„Het evangelie heeft ook sociale consequent Medische diensten Bevrijdingspenning Kerkdiensten Dominee Leen de Vrijer: Goede start voor OKIA Normaal in Espelo Gevonden voorwerpen HOLTENS NIEUWSBLAD GARAGE SCHUPPERT BV Oriënteringsrit Ingezonden SCHADEREGELING CARROSSERIEWERK SPUITWERK DONDERDAG 18 APRIL 1985 3 Praten met dominee Leen de Vrijer betekent luisteren naar een sociaal bewogen man die vindt dat de kerk in de gemeenschap moet functione ren en open moet staan naar de wereld. „Het evangelie heeft ook sociale consequenties. Ik erger me aan christelijke politici die bijvoorbeeld zeggen dat de koopkracht van de minima niet kan worden gehandhaafd. Dat is juist een concreet punt waarbij je die „C" kunt invullen". Op vrijdag 26 april neemt ds. De Vrijer afscheid als districtssecretaris van de Raad voor de Zending van de NH kerk. Wij zochten hem op in de Kene- manstraat en kregen een boeiend betoog voorgeschoteld over solidari teit met de zwakkeren, de zin van het leger en de onzin van kernwapens en de onderlinge samenhang tussen zending, werelddiaconaat en ont wikkelingssamenwerking. Een monoloog. „Ik kom uit een streng nest" ver telt hij over zijn jeugdjaren in Rot terdam waar hij in 1919 werd gebo ren in een milieu van middenstan ders. „We kregen nog catechesatie van dominee Kersten. Dat breekt je in je puberteit op. Een hele tijd heb ik dan ook niks geloofd. Tot ik in contact kwam met dominee Quint die mij leerde datje het evan gelie ook anders kon lezen. Meer naar de geest dan naar de letter. Ik had toen al een baantje, maar be sloot in 1939 alsnog er een theolo giestudie bij te doen in mijn vrije tijd. De emeritus-predikant domi nee Van de Neut uit Nijverdal heeft mij in die tijd nog het Hebreeuws bijgebracht. Ik haalde mijnpropae- deuts, maar het was in de oorlogsja ren natuurlijk moeilijk om colleges te volgen. Zo goed en zo kwaad als het ging heb ik dat toch gedaan waarbij ik regelmatig op de fiets naar Utrecht moest om tentamens af te leggep. In 1946 studeerde ik af en kreeg een beurs van de Wereld raad van Kerken om een jaar aan de Queens University in Belfast te werken. Samen met studenten en middelbare scholieren hielden we ons daar bezig met de voorberei ding van de Internationale Jeugd- conferentie van 1947 in Oslo. Een van de thema's was toen al de vraag in hoeverre de mens slaaf is van zijn eigen uitvindingen. Kun je nagaan hoe actueel we toen al bezig waren, want die vraag kim je je nu nog steeds stellen. Eenmaal terug in Nederland kreeg ik verschillende functies aan geboden, maar omdat er in die na oorlogse jaren een gebrek aan pre dikanten was heb ik toen het be roep van Klazienaveen-Zwarte- meer aangenomen. We waren pas verloofd en besloten om dan maar meteen te beginnen waar dat het hardst nodig was en wat dat betreft zat je daar in die turfgebieden goed. Enorm veel ellende meegemaakt, mede door de grote werkloosheid. Daar heb ik geleerd dat het evange lie wel degelijk sociale consequen ties heeft. We leefden er in solidari teit met de mensen, maar op een gegeven moment ben ik er fysiek op afgeknapt. Het werd allemaal te veel. Kun je nagaan, toen ik daar wegging kwamen er vier pastoraal werkers voor in de plaats". Pastor Volgde een Friese periode van 1951 tot 1957 in Makkum waar De Vrijer zich bezig hield met de eman cipatie van de ouder wordende mens en een periode in Eibergen (van 1957 tot 1963) waar hij nu nog met erg