Fritz Laube gast op eerste lustrum Bos Dierenwereld Grote belangstelling jubileum ds. W. Vons i „Met weinig geld toch veel hulp" Kerkdiensten van dag tot dag 0p bezoek bij.. Medische diensten HOLTENS NIEUWSBLAD Amnesty zoekt schrijvers Stoffenzaak Dierenleed Gevonden voorwerpen Alfabetisering nieuwe cursus in Paalhuus TOYQTA Schuppert GARAGE SCHUPPERT BV DONDERDAG 4 OKTOBER 1984 Voor de vijfde maal in successie zal in museum Bos Dierenwereld een herfsttentoonstelling worden gehou den en wel van 5 t.m. 20 oktober a.s. Op deze lustrumtentoonstelling zal niet alleen werk van Kees Bos te zien zijn maar ook werk van de Duitse natuur- en wildschilder Fritz Laube. Hij zal een schitterende kollektie olie verfschilderijen tentoonstellen. Bur gemeester mr. Ridder van Rappard zal op vrijdag 5 oktober 's avonds om 20.00 uur de officiële opening van de lustrumtentoonstelling verrichten. Het is voor het eerst dat het werk van Fritz Laube in Neder land wordt geëxposeerd. Laube vindt in zijn geboorteland aller- wege erkenning als één van de succesvolste hedendaagse beel dende kunstenaars. Op het ge bied van het op het doek bren gen van in het wild levende die ren geldt hij als een fenomeen. Schilderijen van Laube bevinden zich in verscheidene musea in Duitsland en Oostenrijk. Voor het Landesmuseum te Hannover vervaardigde hij een groot aantal diorama's. Ook het „Wandbild" in de Kaiserzaal van het jacht slot te Springe (Did) is van zijn hand. Tot 1950 hield Fritz Laube zich voornamelijk bezig met het schil deren van kerken en het maken van portretten. Zijn echte liefde gold toch steeds het uitbeelden van wild in zijn natuurlijke om geving. Zijn inspiratie vindt hij in natuurgebieden als die van de Karpaten, Scandinavië, Canada en Afrika. Kees Bos, wiens per soon nauwelijks enige introduc tie behoeft, zal een uitgebreide collectie olieverfschilderijen ex poseren. Onderwerp vormen veel al wijdse landschappen en vo gels. Vanzelfsprekend toont Bos ook zijn bronzen plastieken. Dat Bos' talent erfelijk is, wordt ove rigens bewezen door een aantal hondestudies van de hand van zijn dochter Kitty, welke even eens geëxposeerd zullen worden. Museum Bos Dierenwereld is ge opend dagelijks van 09.00-18.00 uur; 's zondags van 11.00-18.00 uur. Het werk van Fritz Laube ken merkt zich door een natuurge trouwe weergave van dieren, le vend in het wild. NED. HERV. KERK 9.30 u. ds. R. Visser. Jeugd dienst m.m.v. Singing Religion uit Bodegraven. 19.00 u. ds. W. Vons. Uitgangscollecte: Kerk en Israël. Oppasdienst: mevr. Koopman-Korterink en Ger- dien Slotman. GEREF. KERK 9.30 u. en 15.00 uur ds. H. Len- ters van Apeldoorn. In beide diensten is de le coll. voor Kerk en Israël en Geestelijke ver zorging buitenland (2/b) en de 2de voor rente en aflossing. Kindernevendienst: klas 1 o.l.v. mevr. G. Wolters, klas 2 o.l.v. Harry Hoekjen. Oppasdienst: Wilma Aanstoot, Willy Brinks, Marianne Kolk man (res.). Mevr. Stam-Veld- huis, mevr. Withaar. Kruidhof, Petra van Wingerden (res.). R.K. KERK 10.00 uur Heilige Mis in gebouw „Irene" DIJKERHOEK 9.30 uur ds. W. Vons. Uitgangs- coll. voor Kerk en Israël. OKKENBROEK 10.00 uur ds. J. van Willigen van de Veen uit Deventer. Uit- gangscoll. Kerk en Israël. NIEUW HEETEN zaterdag: 19.00 uur, zondag: 8.00 en 10.00 uur. BEJAARDENCENTRUM „DIESSENPLAS" Woensdag 10 oktober 19.30 uur ds. De Vrijer. Donderdag 4 oktober 14.00-21.00 Open-Huis firma Wonnink. Vrouwenontmoe tingsruimte, Barbarossa. Zaterdag 6 oktober 14.00-16.00 u. en 19.