Uit iü de Holtense doos en vul Spanning en zorg in bewogen jaar '84 Voordeel wekelijkse ophaaldienst gering Het mooiste feest Grote vogel markt IJsselhal Jongeren kontakt wijst heffing af MHHpbhM De Schure in teken van Amnesty Subsidies in de bouw Lezing CPB Samenwerking is noodzaak Handbalinstuif schooljeugd VOORZITTER STAM CBTB IN JAARREDE NORMERINGMESTOVERSCHOT RAPPORT VNG OVERIJSSEL WIJST UIT: WOENSDAG 13 FEBRUARI 1985 b Vrijdag 15, en zaterdag 16 fe bruari a.s. staat J. S. De Schure in het teken van Amnesty Inter national. Amnesty International is een onafhankelijke wereldwijde be weging die zich inzet voor de vrijlating van gewetensgevan genen: personen die vanwege hun godsdienst of politieke overtuiging, ras, taal, sexe of et nische afkomst gevangen zitten en die geen geweld hebben ge bruikt of gepropageerd. A.I. wil eerlijke processen en redelijke termijn voor alle politieke ge vangenen, afschaffing van de doodstraf en wijst marteling voor alle gevangenen af. De Schure wil iedereen die daar be langstelling voor heeft, kennis laten maken met het doen en laten van Amnesty Internatio nal. Op beide avonden is De Schure vanaf20.00 uur geopend. Wie kent hem niet in Holten, De Dikke Steen. Deze week viert hij zijn „verjaardag". Op 15 fe bruari 1928 kwam het gevaarte, dat tussen de dertien en vijftien ton moet wegen, na een uitput tende sleeppartij, waaraan honderden Holtenaren deelna men op zijn definitieve plaats naast het hotel van Marinus Wansink. Veel is er veranderd in die tijd. Het hotel „De dikke steen", ontvangt al jaren geen zomergasten meer en het kleine boompje dat er hier nog achter schuil gaat op de foto - zoals ge bruikelijk beschikbaar gesteld door Jan Smale van de Oud heidkamer Holten is in de 57 jaar uitgegroeid tot een forse boom. Aan het transport van de granieten reus naar het plat form naast het voormalige hotel ging heel wat vooraf. Nog tot ver in de vijftiger jaren waren in de heide van het Twenhaarsveld de diepe wagensporen te zien, die in 1928 werden veroorzaakt door het transport van De dikke steen die door oefenende solda ten gevonden was tijdens het graven van loopgraven in het Twenhaarsveld. In de twintiger jaren probeerde Holtens toen malige burgemeester baron Van de Borch van Verwolde het een ereplaats te geven in het dorpscentrum. De raad keurde echter het voorstel af. Men vond de kosten van het ophijsen en vervoer van de steen te hoog. De burgemeester, die veel deed voor de ontwikkeling van Hol ten als toeristisch centrum, ivist hotelier Wansink over te halen de steen naast zijn nieuwe pen sion te plaatsen en het etablisse ment „De dikke steen" te dopen. Olifanten van circus Hagen beek, dat in die tijd juist een voorstelling gaf in Deventer, moesten er aan te pas komen om de weinig handelbare steen uit het gat te trekken. Ondanks alle pogingen mislukte dit. Lan ge tijd zag het er dan ook naar uit dat de steen zou blijven waar hij door het landijs eeuwen gele den was achter gelaten. Een krachtpatser uit Zutphen, Frie- drich Gotthard Piecknieck, een man met ongekende krachten bracht redding. Samen met zijn zoons wist hij het gevaarte met behulp van spoorbielzen zover uit het gat te tillen zodat men er een ketelwagen onder kon schuiven. Toen reste nog het vervoer naar de Rijssenseweg. Daarvoor werd door hotelier Wansink voor iedere helper gra tis pils uitgeloofd. Op 15 februa ri 1928 was de grote dag. Heel Holten liep uit. Zelfs de spoorbo men bleven dicht omdat de spoorwegwachter niets van het spektakel wilde missen De scho len gingen dicht en iedereen toog naar het Twenhaarsveld. Een lange rij van honderden mensen trok vervolgens de kei over de heide naar het hotel. De steen werd daar op een plateau geplaatst dat prompt scheurde. Men herstelde de standplaats en nu staat de steen nog steeds in de dichtbegroeide tuin v in het vroegere hotel. De milieuhygiënische en/of volks gezondheidsaspecten zijn bij een we kelijkse ophaaldienst van het huisvuil in het buitengebied niet beter ge diend dan bij een tweewekelijkse fre quentie. Dat