Holtens Nieuwsblad. SCHURE WACHT OP UITSPRAAK RAAD Gratis reis Parijs Premicwoningen Kolweg opgeleverd Molens In principe f 67.500 subsidie Opgave nog mogelijk U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Voedingsbond Itens Nieuwsblad Donderdag 18 april 1985 - 38e jaargang - nr. 16 Abonnementsprijs f 34.25 Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 L Vorige week donderdag was het in het Paalhuus aan de Beuseberger- weg een komen en gaan van beroemde sterren. We posteerden ons bij de artiesteningang en konden achtereenvolgens de volgende bekende na- men uit de showbizz voor u noteren: Nena, Danny de Munc (zelfs twee maal), Madonna, Eireen Cara, Dorus, Maywood, Anita Meijer en het bandparodistenduo De Lange en De Korte. Presentator Gé (Huisman) Buisman kon bij het Playback-festival van de Stichting voor Sociaal-Cultureel Werk niet klagen over gebrek aan belangstelling. De jury had het er maar moeilijk mee. Een koortsachtige beraadslaging waarin zelfs twee maal gestemd moest worden bracht uiteindelijk de met veel gejuich begroete uitslag. Op de derde plaats eindigden De Lange en De Korte (Miranda Janssen en Ingrid Steenbergen), tweede werd Dorus met haar twee motten (San dra Krikkink) en met de welverdiende hoofdprijs ging Madonna (Petra Smale) strijken. Zij vertolkte op een niet van echt te onderscheiden manier het nummer Like a Virgin waarmee de echte Madonna hoog scoort op de hitlijsten. De nummers een, twee en drie kregen goud, zilver en brons, maar ook voor alle andere pseudo-artiesten was er een herinnering aan hun eerste grote optreden. De Playbackshow sloot de Paasvakantie-activiteiten van de Stichting af. Op dit moment hebben 28 wa gens en/of groepen hun deelne ming aan de Bevrijdingsop tocht toegezegd. Alhoewel de termijn voor opgave reeds en kele dagen is verstreken, me nen wij e.e.a. toch nog even on der uw aandacht te mogen brengen, aangezien wij veron derstellen, dat er nog enkeier zijn, die zich nog niet hiervoor hebben aangemeld en toch mee willen doen. Wellicht, dat er binnen verenigingen, groepen en/of straten, nog initiatieven worden ontplooid om aan deze optocht deel te nemen. De orga nisatie heeft derhalve besloten om de sluitingstermijn voor op- gaves te verlengen tot en met zaterdag 20 april a.s. Aansluitend aan de optocht zullen op 30 april voor de zesde keer de Volksspelen op Kalfs- termansweide worden gehou den. Bij deze Volksspelen, die het karakter van een Zeskamp dragen, zullen ploegen van vere nigingen, straten en buurt schappen met elkaar de sportie ve strijd aanbinden. Inzet hier bij zal zijn de Oranje-bokaal. De ploegen bestaan uit vijf dames en/of heren met een non-playing captain-coach. De organisatie heeft er alles aan gedaan, om zo wel voor de deelnemers, alswel voor het publiek een zo attrac tief mogelijk programma in el kaar te zetten. Wilt u met een ploeg aan dit evenement deel nemen, dan verzoeken wij u zich voor dinsdag 23 april a.s. op te geven. Opgave-adres bevrijdingsop tocht en volksspelen: J. W. Klein Velderman, Larenseweg 65, 7451 EM Holten. Tel. 05483- 6 13 99. Het huis van Jan en Joop Ka merman aan de Vixseboxsestraat is niet moeilijk te vinden. Voor in de tuin prijkt een niet van echt te onderscheiden molen op minifor maat die de heer des huizes heel wat uurtjes knutselen heeft ge kost. Het zal niemand verbazen dat we deze week in Op bezoek bij te gast zijn bij een „molengek" bij uitstek. Uitgeversmaatschappij Van der Loeft BV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-6 30 22. Advertenties: Gert/ertsingel 41 Enschede Tel. 053-32 01 41 Redactrice: Frederique Rentenaar VJeleweg 104, Boekelo Tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel. 05483- 6 38 03 Openingstijden redactie, vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewet ker: J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483- 6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal Tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a Tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. VJ. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur. In Bathmen: H. Voogs- geerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 Jongerencentrum De Schure is een stapje verder op weg naar behoud van het onderkomen aan de Beusebergerweg^Afgelopen week kwam het bericht uit Den Haag dat het Ministerie van WVC in principe bereid is f 67.500 bij te dragen in de kosten van een grondige opknapbeurt. Of het er ook werkelijk van komt is afhankelijk van de politieke beslissing die nog voor de zomer moet vallen over de bouw van een nieuw Dorpshuis in Holten. Bestuurslid Theo Hase toonde zich in ieder geval verheugd met deze subsidie in het kader van de regeling Jongeren bouwen voor Jongeren. Zoals bekend ging het initiatief tot aanvragen daarvan uit van de Holtense jongeren zelf, die het regionaal servicebureau Sal- land in Deventer inschakelden. Van de ongeveer dertig Overijs selse aanvragen zijn naast De Schure ook het Jongerencentrum 't Möpke uit Delden, de Vereniging Popbelang Almelo en Scouting De Ölokken uit Nijverdal „in de prijzen gevallen". Samen met De Schure vormen zij nu een zogenaamde cluster waarvoor in het kader van het Internationaal Jongerenjaar 517.500 in verbouwkosten worden gesubsidieerd. De