13.3, f HoKens Nieuwste Holten had de smaak van het carnaval te pakken "K" P11 tl PO £1 ct\ I\vUIIvUdI öj dJ Gratis hulp 't Paalhuus Zondag weer gezinsdienst Bedanken STUIF ES IN WEER EEN HOOGTEPUNT Wie schaatst mee vandaag: Ld - Uontvangteen fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON p i Holtens Nieuwsblad Donderdag 21 februari 1985 - 37e jaargang - nr. 8 Abonnementsprijs f 34.25 Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 1 Bij het lezen van deze editie van het Holtens Nieuwsblad is het alle maal al weer voorbij. Holten is weer gewoon Holten en geen Keunedarp, zoals de afgelopen week aan de dorpsgrenzen werd aangekondigd. Echt warm lopen doen we in Holten nog niet voor het carnavalsfeest. Binnen, in de besloten ruimten van De Poppe, Het Bonte Paard, of de andere eta blissementen wil het best wel lukken. Dat bleek al aan de enorme op komst tijdens de beide galaavonden, een paar weken geleden. De op komst tijdens de optocht was ook dit jaar weer magertjes. En dat terwijl er toch weer heel wat leuke wagens en groepen te zien waren vorige week zaterdag. Gelukkig laat de carnavalsvereniging De Fienpreuvers zich hierdoor niet uit het veld slaan en gaat zij gewoon door. Ook het college van Holten ziet het belang van dit amusante volksfeest in en laat zich gelaten een paar dagen buitenspel zetten. U heeft het wellicht niet ge- merkt, maar vanaf zaterdag heeft Willem 1 geregeerd in Holten. Hij kreeg daartoe niet alleen de dorpssleutel van burgemeester Van Rap- pard overhandigd, maar ook een paar stevige schaatsen, zodat hem de bij bestuurders zo gevreesdescheve schaats" bespaard zou blijven. Tevens kreeg hij een flinke rol met bankbiljetten in de hand gedrukt om zodoen de de energierekening te kunnen vereffenen. De burgemeester, bekend als een echte vrijwilliger, die vaak op grote hoogte op de ladder te vinden is, kreeg op zijn beurt een nieuwe verfkwast. Onder het carnavalsmotto „Ook ik ben een vrijwilliger". Ook de beide wethouders mochten een paar dagen rust nemen. Dinsdagavond tijdens het tribunaal, waarover wij volgende week zullen berichten, kwam het gezag weer in bevoegde handen. Of het veel verschil maakt? Bij tal van Holtenaren is onlangs de welbekende „bruine enveloppe met het venster" in de brievenbus gegle den, waarin vriendelijk doch dringend wordt verzocht om op korte termijn antwoord te geven op een groot aan tal vragen inzake de verdiensten van het afgelopen jaar. Voor tallozen betekent het invul len van het belastingbiljet een on mogelijke, ondoorgrondelijke zaak, waarbij hulp onontbeerlijk is. Evenals vorig jaar schiet 't Paal huus weer te hulp. Geheel zonder kosten kan men daar met behulp van een ambtenaar van de belas tingen zijn of haar formulier A, E of B invullen. Men kan zich hiervoor nog opgeven bij 't Paalhuus, tel. 05483-6 27 55. Bij opgave kan men eveneens de voorkeur mededelen, of men overdag of 's avonds hiervan gebruik wenst te maken. Men krijgt dan bericht op welke dag en tijd stip men in 't Paalhuus verwacht wordt. Deze hulp is bedoeld voor de belastingplichtige die niet tot de cliëntenkring van een belasting consulent, accountant e.d. be hoort. Van groot belang is, dat men alle voor het invullen van belang zijnde gegevens meeneemt. Dit zijn o.ade loonjaaropgave van de werkgever, de jaaropgave van het pensioen, a.o.w./a.w.w., ziektewet; w.o.a.