Minstens 20 mooi... Holtens Nieuws® Socio woning: een thuis voor nu en toekomst Grote vraag naar Bevrijdingspenning Polen weer open Bejaarden en Erfrecht Jongerendag op NCRV-t.v. Ijsbaan is INTEGRATIE GEHANDICAPTEN KRIJGT GESTALT ^Unicef 1 dankt "Holten Geslaagd U ontvangt een fraaie Parker-iotter ballpoint als u ons een nieuvue abonnee opgeeft. Holtens Nieuwsblad Uitgeversmaatschappij Van der Loef!BV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-6 30 22. Advertenties: Donderdag 14 februari 1985 - 37e jaargang - nr. 7 Abonnementsprijs f 34.25 Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 Gertfertsingel 41, Enschede Zoals afgelopen winter „Een voor Afrika", de harten en porte- monnaies openden voor de hon gerende bevolking in Afrika, zo vestigde de actie „Holten helpt Polen" in 1982 en 1983 op de er barmelijke toestanden in Polen. Aan initiatiefneemster mevrouw J. H. Hoogakker van Berghem de vraag hoe de toestand nu is in Po len. „Dood van de honger gaan Po len niet; wel door een gebrek aan medicijnen. Vooral zuigelingen en bejaarden worden hiervan het slachtoffer". Tel. 053-32 0141 Herkent u het plaatje nog? Een foto van een van de fraaie versieringen die in 1980 in het dorp werden aangebracht ter gelegenheid van de inhuldi- ■ging van Koninging Beatrix en de 35-jarige herdenking van de bevrijding. Heel Holten was weken van te voren in de weer om het dorp een feestelijk aanzien te geven. Ongetwijfeld begrijpt u al waar we naar toe willen; straks, als op uitgebreide wijze het bevrijdingsfeest wordt gevierd moet Holten minstens zo mooi versierd worden als voor vijfjaar. Tenslotte zal het vermoedelijk een van de laatste keren zijn dat de bevrijders uit Cana da daadwerkelijk bij de viering aanwezig kunnen zijn. Ook zal over vijfjaar een deel van de Holtenaren die de oorlogstijd daadwerkelijk hebben mee gemaakt niet meer onder ons zijn. Des te meer reden om er straks een geweldig feest van te maken. Om de herdenking zo feestelijk mogelijk te kunnen vieren is behalve de belangeloze inzet van velen, particulieren, ou ders van schoolkinderen, verenigingen en bedrijven, veel geld nodig. De gemeente stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar van f 2500,- aan de Stich ting Viering Nationale Feestdagen Holten en ook veel bedrijven maken een gift over, maar daarmee komt de zaak niet rond. Vooral bij het uitge breide programma dat de Stichting nu voor ogen staat is de financiële hulp van alle Holtenaren noodzakelijk. Vorig jaar hebben zo'n duizend Holtense gezinnen spontaan gereageerd op de oproep van de Stichting contribuant te worden, dit jaar moeten de overige 1500 gezinnen over de streep getrokken worden. Elders in deze editie vindt u een bon onder de veelzeggende kop: knip uit en vul in. De ingevulde bonnen kunnen worden ingeleverd bij de Rabobank of het Holtens Nieuwsblad; eind februari is de sluitingsdatum. Doen! Er kan weer geschaatst worden, tenminste dat was de verwachting van het bestuur van de ijsbaan De Noordpool bij het afsluiten van deze editie van het Holtens Nieuwsblad. Dinsdagavond was nog slechts een klein gedeelte van het ijs nog niet betrouwbaar. De strenge vorst zal naar alle waar schijnlijkheid wel voor de rest hebben gezorgd, zodat men nu tus sen 13.00 en 17.00 en 19.00 en 21.00 weer terecht kan op de ijsbaan aan de Larenseweg, Op woensdag 20 februari zal no taris Van Kaan uit Nijverdal voor de Bejaardensoos Holten een le zing houden met als onderwerp: Er frecht. De bijeenkomst wordt ge houden in Irene en begint 's mid dags om half drie. