De fanfare ontbrak Huisvesting ouderen laat te wensen over Holtens Nieuwsblad Holten kiest nieuw bestuur Deze week ion s Reservist Missionaire werkdag in De Kandelaar Lange wachtlijst voor bejaardenflats Lichte daling werkloosheid pbrengst ilecte Verbouwing &M3ÉÈS& O' co U ontvangteen fraaie exclusies tuMeuren ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. ©VOETBAL Holtens Nieuwsblad Donderdag 18 oktober 1984 - 36e jaargang nr. 42 Abonnementsprijs 32,92 Losse nummers 70 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff BV In samenwerking met de stichting r Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Boyers, socretaria Kozekkenstraat 5, tel. 05433-30 22 Advertenties: Getfertsingel 41. Enschede Tel- 053-32 0141 Iet tafereel, afgelopen vrijdag op de Russendijk, had niet misstaan in film van Bert Haanstra. Temidden van de maisvelden en weilan- verweg van het dorpsverkeer, stond een feestelijke barrière upgericht, zomaar naar het scheen, halverwege de weg. Langs de weg zaten op inderhaast neergezette keukenstoelen twee oudere dames. De mannen en wat opgeschoten jongens tuurden onophoudelijk de weg af. Rond de klok van elf uur werd het gezelschap uitgebreid met een aantal heren die per auto arriveerden en - dat zag men direct - iets officieels vertegenwoordigden. Handen werden geschud en gezamenlijk werd opnieuw de weg afgekeken waar inmiddels in de verte een fietser langzaam naderde: Koopmans Jan (J. H. Agterkamp) die de eer te beurt viel het nieuwe gedeelte van de Russendijk officieel te openen. Het werd een pracht feest met een toespraak van wethouder Stegeman en een borrel van aannemer Krekel. Het enige wat ontbrak was de fanfare. De feestelijke gebeurtenis betekende de kroon op het werk van de families Agterkamp, Groteboer, Nijenhuis en Schutte, die samen tienduizend gulden bijeen hadden gebracht als bijdrage in de kosten van verharding maar voordien alle (democratische) middelen hadden aangewend om ook dit laatste gedeelte van „hun" Russendijk verhard te krijgen. Bij de ruilverkaveling viel men buiten het Plan van Wegen en Waterlopen zodat via de lange weg van de inspraak: de gemeente lijke commissies, de gemeenteraad en het college van b en w alsnog de laatste 300 meter werd verhard. Een lange weg, maar een een degelijke, in beide opzichten. Vol trots kon Koopmans Jan nu met zijn aangepaste fiets, via buurman Groteboer naar buurman Nijenhuis rijden alwaar volgens goed Sallands gebruik de borrel klaar stond. De democratie werkt soms wat langzaam, maar is voor boeren en burgers nog steeds de beste methode om wat voor elkaar te krijgen, daarover was men het wel eens daar op de Russendijk. Op zaterdag 10 november zal in Holten in De Kandelaar de Missio naire Werkdag worden gehouden. De Missionaire Werkdag heeft een jaren lange traditie en stond vroeger be kend als de Najaarszendingsdagen. In totaal worden die zaterdag op 12 plaatsen in Overijssel bijeenkomsten georganiseerd. Thema voor 1984 is: samen-scholen-wereldwijd. Een the ma met een dubbele bodem: ener zijds samenscholen is gemeenschap zijn, wereld wijd, anderzijds samen scholen is van elkaar leren, wereld wijd. Medewerking verlenen ds. G. van 't Spijker, tot voor kort zen dingspredikant in Rwanda, Af rika en ds. C. Fieren, tot voor kort zendingspredikant te Ujung Padang (Indonesië). Na de ope ning zal een korte inleiding wor den gegeven op het thema aan de hand van een aantal klank beelden waarin enkele proble men en knelpunten aan de orde worden gesteld die zowel in de Nederlandse samenleving als in Afrika en Indonesië spelen. Daarna volgt een discussie ron de. 's Middags zullen de zendings predikanten vertellen hoe de mensen in de kerk ginds probe ren deze problemen aan te pak ken. De dag zal worden besloten met een feestelijke lithurgievie- ring. Voor de kinderen van 6 tot en met 11 jaar wordt een speci aal kinderprogramma samenge steld, onder deskundige leiding, aansluitend op de thematiek van deze dag. Voor de allerkleinsten zal er kinderopvang zijn. De Missionaire Werkdag begint om 10.00 uur tot ca. 15.30 uur. Deelnemers die met hun kinde ren de Werkdag willen bezoeken worden verzocht dit uiterlijk te melden voor 2 november aan het secretariaat, Prins Hendrik straat 5, 6019 AP Zwolle. De huisvesting voor ouderen in Holten laat in ernstige mate te wen sen over. Dit valt te concluderen uit het jaarverslag 1983 van het Bejaar dencentrum de Diessenplas. Met na me het gebrek aan zelfstandige huis vesting voor ouderen is enorm. De wachtlijst ultimo eind 1983 is groot. Niet minder dan 42 gegadigden staan op de wachtlijst. De laatste keer dat een bejaardenflat kon worden toege wezen was in 1981. Tesamen