't Is allemaal show Holtens nieuwsblad Massaal naar Volkskerstzang OGB belasting niet omhoog Lekkere brokjes" Werkloosheid stabiel Kerstmis Wel extra koopavond 67 aanvragen voor zestien woningen U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. COLLEGE HAALT BAKZEIL Kerstnacht Donderdag 20 december 1984 - 36e jaargang nr. 51 Abonnementsprijs 32,92 Losse nummers 70 cent De commissie voor woonruimte zaken heeft onlangs een enquête gehouden onder de ingeschrevenen voor een bejaardenwoning in Hol ten. Daaruit bleek dat er momen teel 67 gegadigden zijn. Tevens werd gevraagd welke voorkeur men had voor de plaats van de wo ning. Een eensluidend antwoord kon hier niet worden geconclu deerd. Wethouder Rustebiel: er was veel voorkeur voor een woning in het centrum van het dorp, maar evenzoveel voorkeur voor een wo ning in de Bueseberg, anderen maakten het helemaal niet uit, als ze maar een woning kregen. Veel kans is er voorlopig niet dat alle urgentiegevallen een bejaar denwoning krijgen. In de Haar zul len komend jaar tien kleine wonin gen gebouwd worden, speciaal voor bejaarden terwijl in het nieuwe plan Bueseberg zes van dergelijke woningen gepland staan. Holtens Nieuwsblad Uitgeversmaatschappij Van der Loeff BV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-6 30 22. Advertenties: Gertfertsingel 41, En schede Tel. 053-32 0141 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104, Boekelo Tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel. 05483- 638 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483- 6 1356 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal Tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Rietmolenstraat 8 Tel. 05483-6 13 05 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur In Bath men: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur A/s lezer van het Ho/tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld I per jaar ad f 32,92 Gedrukte oplage 3075 De Kerstmeditatie komt deze keer uit een andere hoek dan de voorgaande jaren. Uit het oog punt van oecumene krijgt de klei ne groep Katholieken in Holten bij monde van pastoor Rademakers van Holten en Nieuw Heeten de gelegenheid hun visie over de ge boorte van Christus te geven. De tekeningen die u in onze editie ziet zijn van Fred Groenewoudt. van de lucht toen de allerkleinsten, de vierjarigen, op het toneel versche nen, gekleed in pyama met de lievelingsbeer onder de arm. Zonder enige podiumvrees voerden zij samen met „juf' het liedje „tijdrekken" ten to nele. Ook de 27 nakomelingen nakomelingen van Pipi Langkous oogsten veel bijval, evenals de Chinese muur van de jonge gymnasten. De grote afdeling ballet kwam verschillende malen op het toneel. Zij hadden hun oefeningen verpakt in „bloemmotieven", zoals anemoon, vergeet-mij- niet en duizendschoon. De turnseiectie lieten onder de tonen van „Vak manschap is Meesterschap" een staaltje van hun kunnen zien. Vooral de oefening kast en de lange mat kwamen goed uit de verf. Het slotnummer bracht een groot aantal kerstmannen ten tonele die de afsluiting vorm den van een geslaagde showavond. Evenals in werkelijkheid wilde ook in de sporthal de sneeuw niet vallen, ondanks alle inspanning achter het podium. Het aantal werklozen in de ge meente Holten in de maand no vember is ten opzichte van novem ber 1983 vrijwel gelijk gebleven. Vo rig jaar stonden 290 Holtenaren als werkzoekenden ingeschreven, dit jaar zijn dat er 287. Uitgesplitst in mannen en vrouwen geeft een an der beeld te zien. Vorig jaar be droeg het aantal werkloze mannen 204 (11.0% van de mannelijke be roepsbevolking) dit jaar zijn het er 215 (11.7%). Een stijging dus van 0.7%. Bij de vrouwen is het aantal werklozen juist afgenomen. In no vember 1983 waren er 86 vrouwen zonder werk, in november 1984 wa ren dat er 72. Opvallend is dat er in de leeftijds groep boven 57V2, de leeftijd waar op men niet meer verplicht inge schreven moet staan, in Holten al tijd nog zo'n 26 werklozen geregi streerd staan, waaronder