Het Paalhuus ook na vakantie volop actief voor jong en oud Veel drukte bij afscheid OAD-chef Van Geerenstein Kerkdiensten van dag tot dag Medische diensten Politie-weekjoumaal VEEL VARIATIE IN CURSUSAANBOD JANUARI Wandeltocht De Schure een succes Bejaarden sociëteit HOLTENS NIEUWSBLAD Hervormde kerk gaf gul voor Afrika BOLSENBROEK GARAGE SCHUPPERT BV OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN UITGIFTE VOLKSTUINTJES AAN AALTINKSWEG DONDERDAG 3 JANUARI 1985 Nog een paar dagen en de Kerstva kantie zit er al weer op. Geen witte Kerst en geen ijs. Desondanks heeft de Holtense jeugd zich niet behoeven te vervelen. Door de sportclubs wer den in de sporthal voor de voetballer tjes verschillende toernooien georga niseerd en de Stichting Sociaal Cultu reel werk had een uitgebreid pro gramma opgezet waarin voor elk kind wel wat van zijn of haar gading kon vinden. Zo werden op zaterdag voor Kerst de Holtense bejaarden ver rast met zelfgemaakte Kerstbak jes. Op maandag 24 december ge noten de kinderen van de spannen de film Martijn de Magiër en op donderdag 27 december kwamen een groot aantal kinderen naar het Paalhuus om Nieuwjaarskaarten en kalenders te maken. Ook de vos- sejacht die op vrijdag werd gehou den sloeg weer goed aan bij de jeugd. Voor de allerjongsten werd gistermiddag een speurtocht ge houden in de omgeving van het Kolnus en vrijdag tenslotte is er een Nieuwjaarsdisco die om 14.00 uur begint. De tieners in soos Mu sky hielden op zondag 30 december al hun eigen oudejaarsdisco. Ook na de vakantie blijft het Paalhuus actief. Zo starten in janu ari weer een aantal nieuwe activi teiten voor de vrije uurtjes na schooltijd. Ook voor volwassenen heeft de Stichting Sociaal Cultu reel werk in het Paalhuus een aan tal aantrekkelijke cursussen in pet to die eveneens in januari van start gaan. Op 9 januari begint een nieuwe plub voor kinderen op de woens dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. De kinderen kunnen dan leren hoe goede foto's gemaakt moeten wor den. Begonnen wordt met een uit leg hoe een fototoestel werkt. Daar na wordt met het eigenlijke werk begonnen en leren de kinderen de zelfgemaakte foto's ook afdrukken. Het is wel de bedoeling dat de kin deren een kleinbeeldcamera mee brengen. De cursus is geschikt voor kinderen vanaf plm. negen jaar, de kosten bedragen f 20.- inclusief ma teriaal. De gitaargroep start ook weer met een nieuwe cursus van 9 lessen waarin de cursisten liedjes van deze tijd leren spelen. Herman Ga- zan is op maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur cursusleider. De eerste les is op 21 januari. De kosten be dragen f 25.- voor de gehele cursus. Bij voldoende deelname wordt om streeks maart gestart met een kookcursus voor jongens en meis jes vanaf 17 jaar op maandag of donderdag van 19.30 tot 21.30 uur. Erg handig voor jongeren die straks op kamers gaan wonen en iedereen die voor zichzelf moet (of wil) gaan zorgen. De cursus zal uit zes lessen gaan bestaan. Aandacht wordt vooral besteedt hoe men een smakelijke en gezonde maaltijd kan bereiden met weinig geld. Voor deze cursus kan men zich nu al op geven. De allerkleinsten komen in 't Paalhuus aan hun trekken op woensdagmiddag tijdens de Kleu terclub en de kinderinstuif Kwie- Het college van diakenen van Nederlands Hervormde Kerk te Holten, maakt bekend: dat in verband met de onlangs gehou den wintercollecte ten behoeve van de hongersnood in Afrika een bedrag van f 30.000.