Nog geen beslissing Cultureel Centrum Run op kaarten West lands Mannenkoor 439.- 462.- 575.- 1538.- OKTOBER KACHELMAAND G. DEN HEIJER Mijn vrouw is mijn beste medewerkster cruise Politie-weekjoumaal HOLTENS NIEUWSBLAD Floralia Dijkerhoek BENIDORM OOSTENRIJK SPIIT reisbirro de globe Laat nu uw schoorsteen vegen en tevens uw kachel/cv-ketel schoonmaken en afstellen Ook voor energiebesparing. INSTALLATIETECHNIEK Boerendansers naar Landdag 3# Scoutingspel Waardenborch Interessante lezing over Paulus HOCU OOK REIST... WIJ VERZORGEN ALLES'. Gemeente moet verordening afvalstoffen nu vaststellen DONDERDAG 4 OKTOBER 1984 De kaartverkoop voor het con cert van het Westlands Mannen koor op vrijdag 19 oktober a.s. in De Kandelaar loopt buiten verwachting. Niet alleen vanuit Holten bestaat grote belangstel ling voor dit optreden van het 120 leden tellende koor, ook van uit de regio is een grote vraag naar toegangskaarten. Wil men in Holten niet achter het net vis sen, dan is vroegtijdig bestellen bij Rabobank en Boekhandel Heusinkveld dringend gewenst. De toegangsprijs bedraagt f10. Om het grote koor te kunnen plaatsen op het podium van de Kandelaar is een aantal aanpas- zuiden. 17 daagse reizen per luxe touringcar van de OAD met half- pension in het 4-sterrenhotel Selomar. Vertrek in november, per persoon f 819,- Vertrek in november en december naar de apparte menten Aquarium^bij 2jaers. per persoon rnaaraeapparie- quarium, bij 2pers. 8 daagse reis van Ideaal Reizen met eigen auto of touringcar naar diverse hotels met halfpension in Pertisau. Leogang en Kirchberg. Nog volop mogelijkheden met Kerstmis en Nieuwjaar. Per touring car per persoon vanaf f 637. Met eigen auto per persoon vanaf 500n V3t iüi T OJ/ic 8- of 15 daagse vliegreis van Phoenix Vakanties met half pension in het 4-sterrenhotel Lav aan de Dalmatische kust. Vertrek 14 en 21 oktober. 15 dagen per persoon f 799.» 8 dagen per persoon Spectaculaire aanbieding van de Fred. Olsen Lines voor een onver getelijke 14 daagse cruise met het m.s. „Black Prince" naar Madeira en de Canarische eilanden. Vertrek 10 januari vanuit Rotterdam. In 4-persoonshut met douche en toilet per persoon reeds vanaf Burg. v.d. Borch- straat 2, Holten Tel. 05483-2630 singen noodzakelijk. Zo zal door middel van de verplaatsbare po diumonderdelen van de ge meente Holten een podiumop- bouw worden gemaakt, ook de geluidsinstallatie zal worden aan gepast. Verder zullen de eerste rij banken in de kerkzaal worden verwijderd. Om alle belangstel lenden een plaats te verschaffen zal de koffieruimte bij de zaal worden getrokken. In totaal kan. de Kandelaar dan 1100 bezoe kers herbergen. De Christelijke Plattelands vrouwen Bond afd. Holten hield donderdag 27 september de eer ste bijeenkomst in het nieuwe seizoen. Presidente mevrouw M. v. Engbrink-Ramaker opende de ze vergadering met een wel komstwoord. Gezamenlijk werd lied 78:1 gezongen. Na gebed en lezen van Joh. 15:1-8 volgde een meditatie die getiteld was: „Aan de slag". De heer G. J. Lambers-Heer- spink uit Nijverdal verzorgde een lezing over de levensloop van Paulus. Na de pauze werden door de spreker een aantal vra gen beantwoord. Als blijk van waardering ontving de heer Lam- bers Heerspink een enveloppe met inhoud. Secretaresse me vrouw M. F. Groenenwe gen-Goud las de notulen voor en 2e presidente mevrouw M. Bul- sink-Bakker droeg een vredesge- dicht voor, alvorens de avond op gebruikelijke wijze werd afgeslo ten. Het gerucht, als zou er een beslis sing zijn gevallen omtrent de ver koop van De Halm, berust op een misverstand. Volgens