Holten is blij met Waterloo BV Recreatiewerk deze zomer weer present in tent Dit had ik nooit verwacht" Kerkdiensten OP BEZOEK BIJ... Cursistes Dagmavo bezochten Amsterdam Zending HOLTENS NIEUWSBLAD Gevonden voorwerpen BQBA autobedrijf BV. SCHADEREGELING CARROSSERIEWERK SPUITWERK IAN MEIJER BO lUWKUNBIGE GARAGE SCHUPPERT BV BOLSENBROEK Ingezonden Burgemeester van Rappard: DONDERDAG 25 APRIL 1985 Een prachtige ereboog van de naaste buren met „Welkom" erop sierde de hoofdingang van het fabriekscomplex Waterloo BV aan de Industrie straat. Onder grote belangstelling werd Waterloo officieel geopend door burgemeester mr. W. L. F. C. Ridder van Rappard. De directeur van het bedrijf, de heer J. Hurink sprak een woord van welkom tot het college van B. en W. en de ongeveer 200 genodigden uit Nederland, België, Duits land, Oostenrijk en Engeland „om te delen in de vreugde die Waterloo met de vestiging in Holten ten deel viel". Mr. van Rappard hield hierna een toespraak waarin hij Waterloo wel kom heette. De vestiging in Holten betekent uitbreiding van de ver schillende soorten werkgelegen heid. Een bedrijf dat in vijfjaar ver dubbelde in omvang biedt perspec tieven voor de toekomst. Waterloo is een goede buur voor de buurt i.v.m. met de milieuvriendelijke produktiewijze en wellicht zal de buurt blij zijn dat andere plannen (de voormalige centrale bakkerij De Halm verbouwen tot Dorps huis) geen doorgang vinden. De komst van Waterloo bewijst dat een kleine gemeente zonder extra faciliteiten als IPR of de status sti muleringsgebied toch attractief is. De komst van Waterloo bewijst ook dat er méér moet zijn dan de aan wezigheid van stimuleringsmidde len wil een gemeente als vestigings plaats aantrekkelijk zijn. Holten heeft uitstekende infrastructurele voorzieningen E8/al) twee scholen gemeenschappen, prima sportfaci liteiten, recreatiemogelijkheden en een meer dan een ideale woonom geving. Kortom voorzieningen een veel grotere gemeente waardig waar we dan ook trots op zijn". Omdat de geschiedenis van Wa terloo BV evenals die van Holten door brand werd bepaald bood Van Rappard de Prent van de brand van Holten aan. Dankwoord Als antwoord op de toespraak van mr. Van Rappard bracht de heer Hurink dank aan b en w die zich met hun ambtenaren hebben ingezet om „ons te laten vestigen in Holten en dat mogelijk te maken in een zeer kort tijdsbestek". Hurink dankte verder allen die met totale inzet aan de bouw hebben meege werkt en bood aan mr. Van Rap pard een fraaie ets aan van de Hol- tense kunstenaar Kees Stoop. Aan mevr. Van Rappard-Buitenhuis werd een prachtig handboeket aan geboden. Na de officiële opening was er gelegenheid om het bedrijf te bezichtigen en hiervan werd on der het genot van hartige hapjes en drankjes druk gebruik gemaakt. Het bedrijf in Holten heeft een be bouwde oppervlakte van 3300 m2, op 5500 m2 grond, waarvan 400 m2 kantoren en 120 m2 testkamer en instrumentenruimte. Het grootste deel werd gekocht van de heer H. Klein Velderman (eigenaar van voormalige broodfabriek De Halm) en de fam. Ten Velde. Momenteel zijn er 41 vaste en 8 ingeleende ar beidskrachten werkzaam, exclu sief het kantoor in Hamburg. Wat betreft kantine en sanitaire voorzieningen is een personeelstoe name met 50% mogelijk. De direc tie heeft zich verzekerd van goede uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst. SCHADEAFDEUNG Stationsdwarsweg 19, 7461 AR Rijssen TEL. 05480-1 30 24 VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE bouwkundige tekeningen, ontwerpen, beton- en staal tekeningen en berekeningen, begrotingen, toezicht en voorbereidende werkzaamheden. Stokkumerweg 2, 7475 MT Markelo. Tel.: 05476 Het recreatiewerk van de gezamen lijke kerken in Hotten zal ook deze zo mer weer present zijn in de grote re creatietent op de Borkeld. De eerste vergadering met de toekomstige te amleden is er al geweest en een voor lopige indeling