- of w.w. uitkering, de huursubsidie etc. Vergeet ook niet de bewijsstukken van de aftrekposten zoals: kosten van dieet, betaalde rente van geld leningen, nota's van artsen, opti cien, apotheker en dergelijke, stu diekosten en giften. Zondag 24 februari a.s. is er weer een gezinsdienst in de N.H. kerk, waar we met de zondagsschoolkin deren gezamenlijk naar toe gaan. We verzamelen ons om kwart voor tien bij de Dorpsschool en zijn dan tien uur in de kerk. De zondag daarop, zondag 3 maart, vieren we met de zondags schoolkinderen de wereldgebeds dag liturgie in de hal van de Dorps school. Ouders, die deze dienst met ons mee willen vieren zijn van harte welkom. Negen jaar geleden liet de heer J. B. Prinsen even een knobbeltje weghalen uit zijn hand. Het zou een kwestie van een week of twee worden, vertelde hij zijn klanten. Nooit meer heeft hij echter een halfje wit of bruin kunnen bezor gen. De knobbel werd verwijderd, maar tevens een aantal vitale spie ren in zijn hand. Dat veroorzaakte zo'n ommekeer in zijn leven, dat hij niet de moed vond om zijn klan ten te bedanken voor het genoten vertrouwen. In de rubriek „op be zoek bij", maakt hij dat verzuim Uitgeversmaatschappij Wan der LoeffBV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur W. H. Beyers, secretaris Kozakkenslraal 5, tel. 05483-6 30 22. Advertenties: Gertfertsingel 41, Enschede Tel. 053-32 01 41 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104, Boekelo Tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel. 05483- 6 38 03 Openingstijden redactie vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewer ker: J. V/iggers Kolweg 14, tel. 05483- 6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal Tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a Tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur. In Bathmen: H. Voogs- geerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 32,92 Holten heeft zich danig geweerd tij dens de achter ons liggende carna valsdagen. De belangstelling voor de optocht viel wat tegen maar de op komst tijdens de twee grote carna valsfeesten op zaterdag en maandag avond was in een woord geweldig. De stemming zat er opperbest in, wat de dagen daarna aan verschillende Hol tenaren duidelijk te horen en te zien was: Geen stem en kleine oogjes, we gens lange nachtelijke carnavalsfees ten, waar maar geen einde aan kon komen. Prins Willem 1 van de Oranje boom bleek een onvermoeibare carnavalsvierder'die als „vrömde" veel heeft bijgedragen tot de ver broedering van de Holtenaren en de import. Het begon allemaal za terdagmiddag met de optocht die dit jaar mooier was dan voorgaan de jaren. Duidelijk was de bood schap van De Fienpreuvers om toch vooral veel aandacht te beste den aan de diverse wagens ter harte genomen. Slechts één wagen, kreeg van ons de foeiprijs. Dat was een misser in de verder zo geslaagde op tocht. Minister Brinkman bleek een onuitputtelijke bron van inspi ratie, maar ook de burgemeester zag zichzelf als „het grote licht" bij na natuurgetrouw nagebootst aan zich voorbijtrekken. De prijzen werden zoals gebruikelijk uitge reikt door de Prins en zijn adju dant, terwijl der publieksprijs dit maal ging naar de inzending van de Dorpsstraat die op overtuigende wijze de problemen rond de ijsbaan De Noordpool hadden uitgebeeld. Het meest tot de carnavalsverbeel ding sprak de groep van de dames van de carnavalsvereniging, en niet te vergeten de fraai uitgebeelde his torie van de geschoten vos, waar voor de veteranen van s.v. Holten verantwoordelijk waren. De jeugd van Holten heeft de smaak van het carnaval ook goed te pakken. Honderden kinderen hosten zaterdagmiddag in zaal