veel plezier op terug blikt. „Dat was een heerlijke tijd. Je kon er echt pastor zijn, hoewel ook daar sociale conflicten optraden tussen bijvoorbeeld een directeur van een fabriek en vakbondsmen sen die toen nog echt als oproer kraaiers werden gezien. Daar ben ik wel op ingesprongen. Uiteinde lijk moet je op zondag weer samen aan het avondmaal zitten. Wat ik me van Eibergen het meest herin ner is de ontmoetingsfunctie die de kerk toen veel meer had dan tegen woordig in ons land. Van heinde en ver kwamen grote en kleine boeren, te voet of met paard en wagen en verzamelden zich een half uur voor de tijd al op het kerkplein om al vast de zaken van de komende week voor te bereiden. De paarden werden uitgespannen bij een koets- bedrijf waar na afloop van de dienst ook nog koffie, en soms wel eens wat sterkers, werd gedronken en de plaatselijke kruidenier benutte de tijd voor de dienst om alvast de boodschappenboekjes voor de week daarop in te nemen. Zelfs dokter Ter Braak, de vader van de schrijver Menno ter Braak, maakte gebruik van de functie van de kerk als verzamelpunt door juist voor het einde van de kerkdienst alvast naar huis te gaan (hij woonde ach ter de kerk) en zijn witte jas aan te trekken om de klanten voor het spreekuur te ontvangen. Kijk, daar functioneerde de kerk nu echt in de gemeenschap en stond helemaal open naar de wereld. Het verwijt van een Afrikaanse dominee dat de kerk in Nederland meer een „leer- kerk" is en er te weinig van echte beleving te merken is kan ik me wel voorstellen" Atoompacifist Na lezing van het voorafgaande doet de verandering van werkkring die Leen de Vrijer in 1963 onderging misschien een beetje vreemd aan. Hij werd legerpredikant. „Ik ben zeker geen anti-milita rist" verklaart hij. Op dat moment kon ik me ook vinden in het herder lijk schrijven van de Commissie Kerk en Krijgsmacht waarin met name de kernbewaping werd afge wezen. Want ik ben wel een atoom pacifist. Bij kernwapens trek ik een grens. Wanneer je die overschrijdt heeft bewapening geen doel meer. Atoomwapens tasten de schepping aan. Daar ondervinden de derde en vierde generatie na ons nog de ge volgen van. Maar tegen een leger op zich heb ik geen bezwaren. Er is een onderscheid tussen onderdruk kend geweld en bevrijdend geweld. Dat hebben we zelf in de Tweede Wereldoorlog ondervonden en dat geldt nu ook voor een land als Nica- raqua. Ik durf niet te zeggen dat ze daar geen soldaten mogen hebben want dan zou dat land binnen de kortste keren weer onder de voet worden gelopen door Amerikaanse mariniers. Soms moet je tegen je zin maatregeleh nemen om onder drukking tegen te gaan. Vergeet, even terugkomend op die beslissingen om legerpredikant te worden, ook niet dat we toen nog geen Vereniging van Dienstplichti ge Militairen hadden in het leger. De dienstplichtige kon moeilijk voor zichzelf opkomen en er was dus veel werk voor een pastoraal werker. En niet alleen voor wat be treft de dienstplichtigen. Denk ook eens aan al die officieren die keer op keer werden overgeplaatst, zonder dat hun familie kon meeverhuizen. Veel huwelijksproblemen waren het gevolg. Nee, er is wel degelijk een relatie tussen het leger en het evangelie". Zending Het was in de laatste jaren als legerpredikant dat hij op advies van wijlen dominee Addink ver huisde van Steenwijk naar Holten. Toen hij in 1975 functioneel leeftijd sontslag kreeg gunde de Raad voor de Zending hem