vijftien 60-plussers. De grootste groep wer klozen zijn mannen in de leeftijd van 25-39 jaar (62), gevolgd door de leeftijdsgroep 40-49 jaar (36). On der de vrouwen is het grootste aan tal werklozen te vinden onder de schoolverlaters 00-22 jaar (46). Een bomvolle sporthal - er waren zo'n duizend belangstellenden - heeft zaterdagavond kunnen genieten van de jubileumshow van Bato, een ju bileum meer dan waardig. Het bestuur had niet overdreven tpen zij aan kondigden dat de show een gebeuren zou worden vol vaart en muziek. Geheel volgens draaiboek kondigde om half acht een heraut van HMV de opening aan en precies half elf weerklonken de laatste tonen van het vro- I lijke slotnummer. Alleen al door de perfecte timing en de vlotte change menten verdienen de Batoleden grote waardering. Het werd een hartver warmende show, gebracht door de driehonderd jeugdleden, gerugge- steund door het altijd actieve bestuur van Bato, de leiding en een groot aantal vrijwilligers achter de schermen. Zonder welke deelnemer dan ook te kort te doen, wie zou dat willen, waren het de allerjongsten die de show stalen. De ah's en oh's van de diverse vaders en moeders waren niet J. ARRINK ...hoge hoed... genvallers niet blijven opvangen door het niet opvullen van vacatu res", zo meende hij. Uit de beraad slaging werd duidelijk dat de standpunten niet dichter bij elkaar zouden komen, tot fraktievoorzit- ter J. Warrink van Gemeentebe lang plotseling het Kerstkonijn uit de hoge hoed toverde in de vorm van een voorstel tot herschikking van de middelen. In het kort kwam het er op neer dat door de extra meevaller van het GEB te gebrui ken voor de subsidie voor slooton- derhoud en rieten daken er een mo gelijkheid werd geschapen de ver minderde inkomsten van de OGB belasting (f24.600) op te vangen. Tevens zou hierdoor ruimte ge schapen worden voor een bijdrage aan Job Creation van f24.520. Het college schorste daarop de verga dering en trok zich terug samen met de financiële experts van de ge meente. Na een half uur bleek het college omgeturnd, al was het niet van harte, zoals de voorzitter ver zuchtte en werd de Warrink-vari- ant aanvaard, met de aantekening dat het CDA, inclusief de wethou der had tegengestemd. De overige belastingvoorstellen, zoals de ver hoging van het reinigingsrecht, de leges, marktgelden, begrafenis- recht, rechter burgerlijke stand, woonforensenbelasting, en secreta rierechten haalden ongeschonden de streep. De WD tekende aan niet in te stemmen met 6% verhoging van de reinigingsrechten. Zij von den 3% voldoende. Hoewel de evaluatie over de openheid/openbaarheid plaats zal vinden in de commissies die dit jaar op proef zijn openge steld voor de burger (gemeente werken, financiën en onderwijs) met een afronding in de (beslo ten) commissie Algemene en Bestuurlijke zaken, wilde drie van de vier frakties op voorhand hun standpunt alvast duidelijk maken. Slechts het CDA wilde met vooruit lopen op de discus sie in de commissie. Volgens Gemeentebelang wordt de openbaarheid door verschillende raadsleden aan gegrepen om op een geforceerde manier de publiciteit te zoeken, terwijl de burger genoeg heeft aan „Een voorstelling per maand". Fraktievoorzitter War rink meende dat door de open baarheid van de commissiever gaderingen de raadsvergaderin gen een stuk van de actualiteit verloren heeft. „Je kunt maar één keer leuk zijn". Volgens de WD hoeft al die openheid niet. Unaniem was de fraktie van me ning dat er van de zijde van de burger geen enkele belangstel ling bestaat voor de commissie vergaderingen terwijl de wel aanwezige pers alleen maar de lekkere brokjes uit de gemeen tepap vist. De argumentatie dat met het terugdraaien van de openbaarheid de besluitvor ming weer plaats gaat vinden in rokerige achterkamertjes wees fraktievoorzitter Spijker met klem van de hand. Volgens de PvdA gaat de openheid nog lang niet ver genoeg en loopt Holten op dit gebied ver achter bij andere plaatsen. Fraktie voorzitter Dalhuisen pleitte voor openbaarheid van alle ge