„Respect voor molenbouwers" Herman Finkers in J.S.De Schure Hérman Klein Velder man erelid Gemeentebelang Holtense musici luiden koffie concerten uit OP BEZOEK BIJ... Politie-zveekjoimiaal Onderling biljarten Holtense atleten in laatste PJ GO-cross HOLTENS NIEUWSBLAD KLEDINGBEURS WEER SUCCES Zondagsschool Biljarten Bergruitertjes in de prijzen DONDERDAG 18 APRIL 1985 Voor diegenen die het onmoge lijk was Herman Finkers afgelo pen5 weekend in de Twentse schouwburg tè bezoeken en voor ai die mensen die weer eens een avond gezellig willen lachen zal zaterdagavond 20 april om 21.00 uur de cabaretier Herman Finkers met zijn Diana Ros show in Jonge- - rensQciëtélt De Schure optreden. Finkers brengt onvervalste, recht voor zijn raap humor, waarbij ook de dubbele bodems niet ont breken, Je zou hem gerust de Twentse kruising tussen Paul van Vliet en Freek de Jonge kunnen noemen. Want heb je ooit twee schoenen met elkaar zien en horen praten of wil je voor het komende pausbezoek al de pausomobiel be- i!i wonderen of ben je meer geïnteres- v seerd in liedjes als Beatrix en vin- ger in'je bips. Dit alles en nog veel t meer zijn onderdelen van de Diana Ros show die overal in het land zeer lovende recensies heeft gekregen. Het verbaast dan ook niemand dat Finkers onlangs optredens heeft verzorgd op radio {Vara's Rooie Haan) en televisie (De lotto-show). Kortom, grijp nu de kans dit alle maal zelf te komen bekijken. Voor maar vijf gulden heb je in de voor verkoop al een kaartje en aan de kassa betaal je f7,50. Kaarten zijn ook telefonisch reserveerbaar (62755, J.S. de Schure in Holten). Je moet er wel snel bij zijn want er is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar en vol is vol. Tot zater dag 20 april om 21.00 uur in J.S. de Schure. Film Zondag 21 april zal in De Schure de film „The world according to Garp" worden vertoond. Het gaat over de buitensporige belevenissen van de schrijfster Jenny Hill en haar buitenechtelijke zoontje T.S. Garp. Dit kind overkomt en veroor zaakt de meest bijzondere „onge vallen". De entreeprijs bedraagt tot 16 jaar f3,50 en 16 jaar en ouder f 4,50. De vertoning begint om 14.3Q uur. Evenals in vorige jaren hebben de biljartverenigingen Jansen, Kalfsterman en Vlishoek besloten een onderling biljarttoernooi te houden na afloop van de competi tie 1984/1985. Voor dit toernooi hebben zich tot dusver 44 leden op gegeven. Deze spelers zijn ingedeeld in 11 poules van elk vier spelers. Zij spe len een onderlinge competitie. Hiervan gaan de twee winnaars over naar de volgende ronde. Bij gelijk spel gaat degene over die pro centueel het hoogst boven zijn ge middelde heeft gespeeld of dat heeft benaderd. Het toernooi wordt gespeeld vol gens het behaalde gemiddelde in de afgelopen competitie. Het aan tal te spelen punten is vastgesteld volgens 25 x het gemiddelde plus een handicap van 10 punten. Op donderdag 18 en vrijdag 19 april wordt op elk der drie biljarts een poule gespeeld, terwijl op don derdag 25 en vrijdag 26 april de ove rige poules worden afgewerkt. Na eventuele loting uit de verliezers die de derde plaats behaalden in de betreffende poules, worden er 24 spelers toegelaten voor de volgen de ronde. Ondanks het Europacupvoetbal kon voorzitter Vincent ruim twintig leden welkom heten op de jaarlijkse ledenvergadering van de kiesvere niging Gemeentebelang. Nadat het verslag van de vorige vergadering en het financieel verslag van secretaris-penningmeester H. J. Dikkers zon- der veel discussie waren goedgekeurd, deed de voorzitter namens het be- stuur het voorstel Herman Klein Velderman tot erelid te benoemen van de kiesyèréniging. Dat