Dubbel voordeel! Lage prijzen GRATIS prijzen Een avondje GRIEKENLAND liMMwdeeEtmfJ PRIJSBEWUST KOPEN BEGINT MET ADVERTENTIES LEZEN. Odilon Redon in ;smuseum -wijsheid door ervaring Rabobank O iMaaiMgroa BLUMET IN DE BUURT Sfeervol kerstfeest Bijkerhoek Kerstviering in Irene Kerstviering Kies koopjes bij zaken met ervaring. Zij bieden alleen goede koopjes. En wij hebben zelfs de betere! met 40% korting! WITLOF MAGERE VARKENSLAPPEN SiSHHBENPr* snijwÓrst JONGE GOUDSE KAAS ROOKWORST DOMO YOGHURT MET VRUCHTEN VOLKORENBROOD SUPERMARKTEN Goed verzorgde Kerstviering N.B.V.P. dames ■-3NPERDAG 3 JANUARI 1985 fiyi^lEdUO lULU OJUUlll JONGENSJACKS, -BROEKEN, TRUiEN EN-OVERHEMDEN verschillende SPORT EN MODE-AANBIEDINGEN! A Voorverkoop v,a. 10 januari .totale opruiming v,a, 17 januari. AANBIEDINGEN VAN OE SLAGER I voor SPORT MODI KLEDIM6HUIS HOLTEN !N T CENTRUM - TEL. 613 S7 Griekenland informatie-avond Rabobank i.s,m, Grieks Verkeers- met een diashow en bureau. Holland International, info stands KLM en Olympic A irways. j - Dinsdagavond 22 januari a.s. in „het Open Hof" (bij het winkelcentrum Keizerslanden) in Deventer, Kaarten a f 3.50 (incl. 2 consumpties) verkrijgbaar bij: RABOBANK HOLTEN Gaardenstraat 32, Holten, te!, 05483-5 22 55 Vakmensen in vakantiewensen. Export kwaliteit Klasse I 500 gram nu 1e kwaliteit kilo GOLDEN DELICIOUS «nn Heerlijke handappel /Uil Grote maat. nu 2 kiloCg U O HANDPEREN QQQ Doyenne du Cornice' nu 2 kiloU U MAGERE RUNDERLAPJES Dnn n Lekker stukje vlees O «J U 500 gram UUÖ SCHENKEL ,on Voor een fijne soep /I M LI 500 gram "Uw iwMi'yjMiiiiiiiWiiyyyjM^j SAKSISCHE LEVERWORST Slegeman. stuk 200 gram I /i U 150 gram I r|U van 195 voorUQ EXTRA BELEGEN GOUDSE KAAS 1tqn Vers van het mes I OU kilo nu8 8 lüfiCTüTWMl—vw DUOBONT Zak a 2 kilo aaa Adviesprijs 599 4UU nu van 499 voor V U KOMO HUISVUILZAKKEN Rol a 20 stuks van 4 399 voor UI U ELEGANCE DAMESVERBANQ Maxi. pak a 20 stuk nu slechts Vacuum verpakt, kilostuk SPECIAAL Uit onze eigen worstmakerij 250 gram per stuk, nu voor m sm ■asRÉsl roenurtmet GEVULDE KOEKEN nn Pak a 6 stuks O O van 149 nu D.E. ROODMERK KOFFIE oen 500 gram (50 punten) bodemprijsUUU COPIAS CAPUCIJNERS nn Literblik y nu slechts f DIEPVRIES SPINAZIE cn .Greengold. pak a 450 gram nu slechts U U KATTEBAKVULLING QRQ 5 kilo van 399 voorHUU TROSANJERS «nn Diverse kleuren 4UM Boeket a 10 takken UUU Mager, literpak van 1S9 nu Van de warme bakker. Grof of fijn, per stuk voor Geldig t/m 5 januari 1985 84/01 De Holtense afdeling van de Bond van Plattelandsvrouwen hield op dinsdag 18 december '84 in zaal Vosman hun Kerstviering. De contactpersonen hadden de zaal prachtig versierd en voor koffie met cake gezorgd. De dames F. Broeze- ma-Panman en S. de Vrieze-van Wingen uit Dongen verzorgden de avond met zang, gedichten, verha len en samenzang. Het thema van- deze avond lag vastgelegd in de be grippen: bezinning, dreiging, ver drukking, medemenselijkheid, vreugde, vrede en verwondering. De Nieuwjaarsreceptie van de Bond van Plattelandsvrouwen- wordt gehouden op woensdag 9 ja nuari om acht uur in zaal Vosman. Op dinsdag 18 december vierde de afdeling Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hun Kerstfeest. Na de begroeting door mevr. H. Luggenhorst-Stegink werd de bijeenkomst geopend met gezang 138 met orgelbegeleiding van mej. I. Stegink en W. van Scho ten. Het kerstevangelie werd voor gelezen door mevrouw Hoekman- Teselink. Mevrouw Podt-Stegink droeg een gedicht voor: kerstmis 1984. Na gezang 145 vertelde me vrouw B. Wijnberg-Podt het