SAAB BAAN Ingezonden Weekendrecept Inzamelingsactie dit jaar op 8 mei OLM fel in verzet tegen mestplannen DIT BL AD BRENGT IEDERE WEEK EEN MARKT BIJU THUIS. Keukenhof biedt weer veel nieuws f HOLTEN: DISCOBAL Vergeten historie? Makelaarskantoor VINCENT b.v VOOR OCCASIONS spooet AUTOMOBIELEN GAZONMAAIMACHINES TUINMACHINES LANDBOUWPLASTICS: NU BIJ ELLY EN WYTS NOG MEER STOFFENNIEUWS a elly enwyts» ploegen of frezen? TEN DAM Café „De Wippert" m**r DONDERDAG 11 APRIL 1985 HOLTENS NIEUWSBLAD 9 TE KOOP: Holterenkstraat 22: Grote vrijstaande woning met veel slaapkamers. Ind: gang, woonkamer 30 m2 met open haard, afzonderlijke eetkamer 11 m2, keuken, traditione le kelder. 1 e verd5 slaapkamers, douche met ex tra w.c. Vaste trap naar 2e verd. alwaar 6e slaap kamer en veel bergruimte. De woning is voorzien van c.v. en gebouwd in 1969. Alsmede: een vrij staande dubbele garage in spouw uitgevoerd en werkplaats (steen). Totaal grondopp: 455 m2. Vraagprijs f 189.000.- k.k. Spoedig te aanvaarden. Tolweg 1: Geheel in stijl verbouwde boerderij met diverse bedrijfsruimten. Ind: hal met plavuizenvloer, toi let, woonkamer met zitkuil en open haard (120 m2) eetkeuken met moderne apparatuur, werkka mer 26 m2, slaapkamer. 1e verd: ruime ouders- slaapkamer 4.85 x 4.40, moderne badkamer, hobby/slaapzolder, gastendouche. Eigen grond 4.420 m2. Vraagprijs f 320.000.- k.k. Bouwterrein: gelegen aan de Larenseweg groot 730 m2. Hierop mag een vrijstaande woning met garage worden gebouwd. Koopsom f 85.000.- k.k. Kleine bungalow in aanbouw, gelegen aan de Keizersweg. Ind: hal met bergkast, keuken, woonkamer 3.85x5.90 slaapkamer, badkamer, w.c., bijkeu ken. Garage/berging, vaste trap naar verdieping alwaar grote zolder met mogelijkheid voor 2e slaapkamer. Eigen grond 304 m2. Subsidie f 5.000.- per jaar over max. 2 jaren. Koopsom f 162.700.- vrij op naam. Bouwterrein Looermark, Bathmen, Bebost perceel waarop een landhuis of bunga low mag worden gebouwd. Oppervlakte 1150 m2. Koopsom: nader overeen te komen. Holterbergweg 6 Vrijstaande villa omgeven door 5596 m2 bostuin, schitterend gelegen tussen de Holterbergweg en de Blikkertweg. Ind: hal, woonkamer met open haard 30m2, eetkamer, keuken, oudersslaapka- mer 30 m2 met 2 wastafels, slaapkamer, douche, toilet. Bovendien bevindt zich in het sousterrain: een gastenverblijf met woonkamer, slaapkamer, keuken en berging. Carport voor 2 auto's. Veel zonnige zitjes in de siertuin. Prijs f345.000.-k.k. Inl.: Dorpsstraat 33 7451 BS Holten Tel. 05483-6 19 64 b.g.g. 6 18 88 Haarstraat 163 - Telefoon 05480-1 23 43 Rijssen Aanbieding: partij zware 48 cm maaibreedte met wals 1.480.- 58 cm maaibreedte met wals 1.785.- compleet in doos. Grasmachine en motorzaagonderhoudsdienst Ook voor onderdelen en slijpen Van Kollaan 11, Goor. Tel. 05470-7 33 32 fi Dorpsstraat 12, hartje Holten. Tel. 05483-6 12 68 's Maandags gesloten, donderdag koopavond. voor naar KI. Velderman b.v. Kolweg 76 Tel. 6 13 32 UW TUIN TUINCENTRUM Burg. v.d. Borchstr. 37 Holten tel. 05483-6 19 04. Vrijdagavond en zondagmiddag aanvang 20.00 en 14.00 uur Aanvang 14.00 uur Ook dit jaar zal de gemeente Hol ten weer een inzameling houden van landbouwplastics. De opzet is echter anders dan vorig jaar. Om het de mensen zo gemak kelijk mogelijk te maken zal dit jaar, bij wijze van proef, het land bouwplastic huis aan huis (huis- vuilroute) worden opgehaald met een speciaal daarvoor in te zetten wagen. Dit betekent echter, dat het landbouwplastic in handzame pak ketten (door één persoon te tillen) aan de weg moet worden gezet, op de plaats welke ook voor het huis vuil gebruikelijk is. Na afloop van deze aktie zal wor den bekeken of op deze wijze zal worden doorgegaan of dat gekozen moet worden voor het container- systeem, zoals vorig jaar is toege past. Het