HOI Op de hoogste trede... Holtens Nieuwsblad Oudheidkamer zoekt oorlogsherinneringen Eerste galafeest in het Keunedarp sloeg goed aan Open deur bijeenkomst Woonruimte Slooppand Kerkstraat BEVRIJDINGSFEEST NU IN MEI College was te overhaast Jong en oud Tweede groep peuters start Dijkerhoek Startsubsidie oudheidkamer U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. De peuterspeelzaal Dijkerhoek wil met ingang van 25 februari na de crocusvakantie, starten met een tweede groep peuters. Op woens dag- en vrijdagmorgen zijn peuters in de leeftijd tussen tweeëneenhalf jaar en vier jaar welkom in de peu terspeelzaal. Inlichtingen en opga ve kan geschieden bij mevrouw M. Pot, tel. 6 37 56 en mevrouw C. van Harmeien, tel. 6 3117. Op zondag 3 februari a.s. is er weer een Open Deur bijeenkomst in de Gereformeerde kerk De Kan delaar om 19.00 uur. Spreker op deze avond is pastoor G. de Ridder, geestelijk verzorger van het St. Jo zefziekenhuis in Deventer. Hij zal spreken over het thema: „De ach terkant van de werkelijkheid". Dit thema is gekozen naar aanleiding van het Open Deumummer van ja nuari dat gaat over mystiek. De bij eenkomst wordt opgeluisterd door zang van de gebroeders Gerritsen. Met een onderbreking van enke le jaren functioneert in Holten al meer dan veertig jaar de commis sie Woonruimtezaken die tot taak heeft de beschikbare (huurwo ningen zo eerlijk mogelijk te ver delen onder de ingeschrevenen. Niet altijd een gemakkelijk taak. In deze editie een gesprek met voor zitter J. Beldman. Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B V in samenwerking met de stichting „Hollens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-6 30 22. Advertenties: Gertfertsingel 41, Enschede Tel. 053-32 01 41 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104, Boekelo Tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel. 05483- 6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewer ker: J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483- 613 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal Tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a Tel. 05483-6 13 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur. In Bathmen: H. Voogs- geerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur. Indien de gemeenteraad ermee accoord gaat, krijgt de Oudheidka mer Hoolt'n een gemeentelijke startsubsidie van f 1.000. Het colle ge van b. en w. staat achter de plan nen van de oudheidkamer maar wil wel een verslagje over de bestem ming van de duizend gulden. Voor gesteld wordt een subsidie volgend jaar op te nemen in het sociaal-cul tureel programma 1986. De sloop van het pand Kerkstraat 11, dat verdwijnen moet voor het nieuwe gemeentehuis is gegund aan J. de Visser te Markelo voor een bedrag van f 1.900, exclusief b.t.w. Het totaal krediet voor sloop en egaliseren van het terrein bedraagt f8.300, waarvoor aan de raad om advies zal worden gevraagd. Als lezer van het Ho Hens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! I I Naam: BftM I Adrcs: Vil Woonplaats: Gebruik deze bon voor Geeft op als abonnee voor het het opgeven van een I Holtens Nieuwsblad nieuwe abonnee. Dhr./mev,.:1_ Inzenden aan: Adres: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 1 7500 VB Enschede I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld I per jaar ad f 32,92 Holtens Nieuwsblad Donderdag 31 januari 1985 - 37e jaargang - nr. 5 Abonnementsprijs f 34.25 Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 De hockeyspeelster Danielle Scheltens (17) en de voetballer Jo- han Veneklaas (39) zijn uitgeroepen tot sportvrouw en sportman van het jaar. Met enig ceremonieel vertoon werden de sportpri jzen 1984 dinsdagavond uitgereikt tijdens de vergadering van de sport- commissie en sportverenigingen. Danielle Scheltens begon als 6- jarige te hockeyen bij H. C. Holten. Daar reeds vielen haar presta ties op en werd zij op 14-jarige leeftijd geselecteerd voor het Ooste lijk jeugdelftal. Een jaar later ging zij over naar de Deventer Hockey vereniging waar zij direct in het eerste elftal werd opgeno men. In 1984 werd zij uitverkozen voor de nationale hockey-selec- tie jeugd A. De sportvrouw 1984 blinkt ook in andere takken van sport uit; in 1984 werd zij jeugdkampioene tennis van Holten. Zij is leerlinge van de SG Holten, 4e klas Havo. Zij traint dagelijks en wil doorgaan met hockeyen „tot ze echt niet meer kan". Voorzitter Groeneveld van de sportcommissie overhandigde de plaqnette en