Wierzeen Hooltn ene Paasvakantieplezier Verdiende winst voor goed spelend Holten f Milieufederatie vestigt aandacht op zure neerslag T' 'ii Politie-weekjournaal Biljarten Klaverjassen „Blauw Wit" HOLTENS NIEUWSBLAD r DONDERDAG 11 APRIL 1985 De kleintjes vermaakten zich opperbest plakken, knippen en verven. Een twaalftal kleuters heeft de eerste vakantiedag gebruikt om een aantal mooie paasverrassingen te maken. Samen met de vrijwillig sters van 't Kolnus werd vorige week donderdagmorgen geplakt, geknipt en geverfd dat het een lieve lust was. De leiding had op een gro ter aantal kleuters gerekend, maar door de eerste mooie lentedag ver kozen veel kleuters een speel- plaatsje buiten in het zonnetje. Dat deed echter niets af aan het plezier van de trouwe Kolnusbezoekertjes. Gedurende de gehele paasvakan ties zijn er door de Stichting Soci aal Cultureel werk vakantie-activi teiten georganiseerd. De eerste op komst was hoopgevend. Zo'n vijf entwintig deelnemers werden geteld bij de dropping die vorige week woensdagavond werd gehou den. Goochelaar en artiest Ton Cup had dinsdagmiddag alle la chers op zijn hand in 't Paalhuus en ook de paaskermis trok flink wat belangstelling. Vandaag wordt de Play-baekshow gehouden, waar van wij de uitslag volgende week zullen vermelden. Vandage was 't dan zo wiet. Ein- deluk hak van de vrouwe verlof ek- reegn um is noar Hooltn te go an um te kiekn noar Hooltn Ene. 't Was ok al 18 joar elene dek ze an 't wark hep ezene. Zie spöldn toen nog in 'n TVB, in 't Sportdal netuurluk. Op good geluk bink dan noar Hooltn hén evaarn en ik tröf 't: 't Eerste mos thuus voebaln teegn Brook- laand, 'n geduchtn teegnstaander en ik marktn al rap det ze langs de liene neet gerost waarn op 'n uut- slag. In 't algemeen klassement steet Hooltn neet al te bes, zie kondn de peuntn nog bassnd good gebruukn. Afijn, ik leupe doar zo 't veeld langs en mosse d'r an wenn' dak gin énen spoiler van Hooltn kendn. Zie waarn mooi in 't witte, det wal, reklame van Beeltman op de börste, mar woer waarn miene spoilers van vrogger? Plotseling zak ik ze wier vuur mie: Ap van 'n Plas, Tönne Dijk, Jopie uut de Leegte, Get van Fenna, de Kween- te, Anton van 'n Stökker en neet te vergettn: Soertje, mien kamme- road uut miene schooljoam woer 'k altied gleunug völle wille met hep- pe had. Hoe wieter ak leupe, hoe meer kunnugheid 'k zagge. Joa, zie waarn allemoal völle ooider ewoddn, de boekn waarn wat an'e- wassn. Dieman Waansink stun doar met de vlagge te zwaajn, Jan van Luuks' Mans had nog aait zie- ne segare an, de Menne scheerdn achter mie langs, Get en Henk van Spier hek nog ezene. 't Leek woa- rempel wal dak vuur de ménsen Kampioenskandidaat Lemelerveld heeft zaterdagavond op sportpark Meermanskamp een gevoelige 2-0 nederlaag geleden tegen Holten 1 dat in de tweede helft van de competitie sterk in opmars is. Hoewel de gasten een sterke eerste helft speelden, wer den ze in de tweede helft binnen tien minuten op een 2-0 achterstand ge zet. De koploper begon lekker agres sief en aanvallend, was goed collec tief en verdedigers werden zo nodig aanvallers en omgekeerd. Maar de rood-zwarten lieten niet met zich sollen en met name de defensie greep resoluut in, hetgeen resul teerde in een drietal boekingen. In de 20ste minuut werd Holten voor het eerst echt gevaarlijk toen uit een schitterende voorzet van Her man ten Velde René Bannink rake lings overschoot. De gasten stelden daar tegenover ook enkele gevaar lijke acties en in de 42ste minuut kwam Kogelman oog in oog met doelman Erwin Stukker maar hij schoot hoog over. Rust 0-0. Na de rust weer een zelfde spel- beeld. Jansen van Lemerlerveld kwam alleen voor Stukker