huis aan huis inzamelen van net landbouwplastic zal plaatsvin den op woensdag 8 mei, en, bij een groot aanbod, eventueel nog een gedeelte van de donderdag. Men wordt verzocht het plastic tijdig, b.v. dinsdag 7 mei aan de weg te zetten. Wat mag worden aangeboden? In principe mogen alle soorten plas tic, zoals landbouwfolie, kunst mest, veevoeder-, melkpoeder- en turfeakken, worden aangeboden. Er wordt echter op gewezen, dat de inzameling van „witte" landbouw plastics door de openbare lagere scholen „Dijkerhoek" en „Kol- school" geschiedt. Deze inzamelin gen vinden, zoals in voorgaande ja ren, normaal doorgang, zodat „wit te" plastics kunnen worden be waard voor de akties van genoem de scholen. Voor degenen, die vallen onder de schoolkring Dijker- hoek wordt de aandacht gevestigd op de mogelijkheid van het depone ren van uitsluitend „witte" plastics bij de o.l. school Dijkerhoek (in fiet senhok). Voor het hergebruik is echter van groot belang dat geen touw of kleefband wordt gebruikt bij het oprollen van de folie om af te bin den. De folie behoeft alleen maar opgerold te worden.,Geen andere afvalstoffen (bijv. autobanden) in de folie wordt gewikkeld. Turf--en of kunstmestzakken afzonderlijk en niet dichtgebonden naast de zware folie wordt aangeboden. Verzocht wordt zoveel mogelijk aan de aktie mee te werken. Het welslagen van de aktie heeft tot ge volg dat grote hoeveelheden afval stoffen (plastic) niet meer op de vuilstortplaats behoeven te wor den gestort, maar op milieuverant woorde wijze opnieuw gebruikt kunnen worden om b.v. huisvuil- zakken of landbouwfolie te ver vaardigen.' Vermeld wordt nog dat op de ge- meentewerf, Waagweg 4 perma nent een container is geplaatst voor het deponeren van landbouw plastic. Voor nadere inlichtingen: Gemeentewerken (dhr. Brinkers) 05483-6 14 71. Het Dagelijks Bestuur van de Over- ijsselsche Landbouw Maatschappij heeft fel verzet aangetekend tegen de plannen van de overheid met de mes toverschotten. „Die aanpak zal de doodsteek betekenen voor veel var kens- en rundveebedrijven", aldus de O.L.M. Het Dagelijks Bestuur van de landbouworganisatie is intussen in het geweer gekomen tegen de maat regelen, die de regering op stapel heeft staan. Er is een ijlbrief naar het Koninklijk Nederlands Landbouw Co mité gestuurd. Daarin wordt de ver ontwaardiging over het regerings- voomemen geuit. Tevens wordt in de brief een op roep gedaan om gezamenlijk stap pen te ondernemen, zodat het tij gekeerd wordt. Voorts zal de O.L.M. zich in de Hoofdbestuurs vergadering van 1 april beraden over de manier, waarop de land bouworganisatie de voornemens van de overheid gaat bestrijden. De mestplannen van de ministers Win- semius en Braks zijn één dezer da gen bekend geworden. In een noti tie aan de Tweede Kamer hebben de beide bewindslieden aangekon digd, dat ze de hoeveelheid dierlij ke mest fors wilen terugdringen. Boeren mogen straks niet meer dan een bepaalde hoeveelheid mest per hektare uitrijden. De hoeveelheid fosfaat, die in de mest zit, dient daarbij uiteindelijk als norm. Dat betekent, dat er dan 27 miljoen ton mest per jaar overblijft in Neder land, die nergens geplaatst kan worden. Dat overschot zal men moeten vernietigen of transporte ren naar het buitenland. Daarmee is een bedrag van 720 miljoen gul den gemoeid. De veehouders zullen dat grotendeels moeten betalen. „Dat is onmogelijk", vindt het Da gelijks Bestuur van de O.L.M. „Een groot aantal bedrijven in de rund veehouderij en in de pluimvee- en varkenshouderij kan zo'n extra las tenverzwaring niet dragen". De Overijsselse landbouworgani satie kan zich wèl verenigen met het feit, dat de mestproblematiek wordt aangepakt. De manier waar op vindt de O.L.M. echter volstrekt onjuist. De kritiek uit zich vooral tegen de fosfaat- of