Hoog 1 laaid e 1 iet vuur... Holtens Nieuwsblad n boaken Wisselbeker voorgoed naar de Beuseberg Straatversiering vooraf gekeurd Vakature Boelen" nu toch ingevuld Bevrijdings trommeltje een succes Voorzitter MOOISTE IN ESPELO U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe Vredeswerkgroep voedsel genoeg honger te veel Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 Uitgeversmaatschappij Van der LoeffBV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-6 30 22. Advertenties: Gertfertsingel 41, Enschede Tel. 053-32 0141 Redactrice: Frederique Rentenaar V/eleweg 104, Boekelo Tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel. 05483- 6 38 03 Openingstijden redactie, vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewei ker: J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483- 6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal Tel 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a Tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur. In Bathmen: H. Voogs- geerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur. Itens Nieuwsblad Donderdag 11 april 1985 - 38e jaargang - nr. 15 Abonnementsprijs f34.25/ Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 Na een wat aarzelend begin, het hout was nat en veelal nog maar kort geleden gekapt, stonden de vier Holtense Paasboakens fel te branden en moesten de toeschouwers al vrij snel een stapje terug doen. Zoals de traditie wil, werd het grootste vuur van Holten ontstoken door burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard nadat hij de wisselbokaal had overhandigd aan de bouwers van het grootste boaken dat ook dit jaar weer gebouwd was door de Beursebergers Elders in deze editie leest u de juiste uitslag van de sportieve strijd die elk jaar weer wordt gehouden tussen de vier buurtschappen. De belangstelling voor de vier vuren was, ondanks het natte weer, uitste kend. Tot ver in de avond reden honderden auto's langs de verschillende Paasboakens. De drukte was vooral in de omgeving van de zuurberg, nabij de Evertjesweg zo groot, dat het verkeer muurvast kwam te zitten. Ook aan wind was er geen gebrek. Dat betekende extra aandacht van de Holtense brandweer toen door de straffe winden de vuurregen in de richting van enkele boerderijen en de bossen joeg, maar de uit voorzorg meegenomen tankwagen hoefde niet ingezet worden en de vrijwillige brandweer kon, net als de vele Holténaren en vakantieganger genieten van het grote vuur. De jeugd beleefde zo als altijd uitbundig plezier aan het zwartmaken en honderden gingen dan ook als zwarte piet naar huis toe. Dat ook wel ouderen en vakantiegasten af en toe een vlekje opliepen, is nu eenmaal het risico als men een bezoek brengt aan het aloude paasvuur in Holten. Het Bevrijdingstrommeltje dat zoals bekend door s.v. Bato in de handel wordt gebracht ter gelegen heid van de 40e Bevrijdingsdag blijkt een geweldig succes te wor den. De vraag naar dit unieke trom meltje voor de prijs van f 9,75, inclu sief vulling was direct van dien aard dat reeds een tweede zending trommeltjes besteld is. De eerste zending is inmiddels vanaf zaterdag 6 april verkrijgbaar bij de firma's Stokkers en Wonnink aan de Oranjestraat en de firma Beltman aan de Dorpsstraat. De verkoop van de trommel, die uitge voerd is in meer-kleuren-druk zal, zolang de voorraad strekt, door gaan tot en met de feestweek in mei. De Vredesgroep Holten heeft voor woensdag 17 april een discus sieavond georganiseerd met als thema: Voedsel genoeg, honger te veel. Aan de hand van dia's zal een vertegenwoordigster van de lande lijke Vredeswerkgroep in café De Biester ingaan op dit thema. Er zal gelegenheid zijn om met de inleid- ster te discussiëren over dit onder werp. De Vredeswerkgroep Holten wil met deze discussieavond de aan dacht vestigen op de ongelijkheid tussen de verschillende landen. In de derde wereld sterven de inwo ners van de honger, terwijl in het rijke Westen er een overvloed aan eten is en er zelfs sprake is van een teveel aan voedsel, zoals