J an Bulteel terug op Meermanskamp 1 Carnaval barst in alle hevigheid los Villapark „Berg55 niet ondenkbaar ^ÈÊÊïMsa Nieuwe trainer SV Holten Computerwedstrijd voor schooljeugd Spelmiddag gehandicapten Politie-weekjoumaal Goede start voor Okia HOLTENS NIEUWSBLAD Vergadering straatvoetbal slecht bezocht WOENSDAG 13 FEBRUARI 1985 Jan Bulteel heeft er weer zin in. De Deventer voetbaltrainer maakt in augustus zijn rentree op Meer manskamp waar hij voor de twee de keer de selectie van Holten on der zijn hoede neemt. Terwijl hij eigenlijk al bijna rond was met een zaterdag-vierdeklasser kwam de advertentie van Holten hem onder ogen en bloeide de oude liefde weer op. Een briefje was voldoen de om de contacten met het inte rim-bestuur van Holten te leggen en na een eerste gesprek was een Zaterdag 2 februari werd in het eerste indoor touwtrektoemooi op rubbermatten gehouden in het plaatsje Veldhoek. In totaal wor den er 3 toernooien georganiseerd, waarvan het laatste toernooi ge houden wordt in de sporthal van Holten. Vorig jaar werd Okia over vier toernooien kampioen, met dit nog in het achterhoofd ging Okia met volle moed naar Veldhoek. Okia nam deel met 2 ploegen. Er waren 10 ploegen aanwezig en deze waren in één poule ingedeeld. Okial en Okia 2 opende het toer nooi. Voor Okia verliep het toer nooi zeer goed, want ze wormen alle partijen, wat in totaal 18 punten opleverde. De naaste concurrenten van Okia 1 waren EHTC met 14 punten, Heure 1 en Oosterwijk 1 met 13 punten en Bussloo met 12 punten. Okia 2 behaalde 6 punten wat de een na laatste plaats ople verde. contract voor voorlopig één jaar snel getekend. „Het enthousiasme begint nu echt weer te borrelen" vertelt de trainer die bij het Deventer De Ga zelle toch een beetje de sportieve uitdaging mist. „Vooral in deze winterperiode wanneer je soms maar met drie of vier spelers op het trainingsveld staat. Nee, ik heb heel wat ervaring met Deventer clubs, maar geef mij maar een bui tenclub. Een fijne accommodatie, een goede sfeer en meer karakter dan in de stad waar zelfs de spelers vaak op elkaar zitten te katten. Ik bewaar nog altijd goede herinne ringen aan een karakteijongen als Johan Veeneklaas. En dan moetje bij mij niet aankomen met verha len dat de jeugd van tegenwoordig die instelling niet meer heeft. Ik heb Holten tegen Lemelerveld zien voetballen en daarna meteen de knoop doorgehakt. Zowel qua ta lent als mentaliteit zie ik met deze groep goede mogelijkheden". Hoe komt een trainer die in het verleden verschillende successen boekte en waarvan Joop Brand in zijn Go Ahead-tijd al zei dat hij het trainingsvak in zich had, nu terecht bij een club in de tweede klasse va de onderafdeling? Jan Bulteel: „Na het kampioen schap met Holten in 1978 ben ik eigenlijk te snel vertrokken. Maar ja, ik kreeg toen een goede aanbie ding van mijn werkgever en heb het trainen toen laten schieten. Ten minste voorlopig. Want toen een paar maanden later Sportclub De venter in de problemen zat heb ik ze een tijdje geholpen. Daarna kwam Overwetering waar Herman Kalfsterman net weg ging. Die had ik zelf nog aanbevolen bij Overwe tering. Een goede trainer, maar jammer dat het met de groep niet klikte. Bij Go Ahead ben ik drie jaar geweest, maar daar stond ik meer in de bestuurskamer dan op het veld. De motivatie werd door al dat gepraat en vergader wel wat miDder. Ik moet met de groep kun nen werken. Mijn enthousiasme overbrengen. Vroeger was ik nogal een schreeuwer. Constant de dug out uit en met een smerig pak thuiskomen. Dat is wel iets minder geworden, maar als het een beetje klikt met de groep, de leider en