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! j Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 32,92 WÊÊÊÊÊ De derde provinciale jongeren dag die zondag gehouden werd in gebouw Irene, is een groot succes geworden. Ruim 150 deelnemers discussieerden rond het thema „Recht op je eigen plekkie (maar niet ten koste van een ander)". Na de gezamenlijke brunch en een kennismakingsspel werd het the ma in verschillende groepen verder uitgewerkt. Het geplande optreden van het koor Halleluja uit Bruch- terveld kon door persoonlijke om standigheden van een van de zan gers geen doorgang vinden. Daar voor in de plaats werd het diak lankbeeld „Leven en dood" gepre senteerd. Aan het eind van de middag werden de dertig bejaar den uit Holten opgehaald voor een gezamenlijke maaltijd in het kader van de NCRV-aktie „Voor elkaar". De NCRV-televisie heeft tijdens de jongerendag opnames gemaakt die worden uitgezonden in het pro gramma Kerk Vandaag van a.s. vrijdag om 22.55 uur op Nederland 1. Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104, Boekelo Tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel. 05483- 6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewer ker: J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483- 613 56 A dverteritie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal Tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a Tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur. In Bathmen: H. Voogs- geerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur. De belangstelling voor de her denkingspenning die bij Ko ninklijke Begeer geslagen zal worden ter gelegenheid van de bevrijding 40 jaar geleden, is bij zonder groot. Nog voordat de prijs bekend was kon de Rabo bank - die de uitgifte voor haar rekening neemt - al de eerste be stellingen noteren. Inmiddels is nu ook de prijs vastgesteld: f 24,50, inclusief BTW. De pen ning krijgt een doorsnee van 50 mm en wordt uitgevoerd in brons. Na aftrek van de kosten komen de baten ten goede aan Amnesty International, de or ganisatie die zich het lot aan trekt van politieke gevangenen, waar ook ter wereld. In totaal zullen 1000 penningen geslagen worden. Datum van afgifte van de eerste penning is 29 april 1985. Ten behoeve van de herden kingspenning heeft de Rabo bank een speciaal rekenings nummer geopend waarop vanaf heden bestellingën geplaatst kunnen worden, en wel als volgt: door middel van een over boeking ten gunste van reke ningnummer 32.85.62.041, ten name van Bevrijdingspenning 1945-1985, onder vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats of door middel van een kas storting op rekening nummer 32.85.62.041 ten name van Bevrijdingspenning 1945- 1985 voorzien van naam, adres, postcode en woonplaats. De be stellingen zullen worden afge- Twee huizen in de Haarstraat. Zo te —zien niets bijzonders: een netjes on- derhouden heidetuin vóór; toegangs pad blinkend geschrobd; voordeur en huisbel onberispelijk schoon. Slechts één huisnummer (29) en geen naam bordjes. Zo op het oog een (nieuw- in bouw-)woning zoals zovele in Holten, ig De samenlevingsvorm die hier gestal- s- Het is alweer enkele maanden ge- Jeden dat er wenskaarten voor jJCerstmis en Oud- en Nieuwjaar ten j>ate van Unicef verkocht werden. Nu de balans is opgemaakt, is ge ileken dat ook deze keer in Holten veer een geweldig succes werd be taald. Voor een bedrag van '8.872,85 is verkocht. Het geld zal ïesteed worden aan de kinderen in le Derde Wereld. Dit betekent niet lat Unicef nu uitrust tot aan het linde van dit jaar als er weer wens kaarten verkocht gaan worden. 3eze nieuwe collectie komt n.l. in iet vooijaar reeds uit en deze kaar- v len zijn voor elke gelegenheid te ge- |ftW"uiken. Ook steeds meer mensen [ontdekken de kleine kaartjes, die I *ls geboortekaartjes gebruikt kun- jwien worden. Bij de vreugde van de jJjeboorte van hun eigen kind zor- ;en ze zo voor de vreugde bij andere 43iinderen ver weg. Als men iets neer wil weten over de mogelijkhe den voor kaarten kan men altijd in- iirmatie inwinnen bij de depot- toudster in Holten: mevr. Schaap, lessinkpasstraat 8. te krijgt wijkt echter af van de gebrui kelijke relatiepatronen. Hier geen va der en/of moeder met of zonder kin deren, maar een wisselend aantal op voeders/verzorgers die samen verant woordelijk zijn voor twaalf bewoners, variërend in leeftijd van veertien tot twintig jaar, allen verstandelijk ge handicapt. Sinds oktober 1983 woont het twaalftal in Holten. Vorig jaar maart werd de sociowoning van De Lathmer officieel geopend. Wat