Kinderkledingbeurs een gat in de markt Folklore festival Larense dansgroep Verrassing voor De Diessenplas Geslaagde avond Vara afdeling PRACHT KEUKEN VOOR EEN PRIMA PRIJS (fidste (ws Fineersnijwerk in Restaurant Holten 2750.- 1775.- voortman bouwstoffen bv Nieuw initiatief in Holten Fotowedstrijd 22.50 Dames Dijkerhoek bezochten Rijssen Adviseur Voor Inbouw Apparatuur PRACHTIG MASSIEF EIKEN KEUKEN IN CASSETTE MODEL OF LANDHUISSTIJL IN BLANK OF MIDDEN EIKEN KLEUR HEFSCHUIFDEUR ZEER SCHERPE PRIJZEN MAHONIE BINNEN DEUREN TEGELS EN PLAVUIZEN DE NIEUWSTE COLLECTIE WANDTEGELS VAN SPHINX ZIJN BINNEN PLAVUIZEN WANDTEGELS KACHELS Maxrendum inbouw Westminster Stayer Rijssen Apeldoorn DONDERDAG 4 OKTOBER 1984 HOLTENS NIEUWSBLAD Op woensdag 31 oktober a.s. zat voor het eerst in Hotten een kinder* kledingbeurs worden gehouden. Tus* sen 's morgens 9 en 11.30 uur en 's middags 13.30 en 16.30 uur zullen in zaal Vosman aan de Oranjestraat in Holten goede, gebruikte kinderkle ding worden verhandeld die op de dag voor de beurs, op dinsdag 30 oktober 's middags tussen 13.30 en 16.30 uur ter verkoop kan worden ingebracht. Initiatiefneemsters van deze beurs zijn Dinie Ehrens, Karin Knapen en Henny Jansen. Als moeders van een stel opgroei ende kinderen ruilen zij onder ling vaak kinderkleding waar het eigen kroost is uitgegroeid. Daar naast zijn zij vaste bezoekers van de kinderkledingbeurzen die met veel succes worden gehou den in Deventer, Bathmen en Rijssen. „Als je zoals wij opgroeiende kinderen hebt, dan moet je al kapitalen verdienen wil je de kinderen telkens in het nieuw steken", aldus de „woordvoerd- ster" Dinie Ehrens. „Binnen een half jaar zijn ze soms al uit een jas gegroeid, heb je dan geen kind die er weer in past, dan hangt daar voor zo'n honderd gulden. Juist op die artikelen willen wij inspelen. Geen afge wassen kleding die men zelf niet meer kan gebruiken, maar goe de, draagbare kinderkleding". Karin Knapen voegt er nog aan toe dat de kleding heel èn schoon moet zijn. Op de kleding beurs kan men terecht voor jas sen, broeken, truien, maar ook voor regenlaarzen, skikleding, schaatsen, pyama's, kortom het hele pakket met een maximum van 20 stuks per persoon. Voor de ingebrachte kleding wordt f0.25 bewaarioon gevraagd. In overleg met de aanbrengster wordt de verkoopprijs vastge steld. Afhankelijk van kwaliteit tussen f5 en f25. Van de op brengst wordt 20 procent inge houden ter bestrijding van zaal- huur en advertentiekosten. Niet verkochte goederen kunnen op donderdag 1 november tussen 09.00 en 11.30 uur weer worden afgehaald. „Wij zijn er van overtuigd dat er ook in Holten behoefte be staat aan zo'n kinderkleding beurs. Tenslotte zien wij elk jaar een groot aantal Holtenaren in Bathmen of Rijssen op de beurs, zodat we weten dat er een markt voor is. Lukt het, en daar zijn we van overtuigd, dan organise ren we in het voorjaar opnieuw een beurs, dan voor zomerkle ding, aldus Dinie en Karin. 