Het weer in 1984 Ingezonden Januari Februari Maart DONDERDAG 3 JANUARI 1985 HOLTENS NIEUWSBLAD SovaaUncot .acwnerad.^ M-L-Eu 'A itert'inten./J ntastisch ,rtbadpak- 36-44 NacW Kvja\vte\® I® M'trVisViP5- ES-S-M. ^00% Ea] 1I:É% Herv. kerk krijgt een nieuwe haan. In alle vroegte wordt hij onder gro te belangstelling op zijn plaats ge hesen. Met de Edah komt men tot overeenstemming, al moet daar voor de passage worden gedicht Ruim honderd hectare bos en heide ging verloren bij de grote bosbrand eind maart. karnaval is een daverend feest on der leiding van Prins Jan An dries. Een vrachtauto vol goederen uit Holten vertrekt naar Bydgoszcs in Polen. Wat een schitterende motor sportdag had moeten worden op het circuit van de Zuurberg, werd een nachtmerrie. August Muller en zijn bakkenist Henk van Heek raakten ernstig gewond nadat hun zijspan in een botsing kantelde. Beide coureurs werden bewuste loos overgebracht naar het zieken huis. Schade: August een gebroken schouderblad, gekneusde nekwer- vels en een hersenschudding. Henk van Heek had een gebroken boven been, gebroken kaak en een hersen schudding. August was er, naar la ter bleek, het slechtste aan toe. De gehele zomer was hij met zijn ijze ren hoofdstel een opzienbarende verschijning in Holten. Gelukkig is alles goed genezen. De Vredeswerk- groep Holten startte in april met de eerste Stiltekring voor Vrede. Elke zaterdag van elf tot half twaalf stond men op het Smidsbelt stil voor de vrede. De initiatiefneem ster van de vrouwenontmoetings ruimte hebben succes; voor de eer ste vier keer krijgen zij een bijdrage van de gemeente. Men komt bijeen in Irene. Het laatste koffieconcert van het seizoen wordt opgeluisterd met muziek van en voor Holtena ren, o.a. het zeven man tellende fa miliekoor Gerritsen. Het eerste T- shirt van de winkelaktie „Holten het groene hart van Overijssel wordt door voorzitter Van der Maat overhandigd aan VW-voorzitter Müller. De Bueseberg had het grootste paasvuur en het Holtens Nieuwsblad kreeg een nieuw jasje. Holten ontsnapte op het nippertje aan een brand; de grote brand op de Sprengeberg verwoestte ruim 100 ha bos en heide. - Er wordt een principe-akkoord geslóten met het grootwinkelbe drijf Edah over een vestiging in het Durapand op het Smidsbelt. Tal van festiviteiten in mei rond de opening van het Vletgoor op 7 mei door gedeputeerde J. Dijkema. De voetbalvereniging Blauw Wit kan met enig feestelijk vertoon de nieu we kantine in gebruik nemen en de fietscrossertjes komen in het bezit van een voortreffelijke fietscross- baan. Het boek „Holten in oorlogs tijd" van Martin Hols en Herman Steunenberg wordt uitgereikt aan de burgemeester. Het boek is een doorslaand succes. De Diessenplas valt in de prijzen tijdens een mani festatie ter gelegenheid van het 25- jarig bestaan van het overkoepe lend orgaan voor Christelijke te huizen in de Jaarbeurshallen in Utrecht en kapper Walter Dernt wordt clubkampioen van TOC Twente. Uit een onderzoek blijkt dat in het lekwater van het dak van de Dorpsschool geen fenol te vin den is; een zorg minder. De eerste jubileumactie van de Handelsvere niging gaat van start, er zullen er meer volgen. De werkgroep Stich ting Oudheidkamer Holten kan op 10 mei vol trots de deuren openen van de expositie in de molen in Dijkerhoek. De toren van de Ned. Het team Look wint het als van ouds gezellige stratentoemooi. Het boek Holten in Oorlogstijd gaat als de welbekende warme broodjes over de toonbank en is in juni al uitverkocht. Het straatbeeld in Holten ondergaat een drastische verandering. De beuk ging er in: de Synagoge en het pand Kerk straat 4 kwamen onder de slopers hamer. Op die plaats komt eens het nieuwe gemeentehuis. Het bejaar denkoor de Diessenplas behaalt een mooie tweede plaats op het zangconcours in Gorssel. Wethou der Rustebiel opent het crosster rein van de MAC, een vreugdevolle dag voor de motorcrossers die twaalf jaar op de realisering heb ben moeten wachten. Andries Moeilieker, fraktievoorzitter van de PvdA neemt afscheid van de August Müllersportman van het jaar en tevens de grootste pechvo gelvan 1984. raad onder het motto: liever in de oppositie dan ja-knikker in het col lege. Onder grote hilariteit wordt de „bank van Marietje", geplaatst op de hoek van de Larenseweg en de Korte