Om trots op te zijn.... Holtens Nieuwsblad, Problemen dreigen bij woningrenovatie Zomerfeesten HOV weer als vanouds Deze week Pr 'TH Werkloosheid stabiel Gebedsdag Geslaagd: Aanpassen Zangavond Bartimeus «PiSllr U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON EIGENAREN IN CLINCH MET ONZE WONING Toch oplossing Haarstraat Holtens Nieuwsblad Donderdag 28 februari 1985 - 37e jaargang - nr. 9 Abonnementsprijs f 34.25 Losse nummers 75 cent t-MBi 1 Evert van Benthem mag dan de onbetwiste held zijn van de Elfsteden tocht, Holten heeft ook vier mannen waarop m.en trots mag zijn. H. J. Heuvelman, G. Beltman, G. Kolkman en J. Krooshof hebben tijdens de Tocht der Tochten de Holtense kleuren hoog gehouden. Drie van hen haalden de eindstreep, Gerard Kolkman moest na 170 kilometer na het keerpunt in Bartlehiem de strijd staken. „Ik was een paar keer flink ge vallen in het donker en toen ben ik van het ijs gestapt. Gezien de tijd had ik het nog wel kunnen redden, maar ik werd een blok aan het been voor de anderen". Herman Heuvelman en Gerard Beltman gingen zonder hem verder en kwamen zonder al te grote moeilijkheden nog redelijk fris aan de finish. Jan Krooshof die de twee honderd kilometer ook al in 1963 had gereden, was aan de finish finaal aan het eind van zijn krachten. Deson danks had hij, net als de drie anderen de tocht voor geen goud willen missen. „Onvergetelijk", en woorden van soortgelijke strekking toen wij naar hun bevindingen vroegen. Vooral het enthousiasme van het publiek had een grote indruk op hen gemaakt. Thuisgekomen werden de helden verwelkomd met slingers, bloemen, krentenwegges kortom, zoals de thuiskomst van sporthelden behoort te zijn. Jammer dat van gemeente wege de prestatie maar matig werd gewaardeerd. Des te meer verheugde het bestuur van de ijsvereniging zich op de prestaties van de Holtenaren, die hiermee de schaatssport een uitstekende promotie hebben bezorgd. Het viertal is trouwens niet de eerste Holtense bijdrage aan de Elfste dentocht. In 1941, zo weet een anonieme schaatsliefhebber ons te melden hebben de heren G. Bouwhuis, gemeenteontvanger en J. A. Wansink, brood en banketbakker, de tocht uitgereden. Er was toen in Holten nog geen ijsbaan, zodat de heren practisch ongetraind aan de start kwamen. De werkloosheid in Holten is in de afgelopen maand redelijk stabiel ge bleven; bij vrouwen zelfs enigszins af genomen. In totaal stonden in januari 1985 bij het Gewestelijk Arbeidsbu reau 304 Holtenaren als werkzoeken ingeschreven. 227 mannen en 77 vrouwen. In het jaar daarvoor waren dat er respectievelijk 226 mannen en 78 vrouwen. Verdeeld in opleidingsniveau heeft het grootste aantal werklozen een lbo-opleiding. 112 mannen en 41 vrouwen. Relatief hoog is het aantal werklozen met een middel bare beroepsopleiding: 32 mannen en 24 vrouwen, terwijl de groep werklozen met uitsluitend lager on derwijs vooral hoog scoorde bij de mannen (78) tegenover 9 vrouwen. Slechts één werkloze man gaf aan een universitaire studie te hebben gevolgd. Ook het aantal werklozen met een hbo-opleiding is klein in Holten: 4 mannen en 3 vrouwen. Het grootste aantal werkloze mannen komt voor in de leeftijds groep van 25-39 jaar (74). Bij vrou wen zijn de meeste werklozen te vinden in de leeftijdscategorie tot 22 jaar (47). De gegevens omtrent de werk loosheid in Holten zijn zoals gebrui kelijk verstrekt door Jan Dijkstra van de afdeling Marktonderzoek van het Gewestelijk Arbeidsbu reau te Deventer. Op vrijdag 1 maart is het weer Wereldgebedsdag. Het thema voor Wereldgebedsdag is dit jaar: bid den en werken voor vrede. De com missie Holten heeft op die dag een bezinningsuur gepland in de Dies- senplas, aanvang 19.30 uur. Muzi kale medewerking verlenen Rita en Marieke Schuppert. Aan de Chr. Lag. Landbouw school in Wierden zijn geslaagd voor het diploma „Klauwverzor- ging": H. Stevens, Beumersteeg, Dijkerhoek, H. klein Teeselink, Markeloseweg en E. Meesterbe- rends, Broekweg, Holterbroek. Gedrukte oplage 3075 Privacy en automatisering zijn twee begrippen die steeds meer de gang van zaken binnen het bankwezen gaan bepalen. In de Holtense vestiging van de Rabo bank staat deze weken de boel flink op z'n kop om de publieke ruimten aan te passen aan de ei sen van deze tijd. Erna Pasop is een van de mensen achter de balie van de Rabobank, die in de