maar nauwelijks de tijd om even op adem te komen. Of De Vrijer er iets voor voelde pre dikant voor de missionaire toerus ting in Overijssel en de IJsselmeer- polders te worden. Het werk trok hem, hoewel hij van tevoren wist in dit uitgestrekte gebied nauwelijks meer aan vrije tijd toe te komen. „Veel kerkmensen hebben nog steeds een „bejegen" voorstelling van zendingswerk. Het gaat allang niet meer om het evangelie bren gen. Indonesië bijvoorbeeld kent een groot aantal zelfstandige ker ken die zelf de evangelisatie verzor gen in de omringende gebieden. Maar we moeten wel voor de sup port zorgen. Theologische assisten tie hebben ze niet meer nodig. Maar wel materiële steun of de kennis om bijvoorbeeld een gezondheidspro ject op poten te zetten. Kijk, je kunt de zending in vier periodes onderverdelen. Eerst had je de pioniers, die vaak ten koste van hun eigen leven het evangelie predikten. Daarna waren de ker ken er, maar werd alles nog cen traal vanuit Nederland geregeld. Langzamerhand groeiden we toe naar een situatie waarin naar el kaar werd geluisterd en verant woordelijkheden werden gedeeld. Nu zijn we tenslotte in de fase van wederzijdse assistentie. In het ver leden is het evangelie vaak te een zijdig overgeleverd. We gingen al leen uit van onze westerse beleving terwijl we juist van de kerken over zee kunnen leren hoe een echte mis sionaire kerk functioneert. Want wat doen wij afgezien van de weke lijkse kerkdienst in feite met het evangelie? In Afrika en Azië heb ben ze een beeld van Nederland als een heel christelijk land, maar dat valt erg tegen als ze hier komen kij ken. Een missionaire gemeente brengt namelijk niet precies onder woorden watje moet geloven, maar V 0 tl*. De garantie voor service l en kwaliteit Off. Toyota-dealer voor Holten-Bathmen eo. Oranjestraat 30 Tel. 05483-6 13 63 Zutphenaar Cor Siemens heeft zondagmiddag de eerste oriënte ringsrit van het seizoen 1985 ge wonnen die door de MAC De Hol- terberg werd georganiseerd. De rit over ongeveer 40 km. was uitgezet door de fam. Agterkamp, Bijma en Oolbekkink. De deelnemers waren hierover zeer tevreden. Na afloop was er gelegenheid voor bingo. De uitslag: A klasse: 1. C. Siemens, Zutphen (42); 2. Cortumme, Toldijk (73); 3. Wim Klein Vel- derman. Holten (98). C klasse: 1. M. A. Veldhuis, Wijhe (33); 2. Hannink, Raalte (35); 3. Bekkernens, Holten (35); 4. A. Wessels, Raalte (40); 5. G. M. de Haan, Wijhe (41). D klasse: 1. M. Deten, Holten (38); 2. H. Vincent, Holten (129); 3. J. Klein Koerkamp, Bathmen (165). (Achter de plaatsnaam het aantal strafpunten). straalt uit wat de bijbel bedoelt met termen als liefde of verant woordelijkheid voor elkaar. De kerk moet zien hoe zending, we relddiaconaat en ontwikkelingssa menwerking onlosmakelijk met el kaar verbonden zijn. Dat is niet te scheiden wantje bent voortdurend met mensen bezig. Daarvoor moe ten we vanuit Nederland de politie ke structuren scheppen. De per soonlijke beleving moet in politiek worden vertaald. Dan heeft een en ander pas echt zin". Gat? We moeten een eind maken aan het met talloze anecdotes door spekte betoog van de dominee. Maar niet zonder de geëikte vraag te stellen, hoe hij zich de periode na zijn pensionering voorstelt. Valt hij nu niet in een groot, leeg gat? „Dat gevaar zit er natuurlijk in" stelt hij realistisch. „Maar" terwijl hij op de beruchte dikke pil „In naam van de Roos" van Umberto Eco