„Meer inwoners of het loopt spaak" Holtens musici in allerlaatste koffieconcert 3 Muziek mix rekent op muziekliefhebbers White-Heat brengt superprogramma Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag HOLTENS NIEUWSBLAD NIEUWE HHV-VOORZITTER HERMAN MAATS: Holtense break-dance op disco Wijziging diensten Herv. Kerk Fietsen kijkdag Gevonden voorwerpen Burgerlijke stand autobedrijf BV Schilderijen van Harm Lasker in AC-restaurant GARAGE SCHUPPERT BV BOLSENBROEK SCHADEREGELING CARROSSERIEWERK SPUITWERK DONDERDAG 11 APRIL 1985 „Wanneer we de bestaande win kels willen handhaven dan zal het in woneraantal van Holten toch zeker moeten groeien tot zo'n tien- vijf tienduizend. Daarop is het huidige winkelbestand ook berekend. In feite is er sprake van overbewinkeling en je ziet dan ook bij steeds meer winkels de gordijnen voor de etalage gaan. Een griezelige situatie. De Holtense Handels Vereniging heeft er alle be lang bij om die neergaande tendens om te buigen. Daarvoor wil ik me in zetten". Sinds 1 april neemt Herman Maats binnen de HHV de voorzit tershamer over van Jan Albert van de Maat. „Niet dat ik tijd over heb, maar de belangen zijn zo groot dat ik na een gesprek met het bestuur heb toegestemd. Met als voorwaar de natuurlijk dat het niet ten koste mag gaan van mijn schildersbe drijf. Het is alleen jammer dat er van een echte verkiezing geen spra ke was. Ik was de enige kandidaat. Eigenlijk snap ik dat niet gezien de problemen die er toch wel degelijk zijn binnen de Holtense midden stand. Ook op de vergaderingen van de HNV komen veel te weinig leden". Herman Maats is geen onbeken de binnen de belangenvereniging van Holtense middenstanders. Tot vier jaar geleden zat hij jarenlang in het bestuur en vertegenwoordigde hij Holten ook in het districtsbe- stuur van de KNOV. Bovendien is hij in de dagen voor Sinterklaas en Pasen in verschillende vermom mingen actief in het dorp. Afgelo pen zaterdag bijvoorbeeld weer als Mans uut Hoolt'n met zijn mandje vol eieren. De rasechte Holtenaar ziet het voorzitterschap van de HHV als een logisch gevolg van zijn betrokkenheid bij het Holtense winkelgebeuren. Samen „Het maakt voor mij geen ver schil of ik voor of achter de bestuur stafel zit. Je zult toch samen Holten naar buiten moeten brengen. Ook de gemeente. Die noodzakelijke uitbreiding van het inwoneraantal zal natuurlijk in eerste instantie door de gemeente moeten worden gestimuleerd. Er is nu wel een prachtig DURA-complex neerge zet, maar daarna is er weinig ge beurd. Met name in de woning bouw en bij het aantrekken van nieuwe industrieën. Ik begrijp best dat ze daar ook niet om werk verle gen zitten, maar samen moeten we er toch uit kunnen komen. „Zo'n bedrijf als Waterloo BV is een goed voorbeeld". Inderdaad is het op het ogenblik wel iets beter met de verkoop in de winkels. Je ziet dat Holten een re giofunctie krijgt voor de kleinere gemeentes in de omgeving. De ont wikkelingen met de supermarkten hebben positief gewerkt. Maar er hoeft ook maar weinig te gebeuren of het gaat weer bergafwaarts. Ver geet niet dat verschillende bedrij ven geïnvesteerd hebben met in het achterhoofd een inwoneraantal van boven de tienduizend. En op het ogenblik is het nog steeds zo dat het inwoneraantal elk jaar ver mindert. Weliswaar heel weinig, maar