rubriek Op bezoek bij er over vertelt. Uitgeversmaatschappij Van derLoeffBV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-6 30 22. Advertenties: Gertferlsingel 41, Enschede Tel. 053-32 01 41 Redactrice: Frederique Rentendar Weleweg 104, Boekelo Tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel. 05483- 6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewer ker: J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483- 613 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijver dal Tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a Tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur. In Bathmen: H. Voogs- geerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u da a rvan. verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een - nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 32,92 De renovatie van de woningen aan de Pastoriestraat, Schoolstraat en Bushofstraat verloopt niet zonder de nodige problemen. De langdurige vorstperiode heeft al gezorgd voor de nodige vertraging en nu blijken er grote problemen te rijzen tussen de woningvereniging Onze Woning en de eigenaren van een negental wo ningen die grenzen aan de huurwo ningen. Fraktievoorzitter Wim Dalhui- sen (PvdA) maakte het probleem maandagavond aanhangig tijdens de gemeenteraadsvergadering. Zoals bekend is de woningvereni ging sinds vorig jaar oktober bezig met de grootscheepse renovatie van de voormalige gemeentewo ningen. Voordat de gemeente de woningen afstootte naar de wó- ningvereniging kregen de bewo ners de gelegenheid hun woning te kopen. Een aantal Holtenaren heb ben hiervan gebruik gemaakt, zo dat nu een gedeelte van de wonin gen in eigendom is bij de bewoners en een ander gedeelte huurwonin gen in eigendom van Onze Woning. Bij de bouw van de woningen is echter geen rekening gehouden met gescheiden eigendom, zodat het rookkanaal op een gezamenlij ke schoorsteen uitkomt. Ook de riolering komt in de tuin uit op een gezamenlijke rioolafvoer. Een ne gental eigenaren heeft nu geprotes teerd tegen de in hun ogen onnodi ge renovatie van riolering en schoorsteen. Volgens Onze Woning is de toestand van schoorsteen en riolering dermate slecht dat er op korte termijn beslist wat aan ge daan moet worden. Voor nog min der dan de kostprijs heeft men dan ook de eigenaren een renovatie- voorstel gedaan, dat echter is afge wezen. Maatregelen „Ik denk dat het de mensen wat rauw op hun dak is gevallen", ver- Naar het zich laat aanzien, zal er toch een oplossing gevonden worden voor de ontsluiting van de tien wonin gen die gebouwd gaan worden aan het doodlopende gedeelte van de Haarstraat. Zoals wij eerder meedeelden zijn de Lathmer en de Scholengemeen schap tegen doortrekking van de Haarstraat. Men vreest gevaar voor de bewoners van de Lathmer.en de schoolgaande jeugd. In een vrij enerverend gesprek met alle be trokkenen zijn alle voor en tegens nog eens op een rijtje gezet. Het col lege van b en w blijft op het stand punt dat de huidige situatie bij brand en ongelukken levensge vaarlijk is. De argumenten van de socio- woning werden door het college on derschreven. Die van de Ouder commissie van de school daarente gen niet. De ouders zijn bevreesd dat hun kroost van twaalf jaar en ouder nog beschermd moet worden tegen het autoverkeer in de nabij heid van de school, waardoor het college een groot aantal vraagte kens is gezet. Afgesproken is nu dat gemeentewerken een plan zal uit werken waarbij de straat wél zal worden doorgetrokken, maar door middel van verplaatsbare „Amster dammertjes" voor het geregelde verkeer zal worden afgesloten. klaart opzichter Van Dijk van Onze Woning. „Het is een onvoorziene post waar de mensen niet op gere kend hebben. Tenslotte kom je niet iedere dag op het dak en zolang de stenen niet naar beneden vallen en het allemaal nog functioneert, zijn er geen klachten. Wij zitten nu met het probleem dat we niet een halve schoorsteen kunnen renoveren. Gezien de weigering van de eigena ren gaan we nu alle schoorstenen afzonderlijk bekijken of een gedeel telijke opknapbeurt, uitsluitend aan de huurderskant mogelijk is. Lukt dat niet, dan zullen we andere maatregelen nemen". Volgens Van Dijk zijn er via Bouw en Woningtoe zicht van de gemeente wettelijke middelen te vinden om de eigena ren alsnog te dwingen de renovatie uit te laten