de boter berg, de melkplas etc. De Vredes werkgroep is ook van mening dat het hongerprobleem te maken heeft met het uitgeven van onnoe melijk veel geld aan bewapening. De themaavond begint 's avonds om half acht. Sinds vorige week maandag heeft de Holtense Handelsvere niging een nieuwe voorzitter. Herman Maats. Geen onbeken de in Holten. Al jarenlang is hij actief in het Holtense midden- standsgebeuren als schildersbe drijf Maats. feliciteerde hij via de geluidsinstal latie van de M.A.C. „De Holter- berg" de. Beusebergers met het be haalde resultaat. Het was deze keer voor het vijfde achtereenvolgende jaar dat de grootste boaken verrees in de Beuseberg en tevens kwamen de Beusebergers definitief in het bezit van de door de burgemeester vallend stuk versiering worden ge troffen, verzekerd via de wettelijke aansprakelijkheid van de wegbe- heerder, de gemeente Holten". Over de aansprakelijkheid rond de straatversiering heerste in Hol ten enige ongerustheid toen duide lijk werd dat de Rijkspolitie zich in eerste instantie niet kon verenigen beschikbaar gestelde wisselbeker die drie keer achtereen of vijf keer in totaal gewonnen moest worden. In een korte toespraak deed mr. van Rappard de suggestie om in gaande voorjaar 1986 ook een wis selbeker beschikbaar te stellen voor het mooiste paasvuur onder dezelfde voorwaarden als voor de met de oorspronkelijke tekst van de gemeentelijke advertentie zoals die ook in 1980 van kracht was ge weest voor de versieringen. Na overleg werd alsnog het bovenge noemde artikel vier in de voor schriften opgenomen, die naar het nu blijkt, geen verandering teweeg brengt in de wettelijke aansprake- De trotse bouwers van Holten's grootste Boaken. Ook dit jaar was dat weer de buurtschap Beuseberg grootste boaken. Door de burge meester zal een nieuwe beker wor den geschonken. lijkheid. Slechts wanneer zonder overleg met de dienst gemeente werken een bouwsel wordt opge richt kunnen er voor de bouwers problemen gaan ontstaan. De bur gemeester wees er ten overvloede nog op dat men de plannen vóór de bouw ter goedkeuring moet voor leggen. Onderdak Het comité dat de belangen be hartigt van de Canadese gasten kon dinsdag meedelen dat de op roep voor gastgezinnen een groot aantal adressen heeft opgeleverd zodat nu alle Canadese gasten zijn ondergebracht. Veel gastgezinnen hebben inmiddels - schriftelijk - contact gehad met hun overzeese gasten. De Beusebergse boakenbouwers hebben evenals de vier voorgaande jaren aan de Evertjesweg in een per ceel weiland van Aanstoot („Huus- ken") weer het grootste paasvuur ge bouwd. Ze zagen hun ijver en werk lust beloond met de eerste prijs van tweehonderdvijfenzeventig gulden en kwamen tevens definitief in het bezit van de prachtige wisselbeker die door burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard in 1983 beschik baar werd gesteld, een troffee die 3 maal achtereen of vijf keer in totaal gewonnen moest Worden. De tweede prijs van f.175,- was voor de bouwers in Espelo die een boaken hadden gebouwd aan de Okkenbroekseweg in een weide van Toomeman. Esploërs Sploërs hadden evenals de voorgaande drie jaar weer zeer veel zorg besteed aan de bouw en afwerking en ze kregen tevens de „Schoonheidsprijs" van vijftig gulden. Met de bouwers was in 1984 afge sproken dat er dit vooijaar meer aandacht zou worden-besteed aan de opbouw, een afspraak waaraan alle bouwers zich hebben gehou den. De Beusebergers hebben ook De invulling van de „vakature Boe len", bij de dienst Gemeentewerken staat geheel los van het unanieme ad vies van de gemeentelijke commissie Gemeentewerken, waarin de leden het college dringend verzochten te wachten met het aanstellen van een opvolger van de heer Boelen totdat een duidelijke taak- en functieom schrijving was opgesteld. Binnenkort kan dan ook een ge meentelijke advertentie tegemoet gezien worden waarin een nieuwe topambtenaar voor de dienst ge meentewerken gevraagd wordt. Als er voldoende haast gemaakt kan worden duurt het toch nog tot na de zomervakantie voordat