gebouwen wor den onder handen genomen door werkloze leerling-bouwvakkers in dienst van een aannemersbedrijf. De start van die clusterbouw moet half oktober plaatsvinden waarna binnen twee jaar het project afge rond moet zijn. Aan Theo Hase de vraag in hoe verre dit voor De Schure proble men oplevert in verband met de nog te nemen beslissing over het Dorpshuis. Theo Hase: „We moeten nu inderdaad de procedure gaan af wikkelen en daarbij hoort dat de definitieve aanvraag voor 1 sep tember van dit jaar binnen moet zijn. Ons probleem is dat we nog niet weten wat politiek Holten er van vindt wanneer De Schure hier in het Paalhuus bliift. B en w heeft Van Bruggen wees op de prece dentschepping en toonde zich een voorstander van bestemming van het geld voor kadervorming. H. J. Dul merkte daarbij op dat in het Sociaal-Cultureel Plan 1985 wordt gesproken over activiteiten en niet over aanschaf. Ook hij behoorde tot de tegenstemmers waardoor Speeltuinvereniging De Kol voor alsnog andere bronnen moet zoe ken voor de 1000 gulden die men te kort komt om een glijbaan en een klimtoestel aan te schaffen. in principe wel een medewerkings- besluit genomen, maar ook daar is als voorwaarde in opgenomen dat de besluitvorming over het Dorps huis moet worden afgewacht. Vol gende week hebben we de eerste clustervergadering waarin we oris probleem aan de orde zullen stel len. Mochten de zaken voor 1 sep tember niet rond komen, dan be staat er altijd nog de mogelijkheid dat we worden opgenomen in een reservecluster". Desgevraagd deelt wethouder H. Rustebiel inderdaad mee dat b en w de aanvraag best willen onder steunen, maar dat er wel bepaalde voorwaarden aan die steun worden verbonden. Wachten op de politie ke uitspraak over het lot van De Schure is daarvan de belangrijkste. Speeltuin In een besloten vergadering na afloop van de openbare vergade ring van afgelopen maandag boog de Commissie Sociaal Cultureel Werk zich alvast over de problema tiek van De Schure. Eerder had de commissie besloten dat Speeltuin vereniging De Kol voorlopig nog niet kan rekenen op een bijdrage van 500 gulden uit het potje On voorzien voor de aanschaf van nieuw spelmateriaal. Met commissielid K. van Brug gen voorop bleken verschillende le den toch wel moeite te hebben om dit potje van 1750 gulden nu al aan te spreken voor een dergelijk doel. De onlangs gehouden Paaspuz zei van het Holtens Nieuwsblad, in samenwerking met de Holtense middenstand, is een geweldig suc ces geworden. Stapels en nog eens stapels inzendingen kwamen bin nen. Bij de wedstrijd ging het erom het juiste aantal eieren te vermel- dcn.dat in de diverse etalages van Holtense ondernemers verstopt was De eerste prijs die daarmee te „verdienen" viel, een driedaagse reis naar Parijs voor twee perso nen werd gewonnen door F. Klein- Lebbink, Rijssenseweg 38 in Hol ten. Op maandag 22 april houdt de Voedingsbond FNV in café Vosman haar halfjaarlijkse bijeenkomst voor de afdeling Holten. Gastspre ker is Wil van Santen, algemeen se cretaris van de Voedingsbond Vanaf 20.00 uur spreekt hij over het belang van georganiseerd zijn. Na de pauze wordt er gepraat over on derwerpen als automatisering, ar beidsduurverkorting, (jeugd) werk loosheid en loonsverhoging ja of nee. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. De spreuk in mijn agenda Je krijgt nooit een tweede kans op een eerste indruk deed mij denken zo zei de heer H. ter Avest, bedrijfsleider ter Steege's Bouwbedrijf BV te Rijssen, aan de bouwactiviteiten op Kol waar de eerste twee woningen van het project op het voormalige garage complex van de fa. Schipper aan de Kolweg werden opgeleverd. Omdat het onmogelijk is een pro ject als dit alleen te realiseren dank ik in de eerste plaats de gemeente Holten die haar medewerking heeft verleend om het bestemmingsplan te wijzigen. Ook danken wij de fa milie Schipper voor hun medewer king en coulante opstelling tijdens het bouwproces, architect Lensink, die de lokatie, stedebouwkundig gezien, optimaal heeft ingevuld en kans heeft gezien een royale wo ning te ontwerpen, waarin het woongenot als een belangrijk crite rium is gehanteerd. Ook dank aan de ambtenaren van openbare wer ken, die de procedures op de rol wisten te zetten, om de benodigde vergunningen te krijgen. Verder dank voor de medewerking van de onderaannemers Klein Velderman (c.v. installatie en loodgieters- werk), Ant. Stukker, schilderwerk te Holten en Lohuis (Heeten) elec- trische installaties. Als aandenken werd door ter Avest aan burge meester mr. W. L F. C. Ridder van Rappard'een boekwerk aangebo den. Burgemeester van Rappard dankte in een korte toespraak de fa. ter Steege voor de prettige sa menwerking en noemde het een goede zaak dat hier werd gebouwd. Hij wenste de bewoners een goede toekomst en prettig wonen en over handigde aan Toon Beker en Erna van Heun (die binnenkort in het be kende bootje hopen te stappen) en Gerry ter Brake die momenteel be zig zijn met het inrichten van hun woning de sleutel. In totaal zijn ter plekke sinds ok tober 1985 17 woningen gebouwd waarvan inmiddels 12 zijn verkocht door de makelaars Robers te Hol ten en Stukker te Rijssen. Over on geveer 14 dagen is het hele object afgewerkt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1