Kijken naar vroeger Holtens Nieuwsblad Samen1 werking c entraal inex] positie H. H. V Holtenaar tevreden met winkelbestand Deze week Murris Unicef Winst Politie gaat strenger optreden U ontvangt een fraaie exclusieve tweekleuren I Cijfers schoolenquêtes wijzen uit: Gezinskorting Lan Yang Dancers Mü Adres:m O Mtens Nieuwsblad Donderdag 4 oktober 1984 - 36e jaargang nr. 40. Abonnementsprijs 32,92 Losse nummers 70 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der loeft BV in samenwerking met de stichting pHoltens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozekkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties: Cetfertsingel 41, Enschede Tel 053420141 De politie gaat voortaan strenger optreden tegen de jeugd, voor wat betreft verkeer sovertredingen. De verkeersre gels, zoals het met zijn drieën rijden, het niet volgen van fiet spaden, geen voorrang verle nen, verlichtingsdefecten, wor den met voeten getreden. Zoals de politie ook reeds in het verle den heeft geconstateerd, heeft het geven van waarschuwingen weinig effect. Daarom zal er nu worden bekeurd voor dergelijke overtredingen. De politie hoopt nu maar dat deze waarschu wing serieus wordt genomen, zodat de jeugd zijn zakgeld op een betere wijze kan besteden. Ook kreeg de politie deze week de klacht binnen van de verkeersbrigadiers aan de La- renseweg dat vooral de school jeugd van de Scholengemeen schap zich bitter weinig aan trekt van de aanwijzingen die door deze brigadiers worden ge geven. Ook hier zal de politie nauwlettend de zaak in de ga ten houden. Ho/tens Nieuwsblad ballpoinfalsuons geïnformeerd. een nieuwe abonnee A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Ugjy wwll» Geef dat ook eens aan een ander door! I I Naam: 0vll Woonplaats: Gebruik deze bon voor Geeft op als abonnee voor het het opgeven van een I Holtens Nieuwsblad nieuwe abonnee. Dhr.,mevr.: Inzenden aan: Adres: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 w°°"»""s 7500 VB Enschede I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld I per /aar ad f 32.92 Herkent u het nog, het straatbeeld anno de jaren dertig? Veel ouderen ongetwijfeld wel. Voor de jongeren en de „vrömden", om het maar eens oneerbiedig te zeggen ligt het anders. Voor hen leeft de herinnering aan die tijd uit overlevering en van horen zeggen. Daarom is het zo aardig dat de Handelsvereniging het „Kijken naar vroeger" als leidraad heeft genomen voor de jubileumaktie, in de vorm van een fotowedstrijd die u afgedrukt vindt op de laatste advertentiepagina van deze editie van het Holtens Nieuwsblad. Naast het plezier aan het meedoen kan het ook nog een aardig prijsje opleveren in de vorm van een fototoestel. De fotocollage, bestaande uit negentien foto's uit de diverse oude dozen van de Holtense middenstand corresponderen met foto's die te vinden zijn in even zoveel etalages. Wie bij welke winkel hoort zal een behoorlijke puzzel worden, want er is heel wat veranderd in de afgelopen vijftig jaar in Holten. In de etalages vindt u ook een aantal letters, die in de goede volgorde gepuzzeld, een zin oplevert die betrekking heeft op het jubileum. De wedstrijd begint! direct na het verschijnen van dit blad en loopt tot en met 20 oktober, de sluitingsdatum van de tentoonstelling. Op de laatste dag zullen de vier winnaars bekend worden gemaakt. Zijn er meer goede inzendingen dan beslist het lot. U kunt uw oplossing inleveren bij speelgoedzaak A. v.d. Maat aan het Smidsbelt. De foto op deze pagina doet uiteraard niet mee, maar wil slechts een indruk geven hoe het straatbeeld in Holten in een halve eeuw is gewijzigd. Weet u ook waar deze foto genomen is? Juist, in de Dorpsstraat net voorbij de Stationsstraat. De faillissementsaanvraag van de Firma Murris, die aange vraagd was door mr. F.W.. Banks uit Hengelo in opdracht van een tweetal Holtense on- dememers zal voorlopig niet in behandeling worden genomen. De heer Murris heeft de procu reur laten weten, in te stemmen met een betalingsregeling die '<er op neer komt dat er weke lijks een bedrag van f 1000 zal worden betaald. Blijkt de heer Murris zich niet aan deze rege ling te houden, dan zal na zes weken alsnog de faillissement saanvraag in behandeling wor den genomen. In onze rubriek Op bezoek bij, praten we deze week met me- vouw A. W. Schaap-Mientjes, de pothoudster voor Holten van Uni cef, het Kinderfonds van de Ver enigde Naties. Drukke tijden voor haar en haar medewerksters staan weer voor de deur want de nieuwe collectie Unicef-kaarten is weer uit. Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104, Boekelo Tel 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37, tel 054834303 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker J. Wiggetg Kol weg 14. tel 05483-1356 Advertentie-adviseurs: W. Frede riks Pr. Hendrikstraat 18. Nijverdal Tel 05486-132 64 J. Rozendom Rietmolenstraat 8. Tel 05483-13 05 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. IV. Knapen Larenseweg3, tel 1224 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Met man en macht wordt op het ogenblik gewerkt aan de Voltooiing van de expositie van de jubilerende Holtense Handelsvereniging in het leegstaande DURA-pand aan de Dorpsstraat. Met name scholieren van de Scholengemeenschap en De Marke zijn druk bezig met de inrich ting van de diverse stands waarin een indruk wordt gegeven van 50 jaar Holtense middenstand en tevens een blik vooruit wordt geworpen op de toekomst. Een unieke vorm van samenwerking waarover alle partijen, 'hun tevredenheid uitspreken. HHV-voorzitter J. van de iaat: „We wilden bij dit jubi- eum eens wat anders dan de jebruikelijke recepties. De sa menwerking met de Holtense scholen bij het inrichten van de ze expositie en het houden van een enquête naar het koopge drag van de Holtense bevolking jevalt ons prima. In feite was iet een idee van directeur Bak- cer van de Scholengemeenschap. We hebben daar de Oudheidska mer Holten ook bij ingeschakeld. Voor hen is het ook een goede selegenheid zich te presenteren. Ons enige probleem op dit mo ment is een gebrek aan ruimte imdat een gedeelte van het DU- lA-pand op het laatste moment s verhuurd. Daardoor komt een geplande diavoorstelling in het Het zwembad Twenhaarsveld leeft in de afgelopen zomer 13.000 minder aan toegangsgel en ontvangen dan in het voor- aande jaar. Toch kan het jaar net winst worden afgesloten, al het een zeer bescheiden winst: 2,- in totaal. gedrang, maar daarvoor wijken we waarschijnlijk uit naar de leegstaande winkel naast Al- tena". Voor drs. P. Bakker, directeur van de Holtense Scholengemeen schap, is de buitenschoolse sa menwerking in het kader van het HHV-jubileum een nieuwig heid. Maar wel iets om in de toekomst op voort te borduren. Bakker: „De reacties zijn posi tief. Waarbij de Holtense scholie ren gemotiveerder zijn dan die uit andere plaatsen. We hebben wel geprobeerd om zoveel moge lijk „Holtense" klassen in te schakelen. Dat gebeurt in het kader van de lessen tekenen die nu ter plekke worden gegeven. Ook de docenten zijn daar actief bij betrokken. Met name bij het prepareren van de schotten voor de wandschilderingen. Wanneer het mogelijk is gaan we dit soort dingen vaker doen. Bfi de Scholengemeenschap De Marke heeft de heer J. Koele- maij zich belast met de coördi natie van het HHV-project. Op zijn school is dit soort buiten schoolse activiteiten vaker aan de orde. Koelemaij: „In het ver leden hebben we vaker contac ten gehad met de „buitenwe reld". Vooral met het bedrijfsle ven. Tijdens werkweken doen on ze leerlingen daar arbeidserva ring op. De grens tussen school en maatschappij wordt bij ons niet zo scherp getrokken. Voor dit project worden de lessen maatschappijleer, aardrijks kunde/geschiedenis en creatieve vakken als textielverwerking en handvaardigheid gebruikt. Het laatste vooral gericht op de tech nische uitvoering. Met de leerlin gen is van tevoren uitgebreid ge- discussiëerd over hoe we het zouden aanpakken". De Marke is tijdens de exposi- tie verantwoordelijk voor het toekomstbeeld. O.a. is een futu ristische winkel van blik inge richt en wordt een toekomstvisie op het dorpsplein gegeven. In het kader van de lessen verkoop- kunde zullen leerlingen van De Marke ook produkten verkopen. De Scholengemeenschap heeft zich garant gesteld voor de aan kleding van het Holten van vroe ger. Met onder meer een wand schildering van het voormalige Hotel Holterman dat moest wij ken voor de dorpskern nieuwe stijl. De Oudheidkamer Holten heeft een authentiek beeld ge schapen hoe vroeger een kruide nierswinkeltje er uit zag en aan de hand van oude foto's wordt het Holten van vroeger in de herinnering terug geroepen. Voor wie daarover ook het een en an der wil lezen is een aantal oude edities van het Holtense Nieuws blad aanwezig. De leerlingen van de lagere scholen hebben naar eigen in zicht de etalages van een aantal Holtense winkels van een nieuw jasje voorzien. Zij krijgen ook de mogelijkheid een tekening van een toekomstige winkel in te kleuren. De HHV-tentoonstelling die op maandag 8 oktober om 20.00 uur wordt geopend is voor het pu bliek toegankelijk van dinsdag tot en met vrijdag van 14.