voeren. Bij de renovatie van de riolering spelen dezelfde be zwaren, al kan hier wel een mouw aan gepast worden. De eigenaren die niet mee willen werken aan de renovatie kunnen gebruik blijven maken van de oude beerput, terwijl de huurwoningen en nieuwe aan sluiting krijgen op de gemeentelij ke rioolafvoer al ziet Onze Woning dat over niet al te lange tijd de oude aansluitingen voor de bewoners grote problemen op gaat leveren. „De woningen zijn gebouwd vlak na de oorlog, zodat ze nu dringend aan renovatie renovatie toe zijn. Wij hopen dan ook dat we alsnog met de eigenaren tot een overeen stemming kunnen komen. Wij kun nen ons best voorstellen dat ze ge schrokken zijn van de plotselinge kostenpost. Daarom willen wij hen een eind tegemoet komen door de werkzaamheden uit te voeren te gen een bedrag dat lager ligt dan wij aan de aannemer moeten beta len". Op zondagavond 3 maart geeft de Stichting Steunfonds „Bartimeus" (Chr. Blindeninstituut te Zeist- /Doorn) een kooravond in „de Kan delaar". Aan deze zangdienst zal medewerking worden verleend door het Holtens Mannenkoor o.l.v. Bert van Jaarsveld te Apeldoorn en het plaatselijk Interkerkelijk kin derkoor „Mozaïk" o.l.v. Eline Paal man. Ds. M. Berg houdt een korte medidatie en een medewerker van „Bartimeus" zal een kort woord spreken. De dienst, waarvoor veel belang stelling wordt verwacht, begint om 19.00 uur. De twee-onder-een kap woningen aan de Pastoriestraat: samen één schoorsteen en twee De Holtense Handelsvereniging zal zich de komende zomer nadrukkelij ker aan de vakantiegasten gaan pre senteren. in samenwerking met de VW wordt een uitgebreide folder sa mengesteld die elke vakantiegast bij overnachting in Holten uitgereikt krijgt. Naast de gebruikelijke medede lingen over openstelling van apo theek en aanvang kerkdiensten, zal de folder een eenvoudige platte grond bevatten plus een aantal waardebonnen van deelnemende winkeliers. Tevens zullen in deze gezamenlijke folder de evenemen ten die in Holten plaats vinden, worden vermeld. De animo voor af name van advertentieruimte is nu al bijzonder groot. Tijdens de dins dag gehouden ledenvergadering van de Handelsvereniging konden reeds negentien gegadigden geno teerd worden. In samenwerking met VW en ge meentebestuur van Holten zijn een aantal gesprekken gevoerd, die eveneens tot doel hebben de recre atie in Holten te promoteji. Het plan dat naar aanleiding van het TROP is opgesteld door het NCOV blijkt voorlopig nog niet aan het doel te beantwoorden van de HOV, zo deelde scheidend voorzitter Van de Maat mee. Het zal herschreven worden. Ook voor dit jaar staan de gebrui kelijke evenementen weer op het programma, zoals het eieren ver ven voor Pasen, het schaapsscheer- dersfeest en de houthakkersfees ten. In het kader van de viering van de bevrijding, in mei aanstaande zal op 2 mei een speciale braderie gehouden worden, die tevens het eindpunt vormt van de veteranen- rit die door de MAC Holterberg ge organiseerd wordt. Het voorstel van de commissie zwembad om als handelsvereniging deel te nemen aan reklame in het zwembad werd door het bestuur afgewezen en doorgegeven aan de middenstan ders die daarvoor interesse tonen. De trapkar-race komt terug. De al geméne ledenvergadering die slechts door een twaalftal leden werd bezocht stond vooral in het teken van het afscheid van de be stuursleden B. J. Kraan en J. A. van de Maat. De heer Kraan wordt voorzitter van de winkeliersvereni ging in Enter en de heer Van de Maat legt na bijna twaalf en een halfjaar de voorzittershamer neer. Zelf meende hij dat hij al zestien jaar voorzitter was, zoals hij elders in onze editie vertelt. Als dank ont ving hij enkele boeken over de tweede wereldoorlog. Zijn opvolger zal eerst in april be kend zijn. Er zijn twee mogelijke kandidaten, waarmee het bestuur op korte termijn nog enkele ge sprekken wil voeren, om daarna de leden de geschikste kandidaat voor te stellen. Uit het jaarverslag bleek, dat het ledenaantal in 1984 terug is gelo pen van 99 tot 93. Financieel gezien heeft de vereniging in het afgelopen jaar een forse veer gelaten wat ver oorzaakt werd door de aktiviteiten rond de viering van het 50-jarig be staan. Ook blijkt het invorderen van contributies en advertentiegel- den soms moeizaam te verlopen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1