Diesseriplasstraat. De af sluiting van de passage in het Dur- pand leidt tot veel verontwaardi ging. Het eerste schaapsscheer- dersfeest van het seizoen wordt goed bezocht, heel wat beter dan de Europese verkiezingen. Gerrit Jan Beldman wordt schutterskoning in Dijkerhoek en Jacqueline Zwolle wordt sinds vier jaar de eerste land meter. De passage in Durapand wordt ondanks protesten verkocht aan Edah. Met Holiday on Wheels loopt sv Bato alvast vooruit op het komende j ubileum. Het 't Vletgroot werd opgeleverd en Blauw Wit kreeg een kantine. Lid worden van Amnesty International bittere noodzaak Elke regering heeft de plicht om de rechten van haar burgers te waarborgen. Het is de taak van een ieder om de rechten van de mens te eerbiedigen. Deze beginselen staan omschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Amnesty International zet zich al jaren lang in voor de naleving van een aantal fundamentele rechten. Ze doet dat door te werken aan de vrijlating van gewetensge vangenen, door te pleiten voor eerlijke processen binnen rede lijke termijnen voor alle politie ke gevangenen en te streven naar onvoorwaardelijke stop zetting van martelingen en van de doodstraf. Het kan hier nie mand ontgaan zijn, dat er in Holten een Werkgroep van Am nesty bestaat zo dikwijls is hier al over geschreven in deze krant. Door haar tussenkomst zijn in de loop der jaren honder den en nog eens honderden brie ven geschreven en verzonden voor de vrijlating van gevange nen over de hele wereld. Amnesty International is een bittere noodzaak, maar uw lid maatschap ook. Begin het jaar goed door lid te worden van deze wereldwijde organisatie die zich beijverd voor het wel zijn van de mensheid. Het lid maatschap bedraagt f 47.50 per kalenderjaar. Als u dat teveel vindt kunt u minder geven tot een minimum van f 20.-. Vul de bon in elders in dit blad enstuur die naar de secretaris van de werkgroep: Jan Groenewegen, Köllingserf 27, 7451 Holten. U kimt haar ook - portvrij - sturen naar Amnesty International, Antwoordnummer 10840, 1000 RA Amsterdam. Een postzegel is dan niet nodig. De Werkgroep zegt u bij voorbaat dank. W.B. CO 1 HG Wiedénsestraat6 .-CdÜUIw R'issen „Niets is ouder dan het nieuws van gisteren" is een gezegde waar veel voor te zeggen valt. Toch ontkomt men er aan het einde van het jaar niet aan om terug te blikken naar het afgelopen jaar. Een jaar dat in Holten vooral in het teken stond van de jubilea. De een wat uitgebreider dan de ander maar voor alle be trokkenen van grote waarde. Eigenlijk is dat van toepassing voor al het nieuws dat het Holtens Nieuwsblad het afgelopen jaar bracht. Voor de één nauwelijks interessant genoeg om vérder te lezen van de kop van het verhaal, voor de ander van groot belang. In ons jaaroverzicht moeten - en willen - wij ohs beperkèn tot hetin herinnering terug roepen van zaken en gebeurtenissen die tot de verbeelding hebben gesproken, zonder de bedoeling te hebben werkelijk volledig te zijn. Het jaar begon, tenminste voor de Hockeyclub voorspoedig. Het nieuwe clubgebouw werd oifficieel geopend, en wethouder Rustebiel deed de toezegging dat er op korte termijn maatregelen genomen zou den worden betreffende de kleedac- comodatie. Hij bleef bij de toezeg ging dit jaar. Op 19 januari viel tij dens een zware storm de haan van de toren, aanvankelijk dacht men dat onverlaten 'er mee van door wa ren gegaan maar de dominee bleek het deerlijk verminkte beest veilig te hebben gesteld. August Muller kreeg in januari als eersté Holte- naar de sportprijs overhandigd, een terechte keuze. Op 22 januari viel de eerste sneeuw en kon er naar hartelust gelanglaufd worden in de Holterberg. De Christelijke Ont spanningsvereniging C.O.C. was als eerste vereniging die dit jaar een jubileum vierde. Ter gelegen heid van het 30-jarig bestaan brachten zij met veel succes de klucht De Bokswedstrijd ten tone le. Als opvolger van gemeentese cretaris Langenbarg worden drie kandidaten voorgesteld. De eerste rel over het gebouw van het Sociaal Cultureel Werk, hierna te noemen Dorpshuis is geboren. Over en weer vallen harde woorden over vriend jespolitiek en protectionisme. In februari nam de bijna legenda risch „meester" J. F. Hol van de school in Espelo afscheid. Over het voortbestaan van de Bosschool was op dat