- is over gemaakt aan de Generale Dia conale Raad te Driebergen. De Generale Diaconale Raad, zal er zorg voor dragen dat dit bedrag goed zal worden besteed, voor de aankoop en verspreiding van voedsel voor de bevolking van die gebieden van Afrika waar dit het meest urgent is. Langs deze weg wil het college van dia kenen haar gemeenteleden dank zeggen voor de vele gulle gaven, die zij gaf, zodat het mo gelijk is geworden een zo'n groot bedrag over te maken, voor de lediging van de hongers nood van onze medemensen in Afrika. Het college van diakenen der Nederlands Hervormde Kerk te Holten. bus. Kwiebus begint om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur. Een maal in de twee weken rijdt de huifkar langs de scholen. De eerste keer na de vakantie is dat op 9 januari. De kinderen gaan dan naar het sprookjesbos, en op 23 januari wordt een kijkje in de keuken van het AC restaurant genomen. Iedere woensdagmiddag is er ook een soos voor tieners. Musky gaat open van 16.00 tot 17.00 uur. De kookclub zet op donderdag 10 januari het eerste potje weer op het vuur van 15.45 tot 17.15 uur. Emancipatie Emancipatie alleen een zaak voor vrouwen? Nee, meent de Stichting Sociaal Cultureel werk. Daarom werd aan de gemeente dan ook een subsidie gevraagd voor de basiscursus koken voor mannen die op 8 januari weer begint. Onder leiding van Herma Flierman en Trudy Koelemay leren de mannen in zes lessen een goede dagelijkse maaltijd klaar te maken (altijd handig als vader eens kan insprin gen) en de voedingsleer daarom heen. Daarnaast leren de mannen ook een zondagse maaltijd berei den. De lessen worden gegeven in De Marke. Indien de subsidie wordt toegekend bedraagt de prijs van de cursus (inclusief ingrediënten) f 95.- Wie problemen heeft met het in vullen van het belastingformulier (en wie heeft dat niet) kan zich nu reeds opgeven voor gratis hulp van een ambtenaar van de belasting dienst. Voor alle cursussen en ver dere inlichtingen kan men terecht bij Het Paalhuus, Beuseberger- weg 27, tel. 6 27 55. Marke o - Tel. 19 07 Gehuwd: S U Wietsma, oud 24 j, Holten en G Alberts, oud 23 j, Holten. J L K Brummer, oud 29 j. Eindhoven en M Oolbekkink, oud 28 j, Eindhoven. Overleden: J H Dangremond, oud 60 j, M J Arts, oud 68 j, 's- Hertogenbosch. De jaarlijkse kerstwandeltocht van de Schure, die gehouden werd op tweede Kerstdag is weer een- succes geworden. Niet minder dan 96 personen wandelden mee. On derweg moesten een aantal op drachten worden uitgevoerd. De eerste prijs werd gewonnen door de familie Van der Torre. De tweede plaats was voor de familie Huslage en als derde plaatsen zich de fami lies Jansen en Ten Wolthuis. Nauwelijks waren de festiviteiten rond het zestig jarig bestaan van OAD voorbij of opnieuw stroomden in gro te getale op vrijdag 21 december za kenrelaties, collega's en bekenden toe. Dit maal om afscheid te nemen van de chef technische dienst van De bejaardensociëteit zet op 8 ja nuari weer haar poorten open voor een gezellig praatje, een kaartje leggen etc. De sociëteit wordt air keer gehouden in gebouw Irene, aanvang half drie. 20 december werd de assistentie van de politie gevraagd bij een aan rijding