er zit nog steeds geen opgaan de lijn in. Door in te spelen op klan ten van buiten Holten kun je die te kleine Holtense doelgroep vergro ten, maar veel winkeliers stellen zich daarbij te passief op. Durven ook niet meer te investeren. Vooral de ouderen. De HHV heeft daarin een functie, om bijvoorbeeld een soort adviesdienst op te zetten of om de opvolging te regelen. En er moet natuurlijk voor wor den gezorgd dat er genoeg te bele ven is in het dorp. Want op de mooie natuur alleen komen de mensen ook niet meer af. Als HHV hebben we een rol bij het bevorde ren van het toerisme. Dat is ook in ons belang. We gaan dan ook door met de Houthakkersfeesten, zij het iets grootser. Er moeten gewoon ac tiviteiten zijn. Kijk maar naar zo'n wielerronde. Toevallig help ik die mee organiseren, maar het hele dorp loopt op zo'n avond wel vol". Parkeren Een bekend probleem is het lang gerekte winkelbestand van Holten waardoor van een echt centrum geen sprake is. Bovendien loopt er nog een drukke verkeersweg door het dorp. Hoe denkt de nieuwe HHV-voorzitter daarover? Herman Maats: „Misschien zou het inderdaad wat meer gecen treerd moeten worden. Maar ver geet ook niet dat mensen in een kleine plaats als Holten met de auto bij de winkel willen komen. En wat dat betreft is Holten uniek met al die parkeerplaatsen. De weg door Holten is al jaren een pro bleem en een echt goede oplossing zou ik ook niet weten. Je moet hem in ieder geval niet afsluiten, want dan stoot je twee benzinepomp- houders het brood uit de mond. Misschien zou je het vrachtwagen- verkeer moeten weren door het met borden om te leiden via de S-14 en de E-8. Aan de andere kant zie je dat in een plaats als Nijverdal bij voorbeeld zo'n weg ook niet echt een probleem is. Hoewel ik Holten daarmee niet wil vergelijken. Over het algemeen verwacht men toch te veel van een plaats als Holten. Dat kan pas als het inwoneraantal in derdaad tussen de tien- en vijftien duizend ligt. Gebeurt dat niet dan voorzie ik voor de komende jaren nog veel winkelsluitingen. En ver geet niet wat dat voor de werkgele genheid in Holten betekent. Daar wordt over het algemeen ook nog te licht over gedacht". lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllillllllM 2 maandelijkse uitgave „Informatie verschaffen over alle mogelij'ke soorten muziek voor mu ziekliefhebbers in en rond Holten", dat is de filosofie achter het nieuwe blad Muziek Mix, dat onlangs voor de eerste keer werd uitgebracht. Initia tiefnemers zijn twee muziekliefheb bers van het eerste uur: Jos Kamp huis en Herman Gazan. Jos Kamphuis: „In kranten en weekbladen wordt wel regelmatig iets over muziek gepubliceerd, maar dat is voor de echte muziek liefhebbers net niet de juiste infor matie. Het is te algemeen. Dat is ook wel begrijpelijk, maar uit eigen ervaring weten wij dat de echte mu- ziekfanaten, en dat zijn er heel wat in Holten en omgeving, wat meer vakgerichte informatie verwach ten. Ook achtergrondverhalen over uitvoerende musici uit eigen omge ving, komen in de krant te weinig aan bod. Daarom hebben wij de koppen eens bij elkaar gestoken, en hebben de stap gewaagd om een eigen muziekblad uit te geven" De naam Muziek Mix geeft al aan dat in het - tweemaandelijkse blad - verschillende muziekstijlen aan bod komen. Zo wordt in het eerste