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Boven dien bestaat er donderdags op de koopavond de gelegenheid een kijkje te nemen. Tevens kan de maquette van het nieuwe ge meentehuis worden bekeken. De potten verf staan nog in het Durapand om nog een laatste finis hing touch te kunnen geven aan de wanden van tentoonstelling in het Durapand. De resultaten van de beide en quêtes die in het kader van het vijftigjarig jubileum van de Holtense Handelsvereniging zijn gehouden door leerlingen van de Scholenge meenschap en De Marke tonen aan dat de Holtenaren redelijk tevreden zijn over de winkelvoorzieningen in Holten. De enquête, zoals die werd uit gevoerd door de leerlingen van De Marke, was vooral gericht op het koopgedrag. Onder vaak bar re weersomstandigheden werd vorige week een .straatenquête gehouden, waarbij 100 personen werden ondervraagd. Zeventig procent van de ondervraagden woonde in Holten, waarvan een ruime meerderheid, 67%, de da gelijkse boodschappen in Holten doet. Op de vraag of men de winkels in Holten goed vindt, antwoordde bijna de helft, 49% met goed. Negen en twintig pro cent was matig tevreden en zes procent vond de winkelvoorzie ning slecht. Over de prijzen was men redelijk tevreden; iets meer dan de helft vond de prijzen nor maal. Veertien procent vond win kelen in Holten duur. Op de vraag welke winkel gemist werd in Holten kwam de Hema met 27% als hoogste uit de bus. Der tien procent wist het niet precies en 12% van de ondervraagden wilde graag een C en A-vestiging in het dorp. De overige grootwin kelbedrijven zoals Blokker, Ter Stal, Aldi etc., scoorden relatief Als eerste conclusie kan nit dit straatonderzoek worden ge trokken dat 78 procent van de ondervraagden de winkels in Holten redelijk tot goed vindt, terwijl het prijsniveau schom melt tussen normaal en te duur. De enquête, zoals die door de Scholengemeenschap is uitge voerd was vooral gericht op de winkelvoorzieningen. Uit de ant woorden blijkt dat de service van de Holtense winkeliers als uitstekend wordt ervaren (84%), maar dat de gezelligheid ont breekt (76%). De helft van de ondervraagden vond dat men te weinig keus had in de winkels. Vooral kleding vond men duur (72%). De koopavond mag vol gens 59% van de ondervraagden worden afgeschaft. De Holtense winkeliers hebben trouwe klanten. Niet minder dan 81 procent van de ondervraag den koopt bij een vaste winke lier. De folders en advertenties werden door 72% meestal gele zen. Ook werd gevraagd of de komst van de Edah en Albert Heijn invloed had op het koop patroon. De uitslag geeft hier over nog geen duidelijk beeld Uitgezocht zal nog worden of de mensen die hun levensmiddelen voor een belangrijk deel in Rijs- sen kopen, anders reageerden dan de totale groep ondervraag den. Omtrent de aankoop van duurzame gebruiksgoederen werd als koopplaats aangegeven Hol ten, ondanks dat men van me ning was dat de keus beperkt is Alle uitslagen zullen tijdens dè tentoonstelling, in een folder aan de bezoekers worden uitgereikt. Om zoveel mogelijk gezinnen de kans te geven, kennis te ma ken met de werkelijk ongeloof lijke danskunst van The Lan Yang Dancers uit Taiwan, die zoals wij eerder reeds berichtten a.s. zaterdag 6 oktober zullen op treden in de Aula van de Scho lengemeenschap Holten zal een speciale gezinskaart verkrijgbaar zijn. Voor de prijs van f32,50 kan een gezin bestaande uit ten hoogste zes personen gezamen lijke toegangskaarten krijgen. De gezinskaart maar ook de overige toegangskaarten zijn bij voorver koop verkrijgbaar bij het VVV kantoor in Holten en 's avonds aan de zaal. De voorstelling be gint om acht uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 1