tussen een personenauto en een hond. De auto was bij de aanrij ding beschadigd. Na een onderzoek kon worden vastgesteld wie de ei genaar van de hond was. Wel be kend is dat honden binnen de be bouwde kom aangelijnd moeten zijn en buiten de bebouwde kom onder direct toezicht moeten staan. Veel hondebezitters zijn hier wat nonchalant mee en staan niet stil bfj de eventuele financiële ge volgen. Op dezelfde datum vond er een aanrijding plaats tussen twee per sonenauto's en wel op de Gaarden- straat. De bestuurders naderden el kaar uit tegengestelde richting en dachten van elkaar dat beiden link saf de Haarstraat in zouden rijden. Was dit ook zo geweest dan had men inderdaad voor elkaar langs kunnen draaien. Jammer dat een van beiden toch rechtdoor reed waarna de aanrijding volgde. Het bleef gelukkig bij blikschade. Rond het middernachtelijk uur van 21 op 22 december werd door de politie een beschonken man aange troffen op de rijbaan van de Marke- loseweg. Buiten het feit dat de man zo nu en dan wat slagzij maakte was hij ook behoorlijk uit koers! Hij hoorde namelijk in Deventer thuis. Uiteraard is de man op gepaste wij ze in rustiger vaarwater gebracht. Bij een routinecontrole werd op 24 december een inwoner uit Alme lo aangehouden die nog een gevan genisstraf van 14 dagen te goed had. Hij is overgebracht naar het huis van bewaring en brengt de feestdagen in een wat andere omge ving door dan hij gehoopt had. Door een oplettende bewoner van een woning aan de Korhoen- derweg werd voorkomen dat de be bouwde kom van de gemeente Hol ten op le Kerstdag plotseling werd uitgebreid. Hij betrapte nl. een jon geman die het bord „Einde beb. Kom" aan het demonteren was. Op tweede kerstdag 06.50 uur in de ochtend vond op de Larenseweg, ter hoogte van de Gaardenstraat een zg. eenzijdig ongeval plaats. De bestuurder van een personenauto raakte op de iets gladde klinkers in een slip en ramde vervolgens een boom. De brandweer moest de be klemde bestuurder ontzetten die hierna per ambulance naar het zie kenhuis in Deventer kon worden overgebracht. De auto was totall loss en moest worden afgesleept. Op 27 december was er een aan rijding op de Dorpsstraat ter hoog te van de Smidsbelt tussen een bromfietser en een personenauto. De bromfietser reed de Smidsbelt af en zag de in de richting Markelo rijdende auto niet. Gelukkig bleef het slechts bij blikschade. Verder wenst de politie Holten al len een voorspoedig 1985 toe en hoopt, ook in het komende jaar, een ieder op de vertrouwde wijze van dienst te kunnen zijn. OAD, de heer C. van Geerenstein. Hij maakte gebruik van de Vutregeling, na 21 jaar bij OAD te hebben gewerkt. Vooral in de beginjaren bleek de nieuwe chef technische dienst een man te zijn die zich nauwelijks eni ge rust gunde. „Het was altijd, haast, haast en nogeens haast, dat heeft bij u thuis nog wel eens voor spanningen gezorgd", aldus direc teur Ter Haar in zijn toespraak. „Hoe vaak kwam het niet voor dat u hals over kop vertrok om elders problemen op te lossen. Voor uw gezin niet altijd even makkelijk. Gelukkig wist u zich altijd ge steund door uw vrouw, die ik dan ook heel nadrukkelijk betrek in dit afscheid". De heer Van Geerenstein kwam naar OAD in de tijd toen de auto busdienst zich steeds meer ging toeleggen op het toeristenvervoer. Van Geerenstein