milieunormen, die de twee bewindslieden willen invoeren. De landbouworganisatie is van oordeel, dat alleen de „lichte re" landbouwkundige normen aan vaardbaar zijn. Bij die normen komt de vrucht baarheid van de bodem niet in het gevaar. Het mestoverschot is in dat geval wel aanmerkelijk geringer: zo'n 3 miljoen ton. De O.L.M. ver wijt minister Braks, dat de be windsman zich niet achter die land bouwkundige normen heeft ge schaard. Tot voor kort leek het er op, dat de bewindsman van land bouw, inderdaad de zijde van de agrarische sektor zou kiezen. Blij kens de notitie aan de Tweede Ka mer heeft hij echter een omme zwaai gemaakt. Door het Dagelijks Bestuur van de O.L.M. is hem dat beslist niet in dank afgenomen. „De landbouw weet niet waar ze met deze minister aan toe is", kritiseert de landbouworganisatie. „Het ver trouwen is er ook niet groter op ge worden, doordat de minister vol gens de O.L.M. z'n afspraken niet nakomt. Hij heeft toegezegd, dat er overleg gepleegd zou worden met de landbouw over de normen", al dus de O.L.M. Van dat overleg is' weinig terecht gekomen nu minis ter Braks z'n voornemen al in een notitie bekend heeft gemaakt. Bij dit alles tekent de landbouw organisatie aan, dat de mestplan nen niet rijmen met de opvattin gen van de overheid, dat er een perspektief biedende veehouderij overeind moet worden gehouden. Dit vanwege het belang voor de nationale ekonomie en de werkge legenheid. Dat belang wordt naar de mening van de O.L.M. door de mestplannen stevig ondergraven. 1. B Brassinga, Elly De geheimzinnige kattenmepper en andere verhalen Hoorn, West-Friesland, 1984 107 p. Bundel met zes korte verhalen waarin katten de hoofdrol spelen. Vanaf ca. 10 jaar. 2. c Dorresteijn, Hans De wraak van de spaanse kat Amsterdam, Bakker, 1984 94 p. Het leven van een taalgeleerde verandert volko men wanneer hij erin slaagt de kat Piël te leren spreken. Vanaf ca. 13 jaar. 3. 868.7 Kooiker, Leonie De maanlandexpres: vreemde verdicht sels Den Haag, Leopold, 1984. Bundel fantastische verhalen en ge dichten met vaak een onverwacht slot. Vanaf ca. 11 jaar. 4. 365.4 Johnston, J. M. Computerkunde voor kinderen Zutphen, Thieme, 1984. 80 p. Een jongen leert hoe een computer van een afstand vele ingewikkelde en gemakkelijke processen kan besturen en leiden. 5. eu-o 337 Oost-Europa in viervoud. DDR Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije! Antwerpen, Omega, 1983. Overeenkomsten en verschillen tussen deze vier landen. 6. 492 Infogids buitenland; vakantie in binnen- en buitenland, studie en werk in het buitenland. Amsterdam, Bureau Internatio nale Jongeren Kontakt, 1984 224 p. 7. Campert, Remco Soberman's actie Amsterdam, CPNB, 1985 96 p. Uitgave ter gelegenheid van de Boekenweek 1985. 8. Gipe, George. Gremlins. New York, Warner, 1984. 235 p. Een vreemdsoortig wezentje van een andere planeet bezorgt de bevol king van een Amerikaans stadje de meest bizarre kerstavond van hun leven. 9. Jackson, Robert Escadrille 505. Amsterdam, Sijthoff, 1983 150 p. Een Britse piloot wordt in de winter 1944-'45 op patrouillevlucht naar Bremen neergeschoten. Het verzet helpt hem terug te gaan naar zijn basis in Eindhoven. 10. Clavel, Bernard. Harricana: rijk van het Noorden. Utrecht, Bru- na 1984.211 p. Roman over de ongerepte en majestueuze natuur in Canada. In „Holtens nieuwsblad" van 21 februari 1983 werd van de hand van de oud-Holtenaar Geert van der Meulen een artikel geplaatst over de ramp met het schip „De Phoe nix" op het Eriemeer. De geëmi greerde Dick Beldman (Wzn.), vroe ger wonende op „Lambooij", cor respondeerde enkele jaren geleden met het gemeentebestuur van Hol ten over een vondst in een encyclo pedie over de vermoedelijke bete kenis van het gemeentewapen. De beoefening van de geschiedenis van Holten moet uiteraard worden toegejuicht, zeker nu deze ook in Canada en de U.S.A. plaatsvindt. Hoe meer hoe liever, want aan dacht en inspanning kunnen dan worden verdeeld. Uit een kadertje bij dit artikel van Van der Meulen blijkt, dat er sprake zou zijn van vergeten historie. De situatie is echter als volgt: 1. Herbert J. Brinks maakt op bladzijde 21 van zijn anno 1978 ver schenen boek „Schrijf spoedig te rug" melding van de scheepsramp. 