Holtens Nieuwsblad, Hoog bezoek voor Bos.... Nieuw repertoire HMV opLenteconcert Dijkerhoek startplaats Molenfietsdag 11 mei Persleiding Dijkerhoek dit jaarnietklaar Deze week Ouderen op stap Nog even reageren Kapster Stoffenshop Annelies Uontvangteenfraaie Zoals u elders in deze krant kunt lezen hebben de organisa toren van de tentoonstelling Holten 1940-1945 al heel wat spulletjes uit de oorlogsjaren in bruikleen gekregen. De oproep in het Holtens Nieuwsblad was wat dat betreft niet voor dove mansoren. Toch zit Miny Bos- man-Vruggink van de Oud heidskamer Hoolt'n nog met een klein probleempje. Op een moment dat de krant nog maar net uit was kreeg zij al een tele foontje van een mevrouw die enthousiast meldde nog wel een jodenster en wat kranten uit die tijd te hebben liggen. En laat ze nou net de notitie van die aller eerste reactie kwijt zijn geraakt. „Ik zou die mevrouw nog terug bellen" vertelt Miny Bosman. „Misschien dat zij nog even wat van zich kan laten horen. Het zou jammer zijn als we met zo'n spontane reactie niets konden doen". Het telefoonnummer van Miny Bosman is 6 33 14. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! J Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/rii betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 Uitgeversmaatschappij Van der LoeffBV 'in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. HBeyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-6 30 22. Advertenties: Gertfertsingel 41, Enschede Tel. 053-32 01 41 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104, Boekelo Tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel. 05483- 6 38 03 Openingstijden redactie, vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewei ker: J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483- 6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal Tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a Tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur. In Bathmen: H. Voogs geerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur. Holtens Nieuwsblad Donderdag 25 april 1985 - 38e jaargang - nr. 17Abonnementsprijs f 34.25 Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 Negen jaar zit ze nu in het vak, maar de fraaie eerste plaats op het kampioenschap van" de Techni sche Club Zwolle is toch wel het mooiste wat kapster Annelies Karkdijk uit Holten heeft meege maakt. Tussen twee klanten door doet ze in de rubriek Op Bezoek Bij het relaas van een zenuwslopende avond in Zwolle. „Ik sprong een gat in de lucht". Afgelopen vrijdag ontving eigenaar Kees Bos van Bos Dierenwereld op de Holtcrbcrg hoog bezoek. Ter gelegenheid van de gereedkoming van het nieuwe hertendiorama, waarover u in het Holtens Nieuwsblad van donderdag 4 april alles hebt kunnen lezen kwam mr. Pieter van Vollen hoven met twee zoons naar Holten om een en ander te bewonderen. Van Vollenhoven, zelf een enthousiast jager, liet zich door Kees Bos uitvoerig uitleggen hoe het nieuwe diorama tot stand kwam. Ook de prinsjes waren erg geïnteresseerd. Pieter Christiaan en Floris staken hun bewondering in ieder geval niet onder stoelen of banken. Uiteraard wilden zij ook de rest van het museum zien. Voor onze fotograaf wilden de koninklijke gasten best even poseren bij de ingang van Bos Dierenwe reld. Ondertussen hebben al tal van bezoekers het Veluwse diorama bewon derd. Het beeldt de liefdesstrijd uit tussen twee herten, waarbij de over wonnene dodelijk gewond achter blijft. De situatie is afgeleid van een waar gebeurd verhaal van het hert Caesar, een van de grootste herten die ooit in het Nationale Park De Veluwe heeft geleefd. Ook hij werd het slachtoffer van een rivaal in de liefde. In het voormalige pand van Stof- fenhuis Otte aan de Larenseweg vestigt zich binnenkort een nieuwe ondernemer. Op vrijdag 17 mei gaan vanaf 08.30 uur de deuren open van Stoffenshop Annelies. Voor de klant zal er weinig van de veranderingen te merken zijn. Het assortiment bestaat uit stoffen en kleinvakartikelen op hetzelfde prijsniveau als voorheen. Het HMV-jubileum jaar start op 27 april a.s. met het Lenteconcert in de Sporthal. Onder leiding van haar nieuwe dirigent de heer Weeink, werd een volledig nieuw repertoire ingestudeerd, bestaand uit vele nieuwe werken en zogenaamde oude tophits. Uiteraard heeft de nieuwe dirigent een andere mening omtrent musiceren, dan