eigenaar Klein Velderman zijn de onderhandelingen nog niet afgerond. Nog deze week is er een gesprek, maar of dit positief zal uitvallen kon hij op voorhand niet zeggen. De woordvoerder van de bege leidingscommissie van het nieu we centrum, de heer Van Brug gen deelde mee, dat het uitein delijke bedrag van vijf ton, dat voor de verbouw beschikbaar is, wellicht zal worden overschre den. Veel hangt af van de be reidheid van het gemeentebe stuur om extra voorzieningen, zoals een lift mee te nemen in het totale plaatje. Ook de beslis sing om De Schure te behouden speelt hierbij een rol. Wordt De Schure behouden, dan zal het een grondige opknapbeurt moe ten krijgen, die geraamd wordt op f 100.000.-, dat in mindering zal komen van het totale bedrag van het Cultureel centrum. Nog dit jaar zal het totale pakket van eisen en verlangens gereed komen. De Stichting Interkerkelijk Re- creatiewerk Holten kan voor het komende jaar toch op gemeente lijke subsidie rekenen. Unaniem waren de commissieleden het er over eens dat, hoewel de stich ting haar doelstelling en activi teiten vooral richt op vakantie gangers in Holten, er voldoende redenen aanwezig zijn om voor 1985 een subsidie toe te kennen. Daarna zal aan de hand van de nieuwe prioriteitenlijst, die op verzoek van de commissieleden zal worden ingesteld, worden be keken uit welke pot de subsidie moet worden verstrekt. Volgens wethouder Rustebiel komt een toelage vanuit de VW eerder in aanmerking voor deze activiteit. Verstarrend Het concept Sociaal Cultureel programma werd door het me rendeel van de commissieleden als verstarrend ervaren. Men Nadat alle leden van de folklo ristische boerendansers „De Hol- tense Boerendansers" na het enerverende folklorefestival in ju li j.l. in Holten weer volledig tot rust zijn gekomen, gaat deze ak- tieve dansgroep op aandrang van de burgemeester van Hech- thausen in Noord-Duitsland al daar de door de Noord-Duitse staat „Niedersachsen" te organi seren Nederlandse landdag extra fleur bijzetten door aldaar op be zoek te gaan in het weekend 13 en 14 oktober 1984. De dansers vertrekken op za terdagmorgen 13 oktober en wor den zondagavond weer in Holten verwacht. Na alle pracht en praal tijdens hun eigen lustrum is dit dankzij de goede relaties met diverse buitenlandse organi saties een leuk uitstapje voor de dansgroep. De dansers zijn ook weer volop in de running in eigen land, re gelmatig trekken ze weer naar diverse bejaardencentra en in stellingen om aldaar hun bejaar denshow „Smiet oe Rustug Daé- le" aan het publiek te presente ren. Dit bejaardenprogramma dat geheel in het teken staat van de eigen spreektaal en ge woonten in en om Holten anno 1900 viert momenteel niet alleen hoogtij in de regio maar ook in diverse bejaardencentra in het westen o.a. Den Haag, Rotter dam en Zoetermeer. Tot het eind van het jaar zullen er nog een twintigtal bejaardencentra wor den bezocht en rond begin de cember zal natuurlijk Sinterklaas met de beide zwarte Pieten de dansgroep weer begeleiden naar de bejaarde mensen. Vanaf één oktober zijn tevens weer de danslessen begonnen op maan dag- of dinsdagavond in het clubcafé Hotel Vosman, er is mo menteel weer plaats voor dames, heren en echtparen die tot deze gezellige en aktieve dansgroep willen toetreden, U bent altijd welkom of bel even Dick Plek- kenpol tel. 05738-12 44. Oranjestraat 34 - Holten - Tel. 05483-13 88/05476*28 64 vreest dat door de huidige opzet, dat er geen ruimte is voor nieu we activiteiten, als op inciden tele basis. Ook de bezuinigings operatie, die elke club gelijk treft werd gezien