het bestuur en de resultaten zijn er, dan weet ik niet of ik het wel uit hou op die bank. Ik ben ook niet te be roerd om wat extra's te doen voor mijn geld. Ik ga binnenkort alvast wat wedstrijden bekijken en ook de training bezoeken. Ik hoop alleen wel dat Holten in die vierde klasse blijft. Maar dat zal wel lukken. Overwetering lijkt mij de eerste kandidaat voor degradatie hoewel ze daar nu wat oudere spelers gaan terug halen. Nee, ik kijk echt uit naar de competitie in 4H". In hoeverre krijgt Holten nu een andere Jan Bulteel te zien dan een aantal jaren geleden? Bulteel: „In ieder geval zal ik me niet meer zo als hoofdtrainer op stellen. Als er iets belangrijks is te genwoordig, dan is het de aandacht- voor de jeugd. Ik hoop dan ook een goed contact met de jeugdtrainer op te bouwen. Voor de vereniging is die misschien nog wel belangrijker dan de trainer van de selectie. Dat is meer de coach. Ik ben ook van plan regelmatig wedstrijden van de jeugd te bekijken. En het tweede natuurlijk. Dat hoort erbij vind ik. Niet alleen je zakken vullen, maar echt betrokken zijn bij de hele club. Misschien heb ik me destijds wel te weinig met de jeugd bemoeid bij Holten. Dat wil ik nu voorkomen. Inderdaad heb ik maar een con tract voor een jaar, maar ik hoop wel dat te verlengen en zo iets op te bouwen. En dan maar kijken of die leuke tijden van vroeger terug ko men. Met opa Ten Velde, „de zuurt jeskoning", in de bus naar de uit wedstrijden. Ik kreeg regelmatig brieven van hem met raadgevingen over de opstelling. Jammer dat hij er niet meer is. Ik ben nog naar zijn begrafenis geweest". Het kampioenselftal van Holten in 1978. Links onderaan Jan Bulteel. De eerste vergadering op 11 februa ri j.l. van het Straatvoetbahoemooi werd slechts bezocht door dertien lei ders van straten en buurtverenigin gen. De commissie had het reglement zo hier en daar aangepast naar de om standigheden. De leiders waren het er mee eens, dat die aanpassingen goed waren. Erg jammer was het dat niet alle leiders aanwezig waren, zodat ie dereen daar notie van had kunnen nemen. Aanwezig waren: Beuseberg 1 en 2, Holterbroek, Look, Kozakken- straat, Oranjestraat, Dorpsstraat, Dijkerhoek 1 en 2, Köllingserf, Gaardenstraat, Lageweg, Chur- chillstraat. Voor de leiders van de overige elftallen die niet aanwezig waren bestaat er de mogelijkheid om op 4 maart aanwezig te zijn om 20.00 uur in de kantine van sv Hol ten. Dezelfde avond moet het in schrijfgeld per elftal van f75.- vol daan worden, daama is de loting en indeling van de poules. Op laatko mers kan niet gewacht worden, om dat de andere leiders er ook op tijd zijn. 5 februari: Er werd aangifte gedaan van diefstal van twee kentekenpla ten van een auto, die stond gepar keerd langs de Al Aangenomen mag worden dat de daders daar minder goede bedoelingen mee hebben. Tijdens het tanken van benzine werd uit de winkelshop een autora dio ontvreemd. De pompbediende bemerkte echter deze diefstal, waarop hij de man aansprak, die daarop de radio teruggaf. De politie heeft deze zaak nog in onderzoek. 6 februari: Een achttal jongelui werd die morgen bekeurd, omdat de verlichting van de fietsen niet deugde. Sommigen reden op een fiets waarop geen enkele verlich ting was aangebracht. Eén bromfiets en twee fietsen, (waarvan één vernield) werden die dag gevonden en konden worden teruggebracht bij de respectievelij ke eigenaren. Op één na was men er bijzonder gelukkig mee. De voer tuigen bleken een dag te voren op diverse plaatsen te zijn ontvreemd. Tussen 16.00 uur en 16.30 uur werd een VW busje opengebroken die langs de Al stond geparkeerd. Uit dit voertuig werd een jasje ont vreemd, met daarin een portefeuil le met ongeveer f 500,- aan vreemde valuta, alsmede diverse beschei den. Dezelfde avond werd er een perso nenauto opengebróken die ook langs de Al stond; hieruit werd een boodschappentas ontvreemd met daarin alleen enig breiwerk. Men was zo verstandig geweest waarde volle voorwerpen uit de auto te ha len. Tevens werd van dit voertuig een band lek gestoken. De goede ren werden de volgende dag in de berm van de Al teruggevonden. 