kende de kneep jes van dat vak als voormalig mede werker van Europa Express. Als ty pische zelfdoener was hij vaker op de werkvloer te vinden dan op zijn kantoor. „Baas Jan", de toenmali ge directeur van OAD verzuchtte dan ook wel eens dat Van Geeren stein zich niet gedroeg als chef. „Trek eens een witte schort aan en probeer dan eens een uur schoon te blijven, dan zien ze pas dat je chef bent". Toch is zijn betrokkenheid met de mensen op de werkvloer een van de grote verdiensten van Van Geerenstein. „U stond steeds pal voor uw mensen. U heeft van de mensen een team weten te sme den". Dat een en ander niet altijd zonder schermutselingen ging met de dagelijkse leiding, was voor di recteur Ter Haar geen probleem. Niet alleen in de werkplaats deed Van Geerenstein van zich spreken als sociaalvoelend. Hij is oprichter van de personeelsvereniging en ook in het Holtense heeft hij zijn sporen nagelaten op sportief-soci- aal gebied. Daarnaast heeft hij aan de wieg gestaan van de nieuwe pa- radepaardjes van OAD, de fietsbus en slaapbus, waarover hij samen met de heer Ter Haar en de mensen van de Bova menig uurtje heeft ver gaderd. De taak van chef techni sche dienst bij OAD is de laatste jaren zo omvattend geworden dat de taak opgesplitst word in een af deling techniek, dat nu voor reke- Directeur irJ.G. J. ter Haar neemt afscheid van chef technische dienst de heer C. van Geerenstein ning komt van de heer Schuitema ker en een afdeling logistiek, een functie die nu vervuld gaat worden door de heer Henk Haan. De af scheidswoorden van directeur Ter Haar gingen gepaard met bloemen voor mevrouw en een enveloppe met inhoud maar tevens met het verzoek om de grote technische kennis over te dragen aan de jonge re generatie, niet op de werkvloer maar straks in het leslokaal. De garantie voor service en kwaliteit Off. Toyota-dealer voor Holten-Bathmen eo. Oranjestraat 30 Tel. 05483-6 13 63 m* Ned. Herv, Kerk 10.00 uur ds. R. Visser (Nieuw- jaarsdienst) 19.00 uur ds. W. Vons. Uitgangscollecte: Kerkin terieur. Oppasdienst: Mevr. Koopman- Korte rink en Gerdien Slotman. 10.00 uur Jongerendienst in ge bouw „Irene". Diessenplas Woensdag 9 janua ri ds. H. J. Ekker. Geref. Kerk 9.30 uur ds. Th. J. van Loo van Vroomshoop, 15.00 uur ds. H. Lijesen van Hattem. In beide diensten is de le collec te voor geestelijke verzorging koopvaardij en binnenvaart en de 2e voor rente en aflossing. Kindernevendienst: Klas I o.l.v. van mevr. R. Kolkman en klas 2 o.l.v. de heer J. Stam. Oppasdienst: Gea Zwiers, Herv riëtte Meijerink en Marjan Mefi- erink (res.). Inneke Baard en Loes Dijkink. R.K. Kerk 10.00 uur H. Mis in gebouw „Ire ne". Dijkerhoek 10.00 uur ds, W. Vons (Nieuw- jaarsdienst). Okkenbroek 10.00 uur ds. Ph. F. Faber uit Bathmen. Uitgangscollecte. Nieuw Heeten Zaterdag 19.00 uur - zondag 8.00 en 10.00 uur. m Donderdag 3 januari 9.30 uur Nieuwjaarsreceptie HVG „Ora et Labora" in gebouw „Irene", 20.30 uur Nieuwjaars bijeenkomst „Blauw Wit" in clubhuis 't Vletgoor. Vrijdag 4 januari 23.00 uur aanvang 7de zaalvoet- baltoemooi „Nacht van Blauw Wit" in sporthal 't Mossink. Zaterdag 5 januari 20.00-22.00 uur Nieuwjaarsre ceptie SV „Holten" in clubhuis „Meermanskamp". Zondag 6 januari 9.30 uur Aanvang „oliebollen cross" SV „Holten" rond Meer manskamp, 14.00 uur Dansen in bar-dancing „De