ui terlijk twee woonhuizen lijkt, com pleet met twee voordeuren, blijkt binnen één grote uitermate gezellig ingerichte woning te zijn. Moderne zitmeubels, gezonde groene plan ten, gezellige platen aan de wand en een vrolijke kanarie in een kooi. De t.v. ontbreekt niet in de zitka mer. Kortom een woning waarin men zich thuis kan voelen. Dat is dan ook de bedoeling van de sociowoning. Het twaalftal be woners is voor een deel afkomstig uit De Lathmer, instituut voor ver zorging en verpleging van zwakzin nigen, zoals de benaming tot op he den is. Voor een ander deel zijn zij direct vanuit het ouderlijk huis in de sociowoning geplaatst. Het ver blijf in Holten heeft een permanent karakter, hetgeen inhoudt dat de groep hier blijft wonen, ook als zij straks volwassen zijn. De achterlig- Aan de Fadulteit der rechtsge leerdheid van de Rijks Universiteit te Groningen is geslaagd als mees ter in de rechten Hans Schuppert, Diessenplasstraat 3. gende gedachte hierbij is, de gees telijk gehandicapte medemens zo veel mogelijk te integreren in de „normale" samenleving. In Holten begint men, na aanvankelijke voor zichtigheid, goed te wennen aan de aanwezigheid van het twaalftal. Vooral door de activiteiten van de Stichting Paardrijden gehandicap ten en de carnavalsvereniging De Fienpreuvers wordt veel gedaan om de kloof tussen gewoon en onge woon te slechten, al is het voor de gene die voor het eerst kennis maakt met de bewoners en hun on gecompliceerde vreugde soms even wennen. Meer nog dan daarbuiten komt die vrolijkheid tot uiting in hun eigen woonomgeving. On danks him verstandelijke tekort komingen weten zij samen met hun verzorgers een huiselijke sfeer te scheppen, die vrijwel nooit aanlei ding geeft tot onenigheid. Als in een „gewoon" huisgezin, hebben zij zich te houden aan de huisregels, die heel wat verschillen met de re gels die vroeger in de zwakzinni genzorg werden gehanteerd. Vroe ger werden de bewoners van inter naten zoals De Lathmer echt als patiënt beschouwd. Zij droegen in- ternaats-kleding en kwamen zel den of nooit buiten de inrichting. Er heerste orde en gezag. Van therapie was maar zelden sprake. De zorg van de laatste jaren is anders. Er kwamen sociowoningen, zoals in Holten in de Haarstraat, waar twaalf bewoners zijn onderge bracht onder begeleiding van een vast team van zeven werkers, dat vanuit het centrale instituut onder steund wordt door o.a. een peda goog, een maatschappelijk werker en een arts. Ook de ouders worden nu betrokken bij de behandeling van hun kind. handeld in volgorde van bin nenkomst. Hoewel zelfstandig wonen voor het Holtense twaalftal ook in de toekomst geen haalbare kaart zal zijn, is er in het jaar dat zij nu als wooneenheid samenleven, veel vooruitgang te bespeuren in hun ontwikkeling. Afhankelijk van hun verstandelijke vermogens zijn zij in staat kleine klusjes te verrichten in huis, zoals tafeldekken, afwassen en bed opmaken, al moet de leiding af en toe nog wel eens bijspringen. Ook doen de bewoners samen met de begeleiding hun dagelijkse boodschappen in Holten. De jong- sten gaan dagelijks naar de Daniël Brouwerschool in Wilp. De drie oudsten „werken" in de afdeling be zigheidstherapie van De Lathmer. In de vrije uurtjes gaat men in Hol ten af en toe een kijkje nemen in de sporthal, of naar de speciale disco in het Paalhuus. Een viertal volgt sinds oktober de speciale zwemles sen in Rijssen met uitstekende re sultaten. Het contact met de buurt is goed te noemen. Ze worden als buren geaccepteerd. Wel hoopt het team van de sociowoning op den duur wat begrip te vinden bij het Hol tense bedrijfsleven, o.a. door „ar beidsplaatsen" voor de oudere be woners in de Holtensen bedrijven te kunnen vinden zodat steeds meer Holtenaren tot de ontdek king zullen komen dat „anders" niet „eng" is, maar kennis kunnen Helpen bij de afwas is een van de taken die de bewoners van de so ciowoning met veel plezier samen verrichten. maken met de eigen blijheid van de bewoners van de sociowoning.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1