met de woonruimte-commissie, de huisart sen, fysiotherapeuten, wijkverple ging en maatschappelijke dienstver lening is dan ook aan het college van Het aantal werklozen onder de afhankelijke beroepsbevolking van Holten laat in september een lichte daling zien. In totaal «taan 285 Holtenaren als werk zoekende ingeschreven, tegeno ver 294 in de maand augustus. Het aantal werkloze mannen be draagt 208; het aantal vrouwen dat staat in geschreven: 77. In september van het vorig jaar wa ren in totaal 273 Holtenaren werkloos. In vergelijking met de overige plaatsen uit het rayon Decenter: Bathmen, Deventer, Diepenveen, Olst en Raalte, scoort Holten re latief laag, 11,2 procent van be roepsbevolking, tegenover 18.0% in Deventer en Raalte 15.5%. Uitzonderlijk laag zijn de wer kloosheidcijfers in Bathmen (8.3%) en Diepenveen (9.1%). In totaal staan in het rayon Deven ter 6718 werklozen geregistreerd, tegenover in totaal 32 vacatures. b en w met klem aandacht gevraagd voor deze problematiek. Volgens directeur E. A. Postma zal het aantal woningen voor ou deren, die gepland staan in het uitbreidingsplan Beuseberg slechts in geringe mate een nut tig effect hebben op de wacht lijst. „Woningen voor ouderen moeten op korte afstand van het dorpscentrum worden gebouwd. Het plan Beuseberg ligt op te grote afstand. Vooral ouderen die slecht ter been zijn, zijn niet geholpen met een woning zover van de winkels en andere voor zieningen. Wij hebben dan ook grote twijfels over het nut van deze woningen". Uit het jaarverslag blijkt te vens dat de gemiddelde leeftijd van de bewoners van de Diessen plas nog steeds stijgt. In 1979 was de gemiddelde leeftijd 79,5 jaar. In 1980 was dit 80,0 jaar. In 1981 en 1982 steeg de gemid delde leeftijd slechts gering, resp. 80,1 en 80.6 terwijl 1983 de ge middelde leeftijd steeg tot 81,2 jaar. De oudste bewoners waren 91 en 92 jaar. Dit lijkt een beves tiging van de veronderstelling, dat ouderen zo lang mogelijk wachten voordat zij de stap naar het verzorgingstehuis maken. In de „Diessenplas" is - de tot voor kort lange - wachtlijst er ook debet aan. Evenals in 1982 was het aantal mutaties gering. De druk op de wachtlijst, bleef daar door. De gemiddelde wachttijd bedraagt ruim een jaar. De tendens om ouderen zolang mogelijk zelf actief deel te laten nemen aan de eigen verzorging heeft in de Diessenplas er toe geleid dat een aantal bewoners behulpzaam zijn bij grotere of kleinere gemeenschapstaken, die variëren van bloemen, planten, aquarium en vogels verzorgen tot aardappels pitten, koffiekan nen ronddelen, vaat afruimen, bestek rollen en post bezorgen. Bij de dienstverlening wordt er van uitgegaan, dat de bewoners zelf doen wat ze nog kunnen. De medewerkers hebben slechts een aanvullende taak. Ook bij het schoonhouden van appartement en woonomgeving worden, waar mogelijk, de bewoners betrok ken. Zorg Uit het verslag van de medisch adviseur van de Diessenplas valt op te maken dat de toenemende behoefte aan verzorging en ver pleging het voornaamste pro bleem is zowel van het hoofd verzorging als van de medisch adviseur. Hoewel de directie van de Diessenplas op het standpunt staat dat overplaatsingen zoveel mogelijk moeten worden voorko men, doet zich de vraag voor of de voordelen van technisch beter behandeling in ziekenhuis of ver pleeghuis voor een bepaalde pa tiënte opwegen tegen de nadelen van overplaatsingen. Het aantal bewoners dat in principe in aan merking komt voor een verpleeg huis neemt nog steeds toe. Het hoofd verzorging en directeur hebben het gevoel dat er niet voldoende aandacht besteed kan worden aan de groep mensen die geestelijk en lichamelijk achter uitgaan, terwijl men zich af vraagt of op een bepaald mo ment niet te veel van de draag kracht van het verzorgend perso neel wordt gevraagd. In samen werking met de verpleegkundi gen van het „Regionaal Instituut Ambulante Geestelijke Gezond- heid IJsselland" (R.I.A.G.G.) is in mei 1983 een begin gemaakt met procesbegeleiding van het preventie-beleid ter voorkoming of vertraging van dementie. De doelstelling is de bewoner zo lang mogelijk te handhaven in de Diessenplas door middel van een controle op de juiste medica tie en dagopvang in een ver pleeghuis. Naast de medewerkers wordt ook de familie van de be trokkene bij de preventie betrok ken. Jubileum Het jaar 1983 stond voor de Diessenplas in het teken van het tienjarig bestaan. Met grote eensgezindheid werd dit heuge lijke feit gevierd met een feest- week in september. Hoogtepunt was de 21e september, de dag zelf, met een feestelijk diner en het kabaret „Een tientje rond", opgevoerd door de medewerkers van de Diessenplas. Met veel plezier denken