Kerst verhaal „Kerstfeest in de schaaps kooi". Mevrouw Sluiter-Welbergen droeg een gedicht voor geheten „Kerstfeest in eenvoud". Het pro gramma voor de pauze werd beëin digd met het zingen van gezang 143. In de pauze werd een collecte ge houden ten bate van de waterput ten in Sri Lanka en Bangla Desh. Het Kerstprogramma werd voort-,, gezet met een kerstspel opgevoerd door drie van de leden onder regie van mevrouw Kmn-Pasman. De sfeervolle bijeenkomst werd beslo ten met het zingen van „Ere zij God". De Kerstviering van de Hervorm de Vrouwengroepen Holten en Dijkerhoek werd gezamenlijk ge houden op donderdag 20 december in gebouw Irene. De bijeenkomst stond onder leiding van mevrouw Israël en mevrouw Loorbach. De kerstliederen werden begeleid door mevrouw Evers. Na een welkomstwoord èn het zingen van gezang 146 hield me vrouw Israël een inleiding en was er een vragenspel dat betrekking had op het Kerstevangelie en gezang 124:4. Na de pauze werd de liturgie gelezen waaraan enkele dames hun medewerking verleenden. Het the ma was „Het licht schijnt overal". Tot slot van de Kerstviering hield mevrouw Loorbach een meditatie en las zij een gedicht voor. De bij eenkomst werd besloten met het gezamenlijk bidden van het „Onze Vader", past inde chronologische opbouw van de tentoonstelling. De eerste grote zaal herbergt voornamelijk li tho's, waaronder drie series. De Li- thoreeks „De Verzoeking van de H. Antonius" (1889) begint in deze zaal en zet zich voort in de volgende. Hierin vindt men verder voorname lijk houtskooltekeningen en de kleurenlitho. Het volgende zaaltje is gevuld met schilderijen die me rendeels stammen uit de jaren tachtig op eerder. In het vierde zaaltje bevinden zich de pastels in het genre portret en „mystiek en- religie". In de laatste twee zaaltjes hangt telkens één decoratieve voorstelling, waaronder het ge schenk aan het Rijksmuseum. Het museum is dagelijks geo pend, behalve maandag, van 9-1 en van 2-5 uur, zondag van 2-5 uur. Onder de titel „Odilon Redon 1840- 1916. Tekeningen Litho's Pastels en Schilderijen uit Nederlands bezit" wordt tot en met 20 januari in het Rijksmuseum Twenthe een tentoon stelling gehouden van deze Franse graficus en schilder. Aanleiding tot de tentoonstelling was een legaat van de weduwe van de Nederlandse verzamelaar André Bonger die een van de vermaarde werken van Odilon Redon ver maakte aan het Rijksmuseum Twenthe. De tentoonstelling om vat 47 litho's (waarvan 1 in kleur), negen reproducties volgens de Eve- ly. methode, drie etsen, 24 schilde rijen, acht pastels en zeven teke ningen. De tentoonstelling is wat laatstgenoemde technieken betreft thematisch opgezet. Deze themati sche opzet is zo goed mogelijk inge- Maandagavond 17 december vierden de plattelandsvrouwen, afd. Esplo hun kerstbijeenkomst in het gebouw het Trefpunt. Voor deze avond waren ook de oudere huisgenoten uitgenodigd. De avond werd geopend door pre sidente mevrouw Blankena die het gedicht „Luister" voordroeg. De avond werd verder verzorgd door de dames Diki Jansen, Jet Krik- kink, Aatje Soepnel en Gerritje Vruggink. Muzikale medewerking werd verleend door een aantal mu zikanten van H.M.V. onder leiding van Hans Paalman. Er werden ge dichten voorgelezen en declama ties gehouden. Ook werd er veel ge zongen en mevrouw Soepnel vertel-, de een kerstverhaal. De avond werd besloten met het gezamenlijk zingen van „Ere zij God". De dames namen kerstbakjes mee naar huis voor de zieken en de 80-jarigen en ouder.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 4