nummer de nu teloor gegane koffie concerten belicht. Daarnaast komt het popgebeuren en de Country en Western muziek uitgebreid aan de orde. Door de uitgave van Muziek Mix hopen Jos en Herman de mu ziekbeoefening te stimuleren en de onderlinge band tussen de verschil lende musici te verstevigen. Via Muziek Mix hopen zij weer nieuw talent te kunnen aanboren voor de muziekavonden in 't Klavier die vorig jaar zo succesvol zijn gestart. Het blad heeft nu nog een oplage van 250 stuks. Belangstellenden krijgen het - gratis - toegezonden. Verder ligt het blad ter inzage bij de verschillende openbare gebouwen. Om de inhoud zo volledig mogelijk MUZEK-INFORMATE VOOR HOLTEN EN OMGEVING majrt/ april 1965 aan te laten sluiten op het muziek- gebeuren in Holten en omgeving, die ruim gezien wordt van Nijver dal, Rijssen tot Markelo, zoeken de heren nog enkele enthousiaste me dewerkers die nieuwtjes op mu ziekgebied smakelijk kunnen ver tellen in het blad. Inlichtingen zijn verkrijgbaar op tel: 6 29 98 J. Kamphuis) en 6 21 57 (H. Gazan). Voor liefhebbers van Country- muziek speelt in 't Klavier vana vond (donderdag) de Holtense groep Daybreak, die evenals Hot Pueblo mee hebben gedaan met de talentenjacht bij Ben Steneker. Daybreak begint het optreden om 20.30 uur. Zaterdagavond 13 april a.s. belooft het in J.S. de Schure een grandioze popavond te worden. Dan treedt de fameuze rhythm 8t bluesband White- Heat op. White-Heat bestaat stuk voor stuk uit rasmuzikanten die hun sporen reeds ruimschoots hebben verdiend. Enkel van hen hebben ook een staat van dienst in J.S. de Schure. Wat te denken van bassist Hans Hoogstoevenbelt. Hij zal voor de vierde maal ons podium betre den (ex-Jo Junk en ex-Waanzin); gi tarist Alan de Gascoigne, beter be kend als „de Gaspiepe" (ex-Nor- maal); drummer Chris -Meurs (ex- Long Tall Ernie and the Shakers en ex-Waanzin); zanger/mondorganist Tim Disney is nog niet bekend maar hij schijnt over een bronzen stemgeluid te beschikken. De band beschikt over een zeer gevarieerd muziekrepertoire. Een repertoire dat veel zelfgecom poneerde muziek bevat maar ook een groot aantal covers varieërend van John Hiatt tot de Rolling Sto nes en van de Drifters tot de Blues Brothers, kortom voor elk wat wils. Voor het voor-programma heb ben de organisatoren nog op het al lerlaatste moment een flitsende band te pakken gekregen. Name lijk de hard-rock formatie Hard board. Een 3 mans formatie uit Rijssen. En dat allemaal voor een belachelijk lage prijs f 5.- in de voor verkoop en f7.- aan de kassa, de voorverkoop is in de Schure. Ook kan men telefonisch kaarten reser veren, tel. 05483-6 27 55. Het voor programma begint om 20.30 uur. Holtens muzikaal talent treedt aan voor het laatste koffieconcert in de ai^la van de Scholengemeen schap Holten op zondag 21 april a.s. Piano/trompet, een blokfluit kwartet, piano/viool, piano/dwars fluit, een pianosolo en een gitaar duo omvat het programma. Het belooft dus een gevarieerd concert te worden waarmede de Werkgroep Koffieconcerten Holten de reeks van koffieconcerten defini tief afsluit. Vanzelfsprekend wordt op een volle aula gerekend, tenslotte is dit de laatste kans om musici uit „ei gen ruif' te horen. Aanvang concert: 11.30 uur (zaal open 11.00 uur). Einde 13.00 uur. Toegangsprijs inkl. een kopje koffie: f 5.