er ook in Holten grote behoef te is aan tweedehands kleding bleek afgelopen dinsdag wel weer toen Karin Knapen, Dini Ehren en Henny Jansen voor de tweede keer een kledingbeurs hielden in café restaurant Vosman. Deze keer was de beurs speciaal gericht op kinde ren en tieners. Al meteen nadat om 9 uur 's morgens de deuren open gingen was het een drukte van be lang. Omdat dit jaar ook een ge- deelte van de grote zaal was inge ruimd kon die drukte goed worden opgevangen. Regelmatige aanvul ling van de voorraad zorgde ervoor dat iedereen een ruime keus had. Dat het slechte weer van de laatste weken zijn invloed had gehad bleek duidelijk aan de snelle verkoop van met name jassen en regenkle ding. De zomerspullen, waar de beurs eigenlijk voor was bedoeld, werd pas in tweede instantie aan een kritische blik onderworpen. Ook 's middags was het nog gezel lig druk zodat de initiatiefneem sters alweer aan een volgende beurs denken. V/at er dinsdag over bleef gaat naar het project van El- rie Nieuwenhuis in Sri Lanka. Op woensdag, 10-4- werd door de politie Holten een personenauto, waarvan het vermoeden bestond dat deze niet in orde was, nageze ten tot in Rijssen waar het in sa menwerking met de collega's uit Rijssen lukte deze auto te laten stoppen. De auto bleek inderdaad gladde banden te hebben. Bij con trole van de inzittenden bleek een van hen nog diverse straffen uit te moeten zitten. Hij mocht dus gelijk blijven! Donderdag 11-4 werd een mel ding ontvangen van een schoor steenbrand aan de Oranjestraat. Het bleek te gaan om de schoor steen van een schuurtje. De brand, waarbij veel rookontwikkeling ont stond, kon vrij spoedig door de brandweer geblust worden. Dezelfde dag werd in de middag aan de Larenseweg een driejarig ventje aangetroffen die meende de wereld reeds in zijn eentje te moe ten gaan verkennen. Daar hij hier voor nog een tikkeltje te jong was hem maar weer aan het ouderlijk gezag toevertrouwd. Vrijdag vond er op de kruising Holterweg met de afrit Al een aan rijding plaats. Een mevrouw uit Diepenheim reed met haar auto van Holten richting Markelo. Bij deze kruising werd zij vol geschept door een auto die van de afrit kwam. Deze werd bestuurd door een dame uit Zeist. Ondanks dat een en ander ernstiger gevolgen deed vermoeden bleef alles geluk kig beperkt tot plaatschade. Dat beide bestuurders vrouwen waren moet natuurlijk als puur toeval op gevat worden. Zaterdag werd aangifte gedaan van diefstal van een doelnet op de Meermanskamp. Op zich al triest. Erger nog als daarbij in aanmer king wordt genomen dat het hier een doel betreft dat regelmatig wordt verdedigd door een lid van de Holtense Hermandad. Van hem is bekend dat hij het absoluut niet zonder net kan stellen! Ook deze zaterdag kwam er een melding binnen over een los lopend damhert in de omgeving Al. Het beest werd niet meer aangetroffen terwijl ook niet bekend is geworden wie eigenaar is. Mocht iemand hier meer van weten dan graag even be richt. Op de z.g. „fietsenkijkdag" deze zaterdag was de belangstelling niet overweldigend. Van de mensen die wel kwamen kijken konden er twee weer in het bezit gesteld worden van hun eigendom. In de nacht van zaterdag op zon dag werd bij een verkeerscontrole de bestuurder van een personenau to betrapt op het teveel aan alcohol gebruik. Na blaasproeven werd hij overgebracht naar het politieburo waar een bloedproef volgde. Omstreeks het middaguur van maandag werd er gemeld dat op de Al een eenzijdig ongeval plaats vond. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt en kwam in aanraking met de vang rail. De auto en de vangrail werden beschadigd terwijl de bestuurder licht gewond raakte. Deze dag werd er tevens melding gemaakt van een aanrijding aan de Verzetstraat waarbij de dader is weg gereden. De aangereden perso nenauto, een grijze Visa, stond de nacht daarvoor op de parkeer plaats van genoemde straat. De schade die werd veroorzaakt is aan zienlijk. Mocht iemand inlichtin gen hebben over deze aanrijding dan wordt verzocht contact op te nemen met de polüe. Dan is er nog een verzoek ontvan gen van het bestuur van de IJsvere niging „De Noordpool". Afgelopen winter zijn ér bij de ijsbaan diverse voorwerpen zoals mutsen, hand schoenen en dergelijke achter ge bleven. Mocht iemand denken dat daar iets van hem of haar bij zit, dan contact opnemen met de heer Aaftink, Larensewee 76. Dit voorstel werd met applaus door de vergadering ondersteund. De heer Klem Velderman heeft se dert de jaren vijftig niet alleen gro- te verdiensten gehad voor Ge meentebelang, maar-vond naast 'zijn drukke werkzaamheden ook nog tijd. om dekiesvereniging vele jaren te vertegenwoordigen in raad en college van Holten. Zijn gezond heidstoestand is er de oorzaak van ,1 dat hij zich thans een aantal beper kingen moet opleggen. Vervolgens kregen de verkiezin- gen van 1986 de nodige aandacht. In afwijking van het verleden zui lendeze verkiezingen, reeds plaats vinden in maart 1986 en zal de nieu we raad op 29 april worden geïn stalleerd. Ter voorbereiding op deze verkiezingen werd een werk groep samengesteld, die als op dracht meekreeg het opstellen van een raamplan en een concept-pro- grarhma, waar in grote lijnen de prioriteiten worden aangegeven in take het door Gemeentebelang te 'yöereri beleid voor de periode 1986- 1990. Zitting in deze werkgroep na- !men: Willemien Klein Velderman, iGerard.Veneman, Koos Nijmeier, ►Eb van Schoten én Jan Warrink. Fractie en Wethouder schetsten vervolgens de vergadering een ►beeld van de ontwikkelde activitei ten gedurende de periode 1982 tot ►héden. Naast heugelijke ontwikke lingen ais de aanleg van diverse sportaccommodaties, de afgeronde besluitvorming inzake het gemeen tehuis, het dorpshuis en de voort gang van de plannen Beuseberg en Dfjkerhoek móest wethouder Rus- tèbièl-helaas constateren dat ook In Holten een toenemend aantal mensen een beroep moet doen op de afdeling sociale zaken, waarbij het zeer groteinspanning kost om alle problemen in goede banen te leiden. ►Jieuwe gemeentehuis Over de bouw van het nieuwe ge meentehuis ontspon zich een le vendige discussie, omdat dit als ►en géïdverslindend project werd jeschouwd. Nadat wethouder en fractie duidelijk hadden gemaakt dat het huidige gemeentehuis slechts tot 1990 over de aanbouw kan beschikken en-de automatise ring ook de gemeente Holten niet ongemoeid zal laten en de bouw geen aanslag zal betekenen op de algemene middelen, waardoor de burgers straks niet met de rekening worden geconfronteerd kon de dis cussie met instemming van allen worden afgesloten. De wateroverlast op het indus trieterrein De Haar leidde even eens tot felle discussie, omdat er grote twijfel bestond inzake de ar gumentatie, die ten grondslag ligt aan de oorzaak van deze steeds weer terugkerende ellende. De ver gadering besloot tenslotte met een duidelijke standpuntbepaling, nl. dat de leefbaarheid in het centrum van het dorp in de komende jaren de hoogste prioriteit dient te krij gen. Met ingang van zondag jll. 14 april is de aanvangstijd van de och tendkerkdienst in de N.H. kerk weer vervroegd naar half tien. De Zondagsschooluurtjes sluiten daar altijd bij aan en de Zondagsschool begint dan ook zondag a.s. 21 april om half tien in de Dorpsschool. In de wedstrijden van de compe