die ten koste van een hoekschop redde. In de daarop volgende tegenaanval klungelde de defensie bij het uit verdedigen waardoor Erik Knapen een meter of vijf buiten de 16 meter- lijn in bezit kwam van de bal die hij onhoudbaar in de kruising knalde (1-0). Vlak daarna ontsnapte Daniël Saamangung aan de buitenspelval. Zijn voorzet bereikte de meegeko men René Bannink die de bal maar half raakte doch gelukkig kon Da niël met een prachtige snoekduik de bal nog juist de juiste richting geven (2-0) en de wedstrijd was be slist. Holten counterde daarna soms heel gevaarlijk maar de rood zwarte aanvallers misten de bruta liteit om de score nog wat op te vij zelen. Opstelling: Doel: Stukker, ach ter: ten Velde, Warrink, Kieften- belt, Jalving, midden: Knapen (80e minuut Traanman), Brouwer, van Op zondag 14 april wordt door de provinciale Natuur- en Milieufedera tie op elf plaatsen in Overijssel een wandeltocht georganiseerd waarin de wandelaars geconfronteerd wor den met de afstervingsverschijnselen aan bomen ten gevolge van zure re gen. Gidsen gaan met de deelnemers op pad om de wandelaars te atten deren op groeistoornissen en be schadigingen bij bomen ten gevol ge van de zure neerslag, die veroor zaakt wordt door de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofdioxide en ammoniak, waar respectiefelijk de industrie, het autoverkeer en de landbouw verantwoordelijk zijn. Ook zijn routebeschrijvingen ver krijgbaar aan de hand waarvan de wandelaar bovengenoemde ver schijnselen aan bomen op de route kan constateren. Wat Overijssel be treft doen zich de problemen vooral voor in de bossen van Twente, de Sallandse Heuvelrug en op de ho ger gelegen delen van het Vecht- landschap. De wandelingen worden georga niseerd in de omgeving van Almelo, vanaf het sportcomplex het Maat- veld door het Nijreesbos, vanaf 14.00 uur; omgeving Enschede, landgoed Het Stroot en Christina- lust, startplaats aan de Zwarte Venneweg, van 10 tot 15 uur; omge ving Haaksbergen, Buurserzand,- bij het Buursermeertje aan de Lan- genbergweg, van 14.00 tot 16.30 uur; omgeving Nijverdal/Holten, bezoekerscentrum De Noesteler- berg, van 11.00 tot 14.00 uur; omge ving Oldenzaal, startplaats Lutter- zand, vanaf het Jan Wesselinkhoek aan de Holtweg in Beuningen, van 11.30 tot 15.30 uur en het recreatie centrum Het Hulsbeek vanaf het Muldershoos van 10.00 tot 15.00 uur; omgeving Ommen, startplaats landgoed Eerde van 11.00 tot 15.00 uur; omgeving Hardenberg zater dag 20 april, 9 uur startplaats recre atiepias Oldemeijer aan het begin van de rode route; Rijssen, fiets tocht op zaterdag 13 april, 9 uur, startplaats parkeerterrein 't Schild, naar de Borkeld en Friezen- berg. De Natuur- en Milieufederatie zal in de komende maanden nog meer activiteiten gaan ontwikkelen, om de aandacht op de gevolgen van de zure neerslag te vestigen. Zo zal een zure-regencaravaan komende zo- kampeerterrein de gasten met de zijn er lespakketten samengesteld, mer van camping tot camping trek- milieuproblematiek worden gecon- waarover scholen op aanvraag ken, waarbij met een expositie en fronteerd. Ook wordt gedacht aan kunnen beschikken en waarvan al excursies in de omgeving van het het organiseren van cursussen en veel gebruik wordt gemaakt. Het versieren, ter gelegenheid van grote festiviteiten zit de Hol tenaren in het bloed. Telkens als er wat te vieren valt, worden straten en wegen versierd om uiting te geven aan de feest vreugde. Dat is straks weer het geval als Holten zich opmaakt om de 40e Bevrijdingsdag te vie ren, maar ook in vroeger jaren werden erebogen opgericht, zo als op deze zeer oude foto die wij mochten lenen van mevrouw Muller van de Rijssenseweg. Bij