bijbehorende oorkonde. Haar teamgenoten uit Deventer vormden voor de sportvrouwe in zaal de Biester een erehaag. Johan Venek laas werd gekozen uit een groot aantal kandidaten waarbij Erik Vincent en Meindert Koopman zijn naaste belagers waren. (Zwen- nie Vincent ging bij de dames met een goede tweede plaats strij ken). „Johan Veneklaas is een sportman in hart en nieren die op valt door zijn consequente training en een voorbeeldige leefwijze. Op een leeftijd dat velen de sportschoenen aan de wilgen hebben gehangen is hij nog steeds in staat prestaties van formaat te leve ren", zo luidde het juryrapport. Veneklaas kreeg de oorkonde uit handen van de legendarische „Leeuw van Deventer", Leo Halle (78), oudkeeper van het Nederlands elftal en Go Ahead, maar ook oudtrainer van sv. Holten, in de jaren '63 tot '70. Het feest werd extra luister bij gezet door de komst van prins Willem 1 van de Oranjeboom, zelf een actief sporter, die een saluut bracht aan alle vrijwilligers van de sportverenigingen. Een staande ovatie aan het slot van de eerste editie van de gala-avond van de carnavalsvereniging De Fien preuvers, vorige week zaterdag ge houden in De Poppe, was het beste bewijs dat het publiek zich opperbest had vermaakt met de artiesten van eigen bodem. Het motto van de avond was „Ik ben ook een vrijwiili- ger". Geen moment heeft men zich be hoeven te vervelen, want alle „kra kers", zoals Jan Luessink, Gert van Gunder, Johan Nikkels, Mans van Sangel, Bets en Derk uit Dijker hoek, maar ook de nieuwkomers Gait en Wil'm uit Splo, de „Swalk- sisters, „Erik Rensen en de gasten uit Lochem, de groep Skip zorgden voor een avondje uitstekend amu sement. Voor het eerst wordt het gala-optreden van de Fienpreuvers verdeeld over twee avonden. Vori ge week in de Poppe, zaterdag in het Bonte Paard. Een gok, maar een goede gok. Zaterdag waren slechts enekele stoelen onbezet, terwijl voor de komende avond de kaartverkoop al is gestopt. Het zal afgeladen vol zijn in het Bonte Paard. Toch bleek ook in De Pop pe, dat de Holtense verenigingen zitten te springen om een goede ac commodatie voor grotere evene menten. Het toneeltje was ten ene male ongeschikt voor een breed op gezette camavalsmanifestaite. Prins Willem 1 van de Oranjeboom verdween met zijn fraaie muts half in het plafondrooster en ook Jan Luessink, geen kleintje, kwam in de „buut" bijna ruimte te kort. Het op en aftreden van de verschillende ar tiesten verliep evenwel vlot met be- Het publiek heeft uitstekend geno ten van het optreden van. de Hol tense artiesten. hulp van de twee „dansmarietjes", zodat de vaart er de gehele avond in bleef. Om de spanning voor de paar honderd Holtenaren die zaterdag nog gaan genieten, er in te houden zullen we niet alle grappen en grol len verklappen die voor het voet licht gingen. Zoals gebruikelijk passeerde alle spraakmakende za ken, die Holten in het afgelopen jaar heeft beleefd de revue. De Hol ten promotion, de vestiging van Een Dikkers Aangelegenheid Hol ten (Edah), de energieschuld van het bekende hotel op de Holter- berg, de komst van de nieuwe die renarts en de nieuwe apotheker en niet te vergeten de perikelen in het bestuur van s.v. Holten. Oud-voor zitter Warrink kon er zaterdag avond gelukkig hartelijk om la chen. Een donderend applaus kreeg Mans van Sangel (Teun Deijk) die op geheel eigen wijze zijn entree maakte. In zijn speech wees hij op de kaalslag op het Smidsbelt. Hij gaf het (afwezige) college de raad „zunig an met overdoad" te zijn bij de bouw van het nieuwe ge meentehuis. Ook het Holtens Nieuwsblad ontkwam niet aan de - milde- kritiek van de buutredners, Bets en Derk uit Dijkerhoek. De avond werd aan elkaar gepraat door Jan den Ontvanger (Jan Markvoort) president van de Fien preuvers. De huiskapel de Fien- bloazers zorgden voor de muziek in De Swalksisters, bestaande uit Rene Schoemaker, Herman Deijk en André Schuchard, waren een van de toppers op de eerste Gala avond van de Fienpreuvers., de pauze en het orkest T. S. M. uit Markelo zorgden voor de muzikale ondersteuning en de dansmuziek. De gala-avond werd bijgewoond door de raden van elf van bevriende carnavalsverenigingen uit Goor en Enter. Op verzoek van de Stichting Viering Nationale Feestdagen in Holten, is de oudheidkamer „Hoolt'n" samen met de heren Martin Hols en Herman Steunenberg bezig met de organisa tie van een expositie over Holten in oorlogstijd en de bevrijding. De expo sitie wordt gehouden in de periode rond 30 april en 5 mei, in de