titie van de Biljartbond Ons Ge noegen hebben de Holtense clubs als volgt gepresteerd: Hoofdklasse: Kalfsterman-Koe- dijk 6-2. Overgangsklasse: Vlishoek- Kalfsterman 2 4-4, Koedijk 2-Jan- sen 2 2-6. Eerste klasse: Poppe 2-Jansen 3 4-4, Spekhorst 3-Kalfsterman 3 6-2. Tweedd klasse: Kalfsterman 4- Royal 4 4-4. Derde klasse: Jansen 4-Poppe .3 4-4. Aangezien de meeste lopers vrijaf ïadden genomen kwamen er in het ifgelopen weekend slechts enkelen n actie. Hol tens meest actieve at- eet, Ap Koetsier liep zaterdag in ikmbt-Delden de 14 km. in 59.01 nin: Zondag was in Lochem de .Cloeseloop" over 10 km. Dirk Hoekman liep het heuvelachtige fiarcours in exact 39 minuten en IVim Klein Baiting finishte in 40.02 bin. Opvallend was de prestatie /an Benny Ophof (hersteld van een tware knieblessure) die met 46.10 nin. z'n aartsrivaal Ap Koetsier 46.28 min.) wist te verslaan. Zaterdag 20 april wórdt de P.J.G.O.-crosscompetitïe afgeslo ten mét een wedstrijd iriMarkëlö. De afstanden zijn: 2Vs km (start 13.30 uur), 5 km. (start 14.00 uur), 10 en 20 km. (start 14.30 uur). Voor elke aankomende deelnemer is er een medaille. De inschrijving en start is bij boerderij De Bovenberg aan de voet van de Friezenberg. Na afloop worden de prijzen uitgereikt en zullen de lopers die in de zes crossen de beste prestaties hebben geleverd worden gehuldigd. Wanneer het niet zo onbeleefd zou klinken zou je zeggen dat Jan Kamerman een klap van dé molen heeft gehad. Hijzelf kan er wel om lachen want de ras echte Deventenaar, die zich in 1973 aan de Holtense Vïxsebox- sestraat vestigde, beschouwt zichzelf ook als „molengek". Verenigd in de Vereniging De Hollandsche Molen zijn er daar zo'n 7000 van in ons waterland je. Wie dan ook bij het echtpaar Jan en Joop Kamerman op visi te gaat wordt overal geconfron teerd met deze „hobby" die zo langzamerhand een ware le vensvervulling is geworden. Ja, ook voor mevrouw Kamerman. Want hoewel zij in het begin al leen maar wist dat een molen vier wieken had, strooit ook zij nu kwistig met vaktermen zo dat het uw verslaggever even begint te duizelen. Maar laten we de heer des hui zes zelf aan het woord laten op zijn rondleiding door de echte lijke woning die een vergelijking met een heus molenmuseum niet zou misstaan. „Toen ik nog maar een broekie was ging ik re gelmatig mee met mijn oom die vertegenwoordiger was en al leen molens bezocht", verklaart luj zijn voorliefde voor de molen. „Vanaf dat moment is het ge groeid, hoewel ik er ook een tijd niks aan gedaan heb. Maar vijf jaar voor mijn pensionering ben ik pas echt fanatiek begonnen. Ik ben erg geïnteresseerd in do cumentatie over molens en bouw verschillende molentypen op schaal na: Wat dat betreft is ifiijn loodgietersverleden na tuurlijk wel handig. Ik meet al les zelf na zodat de maten pre cies kloppen. Op het ogenblik staat er bij het AC-restaurant een watermolentje van mij, een zogenaamde Tjasker die op ware grootte (vijf maal zo groot) te vinden is in het Hiedenschap bij Workum (Fr.). Een tjasker is een primitief, maar uniek mo lentype dat bestaat uit een mo lenas met aan de bovenzijde een Musici, woonachtig of werk zaam in Holten treden voor het voetlicht op het laatste koffiecon cert a.s. zondag in de aula van de Scholengemeenschap. Henny Fransen, Bert Fransen, Hans Bon te, Casper Schuppert, Henk Zwart, Albert Groot, Jona Evers, Erwin Heeregrave, Annemarie van Hoof en tenslotte Anneke Huitink met haar blokfluitkwartet zijn voor de Holtenaren bekende namen. Bekend is ook dat rij muzikaal iets te presteren hebben. De mees ten hebben een conservatoriumo pleiding of rijn daar nog mee bezig. Enkelen zijn