welke gelegenheid deze foto gemaakt is, kon mevrouw Muller zich niet meer herinne ren. Als datum achterop staat het jaar 1923 vermeld. Wellicht is er een „deskundige" in het dorp die ons wat meer kan ver tellen over de aanleiding van dit huldebetoon. Heel bijzonder is, dat op deze foto mevrouw Tempélman-Tui- tert staat, die onlangs 102 jaar werd. Zij is de jonge deerne in de witte blouse. Verder staan op de foto: Dika Tempelman, Dine Tempelman, Dika Tuitert, Lina Wansink, Gerritje Wansink, Zwaantje Wansink, Hanna Wansink-Boode, Aaltje en Jan Aaltink, Marinus Wansink, Dika Wansink-Niezink, Dina Wansink, Dika Wansink, Hen drik Wansink, Bertha Wansink, Aaltje Jansen, Hanna Jansen en enkele personen waarvan de namen niet bewaard zijn geble ven. Mulleum, voor: Saómangun, Ve neklaas, Bannink. Holten-Heino Zondagmiddag om half drie komt runner up Heino op bezoek. Spelend als tegen koploper Leme lerveld moeten de rood-zwarten in ieder geval een puntje thuishou den. De gasten die nog een goede kans hebben op het kampioen schap zullen moeten wannen om die kans te behouden. was ekomm' in plaats van vuur de voebal. Daorumme bink achter 't droad goan stoan, zó mar op 'n mooi plekkie. 'k Harre géét neet in de gaatn wie d'r dich bie mie stun, mar dét kreeg ik gauw duur. 'n Hooltn-spöller kreeg de balie mooi vuur de veute, vlók bie de 16-meter- liene. „Knoertü!" klunk 't nöast mie, ók zo akelug hard! Ik drei'jn mie wat opzied en ik kekke réch in 't gezichte van Rinus den Heijer, 'n keerl den völle vuur HVC (zo heetn Hooltn vrogger toch?) hef edoane en miskien nóg wal dut, dét week neet. Ak miene oom in odder wolle holln mok hier neet blievn stoan. 'k Binne met mien ooldn moat Soer tje met'eloopn noar de ketine, 't was tóch zowat rus. Jan van de Kuule leup mie nog inteegn met zon grootn schipperspette op, met Diekslag in zien kielzog. De Koots had die pette better op könn' zettn, det passn good bie ziene zeeman- spesse. In de ketine hek nog 'n pröatjen emaakt met Jan 'n Oont- vanger den mie nog störig Saris neumt umdet ik vrogger nog wal oarug kon kiepn. Saris was in die daagn kieper van BW (noe FC Den Bosch), 'k Veuldn mie wól vereerd det J an miene biename nog wus. In de pauze hek nog wat pupiln en junioom an 't wark ezene met pengels scheetn vuur één of aan- dem bokaal. Noa de rus prebeerdn Hooltn 'n achterstaand van 0-1 wier liek te trekkn, mar 't is ze neet elukt, hóe ze heur beste ok deedn. Kot vuur tied bink nog één keer um 't veeld hen'eloopn. 'k Zagge Get Knapen en Henk Tuller héél ont- spann' kiekn. Gin woonder, zie zit beidn in de VUT. Toen 't of eloopn was gung Tuller nog effen met ziene kleinzönne 'n balletjen vuur de kis te trappn, 'n mooi gezichte. Soertje gaf mie nog 'n klubblad as an- dèènkn met. Ik wil oele in Hooltn geerne kompelmenteern met zon mooi blad, keurig in odder! D'r woddn nog um'eroopn det Hantje van Harwig töt sportman van 't joar 1984 was ekeuzn. Jehan, ok van mie de fielsetasies! Ik had oe geeme pesoonluk 'n haand edrukt, mar ik kon 't neet meer wachn umdet ik um vief uur wier thuus mosse weem. Jan Brouwer, Ommen. Als 't plat van mie neet zo bes klopt, möj mar neet hellug woddn umdet ik Hooltn al 18 joar uut bin ne. In de wedstrijden van de competi tie Biljartbond „Ons Genoegen" hebben de Holtense clubs als volgt gepresteerd: Hoofdklasse: Jansen-de Ster 8-0; Budde-Kalfsterman 2-6; Beste par tij: Alberts van „Jansen": 160-15-39- 10.67. Overgangsklasse: Schoenmaker 2- Vlishoek 8-0; Kalfsterman 2-Oude Aanleg 8-0. Eerste klasse: J«>—3-Spekhorst 3 8-0; Kalfsterman 3-Haarlerberg 2 6-2. Tweede klasse: Budde 2-Kalfster- man4 6-2. Derde klasse: B.V.W. 3-Jansen 4 6- 2. In het clubhuis op