moment nog niets zeker. De belangstelling in het Bonte Paard was overweldigend. In die zelfde maand werd de verbouwing en uitbreiding van café de Biester geopend door burgemeester-mr. W. L. F. C. ridder van Rappard. Het Hervormd Kerkkoor bestond 40 jaar op 26 februari. Door de plotse ling opkomende gladheid veran derde de Dorpsstraat/Oranjestraat in een ijsbaan, hetgeen drie onge- vallen veroorzaakte. Voor de uit werking van de nieuwbouwplan- nen voor een nieuw gemeentehuis werd een begeleidingscommissie ingesteld. De heer J. P. Stegeman bleek over de beste papieren te beschikken en werd gekozen tot opvolger van de heer G. J. Langenbarg die gebruik maakte van dé VUT. In een hart verwarmend feest in de aula van de Scholengemeenschap werd af scheid genomen van de scheidende gemeentesecretaris. Gebouw Irene werd, na een zeer ingrijpende ver bouwing heropend door de heer S. Westerik, de nestor van het Her vormd verenigingsleven. Het ver heugende bericht werd ontvangen dat de Bosschool voorlopig mag blijven. De eerste strubbelingen rond het lekke dak van de Dorps school worden gesignaleerd in de gemeentelijke commissies, waar van een drietal, financiën, onder wijs en gemeentewerken „op proef' ook voor het publiek toegankelijk zal zijn. Voor het nieuwe Dorpshuis wordt een begeleidingscommissie ingesteld. Op 9 maart wordt Hol tens oudste, mevrouw H. Tempel- man-Tuiters 101. De twee sociowo- ningen van de Lathmer worden ge opend en bieden onderdak aan 12 jongeren en hun begeleiders. Een nieuwe kunstgalerie wordt geo pend aan de Oude Deventerweg. Wil Smit en Rita Bos exposeren daar eigen werk-waarin de kleur blauw een voorname rol speelt. Het gin van de maand, op 11 april, een dichte mist die oorzaak was van ernstige kettingbotsingen waarbij maar even 12 doden. De verbete ring in april zette in mei niet door. Integendeel, mei verliep koud, nat en somber met in De Bilt 92 uren te weinig zon. De zomer was tot begin augustus teleurstellend, afgezien van .enkele mooie dagen er tussendoor. Het grote aantal uren tekort aan zon was extreem. 4 juli werd de warm ste dag met in Maastricht een maximum van 33.8 graden. Nu en dan een fikse onweersbui, maar in augustus zon en mooie, droge zo merdagen. In het westen van ons land de droogste augustus van de laatste 250 jaar, met 2 mm neerslag te Zaandijk genieten. De herfst: september was zeer nat tot 250 mm, dat gold ook voor oktober met tot 150 mm in het zui den en oosten van ons land. Al kreeg Twente al op 6 september nachtvorst, de herfst bleef zeer i zacht en alleen op 17 november in noordelijk Nederland een dag met j wat sneeuw met gladheid. Op 30 j oktober werd in Zuid-Limburg nog even 20 graden bereikt. De herfst en de winter waren in cijfers het beste deel van het jaar, het voorjaar bleef vooral in mei te slecht en de zomer kwam eerst in augustus goed uit de verf. Daardoor een gemiddeld te nat en te somber jaar, al hebben we wel slechtere genoteerd gehad. Wat de temperatuur in 1984 be treft, verliep de winter zacht, het vooijaar te koel zo ook de zomer, en de herfst vrij zacht. Daardoor kwam de jaartemperatuur vrijwel uit op normaal. Wat de zon betreft werden wij teleurgesteld. De Bilt kreeg rond 100 uren te weinig zon. Dat heeft niet aan maart, april en augustus gelegen, die gaven meer zon dan normaal. De grootste afwij king in 1984 kregen wij in de perio de mei, juni en juli te slikken, sa mengevat als een bar slechte voor zomer. Deze afwijking was het grootst in noordelijk Nederland, waar de periode als hierboven ge noemd in deze eeuw nimmer zo somber verliep, met in de drie maanden een tekort van 269 uren. - zon, tegen 98 uren te wéinig zon in Zuid-Limburg. In juni. en juli in - Vlissmgen vrijwel het normale aan- tal.uren zonneschijn, in Noord-oost Nederland 184 uren zon fe weinig. De winter was-slap-met een beet je vorst in december en in februari. In januari 30 regendagen en wind stoten „van orkaankracht op de 14de. In februari een sterk hoge- drukgebied van 1045 mb, een bijna record hoge stand. Het landgemid- delde van de neerslag kwam over de drie wintermaanden 78 mm bo ven normaal te liggen. Het voorjaar begon koud, eerst in april ging het de goede kant uit met zon en een fraaie Pasen. In het be-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 9