verdienstelijke ama teurs. Zij zullen zondag een geva rieerd programma brengen. Zoals al eerder bericht valt na dit concert definitief het doek over de koffieconcerten in Holten. De be langstelling van het Holtense pu bliek zakte dit seizoen naar een dieptepunt. Reden voor de Werk groep Koffieconcerten Holten om er een punt achter te zetten. Voor deze laatste gelegenheid om Hol- tens talent te beluisteren rekent de Werkgroep echter op een stampvol le aula. Aanvang concert: 11.30 uur (zaal open 11.00 uur). Plaats: Aula van de Scholengemeenschap Holten. Toe gangsprijs incl. een kopje koffie f 5.- Kinderen t/m 14 jaar een CJP- kaarthouders f3.-. Gratis kinder crèche. Voorverkoop bij de VW, 't Paalhuus en de Rabobank Holten. Op het eerste „buitencours" van dit seizoen dat werd georgani seerd door de ponyclub „Looleer- uiters" Almelo zijn door de Berg ruitertjes de volgende successen behaald: B. Dreeeuur ring 2: 5. Willy van Coeverden met .Strawinsky". B. Drmuur ring 3: 3. Aliefce Aattink met .Chelly" 128 p.: 5, lianne Veneklaas mei .Akimbo" 125 p. B. Dressuur ring 6: 3. Frederique Oolbek- kink met .Kenneth" 126 p.; 4. Ineke Boiink met .Romy" 122 p. L Dressuur: 4. Jolanda Boiink met .Rufus" 117 p. Z. Dressuur: 2. Sandra Dieperink met .Am ber". Springen: Klasse B cat C: 6. Ineke Boiink met .Romy". Kiess# B eet. D: 1. Lianne Veneklaas met .Akimbo"; 4. Anita Aanstoot met .Twee- dy". Kiess* L est. D: 4. Viola v.d. Akker met .Kench"; 6. Jolanda Boiink met .Rufus", fraais te bezichtigen aan allerlei plaatwerk van molens. „Ik heb een groot respect voor de vroe gere molenbouwers", vertrouwt Jan Kamerman ons toe. „Toen waren er immers nog geen hoog werkers en kwam vaak een heel dorp eraan te pas om een molen te bouwen. Ook technische te keningen waren er nauwelijks, maar als je dan die machtige wielen riet draaien dan is het net een fabriek". Hoe komt hij aan al zijn infor matie? Jan Kamerman (terwijl hij trots op het door zijn vrouw Joop geborduurde overzicht van molens in de slaapkamer wijst): „Ach, je haalt natuurlijk wel veel uit de boeken, maar het beste is toch om overal persoon lijk te gaan kijken. Van de dui zend molens die er in Nederland nog staan hebben mijn vrouw en ik er zeker 900 gezien. En ook in Denemarken, Duitsland en België komen we regelmatig. Van de gesprekken met de mo lenaars leer je erg veel. Geluk kig draaien de eerste molens nu weer door de bemoeienissen van het Gilde van Vrijwillige Mole naars. Een molen heeft namelijk meer te lijden als hij tien jaar stil staat dan wanneer hij één jaar draait". De rondleiding eindigt bij het pronkstuk uit de serie zelfge maakte molens: de watermolen van Vlist bij Schoonhoven die al In 1431 werd gebouwd en waar aan Jan Kamerman tien jaar lang werkte. Het resultaat mag er zijn. Zelfs de klompen voor de deur en de geraniums achter de ramen rijn niet vergeten. Op weg naar buiten bekijken we nog even de klus die deze zomer geklaard moet worden: een Friese Spinnekop waarvan een roede is afgebroken en die nodig aan een grondige restauratie toe is. „Nee, ik verveel me geen moment", verklaart Jan Ka merman. Maar daar hadden we ook niet meer aan getwijfeld. Na deze vakkundige verhan deling zetten we onze lege kof fiekopjes op het molenstenen- blad van de tafel en begeven ons naar het heilige der heiligen: de werkkamer boven. Uiteraard valt er onderweg nog heel wat wiekenkruis en aan de onder kant een omtimmerde tweegan- gige vijzel. Het geheel rust in een molenraam en deze is weer draaibaar op een grondpaal. Vandaar ook de naam paaltjas- ker. Er zijn ook boktjaskers".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 7