sportpark 't Vletgoor wordt vrijdagavond vanaf 20.00 uur de laatste wedstrijd ge speeld om het kampioenschap Klverj assen comp. '84/85. Er heb ben zich voor deze wedstrijd reeds een groot aantal .jassers" opgege ven. De stand aan de kop is na 3 wed strijden: 1. Antoon Aanstoot 12205 p.; 2. Renger G Veldhuis 11855 p.; 3. Kees Brusseé 11840 p.; 4. Jan Klun- der 11744 p.; 5. Jan Paalman (Past. str.) 10952 p. Uiteraard zijn ook zij die nog maar 2 avonden hebben gespeeld nog niet kansloos omdat de drie hoogste scores meetellen voor de hoofdprijs en het kampioenschap. Opgave voor deelname op het pu blicatiebord in het clubhuis of bij Jan Aanstoot, Diessenplas- straat 18, tel. 6 29 78. Door burgemeester en wethouders op 2 april 1985 verleende vergunningen, ontheffingen e.d. 1. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN: aan de heer C. Th. ter Hoeven voor het plaatsen van een berging/ overkapping bij de woning Oranjestraat 57; - aan mevrouw J. Oosterveld-Klein Ovink voor de verbouw van de woning Vonderschottenweg 6; 2. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN - aan de heer H. Elbersen voor het kappen van een eik staande op het perceel sectie H, nummer 178; - aan de heer H. Boer, voor het uitdunnen van een bosje aan de Oude Deventerweg. 3. ONTHEFFINGEN E.D. - aan de F.C.C. de Holtertrappers voor het gebruik van een geluids installatie t.b.v. fietscrosswedstrijden - aan de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen voor het hou den van een jubileummarkt op 14 december 1985; - MechanisatiebedrijfBloemenkampteLettelevoorhetgebruikvan diverse wegen met landbouwmachines met een grotere breedte dan 2.60 m. Commissie Sociaal-Cultureel Werk De eerstvolgende openbare vergadering van de Commissie Sociaal- Cultureel Werk wordt gehouden op maandag 15 april a.s. om 19.45 in het gemeentehuis. Op de agenda staan voorstellen met betrekking tot de afrekening subsidie voor de Kerngroep Rooie Vrouwen, peu terspeelzaal 't Knötterheukske, het Holtens Mannenkoor en speel tuinvereniging de Kol. Tevens staat op de agenda een aanvraag om een eenmalige extra subsidie in 1985 van speeltuinvereniging de Kol. Richtlijnen straatversiering Bij het versieren van straten ter gelegenheid van de viering van het 40-jarig Bevrijdingsfeest dienen met het oog op de verkeersveilig heid enz. de volgende richtlijnen in acht genomen te worden: 1Beplanting en bogen minimaal 5 meter uit hoeken van straten; 2. Minimale hoogte boven het wegdek 4.20 m; i.v.m. wind e.d. goed vastzetten; 3. Straattegels opslaan en onmiddellijk na het verwijderen van de versiering weer aanbrengen, geen kapotte tegels verwerken; 4. de gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade enz. als gevolg van de straatversiering; 5. Indien verlichting gewenst wordt, dan dient men contact op te nemen met het G.E.B. 6. in verband met leidingen en kabels mag in trottoirs niet geboord worden; 7. de straatversiering mag het zicht op verkeersborden niet belem meren; 8. het verdient aanbeveling bij het plaatsen van bogen en het aan brengen van andere straatversiering vooraf overleg te plegen met gemeentewerken. Vorige week maandag vond rond half twee 's middags op de kruising Deventerweg-Oude Deventerweg een aanrijding plaats tussen twee personenauto's. Mevrouw T. uit Holten, verleende, komende vanaf de Oude Deventerweg, geen voor rang aan de heer M. uit Assen. Ge volg: enig werk voor de garagehou ders, doch gelukkig geen werk voor de heren artsen. De nacht erop keek de Holtenaar D. uit de Diessenplasstraat uit het raam van zijn woning, nadat hij enig gestommel had gehoord. Hij zag een jongeman in zijn tuin, met kennelijk minder goede bedoelin