voor de totale periode 1985 is gemaakt. Ook voor het invul len van het programma zijn de voor bereidingen al in volle gang. Het recreatiewerk begint dit jaar op zaterdag 29 juni en wordt op zon dag 25 augustus besloten met een kerkdienst. In totaal zijn 16 teamle den en twee pastorale medewerk sters bij het recreatiewerk betrok ken. Voor de eerste drie periodes van twee weken gaf de invulling van de teams geen problemen, maar voor de laatste periode zijn de teams nog niet geheel samenge steld, omdat deze twee weken bui ten de Holtense vakantieperiode valt. Het pastorale werk zal dit sei zoen voor rekening komen van Bea v.d. Brinke en Mieke Groen. Indien daar prijs op gesteld wordt zullen de pastorale werksters ook op de campings werkzaam zijn dit jaar. Voordat het werk van start gaat, zal de kiosk van binnen en van bui ten een grondige opknapbeurt krij gen. Ook het (strip)boekenbestand heeft een opknapbeurt nodig. Ge durende de zomermaanden maakt de jeugd veelvuldig gebruik van de kiosk voor het lezen van de Donald Duck, Pep, Lucky Luke en andere striphelden, zodat aan het eind van het seizoen de bladen eenvoudig weg stukgelezen zijn. De recreatie- commissie doet dan ook .een op- - roep om stripboeken die men kan missen voor de kiosk beschikbaar te stellen. Ofschoon het recreatiewerk in ren van harte welkom om aan de eerste instantie is opgezet voor de gens, koffietafel, speurtochten etc. vakantiegangers, zijn ook Holtena- mee te doen. Vrijdag 19 april gingen achten vijftig dames van de Dagmavo voor Volwassenen te Holten (een nevenvestiging van de SG 'Mid den-I Jssel' in Deventer) een dagje naar Amsterdam. De reis werd ge maakt per trein. In Amsterdam kon iedere deelne mer zijn eigen programma samen stellen. Grote belangstelling was er voor de afgesproken rondleiding Ze is er nog steeds een beetje beduusd van wanneer we haar opzoeken in Kapsalon Willy. Maandagavond 15 april behaal de kapster Annelies Karkdijk uit Holten in Zwolle het kampi oenschap van de Technische Club Zwolle e.o. Temidden van zo'n dertig dames- en tien he rencollega's werd haar bruids kapsel als het fraaist beoor deeld. „Dit had ik nooit verwacht" vertelt ze nog steeds nagenie tend. „Vorig jaar was ik derde geworden bü het knippen en föhnen en dat vond ik al een hele prestatie. Nu moesten we een bruidskapsel verzorgen, waar bij je zelf voor een trouwjapon, handschoenen, een bruidsboe ket en een corsage moest zor gen. Ik heb een 23-jaar oude trouwjurk van mijn tante ge bruikt. Die kwam net iets over de knie wat een heel apart effect gaf. Natuurlijk zijn we lang met de voorbereiding bezig geweest. Twee maal in de week werkte ik met modellen, waaronder Marit Fokkema die als model mee ging naar Zwolle. Zelfs de zon dagmiddag voor het kampioen schap hebben we nog geoefend. Ach ja, naast mijn werk is het kappersvak ook mijn hobby. Ik wil er ook zeker mee doorgaan. De trains te rs in Zwolle vonden ook dat ik dat beslist moest doen. En mijn vriend stimuleert het ook. Evenals mijn baas Wander Drent jr. Die heeft mij ook naar die Technische Club gestuurd. Dat waardeer ik enorm. Daardoor blijf je bij in je vak. Bovendien wordt je hier enorm vrijgelaten. Je weet wat je wel en niet kan. Ik zit nu negen jaar in het vak. Vanaf oktober 1983 bij Salon Willy. Ik heb altijd kapster wil- len worden. Je bent lekker met mensen bezig en het doetje ple zier wanneer je mensen netjes de deur ziet uitgaan. Bovendien krijg je een band met de klant. Vooral in in Holten. Ik heb o.a. in Deventer, Lochem en Rijssen gewerkt, maar hier bevalt het me toch het best. Het is in een dorp toch allemaal wat gemoe delijker en dat ligt me wel. Nee, als ik het niet leuk had gevon den was ik er nooit zo lang mee door gegaan. Een voordeel is wel dat ik niet jong getrouwd ben en geen kinderen heb. Je ziet vaak dat meisjes het vak dan opgeven". Terwijl op de drukke vrijdag middag alweer een nieuwe