7 februari: Een mevrouw uit de Hof- festraat deelt mede dat achter haar woning een haar onbekende fiets stond. Na onderzoek bleek deze fiets de vorige dag te zijn gestolen. Op 9 februari kon een jongeman uit onze gemeente over deze zaak wor den gehoord. Hij bekende een vijf tal diefstallen van fietsen die hij wegnam bij diverse café's om als vervoermiddel te gebruiken en ze dan ergens onbeheerd achter te la ten. Tegen hem werd proces-ver baal opgemaakt. Deze dag werd er ook weer eens ge tankt langs de Al zonder te beta len. De dader, een inwoner uit De venter, kon in de loop van de week t worden aangehouden. 8 februari: Door de politie van De venter werd een inwoner uit die stad aangehouden, die bekende 356 p-ersonenauto te hebben gestolen, die de vorige week onbeheerd werd aangetroffen aan de Lageweg. De man bleek nog meer diefstallen op zijn kerfstok te hebben. De politie van Deventer werkt deze zaak ver der af. 9 februari: Door gladheid geraakte een personenauto op de S 14 (Hol- ten-Lochem) nabij de afslag Al in een slip. De auto schoot vervolgens de dijk af, sloeg daarbij over de kop en kwam onderaan de dijk tot stil stand. De bestuurster kwam met de schrik vrij, doch de auto werd geheel vernield. 10 februarif: februari de nacht van 9 op 10 februari vonden er wild west taferelen plaats langs de Larense- weg even buiten de bebouwde kom. Enkele jongelui, die een bezoek hadden gebracht aan een café, voelden zich bedreigd door twee andere personen, woonachtig te Okkenbroek en Heeten. Zij verlie ten dit café, doch werden daarbij achtervolgd door de andere kna pen. Eerst werd met de blote vuist de voorruit van de auto vernield. Vervolgens vond er een achtervol ging plaats, waarbij op de Larense- weg de daders de auto van die an dere knapen opzettelijk ramden. De auto van de daders kwam daar bij in een droge sloot terecht, ter wijl de andere auto ernstig werd be schadigd. Zij waren echter nog in staat met dit voertuig verder te rij den naar Raalte, alwaar men aan gifte deed. De politie van Raalte droeg het onderzoek over aan de politie van Holten. In de loop van de dag konden de twee personen worden aangehouden. De bestuur der van deze auto werd gearres teerd en vastgehouden. Tegen hem zal o.a. poging tot doodslag ten las te worden gelegd. De Officier van Justitie zal in dit geval snelrecht toepassen, zodat deze zaak van daag (14 februari) reeds zal worden berecht. Op de Holterberg werd een autobe stuurder met zijn auto aangetrof fen, die te veel aan Bachus had ge offerd. De man was min of meer bui ten kennis en bleek onder Nij verdal reeds een afsluitboom van een zandweg te hebben vernield. De man werd ondergebracht in een „voor dergelijke lieden bestemd lo kaal". Tegen hem wordt proces verbaal opgemaakt. De auto moest worden weggesleept 11 februari: Door een inwoner uit Holten werd aangifte gedaan van diefstal van diverse eurocheques uit zijn sporttas. De tas stond in de kleedkamer van Blauw Wit. Naast het villapark Look, beschikt Holten straks ook wellicht over een villapark Berg, indien alle eigenaren van de grondstukken op de Holter berg hun