heeft een onderzoek uit gewezen dat is uitgevoerd door een werkgroep van de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten, afdeling Over ijssel. Vorige week woensdag werd het rapport door de voorzitter van de werkgroep, mr. W. L. F. C. ridder van Rappard overhandigd aan gedepu teerde ir. C. P. van Rossum. Op zaterdag 23 februari a.s zal in de Usselhal in Zwolle een grote vogel markt worden gehouden. Organisa tor van dit grootse evenement is de Zwolse vogelliefhebbersvereniging „De Volièrevriend" (N.B.v.V.) De peuterspeelzalen in Holten zul len in het vervolg meer met elkaar moeten samenwerken in plaats van ieder afzonderlijk peuters te werven, is de mening van het commissielid Van Bruggen van de commissie Soci aal Cultureel werk. Dit naar aanleiding van de subsi dieaanvraag van de peuterspeel zaal 't Knötterheuske in Dijker- hoek, noodzakelijk om een tweede groep peuters te kunnen opvangen. Na telling bleek echter dat een groot aantal kleuters ingeschreven stond bij twee verschillende peu terspeelzalen, waardoor het vereis te aantal niet werd behaald. De subsidie-aanvraag werd dan ook ingetrokken. De subsidie-aanvraag was overi gens het enige agendapunt waar voor de commissieleden de warme woonstee moesten verlaten. Bin nen een kwartier was men dan ook al weer uitvergaderd. Evenals vorig jaar houdt de handbalafdeling van de S.V. Holten in de voorjaarsvakantie een grote handbalinstuif voor de Holtense lagere schooljeugd. Dit evenement, waaraan vorig jaar maar liefst 170 kinderen deelnamen wordt gehouden op donderdag 21 februari van 9.00 uur tot 17.00 uur in sporthal 't Mossink. Het programma wordt via de scholen bekend gemaakt. Gezien het aantal opgaven lijkt het ook dit jaar weer een druk bezochte instuif te gaan wor den. Mochten er kinderen zijn uit de leeftijdgroep van 6 tot 12 die niet in Holten op school gaan, maar toch graag mee wil len doen, dan kunnen zij zich voorinformatie wenden tot J.V. Dorlas, Ab Jansenstraat 3; tel. 6 35 30. tot zondag 17 februari. In de goed bezochte jaarvergade- zitter Egb. Stam in z'n openings- ring van de afd. Holten van de Chr. woord 1984 een bewogen jaar ge- Boeren- en Tuindersbond heeft voor- noemd. Op vrijdag 15 februari wordt in bouwhof De Citadel te Rijssen een bijeenkomst gehouden over de di verse subsidieregelingen voor de bouwnijverheid en de subsidiemo gelijkheden voor binnenlandse bouwstimulering en bouwexport. De lezing wordt verzorgd door de heer F. Heybrock, voorlichter van de afdeling Volkshuisvesting en Bouwnijverheid van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Aan vang 14.00 uur. Mevrouw G. J. Bongers-Kaastra van de Algemene Nederlandse Drankbestrijders Organisatie, werkgroep vrouwen te Arnhem, komt donderdag 21 februari spre ken voor leden van de C.P.B. Deze avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in De Kandelaar. Be langstellenden zijn van harte wel kom. „Een jaar met spanning en zorg o.a. door de superheffing op melk die in april van kracht werd en de meststoffenwet die in voorberei ding is. Kleinere bedrijven die door de superheffing het zwaarst zijn ge troffen dreigen ook van de mest stoffenwet de dupe te worden. La ten wij als organisatie op onze hoe de zijn", zo besloot Stam die zich in z'n welkomstwoord in 't bijzonder richtte tot de dames van de leden en de afgevaardigden van de plaat- selijke afd. O.L.M. de heren Bekker- nens en Veltkamp. Uit de jaarverslag van seer. J. W. Hulsman bleek o.m. dat het leden tal met 1 was gestegen tot 43. Penningmeester E. Stam Mzn. boekte over 1984 een batig saldo van f720.58. De inkomsten en uit gaven bedroegen resp. f 12699.90 en f 11979.32. De kascontrolecommis sie die bestond uit Gerh. Stam en G. Kolkman had boeken en be scheiden in orde bevonden. Tot le den van de controlecommissie 1985 werden benoemd G. Bolink en J. Meijerink. In plaats van de heer W. Stam werd als bestuurslid gekozen de heer Gerh. Stam. Voorzitter Stam deed z'n woord van dank tot Stam, die 7 jaar zitting in het be stuur had, vergezeld gaan van een