Een reus is geveld... Holtens Nieuwsblad, f Contact tussen jong en oud V oldoende onderpand Sfeervol concert ensemble Pleysant lÏÏTTTi Vernielingen vielen mee Terugblik Kerstdrive Kerstviering I Waterloo in De Halm Bbbhmih U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 3 januari 1985 - 37e jaargang - nr. 1 Abonnementsprijs f 34.25 Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 Zeker tachtig, maar vermoedelijk nog een twintigtal jaren langer heeft de machtige beuk tegenover de garage aan de Dorpsstraat, samen met zijn buurman beuk het dorpsbeeld van Holten (mede) bepaald. Het einde van 1984 heeft hij niet meer mogen meemaken. Onverbiddelijk ging op maandag voorde Kerst de zaag er door. De beuk stak al enige tijd niet meer in een gezond vel. Schimmels ont sierden zijn bast en de anders zo machtige bladerkroon liet het vorig jaar ook afweten. Kortom de patiënt was op sterven na dood. De beuk kwam op de lijst van bomen die geveld moesten worden, waarover in de com missies van de gemeenteraad nogal heftig gediscussieerd werd. „Bf de af deling gemeentewerken dat zelf niet kon oplossen. Gewoon de zaag er door en klaar is Kees?" Wie op maandag 23 december in alle vroegte de moeite had genomen om de operatie „beukvellen" bij te wonen aan de Een dertienjarige jongen met oogletsel, veroorzaakt door vuurwerk, legio brievenbussen „opgeblazen", twee vernielde ruiten van de sporthal, een aan tal ingegooide ruiten van het noodlokaal van de Haarschool aan de Churchillstraat, een ver nielde verlichting van de spoor wegovergang aan de Waagweg, afgebroken verkeersborden in de Kerkstraat en bij het Meer manskamp een omvergetrok ken verkeerszuil op de Kol plus tientallen telefoontjes over la waaioverlast, dat was het toch wel trieste resultaat van oude- jaarsviering Holten 1984. Desondanks noemde de poli tiewoordvoerder de situatie, in vergelijking met andere jaren, niet overdreven zorgelijk. „Het is de gehele avond en nacht on rustig geweest. Overal zwierven groepjes jongens rond, tuk op baldadigheid. Door onze voort durende patrouille hebben wij veel ongerechtigheden weten te voorkomen maar het was on doenlijk overal tegelijk te zijn, dat is duidelijk". De Holtense politieman was van mening dat de vroege ver koop van vuurwerk in Holten tot veel boze telefoontjes heeft geleid. „Het wordt tijd dat er in Nederland een uniforme rege ling komt voor de verkoop van vuurwerk. Nu verschilt dat ter plaatse. In Holten kon men op zaterdag al terecht. Dat bete kent, dat de jongelui natuurlijk op zaterdag al begint met het afsteken. Wordt de verkoop be perkt tot oudejaarsdag zelf dan kunnen wij effectiever optreden tegen de zondaars. De beslis sing is echter niet aan ons". Dorpsstraat had onmiddelijk het antwoord geweten. Dit was specialis tenwerk De firma Seko boomchirurgen haktletterlijk en figuurlijk al jaren met dit bijltje. Voordat de reus daadwerkelijk werd geveld was hij j al ontdaan van alle uitstekende takken. Een van de mensen van Seko, ffillWPtl gadegeslagen door een aantal vroege vogels, legde het slachtoffer een VAX stalen ketting onder de oksels waarna de hoogwerker de zaak stevig schoorde. Daarna was het een kwestie van eenvoudigweg de kettingzaag erdoor. Met grote voorzichtigheid werd het gevaarte, nog steeds hangend aan zijn takels in stukken gezaagd. Het machtige wortelgeste! zal niet worden uitgegraven maar moet in de loop der jaren afsterven: slechts de voet van de boom wordt weggefreesd. Om buurman beuk te beschermen tegen het zonlicht dat nu op hem afkomt krijgt hij in het voorjaar een jasje van jute en mos dat regelmatig nat gehouden zal