Holtens Nieuwsblad Het ging weer voorbij... Cheque OAD helpt Stichting in 't zadel Deze week Jeugd en ouders genoten van „De Zevensprong Na zomervakantie aanbesteding nieuw gemeentehuis Bejaarden sociëteit Atleet Protesten tegen Edah Bethanië t j i weer onder Ledental Ger. Kerk de pannen gestegen Uontvangteen fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Werkloosheid in december flink gestegen in Holten Goede opbrengst kinderzegels 5000 GULDEN VOOR GEHANDICAPTEN Kerkstraat 11 wordt gesloopt Holtens Nieuwsblad Donderdag 24 januari 1985 - 37e jaargang - nr. 4Abonnementsprijs f 34.25 Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff BV in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-6 30 22. Advertenties: Gertfertsingel 41, Ei schede Tel. 053-32 01 41 Redactrice: Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een I nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 32,92 Amper waren alle plannen voor een ouderwetse winter helemaal uit gewerkt, of de dooi trad in. Afgelopen is het weer met de mooie winter- pracht. Zelfs midden op dc dag lijkt het nog donker nil de witte schitte ring ontbreekt. De schaatsen kunnen voorlopig weer in het vet en de lan- glauflatten in de schuur. Ook de verkeersmaatregelen die de rijkspolitie had ingesteld in de Holterberg, zoals het eenrichtingsverkeer op de Mo- tieweg en de extra parkeerruimte op de dagcamping, om alle bezoekers van het winterse sprookje op te kunnen vangen, kunnen weer in de bureaulade worden opgeborgen. Jammer, voor de organisatoren van de schaatsvierdaagse die afgelopen maandag op de Ijsbaan van start zou gaan. Gelukkig voor het wild dat nu zonder hulp van de mens op zoek kan gaan naar voer. Tot voorlopig is de voerderactie van de politie, in samen werking met de schooljeugd en boswachters dan ook stopgezet. Gelukkig ook voor de middenstand die door het slechte weer maar weinig koopjes jagers zagen tijdens de uitverkoop. Gelukkig ook voor de bejaarden en anderen die slecht ter been zijn maar nu weer zelfstandig op pad kunnen gaan. Minder gelukkig voor de bewoners van een woning aan de Bril- steeg die door het dooiwater dinsdagmorgen in hun woning werden opgesloten en uiteindelijk van buitenaf bevrijd moesten worden. Wie weet, krijgen we nog een vervolg van het winterweer. Voorlopig doen we het maar met een nostalgisch plaatje, geschoten ergens in de omgeving van Holten, De bejaardensociëteit opent op dinsdag 29 januari vanaf 14.30 uur in haar deurén voor een gezellig praatje en een kopje koffie. Dit keer in De Kandelaar. Frederique Rentenaar Weleweg 104, Boekelo Tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel. 05483- 638 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483- 6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal Tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Rietmolenstraat 8 Tel. 05483-6 13 05 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur In Bath men: H. Voogsgeerd Deventerweg 34. tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Het aantal werklozen in Hol ten in de maand december 1984 is in vergelijking met november met maar liefst 24 procent ge stegen. In november 1984 ston den 287 Holtenaren als werkzoe kenden ingeschreven: in decem ber steeg dit tot 311. Ook ten opzichte van december 1983 is het aantal werklozen gestegen. Toen waren 297 werkzoekenden geregistreerd. Vooral het aantal werkloze mannen is in Holten aanmerke lijk gestegen. Volgens de gege vens van het Gewestelijk Ar beidsbureau zijn er in Holten 26 mannen en zeven vrouwen die langer dan drie jaar werkloos zijn. De grootste groep, werklo ze mannen, 111is korter dan vijf maanden werkloos. De grootste groep werkloze vrouwen, 23, is een half jaar tot een jaar werk loos. Qua beroep springen de bouwvakkers, 64 in totaal, bij de mannen er uit; bij de vrouwen zijn de meeste werklozen te vin den onder het kantoor- en han- delspersoneel. De verkoop van kinderpostzegels en kaarten in Holten heeft een be drag van f7392,45 opgebracht. Na mens het kinderpostzegelcomité Holten wordt iedereen bedankt die door de koop van zegels of kaarten deze goede opbrengst mogelijk heeft gemaakt. Met een vertraging van veer tien dagen ging afgelopen zon dag alsnog de Oliebollencross van s.v. Holten van start. Hui zenhoge favoriet was Meindert Paalman (26), die dan ook met enige straatlengten voorsprong won. Toch was hij aan de start lijn nog lang niet zeker van zijn