierover kan wor den ingewonnen bij de heer Wis- sink op het Holtense gemeente huis. Deze avond wordt ook de actie voor Amnesty International ge start met de presentatie van de spe ciale herdenkingspenning. Zoals bekend gaat van elke, van deze door de Stichting Viering Nationa le Feestdagen uitgegeven bevrij dingspenning, vijf gulden naar het werk van Amnesty International. Aan het slot van de bijeenkomst nemen de genodigden een kijkje bij de tentoonstelling over Holten in de oorlogsjaren, die door de Oud heidkamer Hoolt'n in samenwer king met de heren Hols en Steunen berg speciaal is samengesteld. De tentoonstelling is vanaf 30 april tot en met 5 mei dagelijks te bezichti gen in de Scholengemeenschap. 30 april In verband met de Bevrijdings feesten is het programma voor Ko ninginnedag extra uitgebreid. Tij dens de traditionele aubade voor het gemeentehuis zal de bevrtf- dingsvlam worden ontstoken en zullen vredesduiven worden gelost. Terwijl de kleuters en de iagere- schooljeugd daarna worden bezig gehouden met een poppenkast voorstelling en een puzzelzoek tocht verzorgen Holtense vereni gingen en clubs 's morgens tal van activiteiten in de dorpskern. Tegen een geringe vergoeding kan er aan verschillende spelletjes worden meegedaan en ook zijn er standjes voor hapjes en drankjes. De leerlin gen van de Holtense muziekschool tonen hun muzikale kwaliteiten en een draaiorgel zorgt tevens voor een vrolijke noot. Vanaf 13.30 uur trekt dan de met spanning tegemoet geziene Bevrij dingsoptocht door het dorp. Al we kenlang zijn 28 groepen druk in de weer om zo goed mogelijk het the ma Vrijheid en Bevrijding uit te beelden. HMV zorgt voor de nodige muzikale ondersteuning. Hoogte punt zal ongetwijfeld het moment zijn waarop de stoet voorbij trekt aan het ereschavot voor het ge meentehuis. Hier staan o.a. de Ca nadese gasten en de oud-strijders opgesteld. Op Kalfstermansweide wordt om half vier het startschot gelost voor de Volksspelen waarbij buurten, straten, verenigingen en clubs het tegen elkaar opnemen. De suppor tersclub van HMV zorgt voor het natte en het droge randgebeuren, terwijl ook de muziek bij deze vere niging in goede handen is. Vooraf gaand en tijdens deze mini-zes kamp worden de prijzen uitgereikt van de puzzelzoektocht voor de jeugd en van de Bevrijdingsop tocht. De oudere Holtenaren kunnen 's avonds vanaf 19.00 uur terecht in terbroek, Dijkerhoek, Waterhoek, Espelo, Heihuizen, Flishoek, de Holterberg en Neerdorp aange daan. In Dijkerhoek stoppen de oude motoren (de meeste van voor 1945) tien minuten. De exacte route is: Vrijheidslaan, Wilhelminalaan, Aaltinksweg, Liesenweg, Flierma- tenweg, Lambooysweg, Kwinten- weg, Landuwerweg, Velddijk, Ge- skesdijk, Borkeldweg, Borkelt, Holterweg, Langstraat, Oude Sta tionsstraat, Tromopsweg, Oude Deventerweg, Vijfhuizenweg, Espe- lodijk, Heihuizerweg, Haarlerweg, Helhuizerweg, Haalmansweg, Flistweg, Motieweg, Sparrenweg, Vijfhuizenweg, Oude Deventerweg, Vonderschottenweg, Deventerweg, Doorlopendedijk, Broekweg, Aal tinksweg, Wilhelminaweg, Vrij heidslaan, Keizersweg, Dorps straat, Smidsbelt. De totale lengte van de route is 50 kilometer. Op het gulden, waarvoor een bevrijdings button kan worden terug verwacht. De route voert voornamelijk over de Borkeld en het Elsenerveld. 's Avonds wordt ter afsluiting van het totale programma in De Kandelaar een oecumenische dienst gehouden. Zoals in het programma is te zien zijn de meeste activiteiten in het kader van de Bevrijdingsfeesten gratis. Daarvoor zijn natuurlijk in de eerste plaats al de donateurs (zo'n 1200 in getal) verantwoorde lijk. Maar ook de gemeente Holten en verschillende bedrijven en in stellingen maakten het geheel fi nancieel mogelijk. We noemen in willekeurige volgorde: Klein Vel- derman BV, Bouwbedrijf Koop- Dolle pret tijdens de Volksspelen man BV, Rabobank, Holtens Nieuwsblad, U-Vlees