Vosman op de knetterharde mu ziek, de een nog mooier uitgedost dan de ander. De Keunedarpers vermaakten zich 's avonds uitste kend in De Poppe op muziek van de groep Rhodos. Ondanks alle in spanningen waren de raad van Elf en de vervangende groep versier ders zondagmiddag in staat elkaar een balletje toe te spelen in de ge- costumeerde voetbalwedstrijd in de sporthal. Voor het eerst in de geschiedenis werd het een overwin ning voor de raad van elf, die geflat teerd met 16-5 wonnen. De raad van elf wist later op de dag in Bathmen in het goede gezelschap van 15 deelnemende carnavalsvereniging de eerste prijs te behalen in de bier tapwedstrijd. Rosenmontag werd uitbundig gevierd in café Jansen met muzika le omlijsting van de Funmakers. Ruim zeventig bejaarden beleef den dinsdagmiddag veel plezier aan het optreden van een aantal Holtense artiesten die speciaal voor hen een aantal nieuwe num mers ten gehore brachten. Ook Erik Rensen met zijn play-back nummer was van de partij. Voor de jeugd lag het hoogtepunt dinsdagmiddag tijdens Holtens ei gen versie van „Stuif es in" onder leiding van Dinant Veneman. Er hadden maar liefst zeventien groe pen ingeschreven, een record. De jury had geen eenvoudige taak om de beste, mooiste, meest sprekende groep uit te roepen tot prijswin naar. De Holtense jeugd kon ook nog genieten van een optreden van Erna Bolink die in de KRO play- backshow in de prijzen viel en de jongens van de groep Frost die be wondering oogsten met hun elec tric boogie. Bij het afsluiten van dit nummer Dinant Veneman stelt de aanstor mende artiesten van de play-back- show op hun gemak. van Holtens Nieuwsblad werd het carnaval afgesloten met het tradi tionele tribunaal, waarover volgen de week meer. Optocht Superdivisie: 1. Velocitas; 2. Fien- preuverinne; 3. Holtense Bóeren- dansers; 4. Holten 6; 5. M.A.C.; 6. Scientic Heeten. Eerste divisie: 1. De veteranen; 2. Versierders; 3. Dorpsstraat; 4. S; m «1 Hoolter Daansers; 5. Dames Verlo- citas; 6. Groep Heeten. Publiek sprijs, toegekend door de vier frak- tievoorzitters in de gemeenteraad: Dorpsstraat. Knipselprijsvraag: G. v. Avezaath-Lageweg 23; E. Bos- schers-Pannebakkersstraat 2; B. J. Paalman-Schepenstraat 6; J. Ste- geman, Vianenweg 23; H. Stokkers Oranjestraat 10; J. A. Wechstapel, Larenseweg 36. Fotoraden: R. Akkermans, Larenseweg 88; G. Boode, Okkenbroekseweg 9, Jhr. G. H. van Coeverden, Oude Sta tionsweg 10. B. J. Trentelman, Ca nadastraat 49. Kindercarnaval Best verklede jongen: Jeroen Pin- kert. Best verklede meisje: Anne- marie Klein Velderman. Stuif es in 1. Cin<jy Lauper (Miranda Jansen, Suzanne v.d. Stouw, Ingrid Steen bergen); 2. Patricia Pauy; 3. Dutch Boys. Kleurplatenwedstrijd 4 t/m 6 jaar: 1. Gerrie Pasop, Ko- De damesloopgroep was een plaat je meer dan waard. zakkenstraat 13; 2. Marinda Mark voort, Oude Deventerweg 33; 3. Anita Podt, Maneschijnsweg 5. 7 t/m 9 jaar: 1. Monique Bannink Lageweg 15; 2. Harmen Klein Vel derman, Drostenstraat 1; 3. Martin Podt, Maneschijnsweg 5. 10 t/m 12 jaar: 1. Erna Nikkels, San- geldijk 6; 2. Dianne Ebrecht, Lang straat 42; 3. Rebecca Lindenaar. Motieweg 9. Onder de 16.000 schaatsers die vandaag deelnemen aan de Elfste dentocht zullen zich wellicht ook enkele Holtenaren bevinden. Ir onze editie van 28 februari willen wij daar graag wat aandacht aan besteden. Het maakt niet uit o; men de tocht heeft uitgereden o! niet. Graag een bericht in het wel bekende buskastje of telefonisch 6 38 03.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1