als een maatre gel zonder visie. Het dagelijks bestuur van de commissie kreeg als huiswerk op voor 1986 een beleidsplan voor te bereiden, dat wordt gebaseerd op de werke lijke behoeften van verenigingen en clubs, zonder automatisme, zoals nu het geval is. In de school in Dijkerhoek wordt zaterdag 6 oktober a.s. weer de jaarlijkse Floralia gehou den. Dit is een tentoonstelling van bloemen, planten, bloem- stukjes enz. De expositie is op die dag te bezichtigen van 14.00 tot 16.00 uur van 19.30 tot 21.00 uur. De kinderen van de lagere school Dijkerhoek hebben vóór de zomervakantie stekjes meege kregen. Deze werden thuis opge kweekt tot planten, die zaterdag te bewonderen zijn. De eerste klassers en de kleuters maakten bloemstukjes. Tijdens de ten toonstelling is er de gelegenheid mee te doen aan spelletjes. Zo kan men bloemen raden, grabbe len, een gokje wagen aan het rad van avontuur enz. De gemeente Holten zal voor lopig nog niet worden verplicht het huisvuil in het buitengebied een maal per week op te halen in plaats van zoals nu het geval is, een maal per maand. Dit is het resultaat van besprekingen tussen B en W van Holten en Gedeputeerde ir. van Rossum. Wel zal het gemeentebestuur op korte termijn een afvalstoffenver- ordening moeten vaststellen. In de verordening moet gere geld zijn hoe vaak de gemeente denkt huisvuil op te halen. Hol ten stelt zich op het standpunt dat eenmaal per maand in het buitengebied ruim voldoende is, terwijl de Provincie eenmaal per week voorstelt. Dit verschil van mening, dat ook in andere plaat sen met een groot buitengebied speelt, heeft geresulteerd in een werkgroep van ambtenaren en bestuurders van de Overijsselse afdeling van de Verenigde Neder landse Gemeenten, die middels steekhoudende argumenten ont heffing wil bewerkstellingen van de wekelijkse vuilophaalplicht. Burgemeester mr. Ridder van Rappard heeft zitting in die werkgroep. Men hoopt de aanbe velingen van de werkgroep ge reed te hebben, gelijk met de indiening van het ontwerp afval- stoffenverordening, eind dit jaar, begin volgend jaar. Dat in het Holtense concept geen sprake zal zijn van een wekelijkse op- haalplicht voor het buitengebied staat wel vast. De Waardenborchgroep Holten zal op zaterdag 6 oktober een scouting-spel spelen in het cen trum van het dorp. Doel van dit spel is ouders en kinderen te la ten zien wat de scoutinggroep doet. Iedereen kan komen kijken en meedoen. Voor wie zaterdag geen tijd heeft, staat het troep huis aan de Liezenweg elke za terdag open, zowel voor jongens als meisjes. Op zaterdag 6 oktober 1984 is het een halve eeuw geleden dat Herman Klein Velderman en Johanna Bijma in Bathmen door burgemeester Hem- minga in de echt werden verbonden. De bruidegom was smidsk necht bij firma Stokkers en Zo nen, grof-, hoef- en kachelsmede rij in de Oranjestraat en de bruid was tot aan haar trouwen huishoudassistente bij moeder Bijma. Herman Klein Velderman (bij de oudere Holtemaren be kend als „de smid van de Kol) opende aan het eind van de Kol- weg in 1939 een smederij waar in 1948 de eerste sneeuwploeg ge reed kwam. De omzet liep boven verwachting goed, zodat na een paar jaar de ruimte aan de Kol- weg te klein was en plannen werden gemaakt voor het bou wen van een nieuwe fabriek op het industrieterrein „De Kol" aan de Industriestraat. In dit nieuwe pand dat in 1955 werd geopend ging het met de pro- duktie zeer naar wens zodat een aantal jaren later besloten werd tot aankoop van de grote fa briekshal van de fa. Ter Horst. Naast zijn drukke ,job" als di recteur van de Machinefa briek/constructiebedrijf „Univer sal" vond Klein Velderman nog tijd om zich in te zetten voor de Holtense gemeenschap. Hij was 17 jaar lid van de raad voor „Ge meentebelangen" en enkele jaren wethouder en bestuurslid van een groot aantal verenigingen. Een hoogtijdag in het leven van Klein Velderman was vrijdag 28 april 1977 toen hem door burge meester mr. W. H. Enklaar in de kantine van de fabriek in aanwe zigheid van zijn vrouw, kinderen, familieleden en werknemers de gouden medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau werd opgespeld. Burgemeester Enklaar zei toen: „U hebt heel uw leven durf getoond, risico's willen aan vaarden. Deze eigenschappen hebben mede geleid tot uw suc ces". De heer Klein Velderman was het wel met deze uitspraak eens, maar meende dat zonder de grote steun van al die men sen die in de loop der jaren op het bedrijf werkzaam zijn ge weest, maar vooral door zijn vrouw Johanna, die altijd hem volledig heeft gesteund dit suc ces nooit mogelijk was geweest. „Mijn vrouw heeft nooit aan de werkbank of boormachine ge staan, maar zij was mijn beste medewerkster". Samen met de vier kinderen, tien kleinkinderen en twee ach terkleinkinderen wordt op zater dag 6 oktober feestgevierd in „De Poppe", waar vanaf 19.30 uur gelegenheid is het gouden paar te feliciteren. Op 25 september werden er snelheidscontroles gehouden op de Burg. v.d. Borchstraat en op de parallelweg van de Rijssense- weg binnen de bebouwde kom. Op de eerste weg werden zeven automobilisten bekeurd en op de tweede weg 16 automobilisten. De hoogst gemeten snelheid be droeg 80 km. per uur. Op 26 september kwam een jongeman uit Rijssen onzacht in aanraking met een geparkeerde vrachtwagen op de parallelweg van de Rijssenseweg. De jonge man reed met behoorlijk behoor lijke voorovergebogen op zijn fiets vanwege de regen en zag daarbij de vrachtauto te laat. Met verwondingen aan het hoofd werd de jongen overgebracht naar een ziekenhuis in Almelo. Op 26 september werd een 18-jarige man uit Amsterdam door de politie van Ouderkerk aan de Amstel aangehouden. Hij werd er o.a. van verdacht de in braak te hebben gepleegd bij een electrozaak aan de Larense- weg enkele weken geleden, waar bij twee video's werden weggeno men. De man heeft deze inbraak bekend. De mededaders zijn nog spoorloos. De betreffende video's zyn ook nog niet boven water. Eveneens op 26 september werd er aangifte gedaan van diefstal van een fiets, welke onaf gesloten had gestaan bij het NS station. De volgende dag ont dekte de eigenaar dat zijn fiets weer op zijn stekkie terug stond, doch nu wel afgesloten. De nieu- we^ „eigenaar" was kennelijk zui niger met „zijn" fiets dan de rechtmatige eigenaar. Ook op 27 september werd een onafgesloten fiets ontvreemd bij het NS sta tion. Ook deze fiets werd twee dagen later terug gevonden. Op 27 september werd een au to van 13 jaar oud van de weg gehaald. Tijdens de controle werd er prompt door de rem ge trapt, doordat de remleiding ver moedelijk ook 13 jaar oud was. Tevens had deze auto een glad de band. In de nacht van 28 op 29 sep tember werd er in de gemeente een alcoholcontrole gehouden, waaraan medewerking werd ver leend door personeel van de om liggende groepen en van de Ver- keersgroep Zwolle. Vierentwintig personen moesten een ademtest afleggen. Eén daarvan kreeg een rijverbod en van twee automobi listen werd een bloedproef geno men. Ook deze personen kregen uiteraard een rijverbod. Tevens werden nog diverse personen ge verbaliseerd i.vjn. andere ver keersovertredingen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 17