-. Kinderen t/m 14 jaar en C.J.P.-kaarthouders: f 3.-. Gratis kindercrèche. Voorverkoop bij de V.V.V., 't Paalhuus en de Rabo- Bank Holten. In het AC-restaurant is tot half mei werk te zien van de schilder Harm Lasker, Lasker is van huis uit stukadoor. Een paar jaar geleden was hij genoodzaakt met zijn werk te stoppen. Vanaf die tijd wijdt hij zich volledig aan zijn hobby: het schilderen van landschappen en stillevens. Schilder Lasker omschrijft zijn werk als „fotografisch realistisch". Hij streeft er naar alles zo natuurge trouw mogelijk te schilderen. Hij zorgt ervoor dat zijn lijsten In pas sende lijsten hangt. Eerder expo seerde Lasker in Dalen, Gramsber- gen en Emmen. De expositie is geo pend tijdens de openingsuren van het AC-restaurant. De toegang is gratis. TOYOTA Schuppert De garantie voor service 1 -en kvyaliteit Off. Toyota-dealer voor Holten-Bathmen eo. Oranjestraat 30 r Tel'. "05483-6 13 63 Markelo - Tel. 19 07 A.s. zondag 14 april zal de Holten se break-dance groep optreden voor alle tieners tijdens de disco, Beusebergerweg 27. Deze break dance formatie staat o.l.v. Mister body crash. Zij hebben allerlei on derdelen in hun programma zoals: body popping, electric boogy en break-dance. De disco begint om 14.30 uur en duurt tot 17.00 uur. De kosten zijn 1 gulden. Met ingang van zondag 14 april zal de morgendienst van de Her vormde Gemeente zowel in de kerk in Holten als in gebouw „Bethanië,, in Dijkerhoek aanvangen om half tien. De avonddienst in de kerk blijft ongewijzigd 19.00 uur. De aan vangstijden gelden tot het a.s. na jaar. Bij het politiebureau aan de Reilinksweg staat een partij fietsen, die in de afgelopen maanden her en der in de ge meente Holten zijn gevonden. Tot nu toe hebben de rechtmati ge eigenaren zich niet gemeld. Degene die zijn karretje mist, wordt uitgenodigd om op zater dag 13 april a.s. tussen 13.00 en 17.00 uur te komen kijken of zijn of haar fiets er tussen staat. Kerkdiensten Ned. Herv. kerk: 9.30 uur ds. R. Visser, 19.00 uur ds. H. J. Ekker, uitgangscollecte: In wendige zending. Oppasdienst: mevr. Marktvoort-Baltus en Erny Dikkers; 9.30 uur Jongerendienst in gebouw „Irene" Diessenplas: woensdag 17 april 19.30 uur ds. W. Vons. Geref. Kerk: uur ds. E. de Vries van Kampen; 15.00 uur ds. M. Berg, openbare geloofsbelijdenis/voor bereiding Heilig Avondmaal. In beide diensten is de eerste coll. voor de kerk en de 2e voor rente en aflossing. Kindernevendienst: klas 3 en 4 o.l.v. mevr G. van Zeijts. R.K. Kerk 10.00 uur heilige mis in gebouw „Irene" Dijkerhoek 9.30 uur ds. H. J. Ekker, uitgangs collecte: inwendige zending. Okkenbroek 10.00 uur ds. K. Pruijsen van De venter, zendingsbussen bij de uit gang. Nieuw Heeten Zaterdag 19.00 uur, zondag 8.00 en 10.00 uur. ARTS: J. F. Sijtsema, Keizersweg 32, tel. 05483-6 35 53. Spreekuren 11 en 16 uur. WIJKVERPLEGING: Dienst 11 t.m. 18 april: Zr. J. Koerse, tel. 05700-2 27 00. Spreekuur wijkverpleegkundi ge alle werkdagen van 13.30- 14.30 uur. Gaardenstraat 29, tel. 6 14 36. Tevens dan afhalen en terugbezorgen van magazijnar tikelen. Diëtiste spreekuur (op afspraak elke le en 3e dinsdag van de maand), TANDARTS: W. J. Zwijnen, Pelmolenweg 4, Rijssen, tel. 05480-1 22 60. Spreekuur voor spoedgevallen: 17.00-17.30 uur. DIERENARTS: (Ook voor kleine huisdieren) Th. A. Oostenbrug, Diessenplas- straat 5, tel. 05483-6 15 15. S. Minnema, Oude Deventerweg 7, tel. 6 28 35, tel. spreekuur 8-9 uur. P.E. Helthuis, Dorpsstr. 