geschenkbon. Na de pauze werden door de heer M. Tromop een groot aantal prach tige dia's vertoond over Nieuw Zee land. Voorzitter Stam bracht hem hiervoor hartelijk dank en bood een attentie aan in de vorm van een Edammerkaas. De vergadering werd door het afgetreden bestuurs lid W. Stam met dankgebed beëin digd. Extra vergadering Op woensdagavond 20 februari zal ten huize van voorzitter E. Stam een extra ledenvergadering wor den gehouden i.v.m. de op 20 maart te houden vergadering van het Pro vinciaal bestuur. In die vergade ring zullen o.a. aan de orde komen de vragen: Moet er volgend jaar bij de superheffing gekozen worden voor systeem A (quotum per be drijf) of systeem B (quotum per fa briek) en hoe kijkt u aan tegen de inkomstentoeslagen in de land bouw. In de extra ledenvergade ring zal de afd. Holten deze hoogst belangrijke zaken bespreken en het Prov.-Bestuur hierover schriftelijk informeren. 111 Ar W Tl li M De agrarische jongeren in Over- I llll j§ 1 B I ijssel wijzen de zogenaamde Over- J&. JLJL JLAL/ VrX fee vil T Ikefe" JL IIJL schottenheffing op mest af. Het Overijssels Agrarische Jongeren Kontakt, vindt dat deze heffing, zo als voorgesteld door een advies- AMTWnnnnCTDfVW commissie vanuit de landelijke «H I ¥VU\JnUO I nVJVn Raad voor Bedrijfsontwikkeling, de zogenaamde commissie Latijn- Ja, ik word donateur van de Stichting Viering Nationale Feestdagen en beloof Louwers., onbillijk, immers indien - op een bedrijf een overschot be- jaarlijks (minimaal 2,50) te zullen bijdragen» staat, dat binnen de nieuwe nor men op een goede manier via eigen initiatief wordt afgezet dan is het onjuist dit initiatief te „belonen" 0 dit bedrag mag jaarlijks - behoudens wederopzegging - van mijn metdezeheffing. giro bankrekeningnummer: worden afgeschreven; Wk geldige dat wil zeggen, dat zij die niet al 0 tegen afgifte van een kwitantie zal ik dit bedrag jaarlijks betalen. hun mest zelf kunnen afzetten en daarvoor, de mestbank nodig heb ben, hievoor een forse afzetheffing moeten betalen. Het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt vindt (handtekening) dat bij deze lastenverzwaring voor de landbouw de overheid moet in- Naam; springen, want de zorg voor het mi lieu is een breder belang dan van de I Adres: landbouw alleen. Bovendien ont staan de mestoverschotten bij agrarische aktiviteiten die econo- misch gezien van groot belang zijn voor Nederland. Derhalve is een overheidsbijdrage hier geheel op z'n plaats. Ook van basisheffing op veevoer stuit op grote bezwaren, daarbij bestaat de vrees dat deze heffing langzaam maar zeker ver hoogd zal worden. De agrarische jongeren zullen slechts, onder zeer stringente voorwaarden met zo'n heffing akkoord kunnen gaan. Ten aanzien van de normen voor wat nog een verantwoord gebruik van mest is, kiest het Agrarisch Jonge ren Kontakt in Overijssel voor de zogenaamde landbouwkundige normen zoals deze zijn bepaald bij het Instituut voor de Bodem vruchtbaarheid. Waar bestaande grondwater ont trekking t.b.v. drinkwater ook dan nog in extra problemen komt, zal plaatselijk een iets strakkere nor mering geaccepteerd moeten wor den. Deze normen kunnen echter niet van vandaag op morgen wor den ingevoerd. Een overgangspe riode van bijvoorbeeld 10 jaar is hier op z'n plaats, zodat het agra risch bedrijsleven kan inspelen op deze nieuwe wetten. 4 Al dagen van tevoren hingen in de diverse slaapkamers van de so- ciowoning aan de Haarstraat de camavalspakken al binnen hand bereik over de stoel, zo enthousiast waren de bewoners over de uitnodi ging van de carnavalsvereniging De Fienpreuvers om samen weer carnavalsfeest te gaan vieren. Groot was dan ook het enthousias me, zaterdagmiddag in café De Biester toen Prins Willem 1 van de Oranjeboom en zijn raad van Elf de zaal betraden. De stemming zat er meteen goed in. Door ziekte van Erik Pettinga en Gait van Gunder, beiden geveld door de griep, moest het program ma enigszins aangepast worden. Dat leverde geen enkel probleem op. Vol enthousiasme werd de zo veelste polonaise door het café ge