mmm Holtens Nieuwsblad Vestiging Waterloo in Halm-complex p Doe week U SI!®! „Vragen van PvdA zijn suggestief" m Duiven yiji r m i n Mogelijk geld terug van GEB Uontvangteen fraaie exclusieve tweekleuren- ballpointalsuons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holten ging terug in de tijd Raad op de bres voor het gewest Burgemeester Van Rappard: Weeink nieuwe dirigent HMV Holtens Nieuwsblad Donderdag 25 oktober 1984 - 36e jaargang nr. 43 Abonnementsprijs 32,92 Losse nummers 70 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der ioeff BV In samenwerking met de stichting f Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretarie Kozakker straat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties: Cetfertsingel 41, Enschede Tel. 053-32 0141 Op aandrang van de fractie van Gemeentebelang zal het college van B en W stapppen ondernemen om de mogelijkhe den van terugbetaling aan ge bruikers met een automatische afschrijving te onderzoeken. De energiecommissie moet zich daarover buigen. Gemeentebe lang stelde deze vraag naar aanleiding van berichten in de pers over de PGEM die haar gebruikers met een automati sche afschrijving 12 gulden per jaar terug betaalt. Omdat er bij automatische afschrijving geen problemen met de inning zijn vindt Gemeentebelang een kor ting redelijk. B en W wil de zaak eerst laten onderzoeken omdat automati sche afschrijving niet vanzelf sprekend betekent dat er geen inningsproblemen kunnen ont staan. Wethouder H. Stege- man: „Wanneer die mensen rood staan is het toch nog inge wikkeld." Op het eerste gezicht staat het college echter niet onsympathiek tegenover het voorstel. Deze week gingen wij voor u op bezoek bij Henny „Tuinman" Wil- lems. Evenals zijn broer Wim dui- vensporter in hart en nieren en dit jaar weer goed voor het generaal kampioenschap van de PV de Bergvliegers. Over duiven hoef je hem niet uit te melken. Eenmaal aan de praat weet hij van geen ophouden. Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104, Boekelo TeL 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, teL 05483-3B 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker. J. Wiggetg Kol weg 14, tel. 05483-1356 Advertentie-adviseurs: W. F roda riks Pr. Hendrikstraat 18, Nijverdal Tel. 05485-132 64 J. Rozendom Rietmolenstraat 8, Tel. 05483-1305 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg3, tel. 1224 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Oeventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Hoe mooi Holten ook in de herfst kan zijn is de afgelopen weken weer gebleken. Met name de Holterberg die zich in een veelkleurige herfst tooi had gestoken trok heel wat bekijks. Vooral omdat het dit jaar door het vele hemelwater een erg goed paddestoelenjaar blijkt te zijn. Onze fotograaf ontmoette dan ook heel wat amateurcollega's terwijl hij dit fraaie stukje natuur op de gevoelige plaat vastlegde. Dat Holten in de herfst een heel ander soort mensen trekt dan in het hoogseizoen ondervindt ook Gerard Willems van de VW. Hoewel hij de bezetting tijdens de herfstvakantie „redelijk" noemt was het op zijn kantoor aan de Keizersweg niet uitzonderlijk druk. „Vooral wanneer het weer mooi is zoals in het begin van de herfstvakantie trekken de mensen de Holterberg op. Ze vermaken zich buiten ons om. En daarbij komt dat de mensen die nu naar Holten komen andere wensen hebben. Musea, kastelen en dat soort dingen", aldus Willems, Ondertussen nodigt het weer van de afgelopen dagen niet uit tot een boswandeling, maar hopelijk komt het zonnetje nog even terug om ons alsnog te laten genieten van plaatjes als deze. Het bestuur van de Holtense Muziekvereniging HMV heeft als opvolger van Henny J. Fransen als dirigent benoemd de heer Art Weeink te Haaksbergen. Weeink heeft ruime ervaring wat betreft harmonie en fanfare. Hij is ruim zes jaar dirigent van het Koninklijk Harmonie Orkest Excelsior te Eibergen en be haalde met dit ensemble dat uit komt in de Vaandelafdeling, de