zijn voorganger en voor beide partijen was dit aanpassen geblazen aan eikaars ideeën. Snel bleek derhalve al, dat een concert begin maart te vroeg was. Maar door vastbe radenheid en een geweldige inzet van de orkestleden moet het nu lukken. Een compliment is bijvoorbeeld al op zijn plaats, omdat in de twee weken, die volgen na het concert HMV of onderdelen van HMV meewer ken aan diverse evenementen in het kader van 40 jaar bevrijding. Tijdens het concert zullen o.a. ge speeld worden: Dichter und Bauer, Suite in B Flat, Vaudeville Suite en Royal Jubilee. Ook het tamboer korps ontbreekt natuurlijk niet. Voor de laatste keer o.l.v. de heer Schaperclaus brengen zij o.a. ten gehore: Animato, Square Dancers en Young Master. In de heer Scha perclaus verliest het tamboerkorps een vakbekwaam man, die een ge ruim aantal jaren met volle inzet leiding gaf. HMV's jongste, maar zeker niet onbelangrijkste telg, de majorettes en minirettes, treden natuurlijk ook voor het voetlicht. O.l.v. Mar jan Pasop laten de minirettes iets zien op live-muziek van het orkest nl. Twoodledrum. Christien Bak ker technisch verantwoordelijk voor de majorettes hoopt op een goede uitvoering van Sing, Sing, Sing en Sweet Caroline. Muzikaal is zoals u ziet nu alles rond. Ieder een doet zijn best om u een verant woord geheel voor te schotelen. Toch vergeten we een belangrij- Op zaterdag 11 mei zal de molen in Dijkerhoek fungeren als start plaats voor de landelijke Molen fietsdag van de ANWB. Op die dag zorgt de VW Holten samen met de SoWcCo-mcdewerkers ervoor dat de molen draait, dat er een stem- pelplaats wordt ingericht en dat er een hapje en een drankje kan wor den genuttigd. Met de ANWB zijn onderhandelingen gaande om Hol ten ook als startplaats aan te wij zen voor de landelijke Wandelda- gen op 21 en 22 september. Dat werd afgelopen maandag meegedeeld tijdens de jaarlijkse le denvergadering van Holtense VW, waar de overhandiging van de nota de Holten met de Holterberg door NWIT-student Ronald van Vliet aan voorzitter W. J. M. Muller cen traal stond. Afgesproken werd dat over dit onderzoek naar het toeris- treft richt de VW Holten zich al op me in Holten een aparte avond met de uitkomsten van het pas versche de leden zal worden belegd op dins dag 25 juni. Tijdens de vergadering werden de aftredende bestuursleden K. Bos en W. J. Volkmann herkozen en bevond de kascommissie bestaan de uit de heren Van de Maat en Bott de financiële bescheiden in orde. Tevens werd de nieuwe vierkleu- nen rapport van Ronald van Vliet. Daarin worden met name het noor den, Brabant en Limburg en de Randstad als belangrijke doelgroe pen genoemd. Voor het eerst zullen er dit jaar zogenaamde ontvangstochtenden worden georganiseerd voor pas renfolder Holten met de Holterberg aangekomen vakantiegasten. On- gepresenteerd, die in een oplage der het genot van een kopje koffie van 20.000 stuks selectief zal wor- kunnen die vanaf 1 juli elke maan den verspreid tijdens beurzen, op dagmorgen terecht voor informatie aanvraag en op het VW-kantoor. en vragen over Holten. Ook wordt Binnenkort is de VW Holten in dit seizoen weer de mogelijkheid proeinciaal verband aanwezig op geboden huifkartochten door de een beurs in Maastricht waar ook omgeving van Holten te maken. Bij de Holtense Boerendansers optre- voldoende belangstelling vinden dens zullen verzorgen. Wat beurs- die op de dinsdagmiddagen vanaf bézoek en advertentieplaatsing be- eind juni plaats. ke groep HMV-ers. Nooit is deze mensen iets teveel of te gek, inzet, vindingrijkheid, durf en trouw ver enigd in één woord: supporters. Deze groep mensen zorgt voor de benodigde financiën en organiseert de verloting op het concert, want om het geheel draaiende te houden is veel geld nodig. Daarom nog iets over de op 12 april j.l. gehouden lompenactie in het dorp. Het resultaat was bevre digend, maar om diverse redenen heeft nog niet iedereen de lompen mee kunnen geven. Op 10 mei a.s. worden de lompen in de buurt schappen opgehaald en wordt in het dorp een na-zameling gehou den. Als u ons belt halen we de lom pen op 10 mei op. Enkele telefoon nummers zijn: J. Calkhoven 6 33 51, H. Oolbekkink 6 12 20, J. Bluemink 6 16 93 en J. Meijer fi 31 63. oltkn «o>. 