rechten opeisen om te mid den van de bossen een riant optrekje neer te zetten. Daarbij staan deze toe komstige bewoners volkomen in hun recht. Dit vertelde burgemeester mr. W. L. F. C. ridder van Rappard dins dagmiddag tijdens de wekelijkse persconferentie met de plaatselijke en lokale pers. De gemeente zit met de legale woningbouw is Holtens mooiste stukje natuur lelijk in haar maag, maar kan slechts via giganti sche terugkoopsommen aan de grondeigenaren hier een eind aan maken. Een onhaalbare kaart, al dus de burgemeester, ook al omdat de grondeigenaren al het recht aan him zijde hebben door het bestem mingsplan dat uit stamt 1966. Voorzichtig heeft men in De Haag bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu al eens een bal letje opgegooid, om het bestem mingsplan zodanig te wijzigen dat verdere bouw niet meer mogelijk zou zijn, waar bij de stichting van het Nationaal Park als handvat werd gebruikt. Men kreeg nee op het recest. Het terrein waarop vol op gebouwd mag worden is nu nog het wandelterrein van talloze Hol tenaren het ligt tussen de Raalter- weg, de Motieweg en de Toeristen- weg. Het gevaar dat hier rijtjeshuizen zouden verrijzen is wel uitgesloten. De kavels zijn, verdeeld in twee klassen tenminste 5000 of 10.000 meter groot, zodat men weinig last heeft van inkijk van de buren. Vol gens de burgemeester zou het he den ten dage onmogelijk zijn om een dergelijk terrein aan te wijzen voor woningbouw. Het zou hem niet verbazen als er op een dag een actiegroep in het leven geroepen zou worden die zich zou opwerpen voor het behoud van dit fraaie stuk bosgebied. Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen organiseert een na tionale computerwedstrijd voor meisjes en jongens van 15 t/m 18 jaar. De wedstrijd heet Micro Masters Hol land en loopt van maart tot en met april. Schoolgaande jongeren of par tieel leerplichtigen kunnen mee dingen in drie categorieën: een ei gen geschreven programma, een originele computertoepassing of computerkunst (muziek, beeld, ge luid). De wedstrijd wordt gehouden in drie rondes: een selectieronde op 22 maart, een regionale voorronde op 12 april en een Nationale Finale op 27 april. Minister Deetman reikt dan persoonlijk de prijzen uit. De negen hoofdprijswinnaars mogen op kosten van de EEG een week naar Italië. Zij zullen daar met 120 andere jongeren uit de Ge meenschap experimenteren met computers en kennis maken met nieuwe technologieën. Het Neder landse bedrijfsleven heeft daar naast nog tal van andere prijzen ter beschikking gesteld, zoals compu ters, programma's e.d.. Om deel te kunnen nemen moet men een informatiepakket aanvra gen bij het wedstrijdsecretariaat. Daarin zit tevens een aanmeldings formulier. De inschrijftermijn sluit op 9 maart aanstaande. Kandida ten kunnen hun volledige naam, adres en woonplaats op een brief kaart schrijven en die sturen naar: Micro Masters Holland, Antwoord nummer 10316, 2400 WB Alphen aan den Rijn. Een postzegel is dan niet nodig. Nog een paar dagen en dan barst het carnaval in alle hevigheid los. Za terdagmiddag begint het carnavals- gebeuren met de traditionele optocht in het overigens zo rustige Keune- darp. Een bonte stoet van ca. twee km lengte en met ongeveer 500 deelne mers vertrekt om ca. 13.45 uur vanaf het startpunt Keizersweg-Vrijheids- laan. De optocht zal eindigen bij het gemeentehuis, waar Prins Willem I van de Oranjeboom de gemeentes leutel van burgemeester Van Rappard zal overnemen om vervolgens de Keunedarpse gemeenschap met car navaleske opgave tot woensdag 20 februari a.s. te besturen. Direct na de optocht, waar ook de kinderen