overwinning. „Presteren in je ei gen dorp is altijd moeilijk. Ten slotte als je om wat voor reden dan ook verliest, word je er een jaar lang aan herinnert". Zoals te doen gebruikelijk werd door de leerkrachten van de Openba re scholen in Holten vrijdag j.l. weer een toneelvoorstelling verzorgd voor de leerlingen van de hoogste klassen in gebouw Irene. Het stuk heette „Scheve sprongen in De Zevensprong", en speelde zich afin de hal van hotel De Zeven sprong. Portier Simon van Santen (Wim Dalhuisen) wint een half mil joen in de Staatsloterij terwijl gelij kertijd een zelfde bedrag wordt ge stolen bij een plaatselijke bank. Liftby (Ria Veneklaas) en kamer- Tegen de aanvraag voor een hin derwetvergunning voor de Edah, •hebben twee omwonenden be zwaar aangetekend. Een van de omwonenden maakte bezwaar te gen het parkeren van grote vracht auto's bij het laden en lossen van goederen bij de Edah. De vrachtau to's staan zodanig geparkeerd dat dit gevaar oplevert voor voetgan gers. Bovendien blokkeren de vrachtauto's tijdens het laden en lossen de parkeerplaatsen aan de achterzijde van de Edah. Het tweede protest tegen de Edah had betrekking op het aan brengen van een ijzeren balk in de muren van de bovenwoningen aan het Smidsbelt, waarop drie con densoren zijn aangebracht. Door de condensoren op de ijzeren balk wordt geluidshinder ondervonden, waardoor het terras van de boven woningen 's zomers nauwelijks ge bruikt kan worden. Door de bewo ner van het Smidsbelt wordt ge vreesd dat zijn woning door de ge luidshinder economisch minder waard zal zijn bij eventuele ver koop. Ook klaagt de bewoner over geluidsoverlast door het gerammel van de wielen onder de containers bij het laden en lossen. meisje (Gerrie Bolte) vinden de be schrijving van de dader precies van toepassing op Van Santen. Na eni ge verwikkelingen met een onte vreden gast, mevrouw Bos v.d. Takken (Marjan Roelofs) raakt ook de gérant van het hotel, Mandema- kers (Jan Bult) ervan overtuigd dat het allemaal best eens kon klop pen. Een stuntelige rechercheur Willems (Jan Victor Dorlas) moet de zaak oplossen. Van Santen komt er intussen achter, dat hij verdacht wordt, maar speelt het spelletje mee, terwijl duistere Maupie (Ger- rit te Winkel) ten tonele verschijnt die later de dader blijkt te zijn. Gast mevrouw Van Dalen (Dini Spithoven) brengt de oplossing na derbij en Van Santen laat, ondanks miskleunen van de rechercheur, al les op zijn pootjes terecht komen. En passant koopt hij samen met mevrouw Bos v.d. Takken ook nog het hotel en zij besluiten samen in het huwelijk te treden, waarmee een happy-end is bereikt. Al met al een zeer vermakelijk to neelstuk dat goed gespeeld werd en op deze wijze tot stand kon komen, mede dankzij het onmisbare souff- leurswerk van Arno Otten, het fraaie decorwerk van Johan Plan- tinga en het geluid van de fa. Van Bruggen. De leerlingen en ouders waren zeer enthousiast. Directeur Ter Haar overhandigt de voorzitter van de Stichting de heer G. J. Kraay, de cheque. Indien de weersomstandigheden het toelaten, zal in februari het pand Kerkstraat 11, laatstelijk be woond door G. Willems gesloopt worden. Het pand is een van de vijf in de Kerkstraat en omgeving die moeten wijken voor de aanleg van het nieuwe gemeentehuis en de bij behorende parkeerplaatsen. Wan neer de overigen panden met de grond gelijk gemaakt zullen wor den is nog niet bekend. Voor enkele bewoners moet nog vervangende woonruimte worden gezocht. Na de informele bijeenkomst afgelo pen vrijdag in het hoofdkantoor van de OAD aan de Burg. van de Borch- straat kan de Stichting Paardrijden Gehandicapten Holten de toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien. De cheque van 5000 gulden die OAD- directeur ir. J. G. J. ter Haar namens het Holtens vervoersbedrijf aan stich tingsvoorzitter G. J. Kraaij overhan digde, stelt het paardrijden voor ge handicapten uit Holten en omgeving voorlopig weer veilig. Naast voorzitter Kraaij waren ook secretaresse M. G. Eggink-ten Velde en penningmeester H. H. van Ark aanwezig om de gulle gift van de OAD in ontvangst te nemen. De laatste is nu in staat om noodzake lijke materialen als éénhandsteu- gels en aangepaste zadels aan, te schaffen. Bovendien kan een begin worden gemaakt met het wegwer ken van het exploitatietekort waarmee Van Ark nu nog moet wer ken. In de loop van 1985 zullen daarvoor verschillende acties op touw worden gezet waarbij wordt gedacht