medewerkers en bewoners terug aan het concert door het salonorkest „Satin Feu- tre" in de kandelaar en het Directeur E. A. Postma van De Diessenplas gloreerde tijdens het optreden van het cabaret "Met een tientje rond" als arabier. De cabaret-uitvoering was een van de hoogtepunten van het feest rond het tienjarig jubileum van het bejaardencentrum. „Open Huis" met een expositie van het ministerie van Volkhuis vesting over Bejaarden huisves ting in Nederland vroeger en nu, een dia- en fotopresentatie over De Diessenplas en een infor- markt over hulp aan ouderen. De Nierstichting, afdeling Hol ten heeft tijdens de onlangs ge houden collecte een bedrag van f5308.05 opgehaald. Het bestuur wil hierbij alle gulle gevers en in het bijzonder de collectanten be danken voor hun medewerking. In onze rubriek Op bezoek bij, praten we deze week met Hen drik Vorkink. Al dertig jaar maakt hij deel uit van de groep reserve- politie in Holten. In het dagelijkse leven is hij in hart en nieren agrariër. Eenmaal in de week trekt hij het politie-uniform aan. Een combinatie die hem best be valt. „Ik zie het als een hobby". Redactrice: Frederiquo Rentenaar Weleweg 104. Boekelo Tol 05428-1500 Redactioneel adres: Smidsbeit 37. tel 05433-33 03 Openingetijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggetg Kol weg 14. tel 05433-1353 Advertentio-adviseurs: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18. Nijverdal Tel. 05485-132 64 J. Rozondom Rietmolenstraat 8. Tel. 05483-13 05 Advertenties en abonnementen kunt u in Hollen opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg3, tol. 1224 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34. tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 32.92 Na een bijna drie uur durende discus sie, waarin de emoties soms hoog oplaaiden, maandagavond tijdens de buitengewone ledenvergadering, hebben de leden van de afdeling voetbal van s.v. Holten zich vierkant achter de nog zittende leden van het bestuur gesteld en toegezegd alles in het werk te stellen om op zo kort mogelijk termijn een oplossing te zoeken voor de problemen binnen de club. Statutair daartoe verplicht, zal binnen zes weken een algemene le denvergadering worden uitgeschre ven, waarin een nieuw dagelijks be stuur zal worden gekozen. Tot die tijd zal het resterende drietal, de heer Ter Schure, na mens de senioren, Paulen, na mens de selectie en Dijk even eens namens de senioren, de lo pende zaken waarnemen, gerug- gesteund door de aftredende be stuursleden. Tevens zal een be roep worden gedaan op een aan tal seniorleden zich kandidaat te stellen voor de opengevallen be- stuursplaatsen, al is het theore tisch niet ondenkbaar dat de drie „afvallingen" alsnog zich op nieuw beschikbaar stellen voor een bestuurspost. Gezien de po sitieve reacties behoort dat zeker tot de mogelijkheden. De bijzon der druk bezochte vergadering, zo'n 140 man, werd voorgezeten door Jan Luessink, als onpartij dige gespreksleider, die de toch wel moeizame discussie voortref felijk in goede banen wist te lei den. Mede door zijn optreden werd er inhoudelijk gediscussi eerd, zoqder persoonlijke aanval len. Van beide zijden van de ta fel werd een reeks van argumen ten naar voren gebracht omtrent het slecht functioneren van de senioren afdeling van sv Holten. Achteraf gezien bleken, zowel be stuur als leden qua opvatting niet ver uit elkaar te zijn ge raakt, al werd de drastische ma nier van opstappen van het da gelijks bestuur niet geheel en al in dank afgenomen. Beide par tijen hebben toegezegd, construe- tief te gaan werken aan. een ver betering van de onderlinge sfeer. Algemeen voorzitter van s.v. Hol ten, de heer J. M. van Door- ninck, die de vergadering als toehoorder bijwoonde, toonde zich na afloop optimistisch over het resultaat. „Het was wel eens goed, dat de mensen wakker werden geschud, al kan men ver schillen van mening over de ma nier, waarop. Wij hebben, gezien de discussie van vanavond, goe de hoop dat een en ander een positieve uitwerking heeft. De grote opkomst geeft ook al aan dat de leden zich betrokken voe len bij hun club". In de laaste week van oktober zal de verbouwing plaats vinden van het gebouw Bethanië in Dij- kerhoek. Zoals bekend is het platte dak hoognodig aan' ver nieuwing toe, wil men deze win ter droog zitten. Besloten is, het gebouw te voorzien van een kap, hetgeen de nodige kosten met zich meebrengt. Van de beno digde f21.000,- is er tot nu toe f 16.000,- binnengekomen. De res terende f 5000.- ontbreken nog. Rekening 32.85.02.693 ten name van Kerk en Verenigingsgebouw Bethanië, staat nog wagenwijd open voor gulle gaven.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1