wijst, „voorlopig zal dat wel mee vallen. Je bouwt natuurlijk een behoorlijke leesachterstand op Afgelopen zondag 14 april nam OKIA met drie teams deel aan een bekertoernooi in Hengelo (GLD). In totaal deden er 18 ploegen mee verdeeld over twee poules. OKIA 1 en OKIA 2 waren in poule 1 en OKIA 3 in poule 2 igedeeld. Door de zware regenval was het terrein zeer glibberig geworden. Er waren dan ook zeer zware partijen te zien. OKIA 1 startte niet zo goed, want de eerste partij werd verloren. De tweede en derde partij werden ge lijk gespeeld terwijl de rest werd ge wonnen. Hierdoor werd OKIA 1 poulewinnaar. OKIA 2 kon ook en kele punten in de wacht slepen maar niet genoeg voor een finale plaats, ze werden een na laatste in de poule. OKIA 3 pakte in totaal twee punten. Hiermee werden zij ook een na laatste in de poule. In de finale streden zes ploegen om de hoogste eer. Doordat er kantverschil was waren er in de fi- .nale veel gelijke spelen. OKIA trok erg goed maar kwam uiteindelijk één punt te kort op Bekveld. Uitslag: 1. Bekveld 8 pnt, 2. OKIA 7 pnt, 3. Oosterwijk 6 pnt, 4. Heure 4 pnt, 5. Eibergen 2 pnt, 6. Des 1 pnt. Dit toernooi was een goede gene rale voor a.s. zondag want dan be gint het eerste competitietoernooi. Dit wordt georganiseerd door TTV Noordijk in Noordijk. OKIA ver trekt om 11.00 uur per bus vanaf café Kalfsterman. met zo'n drukke baan. Ook in stu dieboeken. Boven staan er nog ge noeg die ik nog eens goed wil door nemen. En vergeet niet dat ik ge woon doorga met mijn werk als ambtenaar van de burgerlijke stand. Sinds 1978 voltrek ik huwe lijken. Het is altijd weer een uitda ging om zo'n vrolijke, maar toch ook ernstige gebeurtenis een per soonlijk tintje mee te geven. Wel licht kan ik nu ook weer wat meer diensten aannemen hier in de om geving. Dat is er de laatste jaren ook niet van gekomen. En als ik me dan nog verveel, ga ik iets doen voor de belangenbehartiging van oudere mensen. Want ze proberen je met AOW en 65+ kaart wel in een bepaald hoekje te duwen, maar ik voel me zeker nog niet bejaard hoor. Nee, misschien ga ik nog wel eens met B en W van Holten in de slag over dat belachelijke plan om bejaardenwoningen in de Beuse- berg te bouwen". Hierbij willen wij alsnog rea geren op een bericht in het Hol- tens Nieuwsblad van enkele we ken geleden waarin sprake was van het optreden van Normaal tijdens 't Sploderfeest. Als feestcommissie willen we toch even kwijt dat dit optreden van Normaal geheel los staat van ons jaarlijks School- en Volksfeest. Volgens ons past een optreden van Normaal niet op ons feest dat dan te veel alleen op de jeugd gericht zou zijn. Toch kwam vorig jaar uit de Sploderjeugd, die al behoorlijk genormaliseerd is, het verzoek om een optreden van een groep als Normaal. Wij hebben toen als feestcommissie „bemiddeld" en contact opgenomen met de fa. Kolbe uit Dalfsen die op ons Volksfeest zorgt voor een tent, tap, enz. Uit dit contact is na me dewerking vanB W, Rijkspoli tie en grondeigenaar als datum voor het optreden van Normaal vastgesteld zaterdag 11 mei a.s. in een grote tent op een terrein op de hoek van de Pasmansweg en de Okkenbroekseweg. De or ganisatie is helemaal in handen van de fa. Kolbe. Wij als feest commissie hopen dat het een ge zellige happening wordt met medewerking van normaal pu bliek, vooral in Espelo, Holten en directe omgeving. SchooUVolksfeestcommissie Espelo. Vanaf 30 april a.s. is de bronzen