worden, zodat hij nog eens tachtig jaar het dorpsbeeld kan bepalen. Ook in 1985 kunnen Holtense vrouwen elke tweede en vierde woensdag van de maand terecht in de Vrouwenon tmoetingsruimte. De avonden vinden plaats van 20.00 tot 23.00 uur in Barbarossa aan de Dorpsstraat. Een keer per maand zal de werkgroep een ge deelte van de avond vullen met een activiteit. Op de drempel van het oude en nieuwe jaar kijkt ook het Holtens Nieuwblad terug naar de gebeur tenissen van het afgelopen jaar. Het was een jaar vol jubilea, de Handelsvereniging vierde het 50- jarig bestaan, s.v. Bato werd zes tig jaar en de Christelijke Ontspan ningsvereniging dertig jaar. Het Hervormd Kerkkoor vierde haar jubilea, evenals de Holten Bóeren- dansers. Vooral deze dansgroep heeft van haar jubileum een spek takel gemaakt dat de Holtenaren niet licht zullen vergeten: meer dan duizend buitenlandse dansers traden een week lang op in de feesttent op Kalfstermansweide. Afhankelijk van de beschikbare ruimte laten we een en ander de revue passeren in deze editie en eventueel de editie van 10 januari. Uitgeversmaatschappij Van der Loeft BV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-6 30 22. Advertenties: Gertfertsingel 4 7, En schede Tel. 053-32 01 41 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104, Boekelo Tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel. 05483- 638 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483- 6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal Tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Rietmolenstraat 8 Tel. 05483-6 13 05 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12.24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden apn: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 32,92 Op zondagmorgen 30 december was de aula van de Scholengemeen schap omgetoverd in een sfeervolle ruimte, waar het bij brandende kaar sen gezellig toeven was. Het Twentse kamermusiekensemble Pleysant ver zorgde een interessant programma van hoofdzakelijk barokmuziek. Beat rice Dees (sopraan), Erika Schenck (fluit), Robert Hutten (hobo, Dick Lin deboom (cello) en Leonard Schenkck (clavecimbel) konden door hun sa menstelling een afwisselend concert verzorgen. Het programma was zorgvuldig samengesteld en aangepast aan de tijd van het jaar. Het was opval lend, dat de simpele, maar prachti ge kerstliedjes uit Italië en Enge land de meeste indruk maakten. De eenvoud gaf de uitvoering glans mee. Natuurlijk zijn er verschillen in kwaliteit tussen de verschillende leden van het gezelschap maar bij Op donderdag 20 december j.l. vond de traditionele kerstdrive van de bridgeclub Holten weer plaats in café-restaurant Vosman. Veertien paren hadden hiervoor ingeschre ven. Verantwoordelijk voor de prij- zentafel was Marie Rustebiel. Hoe wel de eerste prijswinnaars de eer ste keus hadden, konden ook de overige deelnemers een keuze ma ken uit de goedgevulde prijzenta- fel. Ook de slotdrive van de bridge- cursus voor beginners vond in café- restaurant, Vosman plaats en wel op woensdagmiddag 12 december. Hier was eveneens voor iedereen een prijsje en 15 cursisten hebbenb met veel élan uitgemaakt wie de eerste keus mocht maken. Om ook diegenen die overdag werken de ge legenheid te geven de lessen te vol gen, zullen de bridgelessen van de vervolgcursus op donderdagavond gehouden worden, te beginnen op 28 februari. Voor informatie kan men terecht bij de heer S. J. v.d. Meulen, tel. 6 23 72. een concert als dit is het weinig zin vol daar veel aandacht aan te be steden. In het algemeen kwamen de kor tere werken er het beste af omdat hier de