^0-21.00 uur Het ambtsjubileum van dominee W. Vons, dat zondag werd gevierd, is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Een lange rij wachtenden stond na afloop van de kerkdienst in de Neder landse Hervormde kerk tot ver buiten gebouw Irene, alwaar de receptie werd gehouden. Dominee Vons en zijn echtgenote en kinderen mochten de felicitaties in ontvangst nemen van honderden Holtenaren, maar ook van afgevaardigden uit de vier plaat sen waar hij vroeger heeft „gestaan". Oudenbosch, Kethel, Spaariand en Eist. Niet allen lidmaten van eigen kerk, maar ook vertegenwoordigers van andere kerkgenootschappen brachten hun felicitaties over. In een tot de nok gevulde Ne derlands Hervormde kerk ging dominee Vons zondagmorgen voor in de jubileumdienst. Hoe- j wel de jubilaris kerk en kansel niet de juiste plaats vond om een feestreden af te steken, wilde hij toch van zijn dankbaarheid getuigen, dat hij vijfentwintig jaar zonder ziektes van enig be- lang het ambt heeft mogen „staan". Dankbaar was dominee Vons voor de steun vanuit zijn gezin, dankbaar om Gods woord te mogen verkondigen, al voegde hij er aan toe „Dankbaarheid, die gepaard gaat met inkeer". Hij trok daarbij vergelijking met Jacob, Aartsvader. „Veel is er veranderd in de afgelopen vijfen twintig jaar. Soms denk ik voor uit: hoe zou het zijn over nog eens vijfentwintig jaar. Hebben we dan nog meer van die beleefd onverschilligen in onze kerk. Er is veel veranderd, maar nog al tijd zitten er op zondagmorgen, meer mensen in de kerk dan 's middags op de tribunes in het stadion. Dat wordt nog wel eens vergeten". Scriba J. Janssen van de Wijk raad Oost kenschetste dominee W. Vons als een vrolijk mens, een opgewekt iemand, die nim mer geïrriteerd is, en altijd klaar staat als iemand een beroep op hem doet. „Ik zie u vrolijk fiet send, al zwaaiend naar vriend, en ik zou bijna zeggen vijand, maar die heeft u beslist niet. Wij hebben elkaar leren kennen en leren verstaan en gevonden. Wij zijn blij dat wij dit jubileum met u mogen vieren. U heeft in uw werk niet alleen gestaan, maar weet u gesteund door vrouw en In vier gemeenten heeft u ge staan voordat u in Holten kwam. U zou hier een leemte achterge laten. Blijf Holten trouw". Het programma van de Stichting Sociaal- en Cultureel Werk voor het seizoen 1984-1985 is rond. Vorige week is het programmaboekje, waar in alle informatie te vinden is, huis aan huis verspreid. Het nieuwe programma is rijk gevarieerd met een aanbod voor jong en oud. Speciale aandacht wordt geschonken dit jaar aan het feit dat het sociaal- en cultu reel werk in Nederland haar 100-jarig bestaan viert, terwijl in Holten het koperen feest wordt gevierd. Op 20 november houdt het Paalhuus een open dag met o.a. een gespreksforum over het „Dorpshuis Holten". Naast de bestaande activitei ten heeft het Paalhuus een cur sus alfabetisering op touw gezet. Men verwacht dat ook in Holten mensen wonen die niet of nau welijks kunnen lezen schrijven of rekenen. Daarnaast wordt voor het eerst een cursus koken voor jongeren gegeven. Gedacht wordt vooral aan toekomstige kamerbewoners. In zes lessen zal geleerd worden om met een be scheiden budget een smakelijke en gezonde maaltijd te bereiden. Voor alle cursussen geldt, dat men zich moet aanmelden bij het Paalhuus. Alle aanmeldingen worden in volgorde van binnen komst behandeld. Mocht een ac tiviteit zijn volgeboekt, dan be staat de mogelijkheid op een wachtlijst te worden geplaatst. Alle cursussen gaan alleen van start bij voldoende deelname. Verdere inlichtingen verstrekt het Paalhuus, telefoon 2755, waar men tevens gratis een pro grammaboekje kan afhalen. De werkgroep Amnesty Inter national Holten heeft nog niet die bekendheid die het graag zou willen hebben. Aankondigin gen en affices omtrent schrijf- avonden leverden meestal slechts een gering aantal belang stellenden op. Dat heeft de werk groep er niet van weerhouden zélf actief te blijven. Regelmatig vergadert een relatief klein groepje, schrijft zelf brieven en heeft de gelegenheid om bij poli- Het was eigenlijk een logisch gevolg dat mevrouw A. V,'. Schaap-Mietjes zo'n dikke tien jaar geleden het depot van de Unicef kaarten overnam van zoon