18 april 1985 Oproep aan alle Holtenaren. Het zal waarschijnlijk niet nodig zijn, maar toch wil ik u allemaal, jong en oud, uitnodigen deel te nemen aan de festiviteiten ter gelegenheid van de herden king van de 40-jarige bevrijding. Vanaf maandag 29 april tot en met zondag 5 mei, zijn er allerlei festiviteiten en herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd in ons dorp. Een overzicht daarvan treft u elders in dit blad aan. Wij herinneren ons allemaal nog wel de april/mei dagen van 1980. Een prachtig versierd dorp en overal gezel lige plekjes waar het tot laat in de avond "gonsde" van aktiviteit. De 100 Canadese oudstrijders die toen te gast waren in Holten hebben daar een onvergetelijke in druk aan overgehouden. Dit jaar komen er weer Canadese oudstrijders en wellicht is het over 5 jaar niet meer mogelijk grote aantallen van deze bevrijders bij ons feest te betrekken. Daarom, maar ook voor onszelf, nodig ik u gaarne uit dit feest mee te beleven. Een feest dat wij mogen vie ren in vrijheid, in dankbare herinnering aan hen allen, geallieerden en landgenoten, die dit mogelijk hebben gemaakt! De burgemeester van Holten, W.L.F.C. van Rappard. Op dinsdag 14 mei gaan de oude ren van de Holtense bejaardenso ciëteit op stap. 's Morgens om 8.30 uur vertrekt men per bus vanaf De Diessenplas en gebouw Irene voor een dagreis richting Nijmegen. Daar staan op het programma: een rondvaart over de Waal, een bezoek aan het Keukenmuseum en aan de Ooypolder waarna in Berg en Dal wordt gestopt voor het middag maal. De middag is uitgetrokken voor een bezichtiging van de bier brouwerij in Malden. Verwacht wordt dat men om 18.30 uur weer in Holten terug is. De kosten van deze dag bedragen f 50,-. Opgave bij de VW Holten (tel. 6 15 33) voor 5 mei a.s. Op dinsdag 23 april staat eerst nog de maandelijkse bijeenkomst in De Kandelaar op het program ma. Aanvang 14.30 uur. De gemeente Holten is samen met Rijkswaterstaat nog steeds op zoek naar een bevredigende oplossing voor de gevaarlijke verkeerssituatie bij zwembad Twenhaarsveld; het doortrekken van de persleiding naar Dijkerhoek gebeurt in ieder geval niet meer dit jaar en in het vervolg zal bij sollicitatieprocedures voor de dienst Gemeentewerken meer reke ning worden gehouden met het advies van de commissie Gemeentewer ken en met de zojuist gereedgekomen Nota Gemeentewerken. Dat waren de belangrijkste uitkomsten van de afgelopen maandag gehouden raads vergadering. Met name E. J. van Schooten (Gemeentebelang) informeerde naar de voorgenomen reconstruc tie van het kruispunt Markelose- weg-Rijssenseweg en naar de plan nen voor een tunneltje onder de Rijssenseweg ter hoogte van het zwembad. Burgemeester W. L. F. C. van Rappard deelde mee dat de ge meente over beide punten nog in onderhandeling is met Rijkswater staat en zegde toe dat de raad via de commissie Algemeen Bestuur lijke Zaken daarvan op de hoogte wordt gehouden. Van Schooten had ook moeite met de tijdelijke rioleringsvoorzie ningen in Dijkerhoek. „Lozen op open water, blijft een vieze bende. Wanneer wordt de persleiding rich ting Dijkerhoek doorgetrokken?" was zijn concrete vraag. Wethouder H. J. Stegeman toonde zich wat dat betreft een teleurgesteld man. Uit de gesprekken op ambtelijk ni veau, met name met het Zuivering schap, had hij begrepen dat alles was geregeld, maar de laatste be richten zijn dat het dit jaar in ieder geval niet meer lukt. Een door de fractievoorzitter van het CDA, H. J. Westerik, ingedien de vraag over de vervulling van de vacature Boele bij Gemeentewer ken, was aanleiding voor een lange discussie. Evenals de raadsleden van WD, Gemeentebelang en PvdA verweet Westerik het college een slecht personeelsbeleid door zonder voorafgaande functieom schrijving en zonder rekening te houden met de beleidsnotities in de E. Af. van Schooten: „Vieze bende" Nota Gemeentewerken en met het advies van de Commissie Gemeen tewerken een sollicitatieprocedure te hebben opgestart. Bijkomend bezwaar van Westerik was de hoge inschaling voor de functie waar door de kandidaat al vrij snel aan zijn maximum zit en een uitdaging verder ontbreekt. In zijn antwoord benadrukte bur gemeester Van Rappard de urgen tie van het opvullen van deze vaca ture. „We wilden niet langer naar lapmiddelen zoeken, maar een af doende oplossing vinden. Je kunt best een tijdje voor elkaar insprin gen, maar dat mag niet te lang du ren. En er zijn natuurlijk wel dege lijk functie-eisen gesteld".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1