BV, fa. Vrug- gink De Biester, Jongman Holten BV, Nido-Universal BV, O AD Hol ten BV, Bar-dancing De Waag, Wa terloo BV, Het Bonte Paard BV en Dikkers Supermarkt BV. Voor de Stichting Viering Natio nale Feestdagen is het op 6 mei nog niet gedaan. Op zaterdag 11 mei staat er een grote verbranding van al het materiaal dat is gebruikt voor de straatversieringen op het programma. De plek daarvoor is nog niet bekAd, maar de stichting zou in ieder geval graag zien dat iedereen de versieringen tot vrijdag 10 mei zou laten staan. zaal Irene waar OCH een gratis voorstelling geeft van het toneel stuk Beloofd is Beloofd. Een platte landskomedie in drie bedrijven die tot ongeveer 21.30 uur duurt. Voor vervoer kan worden gezorgd (tel. 6 25 05). Ook de toegang tot de aula van de Scholengemeenschap is gratis. Daar speelt vanaf 20.30 uur het dansorkest De Vulcano's. Hopelijk laten alle Holtenaren de feestelijk heden in hun eigen straat of buurt even voor wat ze zijn, om er een echt Holtens bal van te maken. 1 mei Op woensdag 1 mei is het enige programmapunt de Bevrijdings loop, maar dat belooft dan ook een spectaculair evenement te worden. Met de bekende Holtenaar Jan Nik- kels als speaker wordt het publiek live op de hoogte gehouden van deze stratenloop over 1250,3500 en 8000 meter, die door de afdeling At letiek van de Sv Holten wordt geor ganiseerd. Alle Holtense coryfeeën hebben laten weten van de partij te zijn. Voor elke deelnemer ligt er een bevrijdings-button aan de finish op het Smidsbelt. Tijdens de Bevrij dingsloop worden de prijzen uitge reikt voor de straatversieringen. 2 mei Op donderdag 2 mei viert de nos talgie hoogtij in en rondom Holten, Om 18.45 uur starten bij de sport hal aan de Keizersweg historische motoren voor een Veteranenrit door Holten en de verschillende buurtschappen. Achtereenvolgens worden de Beuseberg, de Zuurberg, Twenhaarsveld, de Borkeld, Hol- Smidsbelt kunnen de motoren wor den bezichtigd. Daar begint om 21.30 uur ook een braderie met me dewerking van de Holtense Boe- rendansers en de Houthakkerska pel van HMV. 3 mei Op vrijdagavond 3 mei om 20.00 uur treden alle Holtense koren aan voor een gezamenlijk gratis koren- concert, waarbij in het kader van de Bevrijdingsfeesten zoveel moge lijk het lichtere genre zal weerklin ken. 4 mei Uiteraard is zaterdag 4 mei be stemd voor de herdenking, 's Mor gens gebeurt dat op de Canadese Begraafplaats op de Holterberg waar, naast de leerlingen van de hoogste klassen van de Holtense la gere scholen, de Canadese gasten en him gastgezinnen en andere ge nodigden ongetwijfeld veel Holte- naren de gevallen Canadese solda ten komen herdenken. Na een her denkingsdienst in de NH kerk vindt de Stille Tocht naar het mo nument aan de Molenbelterweg plaats. Het organiserend comité roept alle Holtenaren op 's avonds de vlag halfstok te hangen. 5 mei Die vlag kan de volgende dag weer in top wanneer op 5 mei de laatste activiteit in het kader van de bevrijdingsfeesten wordt afge werkt. Aan de hand van foto's heeft de Wielervereniging Holten een 20 kilometer lange gezinsfietspuzzel- tocht uitgezet waaraan tussen 13.00 uur en 15.00 uur kan worden begonnen. Het inschrijfgeld is 1 Aan de oud-strijders In het Holtens Nieuwsblad van 14 maart j.l. hebt u wellicht onze op roep gelezen om met de feest- en gedenkdagen 30 april en 4 mei onze gelederen te komen versterken. Op de vergadering van 26 maart is een besluit genomen om voor zover mo gelijk, elke oud-strijder persoonlijk een uitnodiging te doen toekomen. De moeilijkheid is echter, dat er van de oud-strijders geen lijst met namen is. Daarom gaat deze uitno diging ook via het Holtens Nieuws blad, zodat die oud-strijders en In- dië-strijders die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen toch evenzeer welkom zijn. Als u mij even belt, tel. 6 15 10 krijgt u alsnog een persoonlijke brief uitge