hoogste afd. Kon. Ned. Federa tie, tweemaal een eerste prijs. Tevens is Weeink dirigent van de muziekverenigingen Wilhel- mina te Rijssen en De Een dracht te Haarlo (Gld.) die beide uitkomen in de „Ere-afd." KNF. ■BMMCBPS Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per iaar ad f 32.92 Als alles naar wens verloopt is Holten per 1 januari 1985 een nieuwe industrie rijker. Met de aankoop van het voormalige De Halm-complex aan de Industriestraat heeft het De venter bedrijf Waterloo b.v. gekozen voer Holten als nieuwe vestigings plaats. „We hopen goede Holtenaren te worden", zei algemeen directeur J. Hurink gisteravond op een kenis- makings-bijeenkomst voor buurt en pers in hotel Vosman. „En gezien de ervaringen tot nu toe lukt dat zeker". Waterloo b.v. dat luchtver- deel-apparatuur voor met name de utiliteitsbouw produceert, was al langer op zoek naar een ge schikt alternatief voor de panden aan de Deventer Langezand- straat. De brand die vorige maand bij buurman tapijtfabriek Peeters woedde heeft dat zoeken versneld. Directeur Hurink: „We raakten toen onze cantine, sho wroom, tent-, teken- en opslag ruimte kwijt. In Deventer zelf konden we niets krijgen. Toen hebben we gekeken binnen een straal van twintig kilometer. Dit in verband met de bereikbaar heid voor onze 45 werknemers. Van de 3 geschikte objecten heb ben we „De Halm" gekozen. De medewerking van de gemeente Holten heeft die keus vergemak kelijkt. Daarnaast is Holten aan trekkelijk vanwege het goede openbaar vervoer en de ligging aan de snelweg. Het laatste vooral met het oog op onze ex port naar Duitsland". Waterloo b.v. heeft grote plan nen in Holten. Op het van de families Ten Velde en Klein Vel- derman aangekochte stuk grond achter „De Halm" zal een nieuwe produktiehal worden gebouwd. De tekeningen van architect Veldman uit Vroomshoop liggen al klaar en als alles meezit be trekt Waterloo b.v. per 1 januari een 3200 m2 groot complex. Het aanzicht vanaf de Industriestraat zal daarbij nauwelijks verande ren. Aan de Kerkhofsweg komt een toegang voor de goederen. „Wat dat betreft had de buurt geen idealer bedrijf kunnen krij gen", vertelt Hurink. „Wij veroor zaken geen overlast en werken niet met chemische produkten. Bovendien komen er per 1 janu ari al vijf arbeidsplaatsen bij in Holten. In 1970 begonnen we in Deventer met drie mensen. Vol gend jaar, in ons derde lustrum jaar, halen we de vijftig en de groei zit er nog steeds in. Ik ben er van overtuigd dat we qua mentaliteit in Holten passen. De gelijkheid is ook ons devies. Bo vendien werken er al wat men sen uit Holten bij ons". Blij In een eerste reactie deelt vo rige eigenaar H. Klein Velder- man mee „blij te zijn meege werkt te hebben aan het naar Holten halen van een nieuwe schone industrie". Klein Velder- man, die „De Halm" in 1975 aan kocht voor NIDO-Universal: „Wij gebruikten „De Halm" als op slagplaats en magazijn, maar het bleek toch minder geschikt voor onze grote produkten. Vanaf 1982 stond het leeg, maar ik heb het altijd goed laten onderhou den. Ondertussen kreeg ik ge noeg kandidaten, maar ze wilden alleen maar gedeeltes kopen. Ik wilde alles in een keer verkopen. Met Waterloo b.v. ben ik blij. Dat bedrijf past in die buurt. Een feestzaal bijvoorbeeld had ik er nooit in gewild". De verkoop van „De Halm" maakt meteen een einde aan het touwtrekken over een nieuwe be huizing voor het sociaal cultureel werk in Holten. Architect Beef- tink kan nu definitief aan de gang met zijn plannen voor de kleuterschool aan de Tuinstraat. Klein Velderman: „Officieel zijn er ook geen contacten geweest met de gemeente. Die heeft ook nooit een optie op '„De Halm" gehad. Wel is de Stichting Soci aal Cultureel Werk hier geweest om al vast een schetsplan te ma ken, maar op het moment van de verkoop was er nog steeds geen uitzicht op een beslissing". „Goede zaken" Burgemeester W. L. F. C. Rid der van Rappard toont zich ui terst tevreden met de komst van Waterloo b.v. Van