2*r"iLi De Larense Folkloristische Dansgroep „Smos as Walear" en de Larense Boerenkapel „Laoms De chef-kok van het Bejaar dencentrum „Diessenplas" Timo Besten moest vrijdag het „bood schappenlijstje" voor de bakker wat het weekend betreft wijzigen omdat in de voormiddag rond tien uur een Combi-bestelwagen op het plein voor het centrum stopte om een mammoetkrenten brood van 110 pond (2Vi meter lang, ruim 30 centimeter breed en 10 centimeter hoog) te bezor gen. Voor de complete verrassing zorgden de gebr. Nijland van het Kruideniers - en Zuivelbedrijf aan de Kolweg die op de Na- jaarsbeurs van „Combia" (Coóp. Inkoopvereniging van Markthan- delaren) in Rijssen goed hadden „gegokt" bij het raden van het juiste gewicht van de vruchten in het krentenbrood. Dit bedroeg 13 kg en 549 gram en de twee gebroeders waren er met 13 kg en 399 gr het dichtste bij. Het krentenbrood werd gebakken bij de fa. Johan Alink in Losser. De Op dinsdag 18 september ging de afdeling Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen per fiets naar Rijssen. Zij bezochten daar de Oudheidka mer Riessen. Ongeveer 25 dames namen aan de tocht deel. De dames kregen een rondlei ding door de Oudheidkamer, waarbij hen iets verteld werd over de historie van Rijssen. Op de terugweg werd bij café-rest „Schwarzwald" gestopt voor een kopje koffie. Plezeer", hebben voor 6 en 7 ok tober een Folkloristisch Festival georganiseerd in Laren. Deelne mende groepen zijn: Biale Kora- le uit Polen, de Duitse groep D'Emsbachthalers uit de deel staat Hessen, de dansgroep Klepperman van Elleveld uit het Noordhollandse Laren en de gastheren „Smos as Walear". Het festival wordt gehouden in zaal Witkamp te Laren. Op zaterdagmiddag is een spe ciaal optreden voor bejaarden, aanvang 14.30 uur. Zaterdag avond om 19.30 uur en zondag middag 14.30 uur zullen de dans groepen eveneens optreden. Voorverkoop voor het festival is bij de Rabobank in Laren en Hotel Witkamp. De E.N.F.B. organiseert een fo towedstrijd waarbij uiteraard de fiets centraal staat. Foto's, die de fiets in het dagelijkse leven in stad en streek tot onderwerp hebben, dingen mee naar een groot aantal prijzen in natura waaronder een fietsvakantie voor twee personen door Kent. Alleen directeur van „Diessenplas" de foto's inzenden (geen dia's of heer A. E. Postma dankte mede films) op formaat 18x24 of 40x50. namens de bewoners met enkele Dat kan tot 15 oktober naar woorden voor het zeer gewaar- E.N.F.B.. Postbus 2150, 3440 DD deerde geschenk. Woerden. „Hou uw vereniging in stand. Zij activeert, beheerst en controleert. Zij vormt het hart van de Vara. Gooi dat niet weg. Als dat verloren gaat is de Vara binnen vijf jaar verdwenen", dat zei Vara's voorzitter, dr. Albert van den Heuvel, maandagavond in zaal Vosman aan het slot van een boeiend betoog tot een zeventig Vara-Jeden en belangstellenden, Nederland bezit het uniekste omroepbestel van de wereld, dat nu, met medewerking van de re gering, wordt bedreigd door com merciële televisie van over de grenzen. De Vara-voorzitter schetste de verhouding tussen de verschillende omroepen. Aan de ene kant Tros en Veronica en aan de andere kant KRO, VA RA, NCRV en de kleine EO, wier handelen gebaseerd is op levens- en maatschappijbeschouwing. Zij telt thans vijfhonderdzestig dui zend leden en had dit jaar een aanwinst van 70.000 leden. Maar er gaan er jaarlijks ook weer zo'n 20.000 af. Het streven is er op gericht in 1988 te komen tot 800.000. Van den Heuvel schetste niet alleen de grote problemen om verantwoorde programma's te maken, 'maar ook de enorme kapitalen die daarmee gemoeid zijn. Hij eindigde met het