concentratie en het over zicht bewaard bleven. Bij de wer ken met meerdere delen had men nogal eens te kampen met inzinkin gen zoals onzuiverheden en kwali tatief minder samenspel. De in de baroktijd gangbare register-dyna- miek kwam niet altijd goed over doordat de hobo doorlopend te zacht moest spelen ten opzichte van de fluit. De cellist vervulde de continuepartij met zorg. De toe lichtingen waren goed gedocumen teerd en ter zake en werden zeer gewaardeerd. De clavenist speelde op verdienstelijke wijze een sonate van Johann Kuhnau, gebaseerd op het Jesajaverhaal over koning Hi- kia. De sopraan zong zuiver en sfeervol de kerstliedjes, die bij het publiek erg in de smaak vielen. Het volgende concert zal klinken op zondag 10 februari a.s. HENNY FRANSEN Maandagavond 19 december vierden leden en belangstellenden van de Christelijke Plattelands vrouwen Bond afd. Holten het Kerstfeest. Een kort liturgie, afge wisseld door orgelspel, zang en de clamatie en het lezen van diverse bijbelgedeelten vulde het eerste ge deelte van het programma. Een koortje onder leiding van mevrouw Schuppert-Stukken bracht enkele bekende kerstliederen ten gehore. Mevrouw van Engbrink'-Ramaker, presidente, hield een meditatie: „Licht in de duisternis". Na de pauze vertoonde mevrouw Span-v.d. Berg, dia's van de bijbel club „Geef mij kracht", te Wierden en Vriezenveen. Mevrouw de Wit- Dorr vertelde hierbij op eenvoudi ge wijze de kerstgeschiedenis. De presidente beëindigde deze goede kerstavond met een dankgebed. Een nieuw jaar is al weer oud ge worden: 1984 maakt plaats voor 1985. Een nieuw jaar met goede voor nemens, met plannen, met wensen. Pas over 365 dagen zullen wij weten of die goede voornemens, plannen en wensen wel een gedekte cheque zijn geweest of dat wij ze te lichtvaardig uitgesproken hebben. Pas dan zullen wij weten of wij ze van voldoende onderpand hebben voorzien. Gemeentelijk gezien was 1984 wellicht geen spectaculair jaar. An derzijds zijn enkele grotere voorne mens in dat jaar van een solide on derpand voorzien op grond waar van de realisering in 1985 en vol gende jaren verzekerd lijkt. Dan denk ik niet alleen aan het Dorps huis en het nieuwe gemeentehuis, maar vooral ook aan de goede basis die gelegd is voor onze agrariërs nu de ruilverkaveling afgerond is. Voor dezelfde grote groep inwoners betekent de gestarte ondergrondse verkaveling van het electriciteits- net in het buitengebied, eveneens een basisvoorziening, die een effi ciënte bedrijfvoering ten goede komt. Daar, waar door maatrege len op Rijks- en Europees niveau een verantwoorde bedrijfsvoering onder druk is komen te staan, heeft de gemeente met anderen kunnen voorkomen dat de schade groter werd. door voor deze infrastructu rele voorzieningen (mede) de basis te leggen. Een stimulans voor de werkgelegenheid in deze sector. Hoewel wij helaas hebben moe ten constateren dat de werkloos heid in Holten ook in 1984 toegeno men is, zijn er toch ook positieve tendensen merkbaar. De komst van een nieuw bedrijf naar Holten kan in dit opzicht aan een omslag meewerken, direct op indirect. Ontegenzeggelijk moet er gecon stateerd worden dat de koop- kracht-afvloeïng naar andere ge meenten afneemt, dankzij de posi- De Nederlandse ouderenbonden en de NCRV hebben enige tijd geleden de Stichting Voor Elkaar in het leven geroepen. Deze stichting wil het contact tussen ouderen en jongeren verbeteren. Om wederzijdse voor oordelen („ouwe mensen zeuren zo" en „jongeren zijn lui en onbeschoft"» rechtstreeks uit de weg te luimen is er gekozen voor een landelijke jong/oud-ontmoetingsdag). Op zondag 10 februari 1985 zullen