Scholen gemeenschap. Aanvankelijk lag het in de bedoe ling om de activiteiten rond de 40 jarige herdenking van de bevrij ding te groeperen rond de eigenlij ke bevrijdingsdag van Holten, 8 april, dat dit jaar uiterst gunstig valt op tweede paasdag. Moeilijk heden van organisatorische aard, o.a. door het niet aanwezig zijn op die datum van de Canadese gasten Het college van b. en w. heeft in zake de ontrekking aan de openba re weg van het voetgangerspad in het Eura-eornplex te overhaast ge handeld, zo meent Provinciale Wa terstaat in haar advies aan Gede puteerde Staten van Overijssel. In het raadsbesluit van juni 1984 ging de gemeenteraad accoord met het voorstel van het college om de on derdoorgang te verkopen ten be hoeve van de komst van de Edah naar Holten. Tegen dit besluit werd protest aangetekend door de fir ma's Dikkers en Aanstoot. Beiden hadden geen bezwaar tegen de komst van de grootgrutter, maar tekenden bezwaar aan tegen de af sluiting van hun bedrijven van het winkelgebeuren op het Smidsbelt. Toen Provinciale Waterstaat een onderzoek instelde bleek de onder doorgang al geheel te zijn opgeno men in het bedrijfspand, zodat te rugdraaien vrijwel onmogelijk was geworden. Met de bemerking dat het Holtense college in het vervolg bij afsluiting van wegen moet wachten tot daadwerkelijk toe stemming is verleend en het besluit „perfect" is geworden heeft zij Ge deputeerde Staten geadviseerd toestemming te verlenen tot de ver koop, hetgeen deze maand door GS zonder verder commentaar is over genomen. en problemen rond het bevrijdings vuur, zijn er de oorzaak van dat de festiviteiten nu gehouden zullen worden in de week van 30 april tot en met 5 mei. Welke datum uitein delijk als de feitelijk feestdag zal worden uitgekozen is, was bij het ter perse gaan van deze editie nog niet bekend. Vanavond komt het comité in vergadering bijeen om de laatste hand te leggen aan de voor bereidingen. De Oudheidkamer Hoolt'n zoekt voor de expositie ge reedschappen en voorwerpen die in de oorlog en bij de bevrijding zijn gebruikt. Door de heren Hols en Steunenberg is in de loop der jaren al heel wat vergaard, maar om een goed beeld van Holten uit die perio de te kunnen geven is veel meer no dig. Men denkt aan dingen die men niet wegdoet omdat daaraan een tasbare herinnering is verbonden. Daarom wordt er ook de nadruk op gelegd dat de voorwerpen in bruik leen gevraagd worden. Als voor beelden noemt de oudheidkamer: verlichtings-, verduisteringsmatri- aal. verduisteringslampen, electri- citeitsopwekkers, houtgenerato ren, houten fietsbanden, karnton. Eventueel defect of incompleet is geen bezwaar. Erg belangrijk was uiteraard ook het voedsel. Wellicht staat er nog ergens in een kast een busje raet surrogaat voedingsmid delen. Ook wil de oudheidkamer graag wat suikerbieten. Kleding was moeilijk te kopen in die tijd. Uit neergevallen parachutes wer den jurkjes en blouses gemaakt. Ook daarvan zou men graag wat voorbeelden op de tentoonstelling willen laten zien. Foto's maken ge beurde maar bij hoge uitzondering in de oorlog. Wellicht liggen er in een oude schoenendoos in de kast nog foto's die een beeld geven van het leven in die tijd. Dagboek Het is bekend dat veel mensen in de oorlogjaren een.dagboek bijhiel den. De oudheidkamer wil, in sa menwerking met het Holtens Nieuwsblad, tot aan de opening van de expositie om de week een verhaal in de krant laten verschij nen van een Holtenaar die zijn ver haal vertelt over de oorlog. Daarbij kan een dagboek een waardevol hulpmiddel zijn om de herinnering weer levend te maken. Ook via de scholen zullen de Holtense gezin nen benaderd worden om mee te werken aan deze expositie. Holtenaren die voorwerpen en foto's in bruikleen willen afstaan of die zelf iets vertellen willen over de oorlog worden gevraagd contact op te nemen met een van de volgende personen: M. Bosman- Vruggink, tel. 6 33 14; H. Koop man, tel. 6 17 36; H. J. Koopman, tel. 6 22 73 of J. Smale, tel. 6 32 56. Door de NCRV is tot „Voor El- kaar"-correspondente - naast de heer W. Beijers - aangewzen mevr W. Bulsink-Bakker, Lageweg 5. te lefoon 6 28 97. Zij zullen op de con tactdag, zondag 10 februari, oud en jong bij elkaar kunnen brengen. Er zijn momenteel zo'n vierhonderd correspondenten actief voor „Voor Elkaar". Deelnemers aan deze con tactdag kunnen zich niet meer aan melden, omdat thans een aanvang moet worden gemaakt met de kop peling tussen jong en oud.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1