reikt. Hoewel het totale feestprogram ma op deze pagina is vermeld, ne men we de vrijheid u te attenderen op enkele punten die voor ons als oud-strijders en verzetsmensen van belang zijn. Het bestuur van de Stichting Viering Nationale Feest dagen stelt het zeer op prijs om bij de opening welkom te mogen he ten: alle oud-strijders, Indië-strij- ders en de mensen van het verzet en Binnenlandse Strijdkrachten. Van uit bovengenoemde Stichting is er ook voor alle oud-strijders, Indië- strijders, verzet en Binnenlandse Strijdkrachten een uitnodiging, om op dinsdag 30 april als groep aanwezig te zijn bij de optocht. De groep zal kollektief opgesteld wor den, op een platform naast het bor des van het gemeentehuis. Aan de andere zijde worden de Canadese gasten opgesteld. .We ervaren het als een eer, aan deze uitnodiging gevolg te geven met een zo groot mogelijk aantal. Daarom stellen we uw komst bijzonder op prijs. U wordt op dinsdag 30 april om 13.45 uur op het plein bij Supermarkt Wansink verwacht. By de herdenkingen op zaterdag 4 mei zijn we betrokken door het leggen van kransen. Zaterdagmor gen om 10.45 uur verzamelen aan de ingang van de Canadese be graafplaats, zodat we gezamenlijk het ereveld betreden en ons opstel len. De kranslegging is geregeld en wordt gedaan door de twee oudste oud-strijders, de heren D. J. Wan sink en J. W. Jansen, 's Avonds is er de herdenking in de NH kerk om 18.45 uur met aansluitend de stille tocht, naar het monument aan de Molenbelterweg. Vertrek vanaf de De herdenking in 1983 kerk om 19.40 uur. De kranslegging is eveneens geregeld en opgedra gen aan de heren C. Knijff (namens het verzet) en Schuiterd namens de Indiëstrijders. Ook zal door de Ca nadese veteranen een krans wor den gelegd. Beste vrienden, bij sommige acti viteiten geeft ook een aantal een indruk van onze betrokkenheid, by gebeurtenissen. U begrijpt...ook hier is dit van belang. Geef aan deze uitnodiging gevolg... stel ons niet teleur. Al is het alleen maar als blijk van waardering en gastvrijheid voor de overgekomen Canadese ve teranen, die deze dagen in ons mid den zijn. Mogen wij op u rekenen? Met hartelijke groet D. Beldman De tentoonstelling van de Oud heidkamer Hoolt'n en de heren M. Hols en H. Steunenberg begint nu duidelijk vaste vormen te krijgen. Dit betekent echter nog niet dat de organisatie tevreden is met het aanbod van de bevolking. Zij roept hierbij de Holtenaren nog eens op eens rond te kijken of men voorwerpen heeft die stammen uit de periode 1940-1945. Gevraagd worden onder meer: fo to's uit de oorlog, maar ook foto's van byv. boerderijen en gebouwen die in de oorlog vernield zijn. Ook zijn er uit die tijd veel humorkaar- ten. Wie heeft er nog wat? Alles in bruikleen. De opzet van de tentoonstelling is in vieren te splitsen. De oudheid kamer Hoolt'n heeft zich beschik baar gesteld om, voor zover moge lijk, het leven van de Holtenaar in de uit te beelden. Dit gebeurt door middel van enkele'taferelen, waar bij de bezoeker kan zien hoe het er toen in de keuken toeging en hoe de radio werd beluisterd. Verder wil men graag een beeld geven van ge bruiksvoorwerpen die men nodig had om bijv. rogge te malen, zelf stroop te maken van suikerbieten, Ook in Okkenbroek wordt de ko mende week volop gevierd dat ons land veertig jaar geleden werd be vrijd. Het programma voor Konin ginnedag en voor de herdenking en de viering van de bevrijding vindt u hieronder. 