Michiel, want, zo dacht de rayonleidster: wie zo'n actieve zoon heeft, is ook beslist een actieve moeder. Daar had zij geen ongelijk in, zodat alle acti viteiten rond de Unicef kaarten nu nog steeds geregeld worden vanuit de Bessinkpasstraat 8. Zoonlief Michiel staat inmid dels alweer een paar jaar op eigen benen, maar zijn enthou siasme over het nut van het Kinderfonds van de Verenigde Naties, Unicef heeft hij doorge geven aan zijn moeder. „Michiel was een van de laatste van een groep leerlingen van de Scho lengemeenschap die zich in die tijd inzette voor Unicef. Samen met een aantal anderen zorgde hij ervoor dat ook in Holten de kaarten verkocht werden. Toen hij echter voor zijn eindexamen zat, vlotte het niet meer. De meeste van zijn vrienden lieten het om tal van redenen afwe ten, zodat hij er uiteindelijk -bijna helemaal alleen voor stond. En zo kwam ik toen in het beeld", vertelt mevrouw Schaap. Aanvankelijk was het aantal kaarten dat zij aan de man en vrouw wist te brengen nog ge ring. In totaal werd voor zo'n 2000 gulden binnengehaald. Nu is dat jaarlijks ongeveer f 10.000, een bedrag dat de ac tieve Holtense wel eens wat hoofdbrekers bezorgt. „Ik ben helemaal niet zo'n boekhouder, maar ik uil het allemaal precies kloppend hebben. Dat geeft elk jaar weer spanning, die zich na afloop ontlaadt in een griepje. Gek eigenlijk, dat ik me zo druk maak, want het klopt altijd weer precies". De nieuwe collectie kaarten van Unicef is inmiddels weer uit. Over een week gaan me vrouw Schaap en haar trouwe helpsters, mevrouw Harmeijer, mevrouw v.d. Harst, mevrouw Janssen, mevrouw Langedoen weer met „de negotie op pad" zoals de depothoudster het uit drukt. „Wij hebben veel vaste klanten, maar ook bij nieuwe bewoners kloppen we aan om onze kaarten te slijten. De op brengst komt tenslotte ten goe de aan een zo'n goed doel, dat we er graag een paar drukke weken voor over hebben". Me vrouw Schaap vertelt dat pre cies wordt aangegeven waar aan het geld wordt besteed. Veelal zijn dat projecten in de derde wereld, waarvan niet al leen de kinderen, maar de ge hele bevolking profijt hebben. Na aftrek van alle kosten wordt 55 procent van de op brengst in de vorm van projec ten op het gebied van gezond heidszorg, voeding, onderwijs en veilig drinkwater verstrekt met als hoofdthema: de strijd tegen de kindersterfte. „Als je ziet wat er met betrekkelijk weinig geld toch aan hulp kan worden geboden, dan is eigen lijk elk Holtens gezin verplicht om een doos met wenskaarten te kopen. Wij rekenen dan ook op een opbrengst die minstens zo groot is als vorig jaar". tieke partijen, verenigingen, vrouwenorganisaties, na kerk diensten, recreatiediensten enz. brieven te laten schrijven. Dit gaat uitstekend. Door verhuizing en verande ring van werkkring van enige le den is de vaste groep aardig uit gedund. Toch wil Amnesty Inter national ook vanuit Holten blij ven schrijven naar hen die on derdrukt worden of wegens hun opvattingen gevangen zitten. De werkgroep wil graag weer een adoptie-geval (je richten op één gevangene) ter hand nemen. Hiervoor zijn medewerkers nood zakeliljk, zowel mannen als vrou wen, jong en oud. Verdere infor matie is verkrijgbaar bij: J Groenenwegen, Köilingserf27 tel. 38 59. Het college van B en W heeft toestemming verleend voor de gedeeltelijke verbouw van de pui van het Dura-pand aan de Dorpsstraat 12. In het pand zal binnenkort een stoffenzaak wor den gevestigd onder de naam El- ly en Wyts. Eigenaressen zijn El- ly Biesters en Wytkse Oolbek- kink. Naast een goede collectie betere stoffen voert de winkel een uitgebreide kleinvakcollectie, zoals ritsen, knopen, garen etc. Jaarlijkse Floralia tentoonstel ling in school te Dijkerhoek. 