houden. Als de begeleiders, waar onder de leden van de stichting Paardrijden gehandicapten, die mede zorg droegen voor het feest, moe gehost bijkwamen bij een glaasje ging de jeugd onvermoeid verder. Slechts bij het optreden van de „Swalksisters", die ook bij deze jongeren hoge ogen gooiden en het oorverdovende optreden van parodist Erik Rensen, werden de stoelen even opgezocht. De ge meenplaats „moe, maar voldaan", was zeker van toepassing voor dè veertig deelnemers en hun begelei ders op dit feest dat een jaarlijks gebeuren is geworden op de agenda van de carnavalsvereniging in Keu- nedarp. In samenwerking met de evene mentenorganisatie van de Zwolse IJsselhal zal voor deze eerste Zwol se Vogelmarkt ruime aandacht worden gevraagd in binnen- en bui tenland. Van de totale expositie ruimte van de IJsselhal zal ruim 5500 m2 voor deze markt speciaal worden ingericht. De markt zal uteraard hoofdzakelijk worden be paald dodr de vele duizenden aan bieders en kopers van vogels. Niet temin zal er ook een zeer ruime sor tering voorhanden zijfh van kooien, volières voor binnen en buiten, vo lièregaas, nestmaterialen, voeders, vogelzaden, ziektebestrijdingsmid delen, broedmachines, boeken en nog veel meer. Bovenal zullen de organisatoren van deze vogel markt alles in het werk stellen dit evenement naar een periodiek te rugkerende „markt" te laten groei en. Niet alleen voor de echte vogel liefhebber om uit dit het van vraag en aanbod zijn voordeel te halen, maar daarnaast ook om in de gele genheid te worden gesteld zijn kweekervaringen uit te wisselen en zijn kennis omtrent zijn liefhebbe rij op peil te houden of uit te brei den. In een aantal gemeenten in Over ijssel, waaronder Holten heeft men problemen met de wettelijke rege ling die voorschrijft dat het huis vuil ook in het buitengebied weke lijks opgehaald moet worden. Het gemeentebestuur van Holten heeft zich daar steeds tegen verzet. B. en w. meent dat de financiële gevolgen van de uitbreiding van de ophaal dienst niet opweegt tegen de mi lieuhygiënische voordelen. Deze stelling wordt door de conclusies van het lijvige rapport onder bouwd. Uit het onderzoek is komen vast te staan dat het uitgangspunt van de wettelijke regelingen, in principe éénmaal per week inzame len, niet onderbouwd is op grond van bovengenoemde aspecten. Eveneens is vast komen te staan dat het invoeren van een inzame lingsfrequentie van éénmaal per week een lastenverzwaring voor de gemeenten, en via het profijtbegin sel ook voor de burgers, betekent, zonder dat daar in het kader van de volksgezondheid en/of het milieu positieve effecten te verwachten zijn. Verder is gebleken dat er geen eenheid bestaat in het beleid van de colleges van gedeputeerde sta ten bij het verlenen van ontheffin gen. De werkgroep wil op grond van de uitkomst van het rapport, een nieuw landelijk onderzoek naar het éénmaal ophalen van huisvuil in het buitengebied. In afwachting van de resultaten van een dergelijk onderzoek zou ontheffing verleend moeten worden aan gemeenten die de tweewekelijkse huisvuilopha- ling in het buitengebied hanteren. De gegevens voor het onderzoek werden verzameld door leerlingen van de studierichting Milieuhygië ne van Nieuw Rollecate te Deven ter. In totaal werden 42 Overijssel se gemeenten geënqueteerd. Daar van verzamelden 34 gemeenten we kelijks het huisvuil in het buitenge bied. Zeven en twintig gemeenten gaven te kennen dat deze frequen tie voor hen de beste regeling was. De tweewekelijkse frequentie heeft vooral financiële motieven. Milieu- gedeputeerde ir. C. P. van Rossum zegde tijdens de overhandiging toe de ophaal-problematiek inter-pro- vinciaal aan de orde te stellen maar wees een ontheffing aan de ge meenten van de hand. De gedepu teerde maakte duidelijk, dat de provincie in alle procedures van ge meenten die geen ontheffing had den gekregen, nog steeds in het ge lijk gesteld is. Daarom wilde hij op verdere uitspraken niet vooruitlo pen door alvast met ontheffingen te strooien.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 9