penning te koop die wordt uitgege ven ter gelegenheid van het feit dat Holten 40 jaar geleden werd be vrijd. Vanaf die datum kunnen ge ïnteresseerden de bevrijdingspen ning aan de kas van de Rabobank Holten verkrijgen tegen betaling van f24,50. Wie zeker wil zijn van één van de duizend geslagen exem plaren kan de premie bestellen door het geld over te maken op re keningnummer 32.85.62.041 t.n.v. Bevrijdingspenning Holten 1945- 1985, girorekening Rabobank Hol ten 875587. De penning kan dan t.z.t. worden afgehaald. Op de voorkant van de penning staat de Holtense dorpspomp afge beeld met twee vredesduiven. Aan de ommezijde staat het Canadese eikeblad met de inscriptie: „Their name livithfor evermore". Contributie Vanaf a.s. zaterdag wordt ook een begin gemaakt met het innen van de contributies voor de Stich ting Viering Nationale Feestdagen. Van de ruim 1200 contribuanten die vorig jaar zijn geworven heb ben 750 er de voorkeur aan gege ven daarvoor thuis te worden be zocht. Voor die klus heeft zich de Scoutinggroep Holten aangemeld. In het kader van de landelijke actie Heitje voor een Karweitje zullen de Holtense padvinders langs de deu ren gaan om de toegezegde contri butie te innen. SCHADEAFDELING Stationsdwarsweg 19, 7461 AR Rijssen TEL. 05480-1 30 24 VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE ARTS J. H. A. Bruins, Keizersweg 32, tel. 05483-6 35 53. Spreekuren: 11.00 en 16.00 uur. WIJKVERPLEGING Dienst: 18 t.e.m. 25 april: W. Mar cus, tel. 05700-1 24 25. Spreekuur wijkverpleegkundige alle werkda gen van 13.30-14.30 uur. Gaarden- straat 29, tel. 6 14 36. Tevens dan afhalen en terugbezorgen van ma gazijnartikelen. Diëtiste spreekuur (op afspraak elke le en 3e dinsdag van de maand). TANDARTS E. R. M. Bijlsma, Grotestraat 19, Diepenheim, tel. 05475-20 10. Spreekuur voor spoedgevallen: 17.00-17.30 uur. DIERENARTSEN W. C. C. Wamelink, Houtweg 18, tel. 05483-6 20 04 (Ook voor kleine huis dieren). S. Minnema, Oude Deven- terweg 7, tel. 6 28 35, tel. spreekuur: 8-9 u. P. E. Helthuis, Dorpsst. 63a, tel. 6 33 77 b.g.g. 05759-22 22 (ook voor paarden). KLEUTER ZUIGELINGENBUREAU: Gaar- denstraat 29 op afspraak; Fysiotherapie: alle werkdagen wijkgebouw Stichting Kruiswerk, Gaardenstraat 29. Stichting Maatschappelijke Dienstverl. Midden-Overijssel, Gaardenstraat 29, tel. 6 27 84. Voor maatschappelijk werk, gezins- en bejaardenverzorging. Spreekuur maandag t.m. vrijdag 8.30-9.30 uur en volgens afspraak. Ziekenfonds: Spreekuur vrijdag van 8.30-10.00 uur in het Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat en volgens afspraak. Ziekenvervoer: 0011 pf dienst doende arts 05483-6 35 53. Open bejaardenwerk: Inlichtingen tel. 05483-6 12 01 of 6 15 17. Energiebedrijf: storing elektrici- teits- en gasvoorziening melden bij gem. Energiebedrijf. Tel. 05483- 6 18 14. Politie: 05483-5 13 52 of 6 26 55. Na 18.00 uur bellen 038-97 12 34. Brandweer: Tel. 0011 (dag en nacht). /22S. NED. HERV. KERK 9.30 u. ds. W. Vons m.m.v. Jonge renkoor „Free at last" uit Eist; 19.00 uur ds. H. J. Ekker. Uitgangscollec te voor gebouw „Irene". Oppasdienst: Joke en Alie Tempel man; 9.30 uur Jongerendienst in ge bouw „Irene". Diessenplas: Woensdag 24 april 19.30 u. ds. R. Visser. GEREF. KERK 8.30 u. en 10.30 u. ds. M. Berg (Vie ring Heilig Avondmaal); 19.15 uur ds. M. Berg. In alle diensten is de le coll. voor de kerk en de 2e voor ren te en aflossing. Avondmaalscoll. voor de diaconie. Oppasdienst: Annemie Tromop en Petra Koning. Jolanda Stam en Tiny Stroeve. R.K.KERK 10.00 uur Heilige Mis in gebouw „Irene" DIJKERHOEK 9.30 uur ds. H. J. Ekker. Uitgangs- coll. voor gebouw „Irene" OKKENBROEK 10.00 uur ds. J. van Willigen v.d. Veen uit Deventer. Uitgangscoll. Alg. Diaconale doeleinden. NIEUW HEÉTEN Zaterdag 19.00 uur, zondag 8.00 en 10.00 uur. Vrijdag 19 april 15.00 uur Officiële opening Wa terloo BV, Industriestraat. 