30 april Koninginnedag 13.00 uur: vijf kamp, zo genoemd omdat vijf ploegen in het strijdperk treden. De zeven spelen worden muzikaal ingeleid door de fan fare „Beatrix", met medewerking van majorettes, 20.00 uur: Gezellige avond met de prijs uitreiking en gelegenheid tot dansen o.l.v. het duo „De rodo's. zaterdag 4 mei, algemene dodenherden king. Vanaf kwart voor acht (19.45 uur) kunt u zich bij de stoet aansluiten die van beide richtingen naar de Okken- broekse kerk ioopt (kruispunt Öerdij- k/Okkenbroekerveldweg, splitsing Oer- dijk/Koerselmansweg). Na de stilte voor de kerk, volgt een gevarieerd program ma in de kerk met o.a. muziek en voor dracht van plm. 30 minuten. zondag 5 mei 09.30 uur: Oecumenische kerkdienst ter herinnering aan de be vrijding. Na afloop van de dienst (plm. 10.45 uur) wordt voor het dorpshuis „Ons Centrum" het bevrijdingsvuur ontstoken, gebracht door enkele Okken- broekse marathonlopers vanuit Wage- ningen. Daarna kunt u in het dorpshuis koffie drinken. Tussen 14.00 en 15.30 uur Starten voor de fietspuzzeltocht bij het dorpshuis per tweetal. Voor kinderen tot ca 10 jaar activiteiten in het Dorpshuis. dinsdag 7 mei van 14.00-17.00 uur: Fees telijke bejaardenmiddag ter herdenking van de bevrijding waarbij ds. en mevr. Bartlema waarschijnlijk aanwezig zul len zijn. woensdag 8 mei van 14.00-16.00 uur: In Ons Centrum bazar, waarvan de op brengst bestemd zal zijn voor de Anne Frank Stichting. Jong en oud van harte welkom. vrijdag 10 mei: 14.00-15.00 uur Voorstel ling Poppentheater Tam-Tam. Een bar- becuefeest op het sportveld achter Ons Centrum voor „jongeren" vanaf 12 jaar. Het feest begint om 20.00 uur en tijdens dit feest zal de rockgroep Seeond-Ten optreden. Vlees en drank zijn tegen re delijke prijzen verkrijgbaar en de toe gang is gratis. Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de grote zaal van Ons Centrum. Het bestuur van de Stichting Viering Nationale Feestdagen heeft, gemeend Amnesty Inter national te moeten betrekken bij de viering van ons 40-jarig bevrijdingsfeest. Hel is niet al leen een goede, maar ook een - enigszins - logische gedachte. Na de Tweede Wereldoorlog zijn in tal van landen de democrati sche regeringsvormen, on danks de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, op drift geraakt en vervangen door dictaturen, met al de desastreu ze gevolgen vandien. Amnesty International is als het ware geënt op die verkla ring van de mensenrechten en tracht met vreedzame middelen op te komen voor hen, die om der vrille van hun geloofs- of ge wetensovertuiging worden ge vangen gehouden, gemarteld en vervolgd. Amnesty Internatio nal is daardoor een verlengstuk geworden van de bevrijdingsge dachte. Zij doet haar werk vol komen onafhankelijk van welke overheid dan ook en beschikt over geen andere middelen dan van particulieren. Vandaar dat het zo prettig is, dat leerlingen van de Scholen gemeenschap Holten een deel van de opbrengst van hun the- maweek aan Amnesty geschon ken hebben en dat het bestuur van de Stichting Viering Natio nale Feestdagen ons nu wil la ten delen in de opbrengst van de penning, die ter gelegenheid van deze herdenking is gesla gen. De opbrengst is bestemd voor geloofs- en gewetensge vangenen en hun familie in Po len en de Filippijnen. De werkgroep Holten zal tij dens de bevrijdingsfeesten van 29 april tot en met 4 mei in de aula van de Scholengemeen schap Holten naar buiten tre den met een videofilm over het werk van Amnesty Internatio nal, door verspreiding van lec tuur en door het verstrekkenv van mondelinge inlichtingen over haar doelstellingen. Er zal dan tevens gelegenheid zijn om brieven te schrijven voor gevan genen in de Filippijnen, Polen (zo mogelijk), Oost-Europa en eventueel andere landen, die op gespannen voet staan met hun eigen burgers. Op deze vrijze kan ons bevrij dingsfeest ook in het teken staan van Vrijheid, Vrede en Gerechtigheid. De Werkgroep Amnesty Inter national Holten brood te bakken en het kamen van boter. Een vraag aan de bevolking is ook, wie er nog weet hoeveel suiker bieten er nodig waren voor een pondje of twee stroop. En wie heeft nog ergens andere recepten uit die tijd, om op deze manier toch nog iets anders op tafel te krijgen dan aardappels en bonen. M. Hols en H. Steunenberg tonen hun verzameling van