Rappard: „Dit is natuurlijk een goede zaak. Het gebeurt niet vaak dat er een nieuwe industrie naar Holten komt en er nieuwe arbeidsplaat sen bijkomen. We hebben dan ook alle mogelijke medewerking verleent Wat betreft het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum zal het plan van Beeftink voor de Tuinstraat nu door de verschil lende commissies en gemeente lijke organen moeten worden be oordeeld of het voldoet aan de eisen en of het exploitabel is. Daar gaan we nu mee door". j f, M -!J De gemeenteraad van Holten heeft éénstemmig een motie aangenomen waarin wordt uit gesproken dat het „in hoge ma te wenselijk is dat gemeenten deel kunnen nemen in provin- ciegrensoverschrijdende sa menwerkingsverbanden, met name in het verband van het gewest Midden-IJssel". Samen met 5 Gelderse en 5 Overijs selse gemeenten maakt Holten daarvan deel uit en in het kader van de nieuwe Wet Gemeen schappelijke Regelingen be staat de kans dat de mogelijk heden van provinciegrensover- schrijdende samenwerking worden beknot. Volgens de Hol tense raad in haar motie zou dat funeste gevolgen kunnen hebben voor het gewest Mid- den-IJssel. B en W onderschrij ven dit. „Ik doe niet mee aan dit soort suggestieve vragen. Dat is mijn stijl niet. Als u kunt aantonen dat ik geen vertrou wen in mijn eigen mensen heb, krijgt u van mij een krat gene- ver. Verder wens ik hier niet op in te gaan." Uit de woorden van burgemeester W.L.F.C. Ridder van Rappard tijdens de afgelopen maandag gehou den raadsvergadering mag duidelijk zijn dat hij weinig zin had zich te verdedigen te gen aantijgingen van de PvdA-fractie, die bij monde van de nieuwe fractievoorzit ter W.J. Dalhuisen het optre den van Van Rappard tijdens de onlangs gehouden afslui ting van de Ruilverkaveling Holten-Markelo aan de kaak stelde. Holtens burgemeester verkon digde daar min of meer schert send dat hij jaloers was op de mogelijkheden van de Ruilverka velingscommissie, zowel wat be treft het beschikbare geld als de deskundige medewerkers. Ook was uit de woorden van Van Rappard, zoals die in de regio nale pers waren weergegeven, op te maken dat het besturen zon der gemeenteraad het werk van het college van B en W aanzien lijk zou verlichten. Door middel van schriftelijke vragen wilde de PvdA een duidelijk antwoord van Van Rappard over de inten tie van diens opmerkingen. Eveneens schriftelijk ant woordde het college dat de woor den van Van Rappard niet on juist geciteerd waren, maar dat ze geen volledig beeld gaven van- wat er gezegd was. In het ver volg van de speech zou hij wel degelijk zijn voor meerdere uit leg vatbare opmerkingen nader hebben gepreciseerd. Mondeling voegde burgemeester Van Rap pard daaraan toe dat hij „de grote verbijstering" waarmee de PvdA van zijn uitspraken had kennis genomen wel wat erg de magogisch geformuleerd vond. Van Rappard: „Iedereen die mij kent, en dus ook de PvdA-raadsled&n, twijfelt niet aan mijn democratische gezind heid. Wanneer deze zaak op zo'n suggestieve manier wordt ge bracht dan heb ik geen zin om daar tegenin te gaan. Het is de zelfde benadering als een tijd ge leden bfi de kwestie rond het GEB. Als we zo doorgaan zijn we op de verkeerde manier be zig." Schokkend PvdA fractievoorzitter Dalhui sen betreurde het dat de burge meester niet openlijk stelling nam. „Het staat toevallig wel zo in de krant en het bereikt de mensen. Dan betreur ik het dat die woorden hier niet nader ver klaard worden. Dit moet weer sproken worden. Ik heb uw woorden als schokkend ervaren en uit de reacties die mij hebben bereikt velen met mij. Ik ben echter blij dat nu blijkt dat u het niet zo bedoeld heeft", aldus Dalhuisen, nadat hij ook nog eens uit de mond van zowel we thouder Stegeman als wethouder Rustebiel had vernomen dat de woorden van burgemeester Van Rappard slechts konden worden uitgelegd als een compliment voor de manier waarop de Ruil verkavelingscommissie haar werk had gedaan.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1