in meelopen, is het de beurt aan de kleine Keunedarper- tjes. Om 15.00 uur gaan voor hen de deuren van zaal Vosman open. De ouders van de kleinste kinderen ad viseren wij hun kroost te brengen en te halen. Het programma is om streeks 17.00 uur afgelopen. Om 20.30 uur organiseren de Fienpreu- vers in zaal de Poppe een grandioos gecostumeerd carnavalsfeest. Het dansorkest „Rhodos" zorgt samen met de boerenkapel De Grösmeiers voor continue muziek. Vervoer hoeft geen probleem te zijn want de speciale bus rijdt om 20.15 uur van af hofbar Tonnie en Betsie naar de Poppe. Ook carnavalsvierders uit Dijkerhoek en Espelo wordt het ge makkelijk gemaakt. De bus is om 20.00 uur bij het Bonte Paard en om 20.10 uur bij het Trefpunt in Espelo. Klokslag 13.00 uur zal zondag in sporthal 't Mossink het beginsig- naal te horen zijn van de wedstrijd tussen de Raad van Elf en versier ders. Een ideale gelegenheid om de verrichtingen van de Keunedarper voetballers eens te beoordelen. Vanaf 15.00 uur is er een gezellig feest in de hofbar met medewer king van de bekende disc-jockey. Maandag 18 februari, Rosenmon- tag, begint het festijn om 20.30 uur bij café Jansen aan de Dorpsstraat. Deze avond wordt gekenmerkt door een speciale attractie die men niet mag missen. Alle oudere Keu- nedarpers zijn uitgenodigd voor het bejaardencamaval dat dinsdag om 15.00 uur in hofbar Tonnie en Betsie van start gaat. „De knippe köj tüs loaten". Ook om 15.00 uur begint in zaal Vosman de kinderin- stuif. Op dit moment zijn er al meer dan twaalf optredens aangemeld! Om 20.30 uur zal het bekende tribu naal, waarvoor menige Keunedar per ontzag heeft, het carnavalssei zoen 1985 afsluiten. Aan het eind van de avond zal de gemeentesleu tel weer overhandigd worden aan burgemeester van Rappard. Op zaterdag 9 maart 1985 zal in de Reggehal te Rijssen wederom de Sport- en spelmiddag voor gehan dicapten plaatsvinden. Deze spe ciale middag voor de geestelijk/li chamelijk gehandicapte jeugd, die nu voor de achtste keer georgani seerd wordt door vrijwilligers, wordt gesponsored door een 4-tal service-clubs (Roiary en Lions). Ge boden wordt een spelmiddag met sportieve (Rotary) en natuurlijk zal ook het amusement een belangrij ke plaats innemen. De Burgemeester van Rijssen, de Hr. G. J. Smit, zal deze middag ope nen en er zullen vele speciaal aan gepaste spelletjes voor de deelne mers te doen zijn. Er is muziek en ook een aantal verrassingen zullen niet ontbreken. Alle vaste deelne mers, die al een keertje geweest zijn, hebben al een uitnodiging thuis gekregen, maar er zijn mis schien nog jongens en meisjes die nog geen bericht hebben ontvan gen en toch graag mee willen doen. Dat kan. Zij, die ook de fijne en ge zellige spelletjes-middag mee wil len beleven, kunnen dit doorgeven aan: Mevr. J. Stronk-ten Doescha- te, Wolbertusstraat 6,7478 AM Die- penheim. Tel: 05475-16 03. DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 29 JANUARI 1985 VERLEENDE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN E.D. 1. Verleende bouwvergunningen: - aan firma Broekhuis voor het veranderen van de werkplaats Deventerweg 79; - aan mevr. Grootveld-Buitendorp voor verbouw van het perceel Holterbergweg 7; - aan de heer A. T. M. van der Laan voor de bouw van een woning aan de Blikkertweg - aan de heer J. Meulenbeft voor de bouw van een hobby-ruimte bij de woning Köllingserf 20; - aan de heer O. Wiegman voor de bouw van een garage/studeer kamer bij de woning Molenbelterweg 34; 2. aan RondeComité Overijssel een verklaring van geen bezwaarafge- geven t.b.v. de 34e ronde van Overijssel; Voor het inwinnen van