Wippert". Dinsdag 8 januari 20.00 uur Nieuwjaarsbijeen komst HVG Dijkerhoek in ge bouw „Bethanië". Maandag 14 januari 19.30 uur Ruilbeurs Holtense Postzegelclub in café-rest. „Vos- ARTS J. H. A. Bruins, Keizersweg 32, tel. 05483-6 35 53. Spreekuren: 11.00 en 16.00 uur. WIJKVERPLEGING Dienst 3 t/m 10 januari: Zr. W. Marcus, tel. 05700-2 27 00. Spreekuur wijkverpleegkundi ge alle werkdagen van 13.30- 14.30 uur, Gaardenstraat 29, tel. 6 14 36. Tevens dan afhalen en terugbezorgen van magazijnar tikelen. Diëtiste spreekuur (op afspraak) elke le en 3e dinsdag v.d. maand. TANDARTS F. B. Zeilstra, Brederodestr. 6, Rijssen, tel. 05480-145 69. Spreekuur voor spoedgevallen: 17.00-17.30 uur. DIERENARTS Th. A. Oostenbrug, Houtweg 18, tel. 05483-6 20 04. Kliniek voor kleine huisdieren, P. E. Hel thuis, Dorpsstraat 36a, teL 05483-6 33 77, b.g.g. 05759-20 03. KLEUTER/ZUIGELINGEN- BUREAU Gaardenstraat 29 op afspraak. FYSIOTHERAPIE Alle werkdagen wijkg^bouw Stichting Kruiswerk. Gaarden straat. STICHTING MAATSCH. DIENSTVERLENING MIDDEN-O VERUSSEL Gaardenstraat 29, teL 6 27 84 Voor maatschappelijke werk gezins- en bejaardenverzorging Spreekuur maandag frm vrijdaj 8.30-9.30 u en volgens afspraak. ZIEKENFONDS Spreekuur vrijdag van 8.30 10.00 uur in het Groene Kruis ge bouw, Gaardenstraat en vol gens afspraak. ZIEKENVERVOER 0011 of dienstdoende art 05483-6 35 63. OPEN BEJAARDENWERK Inlichtingen tel. 05483-612 01 c 6 15 17. ENERGIEBEDRIJF Storing electriciteits- en ga: voorziening melden bij Gets Energiebedrijf tel. 05483-6 181' POLITIE Tel. 05483-6 13 52, en 6 26 55 n 18.00 uur bellen 038-97 12 34. BRANDWEER Tel. 0011 (dag en nacht). De commissie financiën vergadert op dinsdag 8 januari 1985 om 16.00 uur in het gemeentehuis. Dorpsstraat 27. De agenda vermeldt o.a.: - overneming feitelijk eigendom voormalige boererij Deijk en ver huur van dit pand aan Soweco te Almelo; begroting 1985 Stichting Antenne-inrichting Holten; - definitieve vaststelling subsidie 1983 Muziekschool Holten. De commissie gemeentewerken vergadert op maandag 7 januari 1985 om 15.15 uur in het gemeentehuis. Dorpsstraat 27. De agenda vermeldt o.a.: - overneming feitelijk eigendom voormalige boerderij Deijk en ver huur van dit pand aan Soweco te Almelo. - vaststelling subsidiebedrag per m2 te vernieuwen rieten dakbedek king voor 1985; - onttrekken gedeelte voetpad in het plan „De Haar" aan het openbaar verkeer. Burgemeester en wethouders van Holten zijn voornemens in hét sei zoen 1985(1 februari 1985 tot 1 februari 1986) wederom volkstuintjes uitte geven aan de Aaltinksweg/hoek Broekweg. Het ligt in de bedoeling naast de reeds aanwezige tuintjes nog meer volkstuintjes ter plaatse aan te leggen. De kosten voor het gebruikmaken van een tuintje bedragen f 25.- per jaar en moeten worden betaald bij de toewijzing. De tuintjes hebben een oppervlakte van ongeveer 120 m2. Gegadigden voor een tuintje kunnen zich uiterlijk tot en met 11 januari 1985 aanmelden ter gemeentesecretarie van Holten, Dorpsstraat 27, Holten, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling. De gebruikers van de tuintjes in 1984, alsmede degenen die zich on langs reeds schriftelijk of mondeling hebben aangemeld behoeven naar aanleiding van deze oproep niet weer te reageren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 3