63a, tel. 6 33 77 b.g.g. 05759-22 22 (ook voor paarden). KLEUTER ZUIGELINGENBUREAU: Gaardenstraat 29 op afspraak. Fysiotherapie: alle werkdagen wijkgebouw Stichting Kruis werk, Gaardenstraat 29. Stichting Maatschappelijke Dienstverl. Midden-Overijssel, Gaardenstraat 29, teL 6 27 84. Voor maatschappelijk werk, ge- zins- en bejaardenverzorging. Spreekuur maandag t.m. vrij dag 8.30-9.30 uur en volgens af spraak. Ziekenfonds: Spreekuur vrij dag van 8.30-10.00 uur in het Groene Kruisgebouw, Gaar denstraat en volgens afspraak. Ziekenvervoer: 00 11 of dienst doende arts 05483-6 35 53. Open bejaardenwerk: Inlich tingen tel. 05483-6 12 01 of 615 17 Energiebedrijf: storing elektri- citeits- en gasvoorziening mel den bij gem. Energiebedrijf. Tel. 05483-6 18 14. Politie: 05483-5 13 52 of 6 26 55. Na 18.00 uur bellen 038-97 12 34. Brandweer: Tel. 00 11 (dag en nacht). Donderdag 11 april 19.45 uur Avond van de HVG „Ora et Labora" in „Irene". De heer E. Laseur uit Beekbergen vertelt over zijn ervaring in In donesië. Vrijdag 12 april 18.00 uur start inzameling van lompen door en voor „H.M.V." in het dorp. Zaterdag 13 april 20.00 uur Medewerkersavond ZW „Blauw Wit" in zaal „De Poppe". 20.30 uur „White-Heat" in „de Schure". Zondag 14 april 13.00 uur Unieke triathlon met paard op hippisch terrein van de Bergmiters aan de Borkeld- weg. 14.00 uur Start deelnemers Oriënteringsrit M.A.C. „de Hol- terberg" bij clubcafe „De Bies- ter". Dinsdag 16 april Uitstapje afd. Holten Chr. Plat telandsvrouwenbond. Vertrek 13.30 uur vanaf „De Kandelaar". 9.00-11.30 u. en 13.30-16.30 uur Kledingbeurs in zaal „Vosman". Vrijdag 19 april 15.00 uur Officiële opening Wa terloo BV., Industriestraat. 20.00 uur Laatste Klaverjaswed- strfjd comp. 1984/'85 Z.V.V. Blauw Wit in clubhuis 't Vlet- goor. Zondag 21 april 11.30 u. Laatste koffieconcert in aula van de scholengemeen schap. Maandag 22 april 19.45 uur Vergadering afd. Espe- lo Ned. Bond van Plattelands vrouwen in „Trefpunt" Onder werp „Boerinnenleven". Woensdag 24 april 20.00 uur Laatste bijeenkomst H.V.G. Dijkerhoek in „Betha nië" spreker ds. R. Visser. Donderdag 25 april 20.00 uur Bijeenkomst afd. Dijk erhoek Ned. Bond van Platte- landsvouwen in „Het Bonte Paard" onderwerp „Hoe werkt de raad?" Zaterdag 29 april 20.00 uur Lenteconcert „H.M.V." in sporthal 't Mossink. Gevonden voorwerpen: - een schep -drie sleutels aan lederen han ger gevonden dieren: een effen blauw/grijze poes, c.q. kater. Verloren voorwerpen; -armband, met inscriptie „Mar- jet", - sleuteletui met sleutels; - sleutelbos met 7 a 8 sleutels aan ring Overleden: A. Nieuwenhuis, oud 68 jr., (overl. te Deventer); M. M. van de Water, oud 52 jr., Schagen; H. Agterkamp, oud 75 jr., (overl. te Deventer); M. Tem pelman, oud 62 jr., (overl. te De venter). F. Stam, oud 64 jaar; H. Oolbekkink, oud 87 jaar. Ondertrouwd: G. J. Danneberg, oud 19 jaar, Rijssen en G. H. Aanstoot, oud 18 jaar, Holten. Gehuwd: H. G. Jansen, oud 27 jr., Holten en K. I. Pennewaard, oud 24 jr., Holten. SCHADEAFDELING Stationsdwarsweg 19, 7461 AR Rijssen TEL. 05480-1 30 24 VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 3