2. In hetzelfde jaar vestigde de heer B. J. Oolbekkink uit Diepen- heim ook de aandacht op de ramp in zijn niet in de handel gebrachte boekwerk over „Het geslacht Ool bekkink". 3. Allen, die uitgebreid-over de ramp met „De Phoènix" willen wor den ingelicht, wordt geadviseerd het in 1981 bij De Walburg Pers uit gegeven werk van G. H. Ligterink over „De Landverhuizers" (Emigra tie naar Noord-Amerika uit het Gelders-Westfaalse grensgebied tussen de jaren 1830-1850) te raad plegen. 4. Tenslotte wijs ik nog op een tweetal artikelen van de heer G. Kraa te Enter over hetzelfde onder werp („De Hoeksteen", tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiede nis, in nummers 4 van 1982 en 1 van 1985). In het laatstgenoemde arti kel toont Kraa overtuigend aan, dat de omgekomen families Hom mers en Lubbers niet uit Holten, doch uit Enter afkomstig waren. Hilversum W. Otten Hamrolletjes Ze horen er echt bij, die kleine hap jes waarmee u uw gasten, gezin of uzelf verwent bij een apéritief of 's avonds bij de borrel of op feestjes. U heeft nodig: 2 ons ham, 1 potje zure room, 100 gr. pittige geraspte kaas, prikkertjes. Roer de zure room met de kaas en wat peper en zout tot een romig ge heel. Beleg hiermee de plakken ham en rol ze op. Zet ze vast met een prikkertje. U kimt het mengsel ook op rondjes roggebrood smeren. Heerlijk bij de borrel. Bel de dagelijkse receptendienst, voor iedere dag een ander recept: 070-26 23 11. De Nationale Bloemententoonstel ling Keukenhof is vrijdag j.l. weer voor het publiek geopend en de kassa's blijven het tot Pinkstermaandag 27 mei half acht 's avonds. Ook dit jaar heeft de bloemen tuin weer iets nieuws te bieden: een glazen paleis dat de dag voor de opening door de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer S. Patijn tot Koningin Beat- rixpaviljoen werd gedoopt. Het is een glazen bloempaleis, geheel doorzichtig. Het bijzondere is de foto-toren met een hoogte van 3.20 meter. Van die hoogte heeft men een prachtig gezicht op de 700 vier kante meter bloemen die in het pa viljoen in bloei zijn gebracht. In het gloednieuwe Koninging Beatrix- paviljoen worden gedurende dit seizoen vijf binnententoonstellin- gen gehouden. Vanaf de opening staan de amaryllis, fresia's en iris centraal, t/m 10 april. Van 12 t7m 23 april staan de narcissen en hyacin ten centraal. Vervolgens zijn tus sen 25 april en 8 mei de tulpen te be wonderen en van 10 mei t/m 15 mei de bijzondere bolgewassen. Boven dien wordt tussen 17 mei en 27 mei een lelieshow gehouden. Ook in het koude vooijaar, zoals dit jaar, valt er veel te bekijken in Keukenhof, ondanks dat het buitengebeuren nu nog slechts bestaat uit de bloei van de vroege crocussen en andere vroege bloeiers. Binnen in het nieu we paviljoen, in het Julianapavil- joen en het warme kassencomplex staat de lente al in volle bloei. Keu kenhof is dagelijks geopend van 08.00 tot 19.30 uur. De entree prij zen zijn: volwassenen f 10,-; zestig plussers, kinderen van 4 XJm. 12 jaar, evenals scholieren in klassever- band alsmede hun begeleiden f 5.- p.p. Op woensdag, gezinsdag mo gen ouders hun kinderen t/in 12 jaar gratis meenemen. Groepsta- rieven op aanvraag. Invalidewa gentjes, ook voor groepen zijn gra tis beschikbaar, mits tijdig gereser veerd. het nieuwe Koninging Beatrixpa- viljoen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 9