oorlogstuig, uniformen, foto's, pamfletten, enz. Verder is er een expositie te zien van de Anne Frank Stichting. Door de afeling Holten van Amnesty In ternational wordt een stand ver zorgd, waarin men voorlichting en informatie geeft over het werk van Amnesty, dat in de Holtense feest- week als thema de landen Polen en de Filippijnen heeft. Amnesty is door de Stichting Viering Nationa le Feestdagen gevraagd omdat (ook al is Nederland 40 jaar vrij) de wereld nog steeds in oorlog is en dagelijks de van de expositie (die in de Scholengemeenschap Holten gehouden wordt) zijn: 30 april van 10.00 uur tot 12.00 uur. 1 mei van 16.00 uur tot 18.00 uur en 19.00 uur tot 21.00. 2 mei van 16.00 uur tot 18.00 uur en 19.00 uur tot 21.00 uur. 3 mei van 16.00 uur tot 18.00 uur. 4 mei van 15.00 uur tot 17.00 uur. 5 mei van 12.00 uur tot 15.00 uur. De Oudheidkamer Hoolt'n is te bereiken onder de volgende tele foonnummers: M. Bosman-Vrug- gink (6 33 19), J. Smale (6 32 56), H. Koopman (6 22 73), H. Koopman (C 17 36). rtfii Maandag 29 april 20.00 uur: Opening van de festi viteiten in de aula van de scho lengemeenschap Holten - officiële opening, door burge meester van Rappard -muziek van het Koninklijk Symphonie-orkest Cecilia - presentatie van de herden kingspenning - start van de aktie voor Amnes ty International -opening van de tentoonstel ling van de Oudheidkamer Hol ten (deze avond is alleen toeganke lijk voor genodigden) Dinsdag 30 april 9.00- 9.30 uur: Aubade voor het gemeentehuis. 10.00-11.00 uur: Poppenkast voor de kleuters in het voorma lig gymnastieklokaal aan de Dorpsstraat (achter de Amro- bank). Gratis toegangskaarten zijn verkrijgbaar op de kleuter scholen. 9.30-10.30 uur: Puzzelzoek tocht voor de lagere-school- jeugd. schooljeugd. Gratis deel nemerskaarten zijn verkrijg baar op de lagere scholen. 9.30-13.00 uur: Diverse activi teiten in het centrum van het dorp door Holtense verenigin gen. 13.30-15.30 uur: Bevrijdingsop tocht (route: Waagweg, Sta tionsstraat, Dorpsstraat, Kei zersweg, Vrijheidslaan, Wilhel- minastraat, Larenseweg, Pasto riestraat, Rietmolenstraat, Oranjestraat, Noordenberg straat, Waardenborchstraat, Vixseboxsestraat, Kolweg, Noordenbergstraat, Oranje straat, Dorpsstraat, Stations straat). 15.30-17.30 uur: Volksspelen op de Kalfstermansweide en prijs uitreiking van de puzzelzoek tocht en van de bevrijdingsop tocht. 19.00-21.30 uur: Toneelvoorstel ling van OCH voor de oudere Holtenaren in gebouw Irene. Toegang gratis. 20.30-24.00 uur: Oranje/Bevrij dingsbal in de aula van de scho lengemeenschap Holten. Toe gang gratis. Muziek: de Vulca no's. WoensdagJ mei: 18.00-20.00 uur: Bevrijdings loop in het centrum van het dorp over 1250,3500 en 8000 me ter (parcours: Smidsbelt, Tuin straat, Rietmolenstraat, Pasto riestraat, Larenseweg, Smids straat, Smidsbelt). Tijdens de bevrijdingsloop vindt op de Smidsbelt de prijsuitreiking van de straatversiering plaats. Donderdag 2 mei: 19.00-20.30 uur: Veteranenrit met oude motoren door het dorp en de buurtschappen, eindpunt is de Smidsbelt. 19.30-21.30 uur: Braderie op de Smidsbelt m.m.v. de Holtense Boerendansers en de Holtense Houthakkerskapel. Vrijdag 3 mei: 20.00-22.00 uur: Korenconcert van de Holtense koren in De Kandelaar, m.m.v. H.M.V. Zaterdag 4 mei: 11.00-12.00 uur: Herdenking met de hoogste klassen van de lagere scholen, de Canadezen, de gastgezinnen en andere ge nodigden en belangstellenden op de Canadese begraafplaats. 18.45-20.15 uur: Herdenkings dienst in de Ned. Herv. Kerk, m.m.v. Erna Fransen: „Muzika le Overdenking". Aansluitend de Stille Tocht naar het monu ment op de Molenbelterweg. Zondag 5 mei vanaf 13.00 uur: gezinsfietspuz- zeltocht voor het gehele gezin. Afstand 20 km. Er kan gestart worden tussen 13.00 en 15.00 uur bij de sporthal. 19.00-20.00 uur: Oecumenische kerkdienst in De Kandelaar.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 5