aan het werven van meer donateurs en de mogelijkheid van adoptie, die een gehandicapte in staat moet stellen door te gaan met paardrijden. De Stichting Paardrij den gehandicapten wordt gesubsi dieerd door de gemeenten waaruit de kinderen naar manege Brons voort komen. Alleen Deventer vormt daarop een uitzondering. Voorzitter G. J. Kraaij toonde zich uiteraard bijzonder verguld met de cheque. „Hiermee is de con tinuïteit van onze activiteiten ge waarborgd. In mei van dit jaar be staan we tien jaar en ik vind dat we de morele plicht hebben hiermee door te gaan. Ik zie het paardrijden, naast het ontspannende element, ook wel degelijk als een therapie. Wat dat betreft zet ik er vraagte kens bij dat het zwemmen voor ge handicapten wel door het zieken fonds wordt vergoed en paardrij den niet. We zitten natuurlijk met hoge kosten. De huur van de paar- In de eerstkomende vergadering van de gemeenteraad, maandag 28 januari a.s., aanvang 19.30 uur, zal een voorstel behandeld worden tot het geven van opdracht voor het aan- bestedingsgereedmaken van de plan nen voor een nieuw gemeentehuis. Zoals bekend is door architect Jorissen in september van het vorig jaar het schetsontwerp voor het nieuwe gemeentehuis ingediend, dat door alle betrokkenen met in stemming is ontvangen. Enkele kanttekeningen, vooral afkomstig van de toekomstige „bewoners", de gemeenteambtenaren, zijn inmid dels met de begeleidingscommissie doorgesproken zodat de commissie nu heeft geadviseerd om het ont werpplan zodanig te laten uitwer ken dat na de zomervakantie tot aanbesteding kan worden overge gaan. Het college stelt voor om een bedrag van f232.945, incl. b.t.w. be schikbaar te stellen voor het be- stekklaar maken: hierbij zijn de ho noraria voor adviseurs inbegrepen. Een en ander betekent niet dat alle verdere inspraak is afgesloten. Tus sentijds zal er voldoende mogelijk heid zijn tot informeren en raadple gen, met name over practische aan gelegenheden. Verder vermeldt de agenda van de gemeenteraad een voorstel tot, het vaststellen van het sociaal-cul tureel programma voor 1985, een voorstel tot het vaststellen van de procedureverordening sociaal cul turele planning en een voorstel tot het vaststellen van de subsidie 1983 voor de Muziekschool Holten. den en de manege en de betaling van enkele beroepskrachten. Toch willen we dit bedrag niet aanwen den om het exploitatietekort te dekken. Door te investeren willen we een blijvend aandenken van deze OAD-gift maken. Voor OAD-directeur Ter Haar be tekende de overhandiging van de cheque de laatste activiteit in het kader van het 60-jarig jubileum dat zijn bedrijf afgelopen jaar vierde. „We zien dit dan ook echt als een af sluiting van alle feestelijkheden rondom het jubileum", merkte hij op. „En bij die afsluiting wilden we iets voor de Holtense gemeenschap doen. Een bijdrage leveren aan een goed doel dat we in de Stichting Paardrijden Gehandicapten heb ben gevonden. Je moet dit ook niet zien als een vorm van sponsoring, maar meer als een manier waarop wij onze binding met Holten willen benadrukken". Het ledental van de Gereformeerde Kerk in Holten is in het afgelopen jaar gegroeid van 1125 op 1 januari 1984 tot 1146 op 31 december 1984. In het afgelopen jaar werd aan twaalf kinderen de Heilige Doop bediend en op 15 april deden acht tien jonge mensen belijdenis des geloofs^ In 1984 zijn zestien belij dende leden en dertien doopleden ingekomen, terwijl acht belijdende leden en vijf doopleden vertrokken. Er zijn in 1984 zeven belijdende le den overleden. In De Kandelaar werden drie huwelijken bevestigd. De Gereformeerde Kerk Holten heeft nu 686 belijdende leden (een toename van 19) en 460 doopleden (een toename van twee). Het bestuur van het gemeen schapsgebouw Bethanië in Dijker- hoek is aangenaam verrast door het enthousiasme waarmee vele gulle gevers hebben gereageerd op de oproep bij te dragen in de kosten van reparatie van het dak van Bet hanië. Vooratter Bert Aaftink: „De reacties waren in één woord gewel dig. Zo zelfs dat het streefbedrag ruimschoots is gehaald. Heel wat mensen hebben laten zien dat ze Bethanië een warm hart toedragen. Daarvoor zijn we natuurlijk erg dankbaar". Sinds enkele weken zit Bethanië weer riant onder de pan nen. De renovatie is meteen aange grepen om een zolderbergruimte te creëren. Zowel van buiten als van binnen dus een heel ander gezicht.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1