ver maan van de vereniging in ere te houden. Bij de beantwoording van een aantal vragen zei de Vara-voor zitter, dat er vriendelijke relaties bestaan tussen de PvdA en de FNV, maar dat men zijn onaf hankelijkheid wil behouden. De bijeenkomst was belegd door het bestuur van de afdeling Zuid- West Salland, waartoe behalve Holten, behoren Bathmen, De venter, Diepenveen, Olst en Raai te. Voorzitter Lamers uit Deventer verklaarde dat Holten twee vertegenwoordigers in dat bestuur heeft de heren Mondeel en Beijers. Laatstgenoemde (81) wil graag rijn functie overdragen aan een jongere kracht. Men zou een werkgroepje willen vormen van plxn. vijf personen om het werk in Holten ter hand te ne men. Voor de aanvang van de verga dering en tijdens de pauze werd er druk gebruik gemaakt van de gelegenheid het Vara-„winkeltje" (boeken en platen enz.) dat be heerd wordt door mevr. Tuitert uit Deventer, te bezichtigen. En er werd verkocht. Ook gaven zich een gewoon lid en 3 tien tjesleden op. Met een paar gezel lige spelletjes bingo, met mede werking van Kees Reitsema, en wat achtergrondmuziek werd de ze geslaagde Vara-avond beslo ten. Compleet met Philips koelkast - Philips oven - Philips kookplaat - Philips wasemkap - vol kunststof laden op nylon geleiders - vol metalen scharnieren - lichtlijst - kranslijst - verlichting- a Kunststofblad met spoelbak. £|QS%|§ m fflffiTgC) SPECIALE VOORTMANPRIJS llwKU in onze showroom re bezichtigen Compleet met isolatieglas tegen 10 jaar garantie IN MEER DAN 500 SOORTEN grote partij Ie soort 10x20 en 20x20 Al r A 3 kleuren per m2 3v, Ie soort 6 kleuren 15x15, met decor perm! 1 NATUURLIJK 00K RECHTSTREEKS VAN DE BEURS De ingebouwde ventilator zorgt voor maximaal rendement. Voor kolen en hout geschikt geheel van gietijzer schudrooster met ventilator. Is nagenoeg in elk type open haard plaatsbaar Keukens/Plavuizen/Hout/Beton/Bouwmaterialen Nijverheidsstraat 40 - Rijssen - Tel. 05480-1 50 55 Vlijtseweg 210 - Apeldoorn - Tel. 055-22 19 77 0o. koogj Geopend: van 7.30-12.00 uur - van 13.00-18.30 uur. Zat. van 8.30-16.00 uur Van 21 september tot en met 30 november a.s. wordt in AC Restaurant Holten een expositie gehouden van werken van Hans Verhoeven. Hans Verhoeven heeft zich ge specialiseerd in een kunstvorm die in Nederland vrij uniek is; het zgn. intarsia of wel fineersnij werk. Deze vorm van kunst werd in de 16e en 17e eeuw voorname lijk in Italië uitgeoefend. Bij in tarsia worden verschillende stuk jes fineer, metaal of gesteente in elkaar gepast of in een onder grond van hout uitgesneden en uitgestoken om daarna verlij md en afgewerkt te worden. Door zijn werk is Hans Verhoe ven - hij is gediplomeerd meu belmaker - met deze kunst in aanrakting gekomen. Dank zij rijn belangstelling voor hout werd hem gevraagd mee te werken aan een opdracht voor fineerWerken. Dat boeide hem zo, dat hij deze bezigheid niet alleen beperkte tot zijn werk, maar ook thuis fïneerwerkjes ging snijden. Inmiddels heeft hij door zelfstu die zoveel over deze vorm van kunst geleerd, dat hij het intar sia in veel verschillende vormen weet te brengen. Die verschillen- de vormen kunnen bekeken wor- Restaurant Holten. De tol den tijdens de expositie in AC is gratis.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1984 | | pagina 12