de nieuwe man aan het werk kan gaan. Zoals bekend heeft de nota gemeentewerken, waarin een her structurering en stroomlijning van de dienst gemeentewerken voor de toekomst wordt voorgesteld, nogal wat beroering teweeg gebracht. Niet alleen binnen de eigen dienst zijn er vraagtekens gezet over de uitwerking van een en ander, ook de gemeenteraadsleden hebben nog maar weinig positieve gedach ten over het „praatstuk". In de aparte commissievergadering van de commissie, die uitsluitend ge wijd was aan de omstreden nota, werd door alle commissieleden meer duidelijkheid gevraagd. Met name de personele invulling, de taak- en functieomschrijving werd ten ene male onvoldoende ge noemd. De „vakature Boelen" (de heer Boelen was reeds anderhalf jaar ziek, voordat hij op 1 januari 1985 de dienst verliet) speelde in de beraadslaging een belangrijke rol. Duidelijk werd van het college ge vraagd een mogelijke invulling op te schorten totdat het „plaatje" duidelijk was. Het college denkt daar anders over. „Wij zitten met een structu reel tekort aan kader-personeel. Het is niet mogelijk optimaal te werken als van de vijf man kader personeel er al anderhalf jaar ie mand weg is gevallen. Dat levert werkweken op van 45 uur. Dat gaat wel een tijdje goed, maar geen an- echt hun best gedaan om de „Schoonheidsprijs" in de wacht te slepen maar door enkele „oneffen heden" aan de zuidkant van hun boaken koos de keuringscommis sie toch unaniem voor Espelo. De derde prijs van f 150,- was voor de Diekerhoekers die een boaken bouwden in een perceel grasland van Rensen (Niekaómp). De bou wers uit het Holterbroek die een grote en keurig afgewerkte boaken bouwden op een door de fam. Mefj- erman-Boode beschikbaar gesteld terrein wensten dit vooijaar niet mee te doen aan de keuring. Prijsuitreiking. De prijzen werden in cafe „Kalfs- terman" (Tonnie en Betsie) uitge reikt door de organisator van de jaarlijkse paasvuurwedstrijd (deze keer reeds voor de 21ste keer!) Jan Wiggers die alle bouwers dank bracht voor hun inzet. Hij dankte tevens z'n medecommissieleden de h.h. W. Beijers, G. J. Langenbargen P. B. Muller (technisch ambtenaar gem. werken) en de zakenmensen, campinghouders, hotelliers, bedrij ven etc. die de geldprijzen beschik baar stelden. Ontsteken Om plm. half negen werden bur gemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard, mevr. van Rappard-Bui- tenhuis met hun drie kinderen op het erve „Huusken" namens de bouwers welkom geheten door Erik Honcoop en Herman Ulfman en werd het glas geheven op de groot ste boaken én de buurtschap. Aan mevr. van Rappard werden bloe men aangeboden en voor de burge meester hadden Erik en Herman een drankje. Voordat mr. van Rap pard de enorme stapel in vlam zette Afr. Van Rappard: niet opschorten. derhalf jaar. Vooral als men ziet wat er ons in de komende maanden te wachten staat: de invulling van de Beuseberg, het rioleringsplan. Daar moet op korte termijn een vakbekwame man/vrouw voor aan getrokken worden. Wij lopen daar mee beslist niet vooruit op de uit werking van de nota gemeentewer ken". De burgemeester voegde er nog aan toe, dat als er door privati sering onverhoopt banen in de toe komst zullen verdwijnen dit niet bij de binnendienst het geval zal zijn, maar bij de buitendienst. De tekst: „De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade enz. als gevolg van de straat- versiering", die elders in het Holtens Nieuwsblad in de gemeentelijke ad vertentie staat te lezen onder punt vier van de voorschriften voor de Straatversiering, hoe*', niet zo letter lijk te worden opgevat. Dit deelde dinsdagmiddag tijdens het wekelijk se praatje met de pers burgemeester mr. W. L. F. C. ridder van Rappard mee. „Wij willen de burger slechts dui delijk maken dat de straatversie ring deugdelijk uitgevoerd moet worden, waarbij goedkeuring vóór af door de dienst gemeentewerken tot de voorschriften behoort". Mits men zich aan bovenstaande houdt, zijn alle weggebruikers die door een

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1