klant op de vaardige handen van An nelies zit te wachten, vertelt ze nog even hoe dat nou precies in zijn werk ging bij die prijsuitrei king in Zwolle. De fraaie wissel beker en de beker voor de eerste plaats staan in de salon nog te prijken als een tastbaar bewijs van die zenuwslopende avond. „Het is inderdaad een hele ze nuwachtige en spannende toe stand. Vooraf had ik getekend voor een derde plaats zoals vo rig jaar. Ze gaan bij de uitslag van de vijfde naar de eerste plaats. Toen ze bij nummer twee waren had ik de hoop op een ere- plaatsje al opgegeven. Toen hoorde ik opeens mijn eigen naam. Nou, ik sprong een gat in de lucht. Evenals mijn baas na tuurlijk. Die wisselbeker met mijn naam erin laat ik zeker ko piëren. Dan kan ik hem altijd voor mezelf houden, want om hem nou drie keer achter elkaar te winnen Ujkt me wel erg moei lijk". „Ze is supergek van het vak" voegt Wander Drent jr. er trots aan toe. Maar dat hadden we zelf al lang gezien. door het Koninklijk Paleis. Wie dacht hier een glimp op te vangen van het koninkrijk gebeuren had het mis. Dit voormalige Raadhuis van de stad Amsterdam bevat wèl een groot aantal kunstwerken uit voorbije tijden. Na dit bezoek ging een eveneens grote groep naar de Effectenbeurs. De economiecursisten konden hier hun hart ophalen. 's Middags vonden de dames el kaar terug in het Rijksmuseum of in de Hortus Botanicus van de Uni versiteit van Amsterdam. Bij de eerste activiteit ging de route langs schilderijen uit de Middeleeuwen en de zeventiende eeuw. De cursis ten van het vak 'textiele werkvor men' die ook kunstgeschiedenis krijgen, genoten evenals de andere kunstminnaars van de uitleg van de enthousiaste rondleidster. Ge lijktijdig waren de biologiestuden ten en de dames met 'groene vin gers' bezig in de tropische kassen van de Hortus hun kennis op dit gebied uit te breiden. Het spreekt vanzelf dat de biologen 's ochtends in Artis werden gesignaleerd. De cursisten van het vak 'textiele werkvormen' hadden het heel erg druk, omdat ze ook nog een kijkje wilden nemen bij de verschillende 'Galeries' die voor dit vakgebied zoveel te bieden hebben. TOYOTA Schuppert De garantie voor service -en kwaliteit Off. Toyota-dealer vöor Holten-Bathmen eo. Oranjestraat 30 r~Teï. Ö5483-6 1*3 63~- Markelo - Tel. 19 07 Ned. Herv. kerk: 9.30 u. ds. H. J. Ekker m.m.v. kerkkoor. 19.00 u. ds. W. Vons. Uitgangscoll. alg. diaconale doeleinden. Oppasdienst: mevr. Teeselink- Scheperboer en Ariëtte Groen,. 9.30 u. jongerendienst in „Ire ne". Diessenplas: woensdag 1 mei 19.30 u. ds. W. Vons. Geref. kerk: 9.30 uur de heer H. Brethouwer van Aalten, 19.15 uur ds. H. Lijesen van Hattem. In beide diensten is de le coll. voor binnenl. en werelddiaco- naat en de 2e voor rente en aflos sing. Kindernevendienst: klas 1 o.l.v. mevr. J. Stam-Slotboom, klas 2 o.l.v. mevr. T. Heusiiikveld- - Hulsman, Oppasdienst: (nevr. Scholman- Kolkman, mevr. T. St$m-Bos- schers, mevr, Beldman-Bel- tman (res.), Hetty Beldman en Anita Stam. R.K. kerk: 10.00 uur heilige mis in gebouw „Irene". Dijkerhoek: 9.30 uur Ids. W. Vons. Uitgangsöoll. alg. diaco nale doeleinden. Okkenbroek: 10.00 uur ds. G. Boüman. Uitgangscoll. voor Kerkvoogdij. Nieuw Heeten: zatetdag 19.00 u. zondag 8.00 en 10.00 uur. Arts: W. R. van Couwelaar, Keizersweg 32, tel. 05483- 6 35 53. Spreekuren: 11.00 u. en 16.00 u. Wijkverpleging: dienst: 25/4 t.e.m. 2 mei: zr. J. Roelvink, tel. 05700-1 24 25. Spreekuur wijk verpleegkundige alle werkda gen van 13.30-14.30 uur. Gaar- denstraat 29, tel. 6 14 36. Tevens dan afhalen en terugbezorgen van magazijnartikelen. Diëtiste spreekuur (op afspraak elke le en 3e dinsdag van de maand). Tandarts: J. Webbink, de Ruyterstr. 