gen. De politie werd gelijk in kennis gesteld, die meteen op zoek ging. Door andere mensen werd dezelfde persoon vervolgens nog gesigna leerd op de Beusebergerweg en de Diessenplasstraat. Vervolgens werd de betreffende persoon ook door de collega's gesignaleerd. De inbreker fietste namelijk over de Larenseweg. Hij was echter na som matie daartoe, niet van plan om te stoppen en ging er, nadat de colle ga's zijn fiets al te pakken hadden, hard lopend van door. Dankzij de sprintsnelheid van de collega's kon de dader in een tuin aan de Kerk- hofsweg worden aangehouden. Hij bleek op een gestolen fiets te heb ben gereden en ingebroken te heb- ben bij de families V. en de poging bij D. beiden aan de Diessenplas straat en bij de families E. en S. aan de Pastoriestraat. Later bleek hij de nacht er voor ook nog ingebro ken te hebben te Wamsveld (11 keer). De inbreker is inmiddels nog steeds te gast op het politiebureau Holten. Vorige week dinsdag werd de per sonenauto van S. van S. uit Holten ernstig beschadigd, nadat het mo torgedeelte van zijn Saab vlam had gevat. De brandweer van Holten, die snel ter plaatse was, zorgde er voor dat de brand zich alleen tot het motorgedeelte beperkte. Vorige week woensdag kreeg het buurtcentrum Het Trefpunt be zoek van ongenode gasten. Binnen werd een hamer ontvreemd en wer den 8 bekers vernield. In dezelfde tijd dat er werd ingebroken, werden ook enige vernielingen gepleegd aan de Raalterweg. Vermoedelijk dat zijn personen hier debet aan. zijn. Afgelopen week bleken weer ver schillende personen zich bezig te houden met kievitseierzoeken zon der dat zij hier toestemming van hadden van de grondeigenaar. Dit leverde hen een bon op. De termijn is inmiddels verstreken voor het ei- erzoeken, zodat thans tegen een ie der proces-verbaal wordt opge maakt, die zich daarmede nog mee bezig houdt. Vorige week donderdag vond op de Dorpsstraat voor garage Stuk ker een aanrijding plaats tussen de Holtenaren G. J. J. S., rijdend in een auto en J. B., rijdend op een motor. De oorzaak is niet geheel duidelijk, doch toen S. linksaf sloeg naar de garage, ontstond een aan rijding met B. die S. op dat moment inhaalde. Hierbij geen gewonden. Dezelfde dag vond op soortgelij ke wijze een aanrijding plaats tus sen een motorrijder en een fietser op de Holterbergweg. Hierbij was het de fietser die linksaf wilde de Motieweg op. Hij, A. W. werd ge wond overgebracht naar het St. Geertruidenziekenhuis te Deven ter. De motorrijder, de 20-jarige ja rige M. P. uit Rijssen bleef onge deerd. In de nacht van vrijdag op zater dag vonden J. T. en J. N. beiden uit Holten het nodig om glas op de rij baan te gooien. Doordat ze het zelf opruimden, konden ze een bekeu ring voorkomen. Ook afgelopen zaterdag zochten twee personenauto's eikaars gezel schap. Ditmaal maal op de kruising Lare nse we g-Tuins tra a tDe Nieuw- Neetenaar Heetenaar H. S. die over de Tuinstraat reed, verleende geen voorrang aan A. A. L. uit Nijverdal. Op de eerste paasdag vond de 17- jarige E. W. het noodzakelijk om zonder reden een deuk in een ander zijn wagen te schoppen. Een oplet tend persoon meldde dit aan de po litie, zodat de dader beloond kon worden met een proces-verbaal. Tevens zal hij voor de schade op moeten draaien. Op 2e paasdag sloot een bezoeker van het museum Piet Bos zijn auto af, terwijl de sleutels nog in de auto lagen. De hulp van de Hermandad werd ingeroepen, waarna de auto alsnog zonder schade geopend werd. (P.S. Hierin worden geen cur sussen gegeven). KNIPT1P Een projectiescherm geeft een briljant beeld. Veel mooier dan bijvoor beeld een wit laken of een lichte muur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 7