20.00 uur The Lanyang Dancers in aula Scholengemeenschap. Zaterdag 6- zondag 7 oktober 20.00 u. Start le deelnemer Nachtpuzzelrit M.A.C. „De Hol- terberg" bij clubcafé „De Bies- ter". Zondag 7 oktober 13.00 uur. Eerste start Er- win-autocross M.A.C. op cros sterrein Beusebergerweg. 14.00 uur: Dansen in bar-dancing „De Wippert". Maandag 8 oktober 19.30 uur: Ruilavond Holtense Postzegelclub in café-rest. „Vosman". 20.00 uur: Opening Tentoonstelling Holtense Han delsvereniging in Dura-flat. Dinsdag 9 oktober 20.00 uur: Najaarsvergadering VW „Holten" in café-rest. „Vosman". 20.00 uur: Bethanië Dijkerhoek. Bijeenkomst H.V.G. Dijkerhoek. 20.30 uur: Ledenvergadering ZW „Blauw Wit '66" in clubhuis 't Vletgoor. Woensdag 10 oktober 19.00 uur: Lichtwedstrijd Hol ten 1-Rohda 1 op „Meermans kamp". Vrouwenontmoetings ruimte, Barbarossa Donderdag 11 oktober Provincialedag Herv. Vrouwen groep Overijssel in „de Leeren- lampe" Raalte. Opgave zo spoe dig mogelijk bij mevr. Stuk- ker-Paalman, tel. 32 50. Vrijdag 12 oktober 20.00 uur: Ledenvergadering Land. Rijv. „Bergruiters" in ca fé-rest. „Vosman". Zaterdag 13 oktober 8.00-12.00 uur: Viswedstrijd HHV „De Rietvoorn" IJssel- meer. Vertrek: 6.00 u. vanaf Smidsbelt. Vrijdag 19 oktober 20.00 uur: Concert door West- land's Mannenkoor in „De Kan delaar". De bewoners van de wijk De Haar maken zich zorgen over de stukken vlees die in de wijk zijn gevonden. Hoewel door proeven van helt gerechtelijke laborato rium is vast komen te staan dat het vlees niet vergiftigd was, vreest men dat onbekenden uit eindelijk wèl vergiftigde vleeswa ren zullen neerleggen. De bewo ners wijzen er op, de honden aan de lijn te laten en eventueel ge vonden vlees direct in te leveren bij de politie. Volgens de Rijks politie is nog onbekend wie hier voor verantwoordelijk is. „Wij weten uit het onderzoek dat er tot nu toe twee stukken vlees, op vrijwel dezelfde plaats zijn ge vonden in een paar weken tijd. De garantie voor service en kwaliteit Off. Toyota-dealer voor Holten-Bathmen eo. Oranjestraat 30 Tel. 05483-13 63 Arts J. F. Sijtsema, Keizersweg 32, tel. 05483-35 53. Spreekuren: 11.00 en 16.00 uur. Wijkverpleging 4 t.e.m. 11 oktober: zr. C. Bleij- enberg, Holten, tel. 05483-16 62 b.g.g. 05700-2 27 00. Spreekuur wijkverpleegkundigen elke werkdag van' 13.30-14.30 uur. Stichting Kruiswerk, Gaarden- straat 29, tel. 14 36. Tevens dan afhalen terugbezorgen van ma gazijnartikelen. Diëtiste spreekuur (op afspraak) elke le en 3e dinsdag v.d. maand. Tandarts R. Jongkees, Middenstr. 15, Goor, tel. 05470-60 21. Spreek uur voor spoedgevallen: 17.00- 17.30 uur. Dierenarts W. C. C. Wamelink, Houtweg 18, tel. 05483-20 04. Kleuter- zuigelingenbureau Gaardenstraat 29, op afspraak. Fysiotherapie Alle werkdagen wijkgebouw St. Kruiswerk, Gaardenstraat 29. Maatschappelijke Dienstver lening Stichting voor Maatsch. Dienstverlening Midden-Ove rijssel, Gaardenstr. 29, tel. 05483-27 84. Voor maatschappe lijk werk, gezins- en bejaarden verzorging. Spreekuren maan dag t.m. vrijdag van 8.30-9.30 uur en volgens afspraak. Ziekenfonds Spreekuur vrijdag van 8.30- 10.00 uur in Het Groene Kruis- gebouw, Gaardenstraat 31 urn en volgens afspraak. Ziekenvervoer Alarmnummer 00 11 of dienst doende arts, tel. 05483-35 53. Bejaardenwerk Voor inlichtingen over het „open" bejaardenwerk, tel. 05483-12 01 of 15 17. Energiebedrijf Storing elektrieiteits- en gas- voorziening melden bij het Gem. Energiebedrijf, tel. 05483- 18 14. Politie: Tel. 05483-13 52 en 26 55, na 18.00 uur bellen, tel. 038- 97 12 34. Brandweer Tel. 0011 (dag en nacht). Gevonden: een rode kater. Verloren: een blauwe regen jas; een papermate ballpoint; een semafoon; een rechter blauw/grijze sportschoen; een groene regenbroek; een zilve ren pen met inscriptie „Gerrit Jan"; een bruine portemon- naie; een blauw regenpak; een Pontiac herenhorloge; een wit'grijs gestreepte poes; een grijs/bruine kater met zwarte strepen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 3