19, Rijssen, tel. 05480-1 4140. Spreekuur voor spoedgevallen: 17.00-17.30 u. Dierenarts: (ook voor kleine huisdieren) W. C. C. Wamelink, Houtweg 18, tel. 05483-6 20 04. S. Minnema, Oude Deventër- weg 7, tel. 6 28 35, tel. spr. uur 8- 9 u. P. E. Helthuis, Dorps- str. 63a, tel. 6 33 77, b.g.g. 05759- 22 22 (ook voor paarden). Kleuter zuigelingenbureau: Gaardenstraat 29 op afspraak. Fysiotherapie: alle werkdagen wijkgebouw Stichting Kruis werk, Gaardenstraat 29. Stichting Maatschappelijke DienstverJ. Midden-Overijssel, Gaardenstraat 29, tel. 6 27 84. Voor maatschappelijk werk, ge- zins- en bejaardenverzorging. Spreekuur maandag t.m. vrij dag 8.30-9.30 uur en volgens af spraak. Ziekenfonds: spreekuur vrijdag van 8.30-10.00 uur in het Groene Kniisgebouw, Gaardenstraat erl volgens afspraak. Ziekenvèrvoer: 00 11 of dienst doende arts 05483-6 35 53. Open bejaardenwerk: inlichtin gen tel. 05483-6 12 01 of 6 15 17. Energiebedrijf: storing elektri- citeits- en gasvoorziening mel den bij gem. enérgiebedfijf. Tel. 05483-6 18 14. Politie: 05483-5 13 52 of 6 26 55. Na 18.00 uur bellen 038-97 12 34. Brandweer: tel. 00 11 (dag en nacht). Donderdag 25 april 19.45 uur sluitingsavond van het seizoen van de HVG „Ora et Labora" in gebouwIrene". 20.00 uur Jaarlijkse ledenverga dering Vereniging Protestants C'nr. Onderwijs te Holten in „De Schakel" 20.00 uur Bijeenkomst afd. Dijk erhoek v.d. Ned. Bond van Plat telandsvrouwen in „Het Bonte Paard". Onderwerp „Hoe werkt de raad?" Vrijdag 26 april 20.00 uur Officiële opening van clubhuis „De Bergvliegers" door wethouder H. Rustebiel. Zaterdag 27 april 20.00 uur „Lenteconcert" Hol tense Muziekvereniging „HMV" in sporthal 't Mossink. Zondag 28 april „Labelrit" de Bergruitertjes, de Bergrijders en Stichting Paard rijden Gehandicapten- Start vanaf 11.00 uur bij clubgebouw aan de Borkeldweg. Dinsdag 14 mei Jaarlijks „Lente-uitstapje" Be jaardensociëteit Holten naar Nijmegen (zie ber.). Gevonden: geneesmiddelen pas t.n.v. te Booy-Daniëls, drie sleutels aan hanger, één sleutel „Silca", een bankbiljet. Verloren: een gouden medail lon met vier fotootjes, een gele broodtrommel met „spin", een plastic boodschappentas met daarin o.a. tijdschriften, sleu tels en een geldbedrag. (In de trein achtergelaten op 17 april omstreeks 20.00 uur) een foto in enveloppe, een groene dames- portemonnaie met inhoud, een polaroid zonnebril, een zwarte herenfiets merk Gazelle, een le ren fietstas, een gouden pen, een gouden armband, een trou wring 19-12-1984 „Erica", drie sleutels nr. 810 en een Hondas- leutel nummer 318, een bruine map met autopapieren. Weggelopen dieren: een En gelse Foxterrier wit met bruin, een wit/grijze pauw (hen), een licht gestreepte poes met rood halsbandje. Geboren: Esther dv J.FM Mar- kenstein en M W J Eggenhuizen Ondertrouwd: J. Eshuis, oud 31 jaar, Rijssen en: B. T. Heusink- veld, oud 20 jaar, Holten; T. W. Beker, oud 27 jaar, Holten en: G. J. van Heun, aud23jaar, Holten. Overleden: A Meuleman, oud 75 jaar (overl. te Gorssel); H J Ste- vens-Landuwer, oud 81 jaar (overl. te Deventer); Z Paalman- Brinkman, oud 79 jaar (Overl. te Deventer). In het interview met mij in het Hollens Nieuwsblad van 18 april is hier en daar een schoon heidsfoutje geslopen. Zoudt U er één willen rectificeren? Het gaal om het volgende: Spre kend over de vierde fase van de zendingsgeschiedenis, namelijk die van de wederzijdse assisten tie, zou ik hebben gezegd, dat de kerken in de derde wereld geen theologische assistentie meer nodig hebben. Dat is niet juist weergegeven. V/at ik bedoeld heb te zeggen is: kerken in de derde wereld vragen, niet altijd in de eerste plaats tfiéotogische assistentie. Het kan zijn, dat zij bijvoorbeeld prioriteit geven aan de gezond heidszorg. Veel kerken vragen intussen wel degelijk om theolo gische assistentie, en daarom worden door de Zending uitge zonden: docenten voortheologi- sche opleidingen en mannen en vrouwen voor het vormings- en toerustingswerk. Daarom stel len wij ook stiidieb'éützen be schikbaar voor theologiestu denten, enz. Ds. L. de Vrijer.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 3