17.00-18.00 u. Inlevering vakan tiebonnen en cheque's voor Land- en tuinbouw bij J. Krol, Schepenenstraat 7. 20.00 uur Laatste Klaverjaswed- strijd comp. 1984/85 ZW Blauw Wit in clubhuis 't Vletgoor. Hul diging van de kampioen. Zaterdag 20 april 21.00 uur Herman Finkersshow in J.S. „De Schure" (zie bericht) Zondag 21 april 11.30 uur Laatste koffieconcert in aula Scholengemeenschap door Holtense musici. Geva rieerd programma. 12.00-14.00 uur Koffie-concert in boerderij v.d. fam. Buurman, Oxersteeg 6, Bathmen door gi tarist Django Reinhardt en vio list Stéphane Grappelli. 13.30 uur Aanvang Rekreanten Klootschiettoumooi voor buur ten, verenigingen, bedrijven, fa- milie's etc. bij café „De Poppe" Org. Trimclub „Holten-Marke- lo". 14.30 uur Film in „De Schure" (zie bericht) Maandag 22 april 19.45 uur Vergadering afd. Espe lo Ned. Bond van Plattelands vrouwen in „Trefpunt" Onder werp „Boerinnenleven". 20.00 uur Halfjaarlijkse bijeen komst afd. Holten Voedings bond FNV in rest. Vosman Spr. Wil van Santen, alg.secr. Voe dingsbond FNV. 20.00 uur Alg. Ledenvergade ring VW Holten in café-rest. y,De Biester". Dinsdag 23 april 14.30 uur Bejaardensociëteit Holten in „De Kandelaar" Woensdag 24 april 20.00 uur Laatste bijeenkomst H, V. G. Dijkerhoek in „Betha- nië" Spreker ds. R. Visser. Be langstellenden zijn welkom. 20.00 uur Bijeenkomst Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Holten in zaal „Vosman". Dokter W. R. van Couwelaar komt praten over: „Een dag uit de praktijk van een huisarts". Donderdag 25 april 20.00 uur Bijeenkomst afd. Dijk erhoek Ned. Bond van Platte landsvrouwen in „Het Bonte Paard". Onderwerp „Hoe werkt de raad". Zaterdag 27 april 20.00 uur Lenteconcert „H.M.V." in sporthal 't Mossink (zie bericht). Zondag 28 april Labelrit waarvoor zijn uitgeno digd de Bergruitertjes, de Berg- rijders en Stichting Paardrijden gehandicapten. Start vanaf clubgebouw vanaf 's morgens 11.00 uur. Org. Landelijke Rij- vereniging „De Bergruiters", Geboren: Inge dv J. Marsman en M. Jansen (gev. te Deventer); Albert Alexander zv T. IJdens en J. G, Vorkink (geb. te Deven ter). Overleden: E. Paalman, oud 85 jaar (overl. te Raalte); M. Slui- ter-Aaltink, oud 43 jaar. Ondertrouwd: E. J. H. Wissink, oud 28 jaar, Holten en G. J. van Zon, oud 24 jaar, Holten. Gehuwd: G. J. Danneberg, oud 19 jaar, Rijssen en G. H. Aan stoot, oud 18 jaar, Holten. Gevonden: blauwe sweather maat- S; gouden broche met bladmotief; ring met 8 sleutels o.a. van een Volvo. Verloren: bruine portemonnee inhoudende pasjes en kleingeld; herenpolstasje inhoudende be- taalpasjes autopapieren e.d.; zwarte herenportemonnee in houdende wat kleingeld; groene opvouwbare paraplu; verzeke ringsplaatje bromfiets met nr. WBS 100; ziekenfondspapieren met stempelkaartje; rijbewijs en kentekenbewijs; zwarte por temonnee met daarin een rijbe wijs; agenda, deze was achterge bleven in de tel.cel Smidsbelt,

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 3