meentelijke commissies en spreekrecht voor de burger. Het wel of niet aanwezig zijn van de burger op de publieke tribune moet hierin niet het criterium M. F. SPIJKER (VVD) Lekkere Brokjes zijn. Hij zag in het de notitie van het college over de openbaar heid en negatieve teneur wat door voorzitter Van Rappard werd tegengesproken. Het col lege had slechts aan willen ge ven dat het karakter van de ver gaderingen was gewijzigd, zon der daar een waardeoordeel aan te willen verbinden. komst begint om 21.00 uur Hieraan zal medewerking verle nen het jongerenkoor „Heli con". De tweede samenkomst begint om 23.00 uur, met mede werking van de Holtense Mu ziekvereniging. Op aandringen van enkele j middenstanders heeft het be- stuur van de Holtense Handels vereniging alle leden geadvi seerd een extra koopavond te houden en wel op vrijdagavond 21 december. De winkels zullen dan geopend zijn tot 21.00 uur. De normale koopavond op don derdag (vandaag) gaat gewoon door. Op de maandagen 24 en 31 december zullen de winkels om 16.00 uur sluiten. De belangstelling voor de Volks kerstzang 1984, gisteravond in De Kandelaar was bijzonder groot. Ruim voor aanvang waren alle stoelen en banken bezet Het was de achtste keer dat in Holten een oecumenische Volks- kcrstzang werd gehouden. De or ganisatie was in handen van de Open Deurgroep Holten. Medewerking verleenden de Hol tense Muziekvereniging onder lei ding van H. J. S. Bouwhuis, het Hervormd Kerkkoor onder leiding van dirigent J. Op den Dries en het Interkerkelijk koor Mozaïk dat on der leiding stond van mevrouw E. C. Paalman-Lam. Het orgel werd bespeeld door de heer J. H. Eng- brink en de pianobegeleiding was van mevrouw J. Evers. Extra ver melden waard is de medewerking van alle leerlingen van de derde en vierde klassen van de lagere scho len in Holten die samen met het koor Mozaïk „Eens op een nacht in Bethlehem zongen". De Lucas lithurgie werd gelezen door me vrouw Steunenberg terwijl ds. W. Vons voorging in gebed. De medita tie werd gehouden door ds. J. H. Israël met als thema „Het zal je maar gebeuren". Dominee Israël doelde hiermee op de harde werke lijkheid waarmee ontelbaren wor den geconfronteerd, zoals mensen die net tegen de armoe-grens aan zitten of er al overheen zijn De Onroerend Goedbelasting zal komend jaar niet worden verhoogd. Ondanks een indringend verzoek van het college om voor een geringe ver hoging met 2% te stemmen bleven de drie tegenstemmers. PvdA, WD en Gemeentebelang bij hun ingenomen standpunt de burger niet zwaarder te belasten dan nodig is. Alleen het CDA stemde in met het voorstel van het college. Reeds in de Algemene Beschou wingen werd duidelijk dat het voor stel van het college op onoverko melijke bezwaren stuitte bij de drie tegenstemmers. De WD was be paald niet onder de indruk van het gejammer van het college over de geringe reserve die Holten komend jaar kan opbouwen en de proble men waarvoor het college zich ge plaatst ziet, zoals een verbetering van de riolering in de Dorpsstraat en de Haar. Gemeentebelang meende dat door het college in de aanbiedingsbrief ongelijke groot heden werden vergeleken, terwijl de PvdA van mening was dat men niet onnodig de lasten van de bur ger moest verhogen als het energie bedrijf een flinke meevaller heeft gehad doordat de egalisatietoeslag niet meer betaald behoeft te wor den. Voorzitter van Rappard waar schuwde ervoor dat mogelijk de burger volgend jaar met een aan merkelijk grotere verhoging zal worden geconfronteerd die dan werkelijk pijn in de portemonnaie gaat betekenen. „Wij kunnen te- Op 24 december worden er weer twee Kerstnachtsamen komsten gehouden in de Ned Herv. kerk. De eerste samen In verband met de kerstdagen zal het Holtens Nieuwsbald in week 52 (27 dec.) niet verschijnen. Advertenties voor de eerstvolgende uitgave op 3 januari dienen uiterlijk 31 december 12.00 uur aangeleverd te worden Wij wensen u prettige feestdagen advertentie-afdeling Holtens Nieuwsblad

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1