tienduizenden jongeren in contact komen met tienduizenden hun tot dan toe onbekende ouderen. Niet in een of andere congreszaal, heel massaal, maar gewoon bij de ouderen thuis. Eén jongere bezoekt een oudere. tieve ontwikkelingen in de kom van het dorp, terwijl ook binnen de sector van het toerisme bewegin gen gaande zijn die, mits breed on dersteund, de positie van Holten als toeristengemeente zullen ver stevigen. Kortom, vanuit mijn gemeente lijke stoel kan en mag ik Holten een goed jaar toewensen vanuit de we tenschap dat het benodigde onder pand grotendeels aanwezig is. Gaarne wens ik u allen persoonlijk toe dat 1985 voor u voorspoedig zal verlopen; dat het u mag bewaren voor datgene wat u wellicht vreest; dat het u mag brengen wat u er van verwacht. Want het kan Holten in feite alleen maar goed gaan als het haar inwoners goed gaat. Daarom wens ik u voldoende onderpand toe voor 1985. Mr. W. L. F. C. Ridder van Rappard, burgemeester. Jongeren en ouderen die wel eens iets van „die anderen" willen weten kunnen een briefkaart sturen naar de stichting. De computer zoekt dan aan de hand van de postcodes uit wie het dichts bij wie woont. Om dat bezoek in goede banen te leiden is er een landelijk netwerk van „Voor Elkaar corresponden ten" opgezet. Deze corresponden ten kunnen eventuele ziekmeldin gen verwerken, eventueel de ver houding jonge aanmelders, oude aanmelders corrigeren, maar mo gelijk kunnen zij ook hun steentje bijdragen tot de voortgang van de actie. Zodat het niet beperkt blijft tot een eenmalige jong/oud dag Sommige correspondenten zijn „gewone mensen", in andere stre ken hebben reeds bestaande orga nisaties deze taak op zich geno men. Jongeren en ouderen kunnen zich nog steeds voor de ontmoe tingsdag opgeven. Dat kan alleen door een briefkaart te sturen naar: Stichting Voor Elkaar, 1200 BD HiJ - versura. Op die kaart zet men dan naam, adres, postcode, telefoon nummer en het geboortejaar. Het Deventer bedrijf Waterloo, ge specialiseerd in ventilatieroosters en luchtverdeelapparatuur begint op 14 januari met de productie in de voor malige broodfabriek De Halm aan de Industriestraat 3 in Holten. De Halm is de afgelopen weken grondig onder handen genomen om geschikt gemaakt voor het nieuwe bedrijf. Daarnaast is achter het reeds bestaande pand een nieu we productiehal neergezet waar door Waterloo nu de beschikking heeft over een totale bedrijfsruimte van.3300 vierkante meter. Alleen al de hal beslaat een oppervlakte van 1700 vierkante meter. Waterloo, dat vroeger gevestigd was aan de Lange Zandstraat in Deventer zocht reeds geruime tijd naar een andere huisvesting. Een brand in september van het afgelopen jaar, waarbij de tekenkamer, testruimte en kantoor geheel verloren ging noopte de directie op zeer korte ter mijn te gaan verhuizen. Via het col lege van b en w van Holten werd het bedrijf aan een noodruimte gehol pen, totdat de onderhandelingen met de eigenaren van De Halm wa ren afgerond. De verhuizing van de firma Wa terloo naar Holten is voor een deel gefinancierd door een subsidie van de provincie Overijssel, f134.000 De totale herhuisvesting naar Hol ten bedroeg 1,5 miljoen gulden. De komst naar Holten heeft gezorgd voor de uitbreiding van het perso neel met twee mensen en men ver wacht komend voorjaar nog drie personeelsleden te zullen aantrek ken. De officiële opening zal plaats vinden op 19 april, in maart krijgen de noabers de gelegenheid kennis te maken met de nieuwe buren en voor het personeel wordt in februa ri een feestavond gehouden ter ge legenheid van de nieuwe huisves ting.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1