informatie over de zaak zelf dan wel eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecre tarie. Sociaal-Cultureel Programma 1985 In de raadsvergadering van 28 januari jl. is het Sociaal-Cultureel Pro gramma 1985 definitief vastgesteld. Een en ander volgens het concept zoals dat is toegezonden aan de gesubsidieerde instellingen. Belang stellenden kunnen een exemplaar van het programma afhalen op de afdeling welzijnszaken van het gemeentehuis. Sportcommissie De eerstvolgende openbare vergadering van de Sportcommissie wordt gehouden in het gemeentehuis op maandag 18 februari 1985 om 19.30 uur. Op de agenda staan voorstellen inzake subsidiëring van recreatiesportaktiviteiten, verhuur van een sportveld aan kynologen- club Deventer en omstreken, het verlenen van toestemming aan z.v.v. Blauw-Wit '66 tot het plaatsen van reclameborden langs het hoofdveld van sportcomplex 't Vletgoor en tot het vragen van een krediet t.b.v. verbeteringen in zwembad Twenhaarsveld. Toepassing artikel 19 W.R.O. en artikel 50, lid 8, woningwet Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat een aan vraag om bouwvergunning is ingediend door: 1. Waterleiding Maatschappij „Overijssel" N.V. te Zwolle, Oude Veer- weg 1, voor de bouw van een voorfiltraatkelder, reinwaterberging en pompgebouw (noodstroomaggregaat) op het perceel kadas traal bekend gemeente Holten, sectie B nr. 4060, plaatselijk bekend als Geskesdijk 1 te Holten. Het ingediende bouwplan is niet in over eenstemming met het ter plaatse geldend bestemmingsplan bui tengebied, daar op grond van de voor voormeld perceel geldende bestemming „natuurgebied" deze gronden niet bebouwd mogen worden. Aangezien het ingediende bouwplan niet in strijd is met de in voorbereiding zijnde algehele herziening van het bestemmings plan buitengebied, bestaat het voornemen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en derhalve de ge vraagde bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 8, van de Woningwet. 2. de heer A. Klein Velderman, wonende Drostenstraat 1 te Holten, voor de bouw van een berging op het perceel kadastraal bekend ge meente Holten, sectie F nr. 3985, plaatselijk bekend als Drosten straat 1 te Holten. Het ingediende bouwplan is niet in overeenstem ming met het ter plaatse geldend bestemmingsplan „Holten 1966", daar ingevolge het bepaalde in artikel 7, sub g van de bijbehorende voorschriften „Holten 1968" bij de woning geen vrijstaande ber ging is toegestaan. Aangezien het ingediende bouwplan niet in strijd is met een in voorbereiding zijnde gedeeltelijke herziening van de bestem mingsplanvoorschriften, bestaat het voornemen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de voorschriften „Holten 1968" en derhalve de ge vraagde bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 50. lid 8, van de Woningwet. Een ieder wordt hierbij in de gelegenheid gesteld gedurende 14dagen. te rekenen met ingang van 18 februari 1985, schriftelijke bezwaren tegen toepassing van hovenvermelde wetsartikelen ten behoeve van bedoelde bouwplannen bij ons college in te dienen. De bouw- en situatietekeningen, alsmede een uittreksel uit de gelden de bestemmingsplannen en het ontwerp van een gedeeltelijke herzie ning van het bestemmingsplan c.q. de bestemmingsplanvoorschrif ten liggen gedurende bovengenoemde termijn van 14 dagen ter ge meentesecretarie